Eerste wintertarwe gedorst Gewaslengte snijmais loopt sterk uiteen Probleem bestrijding oogvlekkenziekte dient opgelost! Oogstwerkzaamheden vlotten goed Aardappeltelers opgelet! Het "ei van Columbus" De eerste tarwe is ook op THOLEN EN ST. PHILIPSLAND weer ge dorst. De eerste percelen zijn vaak niet de beste; wat te weinig bemest of niet al te veel gespoten, zodat ze wat vroeger rijp waren dan de wel zwaar bemeste en gespoten percelen. De vroeg gezaaide percelen zijn ondanks de vele kunstmest en het vele spuiten met maneb toch al redelijk rijp. Hoe wel er hier en daar nog een groene hoek of geer in zo"n perceel aanwezig is, liep het vochtgehalte vorige week toch al naar minder dan 16%. En dat terwijl het stro eigenlijk nog niet goed dood is. Opvallend is ook dat er op de ene plaats meer percelen zijn gedorst dan weer ergens anders. Dat beeld ziet men ook buiten onze streek. Blijk baar volgen er op dit gebied ook meer schapen als er een over de dam gaat. De eerste opbrengsten variëren van 7 ton tot dik 10 ton voor de goed bij gehouden percelen, zodat ook dit jaar het vele spuiten in onze tarwe weer rendament op gaat leveren. Heeft men een hoek of baan niet gespoten, dan is dat duidelijk waar te nemen. Zowel aan de kleur van de aar als aan de korrel. Of deze mee ropbrengst ook genoeg is om de te ruggang in prijs op te vangen, valt op dit moment nog te betwijfelen en van hoge stroprijzen kan men alleen nog maar dromen. De superheffing is hier blijkbaar toch ook te voelen. De graszaadoogSt is op dit moment aan de kant. De opbrengsten lijken redelijk. Het zaad is misschien wat fijner, maar heeft toch een behoorlijk gewicht. Voor de hakvruchten zou een mals buitje weer wel eens welkom zijn. Sommige percelen bieten of gedeel ten daarvan hebben duidelijk wat gebrek aan vocht. Vooral op die plaatsen waar de struktuur van de grond wat minder is. Hetzelfde beeld ziet men ook in de aardappelen. Ook het strooien van banen met stikstof is in deze gewassen nu duidelijk te zien. De aanta'sting door phytophthora blijkt nog wel mee te vallen. Zo hier en daar is wel wat te vinden, maar erg duidelijk is het nog niet waar te nemen. Veel is en wordt er nog met Ridomil gespoten als er druppels kwaad gevonden worden. Bij het vinden van deze druppels is het ook mogelijk dat men te maken heeft met ringvuur, wat in sommige percelen toch veel is waar te nemen. Rond de randen van deze druppels treft men veelal een geel verkleuring van het blad. De onderste bladeren vertonen deze plekken het eerst of het uiteinde van de bladeren. De prijsvorming van de aardappelen lijkt voorlopig niet verder onderuit te zakken. De komende oogstwerk- zaamheden nemen ook wat druk op de markt weg. De veilingprijzen zijn dan ook weer enkele centen geste gen. Met de voorbereidingen van het oogstjaar 1985 is ook weer een begin gemaakt. Veel leeg land, veelal van vroege aardappelen, wordt weer al ingezaaid met winterbloemen of graszaad. De meeste winterbloem kool is ook weer geplant en zorgt voor het nodige gesleep met water op dit moment. De eerst gezaaide groentemesters, laten zich ook weer zien. Opvallend is toch dat dat in de kleinere bedrijven wat minder is in verhouding tot de grote bedrijven. Slordigheid of zuinigheid, bedienk: Een groenbemester is nooit kwiet! Het prachtige zonnige weer in het LAND VAN HEUSDEN EN ALTE- NA EN DE BIESBOS is zeer wel kom, vooral nu de oogst van gras zaad, konserven en zomergerst in volle gang is. De opbrengsten zijn goed vooral die van het graszaad. De prijzen voor sommige soorten rood- zwenkgras zijn ronduit bedroevend en de vooruitzichten voor het verkoop seizoen '84-'85 geven weinig verbete ring te zien. Gelukkig zijn de prijzen voor veldbeemd en engels raai wel redelijk tot goed. Het graszaadhooi brengt bij verkoop een slechte prijs op. Hier is ook goed de stemming bij de veehouder te merken. Men neemt een zeer, zeer afwachtende houding aan. De strop rijzen begeven zich ook duidelijk op een nivo dat hakselen de voorkeur verdient. Want aan organische stof, kali en fosfaat is de waarde al snel 300,- per ha. De kosten voor hak selen en stikstof "of drijfmest" zijn moeilijk aan te geven. Was het toch al de bedoeling om drijfmest toe te dienen, moet het hakselen uitge voerd worden door een loonwerker/ of heeft men zelf al een loofklappejr voor aardappelen ter beschikking enz. zijn zaken die bij de afweging een rol spelen. De bieten groeien redelijk tot goed, een mooie nazomer kan nog veel van de groeiachterstand inhalen. Wat de aardappelen betreft is de J groei redelijk vooral nu de vocht- voorziening moeilijker wordt, dit geldt zeker voor de droogte gevoelige gronden. Als we de termijnmarkt als barometer voor de prijszetting in het komende verkoopseizoen moeten geloven dan ziet het er niet goed uit want de prijs duikelt met de dag. Ook de pootgoedprijzen begeven zich op een nivo dat het aantrekkelijk is om een gedeelte te kopen. Nu de tarweoogst voor de deur staat zijn we zeer benieuwd naar de op- In WEST ZEEUWS-VLAANDE- REN werden de eerste wintertarwe- percelen op 16 augustus geoogst. Dit is ruim een week later dan vorig jaar, maar de tarwe is ook ongeveer I week later in de aar gekomen. Alhoewel het aantal zonnige dagen tijdens de kor- relvullingsperiode een stuk lager ligt dan vorig jaar, zal de kg-opbrengst niet tegenvallen. Dit hebben we dan te danken aan de neerslag na de laatste (late) stikstof gift, de ruime stikstofgiften van de laatste jaren, weinig ziekten dit jaar en een gunstig plantaargetal. Zeer spijtig is het dan. datje als tar- weteler gestraft wordt door een lage re prijs, wat neerkomt op zo'n 400 gulden per ha. Na de bieten onder vinden we dat nu ook bij een tweede belangrijk en onmisbaar gewas van ons bouwplan. Intussen zijn al diverse gewassen van het veld geruimd; zo was het een goed plantuien jaar en is de op brengst van gerst, vlas, erwten en graszaad niet slecht. Bij de oogst van engels raaigras heeft neerslag hier en daar schade toegebracht. Met de stroprijzen gaat het slecht; althans het tarwestro is eigenlijk niet te verkopen. Toch wordt er veel ge perst. Als grondverbeteraar is kort gehakseld tarwestro een goed pro- dukt. De tarweteler mist echter een deel van zijn te behalen geldelijke Vrijdag 24 augustus 1984 opbrengst per ha, en moet bovendien nog kosten maken om het op het land achter te laten. Dat steekt hem tegen; erg begrijpelijk. Maar het be houd of het verkrijgen van een goede struktuur van de bouwvoor is op ter mijn gezien een vereiste. Minder goed ziet het er naar uit met de prijzen voor aardappelen en uien. Er worden van deze gewassen hoge Het blijkt dat de aardappelziekte (phytophthora) dit jaar bijzonder hardnekkig blijft optreden. Om deze tijd van het jaar zijn het met name flinke dauwnachten ge volgd door een morgen met wei nig of geen zon, die voor uitbrei ding van de ziekte verantwoor delijk zijn. In dit verband een aantal konkrete adviezen: - Waar geen aantasting voor komt, ook tijdens de graan oogst, minstens éénmaal per week spuiten met maneb-tin - Waar men, door regen bij voorbeeld, ettelijke dagen op moest schuiven zou een cu- ram-bevattend middel op zijn plaats kunnen zijn. - Waar reeds een (lichte) aan tasting wordt gekonstateerd kan Ridomil-spec. gebruikt worden. Tweemaal achtereen binnen een week en steeds gemengd met de normale hoeveelheid maneb-tin. Dit heeft overigens alleen nog zin op een vitaal gewas. Ridomil niet op pootgoed. Bij enige aantasting van bete kenis in het loof heeft het géén zin nog Ridomil of curam te gebruiken. Vooral wanneer er ook maar sprake is van kno laantasting: meteen doodspui ten. Het zou wel eens kunnen zijn dat plaatselijk, dit jaar, niet het tijdstip van rooien, maar de aardappelziekte het moment van doodspuiten bepaalt. P. Verhage De oogst van de granen zal deze week op WALCHEREN wel zijn hoogte punt bereiken. Was vorig jaar op 20 augustus de graanoogst vrijwel achter de rug, nu moet het gras nog gebeuren. Met gunstige weersom standigheden nu en in het vooruit zicht, zal in korte tijd veel geoogst kunnen worden. Dat er veel geoogst gaat worden staat wel bijna vast. De eerste resultaten wijzen op goede op brengsten. Voor een juist beeld heb ben we nu nog te weinig informatie. De laatste percelen engels raaigras voor zaad moeten ook nog gedorst worden. Alle maaidorsers zijn dus nog niet beschikbaar voor de graan oogst. Overigens zijn er nog vrij veel percelen tarwe die nog niet oogstrijp zijn. De aren lijken tamelijk verge vorderd maar het stro is soms nog erg groen. Ook in de laatste week van augustus zal nog wel geoogst moeten worden. De prijs voor het graszaad stro is nog redelijk. Voor tarwestro is de prijs zodanig dat er wel wat meer belangstelling zal zijn voor het ver- hakselen. Ook de prijzen voor tarwe en aardappelen zijn stevig gedaald. Financieel gezien ziet de toekomst er niet erg rooskleurig uit. Maar nog niet getreurd, de handel voor oogst 1984 begint pas. Het vlas is nu overal getrokken en voor een groot gedeelte aan de schelf gezet. De erwten zijn vöor het me rendeel in de ruiter gezet. Enkele percelen zijn gedorst met goede kg- opbrengsten. De 2e jaars plantuien zijn grotendeels geruimd. De financiële resultaten zijn hiervan over het algemeen zeer goed. Het zonnige weer heeft ook een gunstige invloed op de nog groeiende gewassen, 's Nachts is er een flinke dauwvormirtg wat vooral voor de stambonen gunstig is. Ook hiervan zal de oogsttijd wel wat later vallen dan vorig jaar. Op sommige percelen met een erg gulle ontwikkeling komt sclerotiënrot en botrytis voor. Een bespuiting met een schimmeldodend middel tijdens de bloei is meestal achterwege gebleven. Wat meer aandacht hiervoor is gewenst. De zaaiuien groeien goed. Op veel per celen is het loof nog redelijk gezond. Voor dit gewas is de grond al weer te droog. De aardappelen en de suiker bieten doen het eveneens goed. Het groeiverloop bij de aardappelen is volgens proefrooiingen zeer goed. Bij de suikerbieten zijn de resultaten van de laatste monstername voor onze provincie ook niet ongunstig. Verge- lingsziekte in de bieten komt zeer weinig voor. In de aardappelen valt het met het voorkomen van phytop hthora ook wel mee. Er is door de telers veel aandacht besteed aan een tijdige en goede bestrijding. De snij mais is de laatste weken ook hard gegroeid, maar niet op alle percelen. De gewaslengte loopt zeer sterk uiteen, nl. van 1.50 m tot 3.00 m. Vooral op percelen waar de ontwa tering te wensen overlaat blijft de ontwikkeling soms sterk achter. Het is nu de tijd om op vrijgekomen land, waar nodig, opnieuw te draineren. brengsten, ook voor de percelen die met nogal wat ziekten te kampen hebben gehad. Met als grote boosdoeners de voet- ziekten, de scherpe oogvlekkenziekte en de fusarium. Daar er nog steeds geen middel is om de scherpe oog vlekkenziekte te bestrijden "die een levenscyclus heeft van 6 jaar" ver dient het aanbeveling om hier toch een antwoord op te vinden. Want de scherpe oogvlekkenziekte komt op de kleigrond ook al op grote schaal voor. Het moeilijke in deze ziekte bestrijding is, dat als je beslist om de voetziekte te bestrijden, je de weg vrijmaakt voor de scherpe oogvlek kenziekte. Bij het lezen van dit schrijven uit deze regio bemerkt u dat er weinig is nieuws te melden. Wellicht zal de volgende praktijk schrijver over meer direkte gegevens betreffende de opbrengsten kunnen schrijven. Tot slot wensen wij u goed oogstweer. opbrengsten verwacht, terwijl bij zaaiuien het areaal niet zeker 10% is uitgebreid. Nu verlangen we niet elk jaar prijzen zoals van oogst 1983, m^r niet-telers en buitenstaanders mogen best weten dat het zelf bewa ren van deze produkten plus de hele mechanisatie er rond, al of niet in samenwerking met buren, leidt tot een erg hoge kostprijs. Een jaar als het voorbije is dan ook hard nodig, daar wij denken dat anders het areaal wel eens flink zou instinken. Bij de PTT werden laatst veel nieuwe stafleden gevraagd. De voorkeur hierbij werd gegeven aan sollicitanten die in meerdere rich tingen gespecialiseerd waren. Mo menteel is er in de landbouw een grote groep boeren die geen opvol ger-hebben. Binnen een kort tijds bestek zullen er dus vakatures ontstaan ook in onze naaste om geving. We staan er niet bij stil en eigenlijk hebben we er niets mee te maken ook. Komt tijd, komt raad en we zullen wel zien met welk vernuft oudere kollega's hun be drijf aan de jongere generatie overdoen. We hebben een zelf standig beroep, we gaan niet in de V. U. T., we zijn vaak nog kernge zond en we free-wheelen rustig verder. Met de onlangs ingevoerde be schikking "Superheffing" hebben we het druk gehad en nu weten we waar we aan toe zijn. Buurman is echter nog niet geheel tevreden, want hij zit weer met een ander probleem op langere termijn. Zijn zoon die het diploma van de land bouwschool een poosje in zijn zak heeft, wil nu thuis komen werken. Daar is niets tegen, maar thuis werken betekent wel, dat er nu een inkomen voor zijn zoon moet zijn en daarvoor zijn juist méér melk koeien nodig en dat zit er nu net niet meer in. Er valt nog heel wat te regelen in de landbouw en wat we gelukkig niet te regelen hebben is het weer. In de studieklubs wordt ons gewe zen op wat een gewas nodig heeft en hoe we met gewasbescherming en stikstof tijdens de groei nog bij kunnen sturen om een optimale opbrengst te behalen. Thans heb ben we een ekstra late tarweoogst, maar de opbrengst wordt ongekend hoog genoemd. Het "ei van CO LUMBUS" is dus het aantal da gen groei per gewas verlengen en u bent haast verzekerd van topop- brengsten. In 1964 dorsen we ruim 6 ton wintertarwe per ha en nu in 1984 ruim 8 ton en meer. Alle hul de dus voor de tarwestudieklubs in ons gewest, die via diverse kanalen veel vakkennis hebben verzameld. Wat ZEELAND u biedt, vindt men overal misschien niet. Zo zijn we in de aardappelteelt er aan ge wend geraakt, dat we de kon- sumptie aardappelen tussen half augustus en half september dood spuiten. Wat te denken van langer laten groeien en langer preventief spuiten tegen '"t kwaad"? Dit is zeker een studie waard, want de gewasbeschermingsmiddelen zijn steeds beter geworden. De bieten wat later en daardoor wat dikker zaaien geeft minder schieters en meer bedekking van de grond en van de zaadonkruiden. Om werk zijn we niet verlegen, want boeren met verstand is prettiger dan boe ren met de hand. Deze generatie boeren werkt met systemen en daarvoor zijn gegevens nodig. Ge gevens van eigen bedrijf en van derden kunnen we niet allemaal verwerken en opslaan in ons eigen brein. De automatisering en de komputerisering zijn troeven waar we veel mee kunnen doén in de akkerbouw. Het is dus zaak om via uw vaktechnische vereniging in deze mee te spelen en daardoor te kennen en te kunnen wat anderen al weten. "En de boer hij kompu- terde voort": is afgeleid van en "hij ploegde voortwat wil zeggen, dat daar zijn wel en wee van afhangt. Over ploegen gesproken hebben we zojuist vernomen, dat op zaterdag 1 september a.s. in de Wilhelmi- napolder om 12.30 uur het start sein wordt gegeven voor de provin ciale ploegwedstrijd in Zeeland. Om 16.00 uur zullen de uitslagen bekend gemaakt worden. Als ek stra attraktie zullen meerdere mu seum-trekkers op het westrijdter- rein aanwezig zijn. Onder de deel nemers treffen we meerdere oud kampioenen aan. Bij zulk hoog waardig ploegwerk mogen we geen verstek laten gaan.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1984 | | pagina 5