Wortelgewicht suikerbieten flink toegenomen x GEBR. WESTSTRATE B.V. Niet elke bruinverkleuring is phytopthora Teunisbloem schiet wortel in Zeeuws-Vlaanderen Gemeenten in Zeeland mogen eigen kapverordening instellen s U 2 ca TE KOOP AANGEBODEN: Bel voor inlichtingen: Op het moment dat deze bijdrage ge schreven wordt, zijn we in de maand augustus alweer over de helft en is de graanoogst afgelopen week pas be gonnen. Vorig jaar was in het LAND VAN AXEL de oogst omstreeks 17 augustus zo goed ais aan de kant. Deze late oogst en daardoor lange afrijpingsperiode blijkt voor de op brengsten toch gunstig te zijn. Aller- wege hoort men alweer over hoge opbrengsten. Gerst van tegen de 7000 kg/ha en de eerst gedorste tarwe rond de 9 ton/ha. Nu zijn dit wel allemaal weegbrugkilo's en de hoogste kilo's worden snel rond verteld, maar toch lijkt ons gebied wel op een goede oogst 1984 af te stevenen. Wat de tarwe betreft lijkt het er op dat velen van ons nog te vroeg be gonnen zijn. Er zijn maar weinig partijen met minder dan 17% vocht afgeleverd. Geduld kan dus nog wel beloond worden, maar het is soms moeilijk op te brengen; het weer hoeft maar weer om te slaan en we zitten dan zo in september. Als we dit alles zo horen lijkt de 10 ton tarwe per ha steeds dichter bij te komen. Nog wat vroeger met een N-gift in februari en een keer meer CCC plus 40-60 kg N bij het in de aar komen naast de normale bestrijding van blad en aarziekten, dan lukt dit in een gunstige zomer met niet al te veel meerkosten waarschijnlijk nog wel. Voor de individuele teler is dit ook noodzaak om de prijsverlaging op te kunnen vangen, maar gezamelijk krijgen we zo als tarwetelers wel de rekening gepresenteerd van de graanoverschotten, want ook de an dere EEG-landen zitten niet stil. Wat de andere gewassen betreft, ook bij het graszaad hoort men van goede bruto kilo's, wat bij een afval per centage van 25-30% toch nog een hoge netto-opbrengst van zo'n 1500 kg/ha geeft. Dit dan wat veldbeemd en roocfzwenk betreft; verschillende percelert raaigrassen liggen nog op de kombine te wachten. Er is weer veel bedrijvigheid in het veld. De maaidorsers, groot en klein, oud en nieuw, zijn van stal gehaald en het lijkt alsof ze een verschrikkelijke honger hebben. Perceel na perceel wordt opgeslokt; het is een prachtig gezicht. De oogst van de wintertarwe is reeds in volle gang. De zomergerst, voor zover aanwezig, is nagenoeg al lemaal al geoogst. Op het moment dat ik als praktijkschrijver van SCHOL WEN-DLIVELAND dit ar tikeltje schreef, waren mij nog onvol doende gegevens bekend om een ge middelde opbrengst te geven. Wel is duidelijk dat de opbrengsten goed tot zeer goed zijn of nog zullen zijn. De wintergerst heeft in ons gebied gemiddeld ruim acht ton per ha op gebracht, hetgeen uiteraard zeer goed is. Ook de opbrengsten van het graszaad (m.m. roodzwenk en engels De aardappelen en uien lijken ook een grote oogst te geven; evenwel is de prijs nog een onzekere faktor. Het weer in de komende weken tot aan de oogst kan hieraan nog veel af en toe doen. Wat schrijver dezes altijd weer opvalt •is de grote verscheidenheid aan ge wassen in ons Zeeuws-Vlaamse land. Hieraan is sinds vorig jaar weer wat bij gekomen n.l. de teunisbloem en dit jaar een paar perceeltjes bloemzaden; kleine gewassen met vrij veel werk en veel risiko, maar als alles goed gaat financieel best aardig. Zou deze teelt inderdaad voor ons aantrekkelijk blijken te zijn dan wordt ons landschap er ongetwijfeld nog mooier door. raai) lijken boven verwachting. Roodzwenk bracht dit jaar zonder veel moeite 1200 kg per ha netto op. Een heel ander verhaal is dat van de aardappelen. De aantasting van aardappelziekte is enigszins toege nomen, maar niet in die mate als de praktijk denkt. De praktijk (vele boeren en handelaren) geeft aan alle bruinverkleuringen van stengel en blad de naam phytophthora. Niets is uiteraard minder waar dan dat; naarmate een gewas aardappelen ouder wordt komen er steeds meer verschijnselen in het loof naar voren. Genoemd kunnen worden Alternana (bruine, hoekige vlekken op het blad). Verticillium (verwelkingsziek- te) en Botrytis (veelal afstervende «bladpunten). U merkt dus wel dat niet alle bruinverkleuringen op het blad of de stengel toe te schrijven zijn aan phytophthora. Kenmerkend voor phytophthora op het blad is de witte schimmelrand rond de aange taste plek. Deze witte schimmelrand is ook met het blote oog te zien. Mocht het inderdaad gaan om een ernstige aantasting van phytopthora dan hebben we altijd nog het wette lijk toegestane middel "Ridomil". De opbrengsten van de aardappelen zullen zeer hoog worden: er zijn di verse percelen waarvan in begin september 60 ton per ha of meer ge rooid zal worden. Een hoge op brengst is mooi, maar vaak is de vreugde maar van korte duur, omdat de prijs dan tegenvalt. Naast de maaidorsers zijn ook de grondontsmettingsmachines reeds in het veld gesignaleerd. Grondonts- metting is en blijft een dure aangele genheid; maar hoe vroeger het uitge voerd wordt, hoe beter. Het is dan niet alleen een dure investering maar tevens een waardevolle investering die op weinig bedrijven anno 19nu gemist kan worden. Het dagelijks bestuur van de provin cie Zeeland streeft ernaar de ge meenten de bevoegdheid te geven zelf een verordening ter bescherming van houtopstanden in het leven te roepen. Dit staat in een ontwerpvoorstel voor de vast stelling van de Beplantingsverorde ning Zeeland dat de Provinciale Sta ten binnen afzienbare tijd ter goed keuring zal worden aangeboden. Behalve de bovengenoemde wijzi ging ten opzichte van de bestaande verordening zijn er nog enkele ve randeringen in het nieuwe ontwerp. Zo is de mogelijkheid tot het opleg gen van een herplantplicht verruimd en is de verordening uitgebreid met het kriterium landschapsschoon het geen betrekking heeft op de visuele waarde van houtopstanden. De mogelijkheid tot het opleggen van een herplantplicht is ten opzich te van de geldende verordening ver ruimd voor het geval van kappen zonder vergunning en van kappen ingevolge voorschrift, aanschrijving of last (b.v. ingevolge de Planten- ziektenwet). In dat laatste geval is een schadever goedingsregeling van kracht. De Provinciale Beplantingskommis sie blijft in enigszins gewijzigde vorm gehandhaafd. Het weertype in de afgelopen weken is gunstig geweest zij het dat op lichtere gronden en op struktuurgevoelige percelen ook op zwaardere grond sympto men van verwelking en geelkleuring opgetreden zijn. De gezondheidstoestand van het gewas is nog steeds goed te noemen: er komen weinig schieters bij. Resultaten monstername d.d. 13 augustus 1984 Wortelgewicht kg/ha Suikergehalte Suikergewicht kg/ha I. Zeeland 39.500 12.1 4770 II. W.Brab.klei-Z.Holl.Eil. 39.100 12.4 4850 III. ZHol1vast-NHolland 35.700 12.6 4510 IV. Z. en O. Flevoland 37.100 11.9 4390 V. Noordoostpolder 35.000 12.6 4420 VI. Noordelijke klei 30.000 11 .7 3510 VII. Noordelijke zandgrond 29.100 12.7 3630 VIII .Veenkoloniën 30.400 12.1 3670 IX. Rivierkleigebied 34.500 12.8 4430 X. Z. en Z.O. zandgrond 30.800 12.2 3790 XI. Löss 30.900 12.2 3760 Nederland 1984 33.900 12.3 4150 Nederland 1983 28.600 12.5 3610 Nederland 1974/1983 34.500 13.2 4550 Kommentaar Het wortelgewicht is in alle gebieden meer dan gemiddeld toegenomen terwijl ook de landelijke toename meer dan gemiddeld is geweest. Per gebied zijn er echter verschillen. Het suikergehalte kent een gemiddelde toename; het suikergewicht dus een meer dan gemiddelde toename. De oogsttaxatie is 50 ton/ha (47.5 - 52.5), het suikergehalte zal moeite hebben het gemiddelde te.halen. De taxatie in de gebieden varieert van 44 tot 58 ton/ha. Het volgende bulletin zal op 30 augustus worden gepubliceerd. EEN RUIME KALIVOORZIE NING is gunstig voor de op brengst van aardappelen en ver mindert de blauwgevoeligheid van het gewas. Bouwplanbemesting met kali vóór het gewas aardap pelen, waarbij meestal voor vier jaar tegelijk alle kali wordt toege diend, verdient daarom de voor keur. BOUWPLA N BEMESTING MET KALI heeft nog meer voor delen. U kunt chloorhoudende kali gebruiken omdat de kali al in de herfst gestrooid wordt. Het is daarom goedkoper en u krijgt een spreiding van de werkzaamheden. Met uitzondering van lichte zavel, zandgrond en sterk kali-fixerende gronden kan kali bouwplanbe mesting op alle gronden toegepast worden. TOT EIND A UGUSTUS KUNT u nog bladrammenas zaaien als groenbemesting. De benodigde zaaizaadhoeveelheid bedraagt 20 kg per hektare en het gewas vraagt voor een goede ontwikke ling ongeveer 75 kg stikstof per hektare. SCHUIMAARDE HEEFT EEN positieve werking op de struktuur van de grond en het is een goede meststof om, indien nodig, de kalktoestand op peil te brengen. Zandgrond, lichte zavel en zware kleigrond komen het meest in aanmerking voor schuimaarde. Bestel de schuimaarde tijdig, zo dat het nog onder goede omstan digheden over het land gebracht kan worden. AFSCHERMKAPPEN VAN DE draaiende delen van uw ma chines zijn er voor uw veiligheid. Zorg dat ze goed bevestigd zijn en vervang ze indien nodig. Ook. aan de kokersvan aftakassen man keert wel eens wat. Denk aan uw eigen veiligheid. C QJ -o s CS Urn 3 3 -fi ■3 O) N "3 3 O ■3 O O QJ CL C/5 3 O 0 01 N 3 "03 "3 ot 3 C/5 O Gebruikte traktoren en werktuigen 1 Ford 2000 extra smal 1 Vicon 2-r. bietenrooier 1 Ford 3000 2 GLB Westdijk 5-r. 1 Ford 4000 aard.frezen 1 Ford 4600 1 Brinio 5-r. aard. frees 1 Ford 5000 1 Rumptstad 5-r. aard. frees 1 Ford 5600 1 Saxonia 264 zaaimachine 1 Ford 6610 1 Hassia 6 m. zaaimachine 1 Ford 7600 FWD 1 Amazone 3 m. 1 Fendt Farmer zaaimachine 1 Leyland 1 Hassia 4 m. zaaimachine 1 Nuffield 460 1 Rolblok 2 m. 1 M.C. 436 1 Hak wiedstel (voorop) 1 Same Minitouro 4-w. 1 Nicolas 4-r. loofklapper 1 Renault smalspoor 1 stel 12x36 kooiwielen Machines/werktuigen Diverse kunstmeststrooiers, 1 Miedema boxenvuller, type Amazone, Vicon, Vibrax en BV50 Lely 1 Hofstee boxenvuller Diverse wentel en stoppelploegen, Rumptstad en Cappon 1 Gewe boxenvuller 1 Breston stortbak 4 m3 1 Hercules stortbak 7 m3 1 Amac stortbak Spuitmachines 1 Grocon 8 m transporteur 1 MF 65 trekker met Urgent 1 Kemper Ladomat opraapwagen spuit 18 m., 900 1. 1 Weiger EL 51 opraapwagen 1 Fiat 450 met Urgent spuit 1 Krone HS 20 opraapwagen 21 m., 1.000 1. 1 Miedema HST80 kipwagen 1 Delvano zelfr. spuit op 1 International 57 pers Ford 2000 1 John Deere pers. 216 t. 2 Delvano liftspuit Export 1 New Holland 78 pers Automat. 21 m., 600 1. 2 Krone stalmeststrooiers 1 Urgent liftspuit 21 m., 800 1 PZ stromolen 1. 2 Weiger discusmaaiers, 210 en 1 Douven boomgaardspuit 240 HD spuitboom, nieuw, 24 1 Vicon CM 165 discusmaaier m. met elektr. bediening en 1 Vicon trommelschudder quadrojets voor SPECIALE 1 Fella TH520D hooischudder PRIJS 2 Mullos steekschop kuilv. 1 nieuwe Schuitemaker snijders giertank 1 Lien hydr. afschuifvork 1 nieuwe Miedema HL 45 kipwagen 1 gebr. Grimme aard. rooier, 2-r. type DN 1 met bestuurbare as. Krabbendijke, tel 01 134-2610 Goes, tel. 01100-1 5707 Vert. P. Wagenaar, tel. 01 104-359 T. Bosgra, tel. 01 1 85-1 773 Vrijdag 24 augustus 1984

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1984 | | pagina 4