Grootse manifestatie in Den Bosch V oorlichtingsprogramma pluimveehouderij '84-'85 gericht op kostprijs en kwaliteit Braks waarschuwt voor optimisme in eiersektor De Koninklijke Vereniging "Het Nederlandsche Trekpaard" heeft op 14 en 15 september j.l. haar twee-jaarlijkse tentoonstelling van trek paarden, haflingers, en haflo-arabes, de z.g.n. "Nationale", gehouden in de Brabanthallen te 's-Hertogenbosch. Het indrukwekkende pro gramma, dat mede i.v.m. het 70-jarig bestaan van de "Koninklijke", grote verwachtingen wekte, is bij de uitvoering daarvan op deze 43-ste "Nationale" uitgegroeid tot een zeer geslaagde grootse manifestatie, waarvan de duizenden bezoekers met veel belangstelling kennis hebben kunnen nemen. Het uitgebreide programma werd, vooral door de uit stekende organisatie bij de uitvoering daarvan, vlot en precies volgens schema uitgevoerd. Op de 1ste keuringsdag werden de paarden "aan de hand" voor ge bracht en beoordeeld in de overdekte hallen, terwijl de tweede dag (zater dag) gekeurd, geshowd en gede monstreerd werd op het grote, door tribunes omringde en volledig be zette, demonstratieveld op het achterterrein. De kring van fokkers van trekpaarden en haflingers wordt de laatste jaren weer groter. Een feit dat afgeleid kan worden in een groter wordend ledental van het Stamboek, alsook uit het jaarlijks .toenemend aantal dekkingen en ingeschreven veulens. Omtrent de kwaliteit van de ter keuring aangeboden paarden kan gesteld worden dat de doorsnee kwaliteit van uitstekend gehalte was; dat betreft zowel de haflingers als de trekpaarden. In vrijwel alle rubrie ken beste koppaarden met een goed doorlopende kwaliteit naar een kort staarteinde. De trekpaarden: De gepresenteerde tweejarige heng sten hebben een goede indruk ge maakt, met in de grote maat op kop en Guido van Brandevoort, n.l. Cas per v.d. Vreestraat, van Serrarens er van Hoven, resp. te Ossenisse er Breda. Goed van type met een sterkt mooie romp en een knap hoofd. Ge beend, correct en vlot in de gangen In de midden maat was de eerstt plaats wederom voor een Guido, t.w Guido v.d. Rullen, van H.v.d. Heij den te Veghel. Best type, gebeend gespierd en met een goed belijnde solide bovenbouw. In de kleine maai zegevierde de Carlo v. Hoogbeemd zoon Robby v.d. Noordduin, van gebr. Bouwman uit Didam. Evenre dig gebouwd met gave, passende, best geplaatste benen en correcte bewegingen. Het kampioensschap van de oudere hengsten werd een uitermate span nende aangelegenheid en werd ten slotte toegewezen aan de vierjarige Alex v.d. Beerschekamp, v.: Guido v. Brandevoort; gefokt door M.P. Poe len te Overasselt en eigen aan Th. van Bommel uit Gemert. Werd in topvorm gepresenteerd en toonde klasse met een diepe, solide, mooie romp, een beste schouderparty, vier beste benen en voeten met een zeer goede drafbewegingen. Het reserve- kampioensschap was voor de opval lende en sjiek vertonende, goed be lijnde, mooi typische, best gebeende en fameuse gangen producerende Victor van Marknesse; gefokt door I.A. van Overbeeke te Marknesse, als zoon van Horizon Tersaet en Regina van Marknesse, eig.: fam. Kruders en E.J.J. Hagreis, beiden uit Ambt- Delden. Als derde op tal werd Alex ander v.d. Drostehoeve opgesteld, met als vader de best verervende Gamin v. Schoonebeek; fokker G.J.B. Blenke te Saasveld en eigen aan N.C. Wouters re Boxtel. Extra in type met een goede belijning van de mooie romp; hij staat op beste benen en toonde vlot goede gangen. Het kampioensschap oudere merrien werd gedecideerd gewonnen door de beste Kelly v. Stappershof, door Ideal de Wassenhove, uit Veria v. Stappershof; gefokt en in eigendom van P.G.F. Theelen uit Velden. Ras- typische middenmaats merrie van klasse met lange lijnen, een beste bespiering met forse, best gestelde benen en excellente bewegingen in een correcte uitvoering. Klasse! Reserve kampioene werd Fennie v. Wooldink, v.: Ideal de Wassenhove, van de gebr. Manders uit Rips. Ze stond er best voor als grote maats paard, met een niet te diepe uiterst solide romp, een goede belijning en vier pilaren van benen, elke vlot en correct werden gebruikt. Mist m.i.z. wat malsheid. Derde op tal stond de gevierde Gamin v. Schoonebeek met een indrukwekkend achttal nako melingen drie zonen en vijf doch ters); stuk voor stuk van hoge klasse en samen een uniform geheel vor mend! Eig.: N.C. Wouters en A.A.V. Pelkmans te Gilse. Zeer goede twee de was niettemin de eveneens best fokkende Guido v. Bradervoort, van H.v.d. Heijden te Veghel, welke met een uit jongere dieren bestaande collectie (drie zonen en drie doch ters) uitstekende indruk maakte door kwaliteit en een grote mate van uni formiteit in type en goede benen. van de kind. Roijackers te Aarle-Rixtel. Beiden zeer kwaliteitsvol. Bij de vierspannen merrien van één eige naar zegevierde het bijzonder uniforme, vlot gaande en van veel kwaliteit voor ziene kwartet van de gebr. Smits uit Nuenen; gevolgd door de extra vlot gaande en gelijkvormige collectie van de gebr. Koningkramer uit Kapel-Avezaath. De vierspan merrien van twee of meer eigenaren had een zeer interessant viertal op kop, net als eigenaren v. Hest, H.A.G. v.d. Heijden, J. Woestenberg en A. Brou wers en Zn. Een zeer homogeen geheel en extra marcherende paarden. Gevolgd door een gecombineerd Limburgs kwar tet van de heren Timmermans en Pubben, resp. uit Kessel en Panningen, van hoge kwaliteit door uniformiteit en bewegin gen. De haflingers en de haflo-arabes: Deze keuring heb ik niet intensief kunnen vol gen; daarom zal ik de voornaamste uit slagen hiervan zonder commentaar laten volgen: Hafiingerpaarden. Bij de hengsten met afstammelingen was de zege voor good old (21 jaar) ere-di v.d. Vrijthof, door Welkom en eigen aan Chr. J. Erkelens te Zeyerveld. De tweede plaats bezette Status van G. Toonen te Maren-Kessel. Gevolgd door Amor v. Schofferden van W.G. Denissen te Vier lingsbeek en Waldemar, eig.: H.v.d. Heuvel te Erp. Merrien met afstammelingen: De ere plaats was voor Lieveke, eig.: W.G. De- nissen. Tweede werd Gracia (evenals de vorige door Winston) van P.T. Breedveld (fokker Denissen) en als derde werd ge plaatste Leviera van Schafferden (even eens gefokt door Denissen!) van W.A.G. Thomassen uit Someren. De kampioensschappen: Hengsten: Het kampioensschap werd in de wacht gesleept door de Winnerzoon Wreker v.d. Milt, gefokt door G.J.G. Kern pers te Dalfsen en eigen aan H.J. Folmer en F. Dijkstra te Veenendaal. Merrien: ("lichte klasse") Selina, v.: Waldemar van A. Wilbers uit Weert; "zware klasse": Caresse, eigen aan C. Beers te Bellingwolde (Gr.). Haflo-arabes: Bij de hengsten was de hoogste plaats voor Pablo, van B. Docter te Oostvoorne; bij de merrien waren dat resp. de beide Orion-dochters Marylou en Marjo, beide van A.W.J. Heidens te Horst. Hidding. Konsulentschap voor de Varkens- en Pluimveehouderij te Tilburg, Mw. ir. S. Duives-Cahuzak Met de komst van de R in de maand nadert het nieuwe winterseizoen in de voorlichting. Het konsulentschap is zeer verheugd, dat zij u dit nieuwe programma kan presenteren. In dit artikel zal kort worden ingegaan op de inhoud üan de thema's voor de verschillende sektoren in de pluim veehouderij. Ook wordt ingegaan op de manier waarop u kunt deelnemen aan de verschillende onderdelen er van. Op zoek naar lichtpuntjes in de pluimveehouderij In de pluimveesektor is bij het op stellen van het voorlichtingspro gramma vooral de volgende vraag uitgangspunt geweest: Wat kan de pluimveehouder op korte termijn doen om het hoofd boven water te houden. De nadruk is hierbij gelegd op een verbetering van technische resultaten. Omdat velen van u met een akuut probleem gekonfronteerd zijn, is het van belang dat die verbe tering snel kan worden gerealiseerd. Als pluimveehouder heeft u zelf grote invloed op de bedrijfsresulta ten. Vooral kostprijs(beheersing) en kwaliteit zullen de aandacht krijgen. Voor de verschillende sektoren zijn door de voorlichtingsdienst thema's gekozen die hier een nadere uitwer- Vrijdag 28 september 1984 king van vormen. Ook dit jaar is in de voorbereiding weer gewerkt met een planmatige aanpak. Door het beperken van de aandachtsvelden heeft een diepgaande analyse kun nen plaatsvinden. Uniformiteit bij opfok Bij de opfok van leghennen vraagt de voorlichtingsdienst uw aandacht voor de uniformiteit van het koppel gedurende de opfokperiode en met name aan het einde ervan. In de praktijk blijkt, dat de uniformiteit sterk uiteen kan lopen. Dit heeft tot gevolg, dat het koppel onregelmatig in produktie komt, wat veel (voer)geld en eieren kan kosten. Voor een uniform koppel dient u vooral zorg te dragen voor een nauwkeurige afstelling van de appa ratuur, een goede klimaatbeheersing en het nauwkeurig afstellen van voer- en lichtschema's. Verder wordt uw aandacht gevraagd voor een re gelmatige kontróle van het gewicht van de hennen tijdens de opfok. Zo kunt u de groei en de Ontwikkeling van de hennen op de voet volgen. Leghennen verantwoord voeren Bij magere prijzen bent u met vele andere pluimveehouders op zoek naar mogelijkheden om de produk- tiekosten zo laag mogelijk te houden. De voerkosten maken meer dan de helft van de kosten uit. Vandaar dat het verantwoord omgaan met voer volop in de belangstelling staat en zeker ook uw aandacht zal hebben. De beste manier om het voergebruik in de gaten te houden is om het voer te wegen en de produktie te registre ren. Dan kunnen de kengetallen (v.c., gr./hen) worden uitgerekend en weet u of er wat voerverbruik be treft nog wat op uw bedrijf verbeterd zou kunnen worden. Het voerver bruik wordt door een aantal faktoren beïnvloed. Deze faktoren zijn o.a.: de kwaliteit van het voer, voer vermorsen, stal- klimaat, verlichting, lichaamsge wicht en produktie. Voor de relatie van deze faktoren tot het verbruik zal deze winter uw aandacht worden gevraagd. Slachtkuikens De kwaliteit van het produkt staat in de slachtsektor sterk in de belang stelling. Dit winterseizoen wordt uw aandacht gevraagd voor het voorko men van kwaliteitsverlies. Aktiepunt is hierbij vooral de bedrijfsvoering. Zo ontstaan borstblaren in veel ge vallen door het niet drooghouden van het strooisel. liet slordig laden of een onjuist ge bruik van de laadapparatuur kan leiden tot lichamelijk letsel van de kuikens in de vorm van botbreuk, vleugelbreuk en bloeduitstortingen. Dit verlies van kwaliteit voelt u di- rekt in uw portemonnaie. Ook de konsument stelt steeds meer eisen aan de kwaliteit van kippevlees en de manier waarop het wordt ge produceerd. De vraag naar zwaarde re kuikens wordt grotei;, omdat de markt van pluimveevlees verschuift van diepvries naar vers. "Ik wil waarschuwen voor een in mijn ogen niet gerechtvaardigd optimisme. Bij verdere produktie-uitbreiding is - zeker gezien het huidige produktieni: vo en de stagnerende tendens op de afzetmarkten voor eieren - zowel binnen als buiten de Europese Ge meenschap voorzichtigheid geboden. Ik ben dan ook ernstig bezorgd over de naar mijn mening te snelle uit breiding van het leghennenbestand, die zich dit jaar ook in Nederland nadrukkelijk voordoet". Dit o.m. zei minister ir. G. Braks (landbouw en visserij) bij de opening van de Konferentie van de Interna tional EGG Commission op 20 sep- De voorlichtingsdienst vraagt uw aandacht voor de problematiek rond het zwaarder afmesten. Het pro bleem ligt vooral op het terrein van de kostprijsberekening. Geprobeerd wordt u inzicht te geven in de kost prijsberekeningen voor de verschil lende aflevergewichten. Wat u het komend winterseizoen kunt verwachten In het voorgaande is kort ingegaan op de inhoud van de thema's van het voorlichtingsprogramma van het C.V.P. in Noord-Brabant. De informatie zal u worden aange boden in een aantal artikelen, die de komende winter in de landbouwbla den zullen verschijnen. Óver het verantwoord gebruik van voer n de legsektor en over de kost prijs-berekeningen in de vermeerde- ringssektor zijn voorlichtingsbrieven opgesteld. Deze zullen u in oktober worden toegestuurd. Verder zal op diverse bijeenkomsten van de studieklubs uw aandacht voor de thema's uit het voorlichtingspro gramma worden gevraagd. De data voor de verschillende bij eenkomsten zullen in de landbouw bladen bekend worden gemaakt. tember jl. te Den Haag. Voor de individuele bedrijven kan een uitbreidingsbeslissing weliswaar alleszins gerechtvaardigd zijn, maar, aldus de bewindsman, gemeten naar de afzetmogelijkheden in de toe komst is uitbreiding voor de hele sektor zeker niet aan te bevelen. De bewindsman ging tevens in op de problematiek rond kwaliteit, afzet- plannen en produktievernieuwing. Het is inmiddels duidelijk geworden dat de jaren '80 en vermoedelijk ook de jaren '90 in het teken van de kon sument zullen staan. De konsument zal steeds kritischer worden en het woord "kwaliteit" in zijn koopgedrag de boventoon laten voeren. 17 Na een spannende strijd werd Alex v.d. hengsten. fraai typische Gamin v. Schoone- beek-dochter Carolien v.d. Bavelse- weg, van de gebr. Smits te Nuenen, met haar diepe, mooie, lang belijnde, solide romp, met een aansprekend vrouwelijk-silhouet, best gestelde gave benen en haar vlotte drafbewe^ gingen. De rubriek hengsten met afstamme lingen is uitermate belangrijk van wege het feit dat de paardefokker inzicht kan verkrijgen omtrent de verervingscapaciteiten van de be treffende hengsten. Gemakkelijk ze Beerschekamp kampioen bij de oudere De rubriek merrien met afstammelingen, waarin moeders hun kroost 'tonen, was indrukwekkend door de kwaliteit alswel door het aantal deelneemsters. Een zestal moeders kreeg als waardering voor haar fokprcstaties een eerste premie, met als winnares de buitengewone Vera v. Pop- kensburg; een zeer goede telg van Gamin v. Schoonebeek. Haar collectie (twee hengsten, w.o. Guido v. Brandevoort! en drie merrien) toonde bijzonder veel kwa liteit met type, solidariteit maten en klas se. Op de tweede plaats wederom een Gamin v. Schoonebeek-dochter, n.l. Ylia, van F.A. Roijackers uit Lieshout en derde werd nog een Gamin-dochter, t.w. Ciska, mm

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1984 | | pagina 17