Veel nieuws op proeftuin te Numansdorp De jaarlijkse "proeftuindag" te Numansdorp is voor dit jaar vastgesteld op 24 augustus. De dag daarna is het "open dag" en wordt de tuin opengesteld voor "buitenstaanders" die van nabij kennis willen maken met het fruitteeltgebeuren. We gingen alvast een kijkje nemen en zagen niet alleen veel fruit, maar ook veel nieuwigheden waarmee de moderne fruitteler zijn voordeel kan doen. Van deze zeer intensieve beplanting met Elstar wordt het tweede groeijaar al 25 ton per hektare verkocht. Plantsvstemenproef peren - enkele rij het beste? Bij de ingang komt men al direkt bij een bijzonder interessante plantsys- temenproef met peren. Rassen: Conference en D. du Cornice; on derstam virusvrije kwee C. Vergele ken worden enkele rij (3000 bomen per 0.90 ha). 3 rijen (ook 30Ö0 bomen per 0.90 ha) en 7 rijen (3500 bomen per 0.90 ha). De proef is nu in het 6e jaar. De eerste 5 jaar werd in totaalllOO.OOO kg per 0.90 ha Conference geoogst, ter wijl du Cornice ruim de helft minder produceerde. Vorig jaar werd van de Conference ca. 45 ton per ha geoogst, dit jaar kan dat 50 ton zijn als de vruchten rede lijk uitgroeien. Het 7 rijenbed heeft wat meer kilo's opgeleverd dan de enkele rij en het 3 rijenbed. Maar waarnemend proef tuinchef C. de Feijter verwacht dat die voorsprong snel zal verdwijnen. Hij geeft dan ook duidelijk de voor keur aan de enkele rij (3 x 1 m) om dat de bewerking gemakkelijker is, de ziektebestrijding (perebladvlo b.v.) doeltreffender en de produktie hoog kan liggen. Vraagtekens bij Vista Bella Er worden zeer veel nieuwe appel rassen beproefd, maar beoordeling is moeilijk, mede omdat bij de vroegste rassen de vruchten al zijn geplukt, terwijl ze bij de late rassen nog en kele maanden moeten groeien. Er zijn opmerkelijk veel vroege en vrij vroege rassen bij de nieuwelin gen. De meeste zijn Mac Pntosh kruisingen met de typische eigen schappen van dit in ons land over het algemeen niet zo erg gewaardeerde ras: wit vruchtvlees, aromatisch, no gal zacht vruchtvlees, kleur van de appels groen met donkere, bedauw de blos. De vroegste tfde Vista Bella, een ras dat momenteel nogal in de belang stelling staat. Te Numansdorp valt het wat tegen. De groei is zeer sterk, sterker dan alle andere appels. Daardoor veel forse scheuten met veel blad, waarbij blijkt dat de appels in de schaduw moeilijk of helemaal geen kleur krijgen. Verder is er spra ke van een neiging tot beurtjaren. Een voorzichtige gevolgtrekking zou kunnen zijn dat de Vista Bella waar schijnlijk het beste tot zijn recht zal komen op grond waarop in 't alge meen een vrij zwakke groei is te ver wachten. De Yerseymac is iets later rijp, daar na volgen o.a. Julyred en Paulared. Het zijn o.i. rassen waarop we niet zitten te wachten. De markt voor Behalve druppelbevloeiïng is er ook mogelijkheid voor beregening tegen nachtvorst. De Conférence doet het ook dit jaar weer prima. Discovery, wat klein van stuk maar uitstekend van kwaliteit. oudere bomen. 8 vroege appels is klein. Het huidige aanbod van o.a. Vista Bella, Mantet, Discovery, Benoni, Summerred, Ja mes Grieve en Alkmene lijkt ruim voldoende om aan de vraag te vol doen. Bij de latere rassen maakt de Katja een goede indruk en valt de Green- sleves op door zijn vruchtbaarheid en groene kleur van de appels. Ver der de Elan, een bijzonder fraaie ap pel, die tot kopen noodt, maar.de konsument teleurstelt omdat de vruchten te snel versleten zijn. Tweede groeijaar 25 ton Elstar per ha! Wat de vroege produktie bij appels betreft, worden de laatste jaren doorlopend nieuwe rekords bereikt. Ook op de proeftuin. Op een plantsystemenproef met 2000, 2667 en 4000 Elstar bomen per ha wordt op het 4000 bomen per ha projekt dit jaar al een opbrengst ver wacht van 25 ton per ha. Let wel: in het tweede groeijaar! Gerekend naar het aantal appels per boompje kan men namelijk rekenen op 6-7 kg per boom. Dat hoeft'nog geen absolute top te zijn, want op een afgelopen winter aangelegd proefveld is te zien dat met regelmatig kunstmest toe dienen via druppelbevloeiïng de pas geplante bomen het eerste groeijaar aanzienlijk beter ontwikkeld zijn - forser groeien - dan wanneer de kunstmest op dé normale manier al lemaal tegelijk in 't voorjaar wordt toegediend. Weer een nieuwe ont wikkeling die perspektieven lijkt te bieden. Onnodig te zeggen dat het plantma- teriaal een beslissende rol speelt bij de gewenste vroege produktie. Zwa re, goed geveerde plantbomen heb ben al direkt een flinke voorsprong op lichter materiaal. Zeer goed vochthoudende grond - tocb druppelbevloeiïng nodig De betekenis van voldoende zoet water voor druppelbevloeiïng en/of beregening wordt op de proeftuin trouwens herhaaldelijk onderstreept. De grond op de proeftuin staat be kend als zeer goed en vooral ook prima vochthoudend. Maar steeds weer blijkt dat vooral jonge bomem opvallend gunstig reageren op het toedienen van water. Zowel in droge seizoenen als in jaren met veel neer slag is druppelbevloeiïng nodig. Behalve druppelbevloeiïng is ook beregening mogelijk. In 1977 en 1981 was er zware nachtvorstschade, waardoor veel proeven nagenoeg waardeloos werden. Om herhaling in de toekomst te voorkomen is daarom een beregèningsinstallatie aanwezig. Jonagold in rode streepjespyama In totaal zijn er 51 proeven. We hebben daaruit slechts een greep ge daan. In 't kort nog een paar belangwek kende gegevens De New Jonagold uit Japan is zodanig streperig rood, dat het geen verbetering is van de "ge wone" Jonagold. In een vergelijking met glad- schillige Golden klonen komt Reinders goed voor de dag, zowel wat produktie als gladschilligheid betreft. In een proef met klonen van Ro de Boskoop Kalfs is de Super- kalfs zo mooi rood en glad, dat zelfs een kenner moeite heeft om er wat uiterlijk betreft iets van de normale Goudreinette in terug te zien. Op een proefveld met peren worden 9 min of meer nieuwe rassen vergeleken met Conferen ce en 'Cornice. Een nieuwe aan winst lijkt er niet bij te zitten. In verscheidene proeven komt kwee C virusvrij als beste onder stam voor de Conference uit de bus. De vruchtgrootte is kleiner dan op kwee A en Adams, maar dat is waarschijnlijk te wijten aan de zwaardere vruchtdracht. Iedere bezoeker van de proeftuin te Numansdorp zal tot dezelfde konklu- sie komen: er is zeer veel te zien en te leren. Het loont de moeite en de kos ten om er extra tijd voor uit te trek ken! A. v. Oosten Vrijdag 24 augustus 1984

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1984 | | pagina 8