Sj Bitterstof uit witlofwortel vervanger voor kinine in frisdranken TUINBOUWKLANKEN Prei- en koolheuvels? Topdrukte voor fruittelers "Je kan ze niet tellen voor je ze in je zak hebt" Aanplant "herfst"tomaten en -komkommers lager Stijgende konsumptie "hele" komkommers Nu u dit leest is de klok weer op win tertijd gezet, hetgeen betekent dat we in een jaargetij gekomen zijn met bijna geen groei en dat alle rooige- wassen zo'n beetje volgroeid moeten zijn. We hebben de afgelopen tijd hier op WALCHEREN heel wat mm re gen te verwerken gekregen. Wel een beetje te veel van het goede. Er is daardoor nog weinig aan grondbe werking en inzaai van groenbemes- ting op vrijgekomen percelen gedaan. Het is jammer dat het daarvoor ei genlijk nu te laat is. In onze bedrijfstak is er toch veel or ganisch materiaal in de grond nodig. We zullen daarom andere mogelijk heden moeten aangrijpen door b.v. pluimveemest of drijfmest aan te kopen. Afgelopen weken is een enkele wit loftrekker begonnen met rooien. De wortelopbrengst blijkt niet tegen te vallen. Ze kunnen overigens nog wel wat groeien om van een mooie maat te kunnen spreken. Het gaat hier over het algemeen over het nieuwe ras Toner. De trekresultaten van dit ras zijn in onze streek nog niet be kend. In andere witlofgebieden is echter wel gebleken dat het nog enigszins tegen valt. Dit zal hoofd zakelijk zijn oorzaak vinden in het feit dat de wortels nog niet voldoen de rijp waren, toen ze gerooid wer den. We wachten dus maar af, of het nieuwe ras een goede plaats verdient. In ons gebied worden er elk jaar wat meer winterwortelen geteeld. Zo is er djt jaar ook weer sprake van enige uitbreiding. Ieder die dit gewas al meerdere jaren in het bouwplan heeft weet dat het rooien en bewaren nauw met elkaar verbonden zijn om tot een redelijk financieel resultaat te komen. Machinaal rooien is heel goed mo gelijk op zachte lichte grond maar er moet rustig mee gewerkt worden en breuk moet zoveel mogelijk worden voorkomen anders kunnen we be waren wel helemaal vergeten. Ei genlijk is handrooien het meest vei lige, en aan te bevelen voor partijen die de koelcel in moeten. Wat de be waring betreft is er maar een goede manier en dat is mechanische koe ling. Goede tot zeer goede resultaten worden bereikt in de koelcellen van onze veiling, waar men over goede cellen en zeer goede koelervaring voor dit produkt beschikt. Misschien kan uw produkt hier ook van mee profiteren en wanneer de koelhuizen volledig benut kunnen worden zul len de kosten tot een minimum be perkt kunnen worden. De meeste vollegrondstelers hebben ook wel een perceel winteraardappelen. Jammer is het echter dat er daarvan betrekkelijk weinig op de veiling aangeboden worden. Er zou door zelf bewaren, sorteren en afzet via de veiling toch veel meer "uit" dit pro dukt kunnen komen. Er wordt nu op deze bedrijven veel aan de deur ver kocht. We zien evenwel de laatste tijd een onderlinge konkurrentie in de prijs ontstaan en we maken zo onze eigen prijs kapot. Hier moet dus iets aan gedaan worden of er moet op een andere manier worden afgezet. Een ieder bekijk zijn eigen situatie maar eens kritiek. Dan kunnen mis schien maatregelen worden geno men die ieder ten goede komen. Met dezelfde benieuwdheid als de praktijkschrijver van de akkerbouw en veehouderij in ons gebied wil ik eindigen: Hoeveel kleine melkveehouders zul len door de opkoopregeling van melk hun bedrijfstak afstoten en er een grof tuinbouwgewas voor in de plaats nemen? Zal de minister door deze re geling niet de boterberg doen verd wijnen maar daarvoor in de plaats prei- en koolheuvels doen ontstaan? Wij wachten een en ander met be langstelling af. In een aantal frisdranken, zoals bitter lemon, bitter orange en to nic wordt kinine verwerkt om de drank een bittere smaak te geven. Eigenlijk is dat niet zo'n gelukki ge toevoeging, hoewel het om slechts 10 a 15 mg per liter gaat, omdat kinine hard nodig is voor de bestrijding van malaria. Bovendien zijn sommige mensen allergisch voor deze stof. Bij het Sprenger Instituut in Wagenin- gen wordt daarom gewerkt aan een onderzoek naar een vervan gende bitterstof voor frisdranken die gewonnen wordt uit de wor tels van witlof, een afvalprodukt waarvan elk jaar 100.000 ton be schikbaar komt. Het onderzoek wordt uitgevoerd door mw.ir. E. Leclercq. Ze werkt voor dit doel samen met de vak groep Levensmiddelentechnolo gie van de Landbouwhogeschool en hoopt over haar werk een proefschrift te schrijven. Vervloeien In het verleden is wel geprobeerd bitterstoffen uit citrusvruchten te winnen, maar die vielen niet in de smaak omdat ze een bijsmaak hadden. Voor het onderzoek dat nu plaatsvindt koos Leclercq de witlofwortel omdat daarin kwa smaak met kinine vergelijkbare bitterstoffen voorkomen en om dat de grondstof royaal voorhan den is. Een probleem was echter dat de opbrengst niet zo indruk wekkend was als het sap op kon- ventionele manier uit de wortels werd geperst. Daarom wordt nu geprobeerd het sap te winnen met behulp van enzymen. Dat zijn ei witten die celwanden van planten of vruchten oplossen, zodat het sap zo opgevangen kan worden. Die werkwijze heet "vervloeien". De enzymen worden fabrieksma tig gewonnen uit schimmels. Bij deze methode wordt de sapop- In het laboratorium worden de witlofwortels versneden waarna er enzymen aan worden toegevoegd. Daarna begint een proces dat men "vervloeien" noemt: de enzymen lossen de celwanden van de vruchten op. brengst hoger en uit dat sap kan dus meer bitterstof gewonnen worden. Het vervloeien met en zymen wordt ook toegepast bij de produktie van appelsap. Er wor den verder nog proeven genomen met het vervloeien van rode bie ten, wortel en selderij. Tot nu toe is het onderzoek zover gevorderd dat uit de witlofwortels enkele bitterstoffen gewonnen zijn die waarschijnlijk geen aller gische reaktie oproepen. Me vrouw Leclercq is tevens bezig te onderzoeken of er tegelijk met de bitterstoffen ook fructose uit de wortels gewonnen kan worden. Fructose is zoeter dan saccharose zodat met een kleinere hoeveel heid kan worden volstaan om aan levensmiddelen dezelfde zoete smaak te geven. Met de inmiddels gewonnen bit terstoffen heeft Leclercq smaak- proeven uitgevoerd bij de *Land- bouwhogeschool. Er namen hon derd mensen aan deel, die de nieuwe frisdranken moesten ver gelijken met het winkelprodukt. De proef pakte redelijk positief uit. In bitter-lemon werd de wit- lof-bitterstof door een meerder heid afgekeurd maar de minder heid vond de nieuwe smaak be ter. Wat betreft tonic en bitter orange gaven de proefpersonen de voorkeur aan het nieuwe pro dukt. Het smaak-onderzoek krijgt nog een vervolg. In de witlofwortel zitten namelijk drie stoffen die bitter zijn. Met elke van deze stoffen afzonderlijk en met enke le "mixen" zullen nog smaaktes ten worden gedaan. (Herman Pothof) Op de BEVELANDEN zijn de fruit telers druk bezig de bewaarrassen van zowel appels als peren te plukken om ze tijdig te kunnen opslaan in de koelcellen. De plukperiode van alle appel- en pererassen is 10 tot 14 da gen later dan in een normaal jaar. Bij het zomerfruit konstateerden we deze achterstand en nu de tijd vordert en we midden in de pluk van de Confe rence en de Cox zitten is de achter stand in pluktijd nauwelijks inge haald. Bij de bewaring van de Conference zien we duidelijk een verschuiving naar de langere bewaring en met name het scrubben, wat afgelopen jaar gezien de kwaliteit en prijsvor ming zeer goed is geëindigd, zal dit bewaarseizoen meer en meer worden toegepast. De laatste jaren is de koe lapparatuur dusdanig verbeterd en aangepast, waardoor de mogelijkhe den tot langer bewaren zijn vergroot, het risiko van een verschuiving in het afzet patroon naar een later tijdstip is duidelijk aanwezig. We zullen attent moeten blijven om vooral de markt regelmatig van goed kwaliteitsfruit te blijven voorzien, gedurende de gehele winterperiode. De prijsontwikkeling bij de appels is wat betreft het zomerfruit teleurstel lend geëindigd, zowel de Benoni's als de James Grieve lieten het met prij zen tussen de 40 en 70 cent per kg afweten. Er werden zelfs nog partijen doorgedraaid. Wij vragen ons af of de normen gehanteerd bij het ras James Grieve wat betreft de Jo- diumtest juist zijn? Deze test reageert bij dit ras erg laat en daardoor kon men pas eind augustus met plukken beginnen. De duur van de afzet wordt hierdoor erg verkort met het gevolg te grote aanvoeren in een be trekkelijk korte periode. De peren liggen beter in de markt. Triomphe de Vienne is voor de meest gevraagde maat 60-70 mm ruim boven de gulden per kg verkocht en de Beurré Hardy boven de 65 mm wordt tot op heden verkocht voor prijzen rond de gulden per kg. Op merkelijk is het grote percentage vruchten beneden de 65 mm. Vooral bij de Hardy's vallen de kg in het algemeen tegen. De achterstand in maatsortering konstateerden we bij alle rassen in augustus, toch lijkt de uitgroei van de vruchten normaal te worden na de grote hoeveelheid neerslag van de af gelopen weken, maar om de oogst tijdig en plezierig te kunnen oogsten blijven we hopen op droog najaars weer, met weinig wind. Ook voor een fruitteler gaat de spreuk op: "Hoop doet leven". Dit is een oud gezegde en zeker onder boeren en tuinders erg bekend. Het is de laatste weken wel bewaarheid ge worden met de vele regen die er ge vallen is. Hier op THOLEN heeft de neerslag nogal wat schade veroor zaakt. Doordat het dag na dag regende en men vrijwel niet met een kombine op het land kon komen zijn er toch no gal wat zaadgewassen voor een deel of geheel verloren gegaan. Vooral wat in het zwad lag zal aangetast zijn in de kiemkracht. Het is de laatste weken een machteloos toezien ge weest, waarbij men elke dag op beter weer hoopt. Achteraf, zo zal men zeggen, had men hetgeen nu voor een groot deel verloren is gegaan, beter in de drogerij kunnen doen. Overigens is dit voor sommige ge wassen door de grote massa vrijwel ondoenbaar en zeker zeer kostbaar. Bovendien zaten de drogerijen al vol met violen, zodat meer toch zeker ook op z'n beurt had moeten wach ten. Het drogen gaat veel slechter dan met normaal weer en als men bekijkt hoeveel tonnen water er uit- gestookt moet worden dan is het toch wel aan de enorme kapaciteit op de veiling en elders te danken dat het nog redelijk verlopen is. Het is in zulke omstandigheden zeker zaak wanneer het er maar enigszins op lijkt het gewas door de kombine te krijgen. Dit wordt dan ook wel ge daan zodat er zaterdagavond nog dille gedorsen werd van stam. Er is ook door wateroverlast hier en daar nogal wat schade ontstaan aan an dere gewassen. De winterbloemkool krijgt op sommige plaatsen behoor lijk wat geel blad. Dat zullen ze niet gemakkelijk meer overgroeien en het gewas gaat straks dan toch wel erg zwak de winter in. Het rooien van uien en aardappelen heeft zo goed als stil gelegen. Het zal ook nog heel wat moeten drogen wil dat weer behoorlijk verlopen. Toen het nog handwerk was ging het ge woon door maar nu is men geheel aangewezen op de machine. Daar werkt ons klimaat niet altijd aan mee! Witlof wordt hier nog wel met de hand gerooid onder deze omstandig heden, zodat degene die er de man kracht voor heeft wel kan profiteren van de hoge prijzen die er ontstaan bij weinig aanvoer en een goede vraag. Of de toenemende vraag - zeker in het buitenland - voldoende zal zijn om het groter aanbod verder in het seizoen te overtreffen is voor ieder nog een vraagteken. Wij zijn nu eenmaal als telers met onze tuinbouwprodukten overgeleverd aan vraag- en aanbod zodat iedere veilingbrief een verras sing blijft! De oppervlakte waarop in juni jl. met de "koude-teelt" van tomaten werd begonnen was nagenoeg even groot als vorig jaar, nl. resp. 105 en 104 ha. De aanplant van "herfst"to- maten bedroeg in juli jl. 82 ha. Dit is 104 ha minder dan in 1983. Hierbij moet worden opgemerkt dat in juli 1983 op een uitzonderlijk grote op pervlakte met de herfstteelt werd begonnen. Met de teelt van "herfst"komkom- mers werd in juli jl. op 46 ha begon nen tegen 67 ha vorig jaar (- 31%). Een en ander blijkt uit het steek- proefonderzoek "Tuinbouwgewas- sen onder glas" van het Centraal Bureau voor de Statistiek (Statistisch bulletin nr. 38). Het koperspercentage van komkom mers in Engeland stijgt. Dit blijkt uit een konsumentenonderzoek, dat de ze zomer onder ruim 1.900 huis vrouwen in Engeland is gehouden. Het percentage dat nooit komkom mers koopt was in 1973 nog 16%; nu is dit 9%. Het merendeel van de ko pers kocht halve komkommers (53%); 41% kocht hele komkommers tegen 31% in 1981 en 29% in 1973. Men prees de Nederlandse mini- komkommers, maar men noemde de moeilijke verkrijgbaarheid een na deel. In Nederland is het aantal mi- ni-komkommer-telers bijzonder klein. Van de ondervraagden bleek Vrijdag 28 september 1984 34% van de mini-komkommer ge hoord te hebben. In de groepsdis- kussies kwam een groot enthousias me aan het daglicht wat betreft de smaak. Jubileumviering Tuinbouwvakscholen te Vught Op vrijdag 12 oktober a.s. wordt het 25-jarig bestaan van de Tuinbouw vakscholen van de N.C.B. te Vught gevierd. Tevens neemt de heer F.C.M. Broos op die dag afscheid als direkteur. Vanaf 21.00 uur wordt een reünie gehouden voor alle oud-leerlingen, docenten en medewerkers van de school. 11

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1984 | | pagina 11