SEV wil bedrijfsekonomisch inzicht akkerbouwers verbeteren Opening boomkwekerijtentoonstelling "Boomexpo" Zundert Projekt Gezinsbestedingen - bedrijfsinkomsten gaat door Loonwerkers kunnen informatie vragen over knolcyperus Russen op bezoek bij Nederlands graszaadbedrijf De sociaal ekonomische voorlichtingsdienst van de ZLM - de SEV - gaat ook het komend winterseizoen bij de groepsvoorlichting door met het opgezette projekt "Relatie Gezinsbestedingen-Bedrijfsinkomsten". De uitvoering van het projekt wordt aangepast voor hen die een vervolg wensen. In samenwerking met het konsulentschap voor de akkerbouw en de Tuinbouw in Goes en alle andere SEV-diensten in Zeeland wordt een projekt opgezet en uitgewerkt om het bedrijfsekonomisch inzicht van de akkerbouwers op een hoger plan te brengen. Ervaring zal eerst met het projekt worden opgedaan in West-Zuid-Beveland en in een deel van Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Aan de opzet en uitwerking zal terzijner tijd uitvoerig aandacht worden geschonken in de landbouwbladen. Een en ander staat te lezen in het zojuist verschenen jaarverslag 1983 van de SEV van de ZLM. Behalve bij bovengenoemde zaken zal de SEV ook weer aktief zijn op het gebied van de voorlichting over de superheffing, informatie geven over talrijke wetten, verordeningen en voorschriften die op de boer af komen en zal worden meegewerkt aan talrijke kursussen, een integra- tieprojekt met het ZAJK "Integratie jonge en toekomstige boerinnen" en aan het vraagpunt met als thema "Ondernemer het bedrijf, en het ge zin en voorlichting". Daarnaast zal de SEV bij talrijke andere zaken worden ingeschakeld. Ook de indi viduele voorlichting maakt een be langrijk deel uit van het SEV-werk. Een en ander schrijft het hoofd van de SEV dienst de heer J. Markusse in een woord vooraf bij het jaarverslag. Hij stelt vast dat ook het afgelopen jaar weer uit het veelvuldig gebruik van de SEV-diensten gebleken is welk een onmisbare funktie de afde ling voorlichting vervult voor de on derneming, de ondernemer en het gezin. In het werkverslag wordt ges teld dat het vooral in deze tijd hard nodig is dat er onpartijdige niet kommerciële voorlichting wordt ge geven door onafhankelijke voorlich ting. "De SEV kan en doet dat". Re fererend aan de groepsvoorlichting waarbij de kontakten met de kring- besturen van groot belang zijn, wordt opgemerkt dat het een goede zaak is dat de SEV onder de supervisie van de landbouworganisaties werkt "al zou op bepaalde gebieden bij de groepsvoorlichting meer samenwer king niet misstaan". Uit het verslag blijkt o.m. dat de vraag naar individuele voorlichting over bedrijfsovername in 1983 enigszins toenam. Vooral op het gebied van de maat schap ouder-kind is de voorlich tingsbehoefte gestegen. Hoewel dat niet zo verwonderlijk is wordt er voor gewaarschuwd - geen niet-levensvat- bare bedrijven over te nemeü of daarmee een maatschapsverband aan te gaan. Een goede voorlichting is hierbij van groot belang. Het CAR en de SEV hebben vorig seizoen getracht voorlichting te ge ven aan de bedrijven van 70-120 sbe's. Dit gezamenlijk optreden wordt als een goede zaak gezien, zo meldt het jaarverslag. Er bestond een goed kontakt tussen beide diensten wat de boer alleen maar ten goede kan komen. Onder het hoofdstukje financiering wordt opgemerkt dat in de praktijk gebleken is dat de konkurrentie tus sen de banken groter wordt en dat ook de handelsbanken zich meer gaan verdiepen in de agrarische fi nanciering. Van het borgstellings fonds voor de landbouw wordt te weinig gebruik gemaakt, zo wordt gesteld. Gebleken is dat het voor ieder gezin van grote betekenis is dat er een goede relatie is tussen inkom sten en bestedingen. Het projekt dat hierover ging en gaat blijkt goed in de smaak te vallen. ing. J. Markusse Ondernemerschap Ondernemerschap is een belangrijke zaak en het dient zoveel mogelijk te worden bevorderd. Markusse: "Gezien öe resultaten die bereikt worden met de gewasstu- dieklubs zijn wij van mening dat vooral voor jonge boeren de bedrijf sekonomische studieklubs zeer vruchtbaar zouden werken. Een in tensievere samenwerking op dit ter rein tussen de georganiseerde Land bouw, boekhoudburo's, de konsu- lentschappen en de dienst van de S.E.V. is noodzakelijk. Voor de hui dige aanpak bestaat te weinig be langstelling. Samen zullen we ons er op moeten bezinnen welke metho dieken gevolgd moeten worden om de bedrijfsekonomische kennis van de vooral jonge ondernemers op de verschillende bedrijfstypen nog meer te verdiepen. Gezien de overpro duce van verschillende produkten zal het er in de toekomst meer dan ooit om gaan hoe de kosten beheerst kunnen worden. Het verstrekken van bedrijfsekonomische kengetallen ter bevordering van het ondernemer schap alleen is niet voldoende. Er zal meer moeten gebeuren naast de reeds in gering aantal bestaande stu diegroepjes". Naar de mening van het hoofd van de SEV is en blijft het ruilverkave- lingsbeleid een onmisbaar instru ment bij dè verbetering van de land bouwbedrijven. Te betreuren valt dat vergroting van bedrijven in ruil- verkavelingsverband alleen nog mo gelijk is bij boerderijverplaatsing. Voorts blijkt dat de praktijk zich steeds meer zorgen gaat maken over de vermindering van het financie ringsinstituut pacht. Dit zal beteke nen dat de "Landbouw" steeds meer gekonfronteerd zal worden met het aantrekken van vreemd vermogen van andere financieringsinstituten o.a. banken. De prijs die dan betaald moet worden is zeer veel hoger dan de pachtprijs. In bepaalde streken van ons werkgebied zullen onderne mers gekonfronteerd worden met de motie Faber. Er wordt gevreesd dat de verkeerswaarde van verpachte grond opgevoerd zal worden en dat splitsing van bedrijven uit de motie zal voortvloeien. De SEV De S.E.V.-dienst mag niet gezien worden als een hulporganisatie voor het oplossen van financiële pro bleemgevallen, dit is slechts een on derdeeltje van haar taak die ze ui toefent; ze probeert vooral preven tief te werken, zo meldt het jaarver slag. Indien de samenwerkingsvorm met andere specialisten en instellin gen uitgebreid moet worden zijn wij daartoe bereid, mede in het belang van de ondernemer in de "Land bouw" en zijn gezin. Een goed funk- tionerende S.E.V. is van groot belang voor de leden van die organisatie maar ook voor de organisatie zelve, aldus de heer Markusse in het jaar verslag van zijn dienst. Op 20 september heeft de minister van Landbouw en Visserij, ir. G. Braks, officieel de boomkwekerijtentoonstelling "Boomexpo" geo pend. De Boomexpo is een gezamenlijke presentatie van 48 boomkwe kers uit Zundert en omgeving, die het zeer uitgebreide sortiment dat in West-Brabant wordt gekweekt, presenteren. De expositie werd fraai gearrangeerd door Niek Roozen uit Weesp. Waardering In zijn toespraak sprak de minister zijn waardering uit over het vakman schap van de Nederlandse boomkwe kers. Ir. G. Braks juicht het initiatief om te komen tot een duidelijk om schreven pakket kwaliteitseisen dan ook van harte toe. De boomkwekerijsektor heeft, aldus de minister, haar sukses mede te danken aan toepassing van nieuwe ontwikkelingen. Onderzoeken door het Proefstation voor de boomteelt en het stedelijk groen, regionale proeftuinen en ook de studieklubs en kultuurgroepen, hebben reeds geleid tot nieuwe teeltmethoden. Door toe passingen hiervan zijn inmiddels goede resultaten bereikt, met name in de pot- en kontainerteelt. Afzet De gemiddelde boomkweker bepaalt meestal zelf hoe en aan wie hij ver koopt. De laatste jaren is gebleken dat betere samenwerking tussen de kwekers noodzakelijk is. De oprichting van de Vereniging Boomkwekersbeurs Zundert noemt de minister dan ook een goede zaak. Door een aantal nieuwe ontwikke lingen is het voor de boomkwekerij sektor belangrijk om andere afzet- De gewestelijke kantoren van het Landbouwschap gaan loonwerkers en werktuigenkombinaties desgevraagd inlichtingen verschaffen over de bes metting met knolcyperus in het eigen werkgebied. De afdeling Landbouw- ambachten van het Landbouwschap heeft hiertoe besloten om de kans op het verspreiden van de besmetting zo klein mogelijk te maken. De door loonwerkers gevraagde informatie zal alleen worden verstrekt voor zover deze bedoeld is voor eigen gebruik en betrekking heeft op de eigen op drachtgevers. Volgens de op 30 juni jl. van kracht geworden verordeningen zijn boeren en tuinders ook zelf verplicht om loonwerkers vooraf te informeren over het feit dat te bewerken perce len met knolcyperus zijn besmet. De aanvullende informa tie kan van belang zijn om bij het plannen van de werkvolgorde zoveel mogelijk rekening te houden met bestaande besmettingen. Loonwerkers, die op een met knol cyperus besmet perceel werkzaam heden hebben verricht, kunnen de kosten van het (verplichte) schoon- Vrijdag 28 september 1984 maken van de machine bij de op drachtgever in rekening brengen. Op sommige plaatsen blijken hierover vragen te zijn gerezen. Volgens de verordening ligt de verantwoorde lijkheid voor het schoonmaken van werktuigen bij de landbouwer, op wiens bedrijf knolcyperus voorkomt. Uit deze bepaling vloeit voort dat de schoonmaakkosten ook voor reke ning komen van de betreffende landbouwer. Het Staatscomité voor Rassenon- derzoek van het Russische Ministerie van Landbouw bezocht 20 september jl. het kweek- en produktiebedrijf van Barenbrug Holland B.V. Het bezoek, waarbij ook de Russische Landbouw- attaché aanwezig was, maakte deel uit van een oriëntatiereis die deze hooggeplaatste ambtenaren op het ogenblik maken op uitnodiging van het Nivaz in Den Haag. Ook een be zoek aan Wageningen stond natuur lijk op het programma. Nog niet eerder was het Nivaz, dat de belangen van de gezamenlijke Ne derlandse graszaadbedrijven in o.a. Rusland behartigt, erin geslaagd de direkteuren van vooraanstaande in stituten voor Rassenonderzoek in de Sovjet-Unie in Nederland bijeen te krijgen. Vele Nederlandse kweek- produkten worden momenteel op diverse plaatsen en onder verschil lende klimatologische omstandighe den in Rusland beproefd op cul tuurwaarde. Hoewel dit onderzoek nog enkele jaren zal duren, hoopt men te zijner tijd hoogwaardige Ne derlandse rassen van voergewassen aan de Sovjet Unie te kunnen leve ren. Van Russische zijde bestaat hiervoor belangstelling, omdat men met dit verbeterde rassenmateriaal kans ziet de eigen melk- en vlees- produktie op te voeren. Bij het bezoek aan Barenbrug toonde men zowel voor het kweekwerk als ook voor de zaadproduktie en ver werking zeer grote belangstelling. kanalen voor zijn produkten te zoe ken. De afzet via bloemenveilingen begint geleidelijk vorm aan te ne men. De verkoop aan nieuwe ko- persgroepen via deze afzetvorm eist echter wel een kwalitatief goed, ges tandaardiseerd produkt, dat aansluit bij de vraag. Te optimistische ver wachtingen over de rol van de vei lingen kunnen echter bij de kwekers een vermindering van de eigen in spanningen om tot goede afzet te komen tot gevolg hebben. Dat zou geen goede zaak zijn, aldus minister Braks. De voorzitter van de "Vereniging van de boomkwekerijbeurs Zundert", de heer C. Verpalen, onderstreepte in zijn welkomstwoord de noodzaak om in Zundert en omgeving een sorti- mentstuin te realiseren als perma nente expositie van wat de Brabantse boomkwekers te bieden hebben. Vol gens hem is het daarvoor nu - met de ruilverkaveling in voorbereiding - de beste gelegenheid. Ook hij onder streepte het belang van de Brabantse boomkwekerij voor de ekonomie van de provincie en zelfs van ons land als geheel. De minister kreeg een boompje aangeboden

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1984 | | pagina 5