Dit jaar weer pre-interventie van appelen Tweede oogstindikatie appelen en peren iets hoger dan eerste Prinses Ann huldigt winnaars in CBT-kompetitie Geen grote veranderingen in areaal tuinbouwgewassen Nederland: 16.770 ton Voorbereidingsfase nieuwbouw proeftuin Westmaas afgerond NTS wil gezamenlijke ontwikkeling programmatuur voor bedrijfsregistratie Onderzoek: Amsterdammer koopt beduidend meer groente en fruit dan anderen Zo zit dat met Champignons! CHAMPIGNONS Voorlopige uitkomsten meitelling 1984: Aantal champignonteelt- bedrijven afgenomen Oogstraming hardfruit noordelijk halfrond Onder voorbehoud meldt het Produktschap voor Groente en Fruit dat dit seizoen weer de mogelijkheid bestaat appelen preventief uit de markt te nemen. Er is nl. voldaan aan de twee eisen om tot pré-inter ventie in de EEG over te gaan. Met 7,0 min ton ligt de produktie boven de grens van 6,2 min ton die in de regeling is opgenomen. Verder heeft de prijs op diverse representatieve markten beneden de basisprijs gele gen. Het bovenstaande houdt in dat er in de hele Gemeenschap 320.000 ton appelen preventief uit de markt kunnen worden genomen. Het be treft hier uitsluitend klasse II van de voor Nederland van belang zijnde rassen Golden Delicious en Gou- dreinette en verder ook de zgn. rode Amerikaanse variëteiten. Delicious Pilafa en dit seizoen voor het eerst ook Granny Smith en Bramley's Seedling. De appelen bestemd voor pré-interventie dienen daadwerke lijk op de veiling te worden aange voerd. De verdeling van de maksimale hoeveelheid over de lidstaten is als volgt: Italië 126.560 ton; Frankrijk 119.240 ton; Griekenland 21.700 ton; Ne derland 16.770 ton; West-Duitsland 14.340 ton; Ver. Koninkrijk 10.080 ton: België 9.600 ton; Denemarken 1.040 ton; Ierland 580 ton; Luxem burg 100 ton; TOTAAL 320.000 ton. Golden en Goudreinette De vergoedingsprijs van de preven tief uit de markt genomen appelen is gelijk aan de gemiddelde vergoe- dingsprijzen in de maanden oktober, november en december. Voor Gol den en Goudreinette 70 mm+ komt dat neer op ƒ34,63 per 100 kg en voor de kleinere sorteringen op ƒ26.50. De voorzitter van het pro duktschap kan ontheffing verlenen ten aanzien van de voorgeschreven sortering op max. 10 mm en de ver pakkingsgrootte van max. 20 kg per eenheid. Verhoging minimummaat appelen Evenals voor het seizoen 82/83 heeft "Brussel" besloten dat ook dit sei zoen vanaf 1 januari van de grpot- vruchtige variëteiten alleen appelen met een minimummaat van 60 mm mogen worden verhandeld voor de verse markt. Deze maatregel geldt ook voor export naar derde landen. De periode van voorbereiden en van plannen uitwerken is bijna afgeslo ten. De fase uitvoering staat voor de deur! Het bestuur, bijgestaan door de werkgroepen "glas" en "vollegrond", heeft de afgelopen periode veel ver gaderd over de bouw en de inrichting van het hele complex. Nagenoeg alle offertes zijn binnen, aangepast en goedgekeurd. Het bestek van het bedrijfsgebouw (schuur, kantoren) is klaar om ver zonden te worden naar enige aanne mers. Begin oktober kan er dan aan besteed worden. Naast het huidige gebouw van de Proefboerderij wordt een nieuwe, stenen schuur gebouwd (40x24 m). De vollegr'ondsafdeling: de drainage is reeds in augustus aangelegd (om de 6 m.). De leidingen naar het on dergrondse beregeningsnet zijn in gegraven en geïnstalleerd. Het ka velpad van beton zal in september bij goed weer aangelegd worden. De glasafdeling: de belangrijkste of fertes zijn binnen en hebben de goedkeuring van het bestuur. Deze maand hoopt de werkgroep met de andere deeloffertes klaar te komen. Zodat er nog dit jaar met de bouw (4000 m2) begonnen zal worden. Proeven: reeds dit jaar, 1984, worden er enige proeven genomen op het nieuwe proefbedrijf. Zo is een ras- senproef spitskool al geoogst en staat een volgende nog te velde. Voorts ligt er een objekt met plantaantallen sluitkool (rood en wit) met het oog op het zgn. kilo-kooltje. De bedrijfsregistratie in de tuinbouw zal t.a.v. de programmering de ko mende maanden mogelijk een geheel andere opzet gaan krijgen. Er moet rekening mee gehouden worden dat de programma's de komende jaren nog veel wijzigingen zullen moeten ondergaan vooraleer van algemeen toepasbare en ook bruikbare pro gramma's gesproken kan worden. Dat kost veel geld, ook op langere termijn, terwijl een reële markt voor apparatuur en programmatuur niet op korte termijn verwacht mag wor den. De NTS heeft het initiatief genomen om, aansluitend op het informatie stimuleringsplan van de overheid, te trachten alle partijen, die zich met automatisering in de tuinbouw be zighouden, een plan voor te leggen om gezamenlijk de ontwikkeling van goede bruikbare (en betaalbare) programmatuur voor de glas- en vollegrondstuinbouw te ontwikke len, waardoor de erg hoge ontwikke lingskosten gezamenlijk gedragen kunnen worden. In diverse bedrijf stakken in de landbouw worden ge lijksoortige initiatieven genomen. De komende weken kan deze diskussie mogelijk afgerond worden. Ondanks de gemiddeld tien pro cent hogere prijzen, koopt de doorsnee Amsterdammer 35 pro cent meer verse groenten en 27 procent meer vers fruit dan men sen buiten de hoofdstad. Het be drag dat in Amsterdam jaarlijks per persoon aan groenten en fruit opgaat, is zelfs vijftig procent ho ger dan het landelijk gemiddelde: 255 gulden tegen gemiddeld 170 gulden. Dit blijkt uit een onder zoek van het Produktschap voor Groenten en Fruit, dat dinsdag is gepresenteerd tijdens de opening van het "Festival of Food" in Amsterdam door minister Braks van landbouw en visserij. Het Festival werd van 11 tot en met 15 september gehouden ter gelegen heid van het vijftigjarig bestaan van de centrale groothandels markt aan de Jan van Galenstraat in Amsterdam. Oogstraming appelen peren 1984 tweede indikatie Geoogste produktie Indikatie 1984 II Totaal appelen w.v. Golden Delicious Cox's Orange Pippin Schone van Boskoop James Grieve Jonagold Overige rassen Totaal peren w.v. Conference Doyenné du Cornice Stoofperen Overige rassen min kg 403 430 443 134 122 128 58 58 54 67 102 107 35 29 32 25 29 109 94 93 135 102 107 53 47 48 25 12 14 19 14 15 38 29 30 De tweede indikatie m.b.t. de oogst van appelen en peren wijst uit dat deze iets hoger zal uitkomen dan in de eerste indikatie werd voorzien. De raming van de totale opbrengst ap pelen komt nu op 443 min. kg en die van peren op 107 min. kg. Bij de ap pelen zijn het de rassen Golden De licious, Schone van Boskoop, James Grieve en Jonagold die voor deze hogere tweede indikatie zorgen. Vooral Jonagold blijkt aanvankelijk aan de lage kant geschat nl. 25 min. kg tegenover nu 29 min. kg. Alleen CoYs O.P. is in de tweede in dikatie met 54 min. kg lager uitge komen dan bij de eerste indikatie (was 58 min. kg). Bij de peren geeft de Doyenné du Cornice een iets minder lage op brengst te zien (14 min. kg in plaats van 12 min. kg.). Deze uitkomsten zijn berekend door het Centraal Bureau voor de Statis tiek uit de taxaties welke door de bedrijfstakdeskundigen voor de fruitteelt van het Ministerie van Landbouw en Visserij eind augustus zijn verricht in hun werkgebied. Prinses Ann heeft maandag 17 september in Londen de prijzen uitgereikt aan de winnaars in de finale van de Salade-wedstrijd. Deze manifestatie was door het Centraal Bureau van de Tuin bouwveilingen in Engeland geor ganiseerd en werd de afgelopen maanden gevoerd in de verschil lende regio's. De hoofdprijs be trof een trip naar Holland. Prinses Ann, die de winnende sa lades inspekteerde, kreeg uit handen van de prijswinnaars een cheque van £2500 voor een ge zondheidscentrum in Bangla desh, waarvan zij beschermvrou we is.. Het CBT vulde dit bedrag aan met een gift voor dit projekt. De salades, werden beoordeeld door een kinder- en volwasse nenjury. De kinderen, twee Ne derlandse, twee Ierse, twee Schotse en duo's uit de grote ste den, beoordeelden de salades op kleur en aantrekkelijkheid. Voorwaarde was, dat de salades uit minstens zes Nederlandse groentesoorten bestond. Het Centraal Buro voor de Tuin bouwveilingen heeft een infor matiebrochure samengesteld en uitgebracht over nederlands ora démff&m meest gegeten paddestoel, de champignon. De brochure, die boordevol informatie staat met allerlei wetenswaardigheden over de kleine paddestoel en zijn grote broer, de reuzechampignon, is •bedoeld voor de handel maar kan ook heel goed worden gebruikt .in het (vak-)onderwijs. De brochure behandelt in het kort o.a. de geschiedenis van de champignon, de teelt ervan, de afzet, sortering, verpakking, het konserveren, de voedingswaarde, het transport en het bewaren van de paddestoel. Verder vindt u tips voor de winkelpresentatie en tot slot wat informatie over de oes terzwam, een paddestoel die in ons land wordt geteeld op "geën te" balen stro. De brochure kan schriftelijk worden aangevraagd bij het Centraal Buro voor de Tuinbouwveilingen (CBT), Java- straat 80, 2585 AS 's Gravenhage. Er hebben zich dit jaar geen grote veranderingen voorgedaan in het areaal tuinbouwgewassen in Neder land. Dit blijkt uit de voorlopige uit komsten van de CBS-meitelling 1984. Het totale areaal tuinbouwgewassen onder glas is met in totaal 8.798 ha vergeleken met 1983 op vrijwel het zelfde niveau gebleven. Toen stond er 8821 ha glas en in 1982 was dat 8832 ha. De glasgroenten nemen ruim de helft (in '84 52%) voor hun rekening. In 1984 is de oppervlakte van zowei de verwarmde als de koude kassen licht afgenomen, terwijl het bloemkweke rij-areaal onder glas met 1% toenam. Ook de teelt van boomkwekerijge wassen onder glas is weer toegeno men. Dat van fruit nam daarentegen met 8% af. Overigens ging een en ander bij de groenten gepaard met een nog sterkere afname van het aantal bedrijven. Ook een aantal bloemkwekerijen onder glas haakten af. Er is dus (opnieuw) een schaal vergroting geweest. 10 Uit de voorlopige uitkomsten van de meitelling blijkt een opmerkelijke inkrimping in de champignonteelt- sektor. Het slechte jaar 1983 heeft hier duidelijk zijn uitwerking gehad. Voor het eerst sedert 1977 is namelijk de teeltoppervlakte afgenomen en wel met 1 tot 713.000 m2. Vooral bij de teelt met doorgroeide compost heeft men een stapje teruggedaan. Ook het aantal champignonteeltbe- drijven nam af en wel met 11 tot in totaal 810. Het zullen echter met na me de niet-gespecialiseerde bedrij ven geweest zijn die hebben afge haakt, want het aantal bedrijven met uitsluitend champignons nam met 2% toe tot 340. De appeloogst op het Noordelijk Halfrond wordt dit jaar 6% groter dan vorig jaar. Vergeleken met 1982 zal het echter 10% minder worden. Van peren wordt, wat betreft de herfst- en de bewaarrassen, de klein ste oogst van de laatste jaren ver wacht. Dit zijn de belangrijkste ge geven zoals die door het Landbouw- Comité van de OESO zijn verza meld. Wat betreft herfst- en bewaarperen, daarvan wordt op het Noordelijk Halfrond zoals gezegd voor dit jaar een kleine oogst voorzien: niet alleen in de EEG maar ook in de rest van Europa en in de Verenigde Staten. Vrijdag 28 september 1984

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1984 | | pagina 10