Gebraden duif zegge en schrijve O zuidelijke landbouw maatschappij Gebraden duif Landinrichting Buurman - boer Juist nu moet EG tarwe-eksport sterk stimuleren Tenslotte c'7* zlm VRIJDAG 28 SEPTEMBER 1984 64e JAARGANG NO. 3750 land- en tuinbouwblad De pluk van zowel de appels als de peren is momenteel in volle gang. De weersomstandigheden zitten bepaald niet mee maar de oogst in kilo lijkt toch nog mee te vallen. De officiële ramingen zijn zelfs naar boven toe bijgesteld! Helaas kan dat laatste van de meeste prijzen niet worden gezegd. zie voor een situatieschets bij de groenten- en fruitteelt onze rubriek Tuinbouwklanken) De nu al wekenlang vrijwel dagelijks neervallende regen heeft de vlotte voortgang van de oogstwerkzaamheden danig verstoord. In ons werkgebied blijft menig akker bouwer daarom niet veel anders over dan drogere tijden af te wachten om dan met man en macht de aardappel oogst te bergen. En zo gaat het in de land- en tuinbouw altijd weer anders dan we dachten- of hoopten. Overigens mogen we hier in het zuidwesten nog bepaald niet mop peren: in het noorden zit men nog volop in de graanoogst! Ik hoorde overigens van iemand die afgelopen weekend in Groningen is geweest dat de individuele boeren die hij gesproken had de situatie nog vrij lakoniek opnemen. Door de jaren heen is de land- en tuinbouw inderdaad wel aan het een en ander gewend geraakt. We houden het dus gewoon op beter oogstweer. De notering van de Amerikaanse dollar is al geruime tijd voorpaginanieuws. Ook voor de land- en tuinbouw is de waarde van de dollar een uiterst belangrijk gegeven waarvan onder meer een deel van het sukses van onze eksport afhangt. Door de hoge dollar is er nu inmiddels ook een geheel nieuwe situatie ontstaan met betrekking tot het EEG-graanbeleid. Het doel van "Brussel'' om de graanprijzen op termijn naar het nivo van de wereldmarkt te brengen is in feite nu reeds bereikt. In het Financieel Dagblad van vorige week vrijdag stond dat zo: ..."Wat een paar jaar geleden, toen het verschil tussen wereld marktprijs (- amerikaanse) en EG-prijs nog zon 20% was, als een onhaalbaar streven werd weggewoven, is de EEG nu als een gebraden duif in de mond gevlogen". Ver wacht wordt dat de eksport-restitutie op inschrijvingen voor tarwe-eksport op praktisch nul zal worden vastges teld. Pure winst voor de kas van het EEG-landbouwfonds. Het is nu echter wel te hopen dat Brussel van de situatie weet te profiteren. Voor de boeren zou het een goede zaak zijn dat de druk op de graanmarkt in de EEG wordt weg genomen. Die kans is nu volop aanwezig. Brussel zou dan tevens de kans moeten grijpen het korte termijn graan prijs-)beleid bij te stellen zodat het voor de telers ook op langere termijn financieel aantrekkelijk is om graan te telen. Minister Braks weet vast al wel hoe wij ons dat gedacht hadden. Wellicht dat het konsumeren van ge braden duif hem wat toegeeflijker stemt. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben onlangs aan de Centrale Kultuurtechnische Kommissie (CCC) laten weten er mee in te stemmen dat "Walcheren" voorals nog als ruilverkaveling op het voorbereidingsschema voor landinrichting blijft aangemerkt. Het Kollege volgt daarmee de adviezen van de voorbereidingskommissie en de Provinciale Planologische Kommissie. Onnodig te zeggen dat ik erg blij ben met de opstelling van Gedepu teerde Staten. In diezelfde brief gaan GS ook in op de situatie in West Zeeuws-Vlaanderen. Daarbij wordt er op aangedrongen West Zeeuws-Vlaanderen nu in ieder ge val op het schema 1 985 op te nemen - desnoods in gedeelten zoals aangegeven door de drie landbouworga nisaties in het gebied d.w.z. met prioriteit voor het gebied rond Aardenburg. In ieder geval maken GS duidelijk dat de aanpak van (delen van) West Zeeuws-Vlaanderen nu niet meer vooruitgeschoven mag worden. Duidelijke taal waarmee we het volledig eens zijn. Tenslotte vestigen GS opnieuw de aandacht op St. Philipsland als gebied dat thuishoort op het voorbereidingsschema. Van onze kant zullen wij waar mogelijk het standpunt van GS onder steunen, onder meer via het informeren van onze verte genwoordigers in de CCC - zo mogelijk via terreinbezoe- ken. Na het suksesvolle Z.L.M.-scholenprojekt is er binnen het sekretariaat van deZ.L.M. een nieuw initiatief ontwikkeld op het gebied van public relations. Dit projekt richt zich niet op kinderen maar op (bepaalde groepen) volwasse nen. De naam van dit projekt is "gepikt" van een verge lijkbaar initiatief dat enkele jaren geleden met veel sukses door de plattelandsvrouwen op Noord-Beveland werd geïntroduceerd: "de boer: uw buurman". Inmiddels is aan de Z.L.M.-kringen om medewerking aan dit projekt gevraagd. De bedoeling is bepaalde groepen (gemeente- CZA V-direkteur Rijlaarsdam: "Via druk op minister Braks door zowel het Komité van Graanhandelaren als door het Landbouwschap zal men het beleid in Brussel moeten bewegen de eksport van tar we naar de wereldmarkt sterk te bevorderen. Dat kan nu de prijzen zo ongeveer tot op het wereldnivo zijn gezakt - plaats vinden met naar verhouding zeer geringe subsidies. Door de eksport nemen ook de voorraden af hetgeen de neerwaartse druk op de prijzen af zal doen nemen". Dat meent de direkteur van de Koöperatieve Zeeuwse aan- en verkoopvereniging CZAV te Wemeldinge, de heer S.C. Rijlaarsdam. De heer Rijlaarsdam heeft zware kritiek op het Brussels graanbeleid. Zo vindt hij de prijsdaling van vorig jaar van ca. ƒ53,- af boerderij naar ca. ƒ47,- nu (een daling van 12%) veel te fors. Hoewel dat mede een gevolg is van de zeer overvloedige oogst (die een groot deel van de prijsdaling goed maakt) en de hoge dollar mag deze ontwikkeling niet struktureel worden. "Immers, we mogen niet ook de ko mende jaren rekenen op een dergelijke oogst en soortge lijke koersen. Brussel moet de telers een bepaalde inko men garanderen en dat mag niet afhankelijk zijn van de oogstomvang in een bepaald jaar", meent hij. Onduidelijkheid Een ander punt van kritiek van de CZAV-direkteur op het'graanbeleid is de onduidelijkheid en in bepaalde op zichten onbetrouwbaarheid van onze overheid en die van Brussel die nadelig zijn voor de markt waardoor èn de handel èn de tarweteler er schade van ondervinden. Ko mité en Landbouwschap moeten er bij minister Braks op aandringen om het tarwebeleid meer lijn te geven. Erwten Omdat de tarweprijs zo snel naar het wereldmarktnivo is gezakt - veel sneller dan verwacht - vindt Rijlaarsdam dat Brussel verplicht is om de markt te ondersteunen. "Dat gebeurt ook wel door de gelegenheid te bieden baktarwe ter interventie aan te melden. Maar het gaat hier maar om maksimaal 3 miljoen ton en bij een totale oogst van ca. 70 miljoen ton en een overschot van ca. 10 miljoen ton is dat veel en veel te weinig". Overigens verwijt Rijlaarsdam Brussel niet alleen onduidelijkheid met betrekking tot de tarwe, ook is een duidelijk prijsbeleid bij de erwtenteelt dringend gewenst! Onlangs hebben het Presidium van C.O.P.A. en Kom- missaris Dalsager tijdens een vergadering gesproken over de situatie van'de belangrijkste landbouwmarkten. Met betrekking tot tarwe benadrukte het Presidium het feit dat gezien de huidige produktie de E.G. volledig gebruik zou moeten maken van de betrekkelijk gunstige export markt. Het Presidium bracht naar voren dat de Gemeenschap de volgende stappen zou moeten nemen: 1het instellen van een premie voor het aanhouden van bakwaardige tarwe van een minimumkwaliteit op het nivo van de referentieprijs. 2. de herinvoering van premies voor het aanhouden van vee, en 3. het niet doorvoeren van beperkende beheersregelin gen gedurende het marktjaar. Het Presidium benadrukte dat deze maatregelen nodig zijn om zowel het vertrouwen in de markt te herstellen en ineenstorting ervan te voorkomen, als de eksport te be vorderen. raden, verenigingen, besturen/direkties van organisa ties/ondernemingen/instellingen etc.) van binnen uit kennis te laten maken met de land- en tuinbouw. Dat kan in allerlei vormen: schriftelijke en mondelinge informatie, via bedrijfsbezoeken, via ekskursies enz. De bedoeling is om uiteindelijk per groep een programma op maat te presenteren, aangepast aan de omstandigheden. In het verleden is al meer malen gebleken dat in Z.L.M.-kring veel belang wordt gehecht aan een goede presentatie van de land- en tuinbouw. Ik ga er daarom vanuit dat de kringen ten volle bereid zullen zijn dit nieuwe projekt te dragen. Voorts ben ik (nog steeds) van mening dat de Grevelingen zoet moet worden. Oggel

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1984 | | pagina 1