over geld en goed T ermijntransakties in aardappelen GS voor zoute Grevelingen met pijpleiding zoet water voor landbouw Schouwen-Duiveland Aanvragen EEG-subsidie voor 15 september Kabinet wil nieuwe maatregel tegen verspreiding besmettelijke dierziekten De volledige gelijkstelling volgens de wet van werknemer en niet- werknemer kwam tot stand bij de invoering van de zogenaamde volks verzekeringen, waarvan de A.Ö.W. - ingaande 1 januari 1957 - de eerste was. In dit artikel daarom speciaal aandacht voor de volksverzekeringen. De naam geeft al aan dat het verzekeringen zijn die voor de gehele bevol king gelden. Voor de volksverzekeringen is verzekerd degene, die inge zetene is in Nederland. Er zijn in Nederland vijf volksverzekeringen tot stand gekomen: De Algemene Ouderdomswet (A.O.W.) is een verplichte pensioen verzekering. Bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd heeft men aan spraak op een ouderdoms-pensioen. De wet kent een gehuwdenpensioen en een ongehuwdenpensioen, als mede een vakantieuitkering. De uitkeringen worden verstrekt aan gehuwde mannen en aan ongehuw- den. Het gehuwdenpensioen is voor het echtpaar. In principe heeft de gehuwde vrouw op dit moment geen recht op pensioen. Met ingang van 1 januari 1985 zal hier verandering in komen door aanpassing van de wet aan de richtlijnen terzake van de E.G. De A.O.W.-uitkeringen zijn vaste bedragen en voor iedereen gelijk, doch hierop kan een korting worden toegepast indien sprake is van tijd vakken na 31 december 1956 waarin men niet verzekerd is geweest. Dit kan het geval zijn bij langdurig (lan ger dan één jaar) verblijf in het bui tenland. Om dit te voorkomen is het mogelijk om de verzekering vrijwil lig voort te zetten bij vertrek naar het buitenland. Verder is nog van belang dat men zijn recht op de A.O.W. behoudt, ook na vertrek naar het buitenland. Iemand die dus gedurende één of meerdere jaren in Nederland voorde A.O.W. verzekerd is geweest heeft bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd recht op dit opgebouwde pensioen ook al woont hij of zij dan niet meer in Nederland. De Algemene Weduwen- en Wezen wet (A.W.W.) kent drie uitkeringen: het weduwenpensioen, de tijdelijke weduwenuitkering en het wezen pensioen. Weduwe (in de zin der A.W.W.) is uiteraard na het overlijden van de gehuwde man. de vrouw met wie hij op de dag van overlijden gehuwd was. Is het huwelijk vóór de datum van overlijden ontbonden door echtscheiding, dan wordt onder be paalde voorwaarden ook de gewezen echtgenote als weduwe beschouwd, mits zij niet hertrouwd is. Een weduwe heeft recht op wedu wenpensioen als zij ten tijde van het overlijden van de man aan één der onder a, b. c of d vermelde voor waarden voldoet: a. de weduwe heeft een ongehuwd kind of is in verwachting b. de weduwe is arbeidsongeschikt c. de weduwe is 40 jaar of ouder d. de weduwe is 35 tot en met 39 jaar oud en heeft een ongehuwd kind gehad Voldoet de weduwe niet aan én van deze voorwaarden dan krijgt zij een tijdelijke weduwenuitkering. Het weduwenpensioen wordt uitgekeerd tot de 65-jarige leeftijd. De tijdelijke weduwenuitkering wordt uitgekeerd gedurende ten minste 6 maanden en ten hoogste 19 maanden, dit is afhankelijk van de leeftijd van de weduwe. De uitkerin gen worden in ieder geval beëindigd bij hertrouwen. Men ontvangt dan meestal nog een uitkering ineens. Een wezenpensioen wordt toegekend aan volle wezen tot 16 jaar. In be paalde gevallen bijv. wanneer het kind invalide is, wordt het wezen pensioen betaald tot 18 jaar en wan neer het kind studeert tot 27 jaar. De Algemene Kinderbijslagwet (A.K.W.) stelt zich ten doel om aan alle inwoners kinderbijslag te ver- Vrijdag 24 augustus 1984 strekken vanaf het le kind (ook stief- en pleegkinderen). Het recht op kinderbijslag geldt in ieder geval voor de kinderen jonger dan 16 jaar en de kinderen van 16 jaar en ouder, doch jonger dan 27 jaar die op school zitten of studeren en waarvan de ouders in belangrijke mate (tenminste 56,- per week) bijdragen in de onderhouds- en stu diekosten. Is de bijdrage van de ou ders in de onderhouds- en studie kosten meer dan 50% dan is er de mogelijkheid dat zo'n kind voor de kinderbijslag dubbel telt. Voor stu derende kinderen ouder dan 18 jaar die buitenshuis wonen en voor 90% of meer door de ouders worden on derhouden kan sprake zijn van drie voudige telling. Van belang is momenteel ook dat werkloze schoolverlaters niet (me teen) in aanmerking komen voor een uitkering, maar dat de ouders wel recht hebben op kinderbijslag. Voorwaarde is dan wel dat zij zich na het verlaten van de school meteen als werkzoekende bij het Gewestelijk Arbeidsburo laten inschrijven. De Algemene Wet Bijzondere Ziek tekosten (A.W.B.Z.) heeft ten doel het gehele volk te verzekeren tegen het risiko van bijzondere ziektekos ten, welke onder meer een gevolg zijn van het verblijf in een inrichting voor verpleging, behandeling en verzorging van langdurig zieken en lichamelijk en/of geestelijk gehan- dikapten. De verzekerde die ten laste van de A.W.B.Z. in een ziekenhuis, een in richting of tehuis verblijft is een ei gen bijdrage verschuldigd van ten minste 180,- en ten hoogste 1.350,-. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen. Het vermogen van de verzekerde wordt dus niet aangetast. De Algemene Arbeidsongeschikt heidswet (A.A.W.) geeft recht op uit kering aan ingezetenen vanaf 18 jaar die in het jaar voorafgaande aan het intreden van de arbeidsongeschikt heid inkomen hebben verworven uit of in verband met arbeid in het be- drijfs- of beroepsleven (deze voor waarde geldt niet voor jeugdgehan- dikapten) en die na 52 weken ar beidsongeschiktheid nog voor ten minste 52 weken arbeidsongeschikt zijn. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de mate van ar beidsongeschiktheid en in hoeverre men naast de uitkering nog inkom sten geniet. Bij volledige arbeidsongeschiktheid is de A.A.W.-uitkering ten hoogste gelijk aan het A.O.W.-pensioen. De A.A.W. biedt verder mogelijk heid om gehandikapten in aanmer king te doen komen voor voorzie ningen tot behoud, herstel of ter be vordering van de arbeidsgeschikt heid (te denken valt aan aanpassin gen aan bijv. trekkers en melkstal- len). genees- en heelkundige voor zieningen, alsmede ter verbetering van de levensomstandigheden. Advies Iedereen zal zeker met één of njeer van bovenstaande volksverzekerin gen te maken hebben of krijgen. De A.O.W., A.W.W. en A.W.B.Z. geven in de praktijk niet veel aanleiding tot vragen of problemen. Wanneer u met de A.K.W. en A.A.W. te maken krijgt is het zeker verstan dig u tijdig en regelmatig op de hoogte te stellen van uw rechten en plichten. Voor de Inkomstenbelasting wordt het begrip winst zeer ruim opgevat. De winst omvat niet alleen de voordelen die worden behaald binnen het eigenlijke kader van de onderneming, maar ook incidentele voordelen, mits uit de bedrijfsuitoefening voortvloeiende, worden belast. Zo wordt bij een landbouwer niet alleen het resultaat belast dat wordt behaald op de in het eigen bedrijf verbouwde produkten, maar bijv. ook een ver goeding ontvangen voor het afstand doen van pacht, terwijl ook niet beoogde baten, zoals voordelen bij onteigening verkregen, tot de winst worden gerekend. In het taalgebruik voor de Inkomstenbelasting kan winst overigens ook negatief zijn. Een bedrijfsverlies wordt derhalve afgetrokken. De vraag kan rijzen hoe het nu in dat verband voor een landbouwer staat met termijntransakties in landbouw- produkten. Op grond van de rechtspraak moet men er van uitgaan dat termijntran sakties niet behoren tot de normale bedrijfsuitoefening en voorts dat een gunstige uitkomst daarvan als gevolg van de bedrijfsuitoefening niet kan worden voorzien of beïnvloed. Er is meer sprake van pure speculatie in de vermogenssfeer waarvan het po sitieve resultaat niet is aan te geven als inkomen en waarvan het verlies niet kan worden afgetrokken. Opvallend is nu echter een uitspraak van het gerechtshof te Amsterdam, welke in juli j.l. is gepubliceerd. Een landbouwer gaat termijntran- 1 De Provinciale Staten van Zeeland zullen op 14 september een uit spraak moeten doen over een voorstel van GS met betrekking tot een zout of zoet Grevelingenmeer. Daartoe heeft het dagelijks bestuur van de provincie de leden van de Staten onlangs een voorstel doen toeko men waarin een drietal beleidsalternatieven wordt gepresenteerd n.l. zout, zoet of zout met een pijpleiding. GS stellen voor te kiezen voor het laatste alternatief omdat dit diverse belangen zou bundelen. Bij een zoute Grevelingen, zo stellen GS, zal ten behoeve van de zoetwater- voorziening van de landbouw op Schouwen-Duiveland een transport leiding kunnen worden aangelegd vanaf de Krammer danwel vanaf de Schelde Rijnverbinding. Uitdrukkelijke voorwaarde is wel dat het rijk de kosten van de aanleg van de (pijp)leiding geheel voor zijn rekening neemt en tevens een bedrag van 20 a 24 miljoen als bijdrage verstrekt in de kosten van aanpassing van de infrastruktuur op Schouwen-Duive land. In de Projektnota "Keuze zout of zoet Grevelingenmeer" wordt het door GS aanbevolen alternatief "zout met (pijp)leiding" een vol waardig alternatief genoemd. GS menen overigens dat dit alleen het geval kan zijn als bij de keuze voor dit alternatief de aanleg van een (pijp)leiding volledig plaats vindt op kosten van het rijk. GS: "Deze stelling is te meer voor de hand liggend, als daarbij nog wordt gelet op het grote belang van dit al ternatief in nationaal-ekonomisch opzicht voor zowel de landbouw als de visserij en op het grote ecologische belang van een zoute Grevelingen. Gelet op het vorenstaande meent het kollege dat een keuze voor het alter natief "zout met (pijp)leiding" ge paard moet gaan met een zodanige bijdrage van het rijk, dat de aanleg van de (pijp)leiding ook in bedrijf- sekonomisch opzicht rendabel is: naast de aanleg op rijkskosten van de pijpleiding dient daarbij tenminste een rijksbijdrage van minimaal 50$. op basis van de nota "De waterhuis houding van Nederland", in de kos ten van aanpassing van de infras truktuur op Schouwen-Duiveland, te worden verleend. De regio Schouwen-Duiveland zal dan, evenals overigens bij een keuze voor een zoet Grevelingenmeer, nog een aanzienlijke bijdrage in de kosten van de infrastruktuur voor eigen re kening moeten nemen, namelijk maksimaal 50% van 20 a 24 miljoen gulden ofwel maksimaal 10 a 12 mil joen gulden. Rekeninghoudend met bepaalde aan names kan dit leiden tot een ge- schotsverhoging van maksimaal J 75,- per hektare", aldus GS. Ter vermindering van deze ten laste van de regio Schouwen-Duiveland komende hoge bijdrage denkt het kollege nog aan (andere) externe bijdragen. De primaire verantwoor delijkheid voor de aanleg van de be doelde (pijp)leiding berust naar de mening van het dagelijks.bestuur van de provincie onvoorwaardelijk bij het rijk. terwijl de aanpassing van de infrastruktuur op Schouwen-Duive land tot de kompetentie van het des betreffende waterschap behoort. sakties in aardappelen aan. In geschil is dan of het hierop geleden verlies ten laste van zijn winst uit onderne ming kan worden gebracht. De be treffende landbouwer exploiteert een groot landbouwbedrijf en ver bouwt ook aardappelen. De aardap pelen worden indien mogelijk te velde verkocht voor een vaste in het voorjaar reeds vastgestelde prijs, teneinde min of meer zeker het re sultaat op de verbouw van aardap pelen vast te leggen. In het voorjaar 1976 verkoopt de be treffende ondernemer aardappelen op de termijnmarkt, te leveren no vember 1976. Hij ervaart en stelt ook dat het moeilijk is om reeds in het voorjaar gegadigden te vinden die tegen een Voor bijstand uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw kunnen weer aanvra gen worden ingediend voor projek- ten op het gebied van de verwerking en afzet van agrarische produkten. Aanmeldingen kunnen tot uiterlijk 15 september 1984 worden inge diend bij de direktie verwerking en afzet agrarische produkten, ministe rie van landbouw en visserij, postbus 20401, 2500 EK Den Haag. Bij de aanmelding dient tenminste te worden vermeld: een globale om schrijving van het projekt; de totale investering en financiering: en om schrijving van het stadium van voor bereiding en de beoogde uitvoe ringsdatum van het projekt. Met de uitvoering van het projekt mag niet worden begonnen voordat de aanvraag in Brussel is ingediend. vaste prijs kopen. De transaktie le vert een fors verlies op daar later in het seizoen de op termijn verkochte aardappelen op de termijnmarkt zijn teruggekocht voor aanmerkelijk ho gere prijzen. Het verlies is naar het oordeel van het hof geleden in het kader van de onderneming en wordt derhalve ten laste van het bedrijfsresultaat ge bracht. Nu het verlies voor de fiscale winst berekening aftrekbaar is doet het voor de ondernemer nog wel pijn. maar wel minder. Overigens mag men er niet mee rekenen dat dit soort gevallen steeds tot eenzelfde resul taat leiden voor de inkomstenbelas ting. Het Hof kon in dit geval aan de stellingen van belanghebbende ge loof hechten. Het bovenstaande is vermeld voor kennisname en niet bedoeld om transakties op de termijnmarkt aan te moedigen. J. Spijk De ministerraad is op 16 augustus akkoord gegaan met een ontwerp-be- sluit, dat een nieuwe mogelijkheid moet gaan bieden om de verspreiding van besmettelijke dierziekten te bes trijden. In de praktijk is gebleken, dat voor een nog meer doeltreffende bestrij ding van besmettelijke dierziekten uitbreiding van de kategorieën die ren, die ervan verdacht worden bes mettingsgevaar op te leveren voor andere dieren noodzakelijk is. In de huidige situatie worden alleen die dieren als verdacht aangemerkt, die in kontakt zijn of zijn geweest met zieke dieren. Het ontwerp-besluit van het Kabinet beoogt nu ook die dieren als ver dacht aan te merken, die in kontakt zijn geweest met eerder verdacht verklaarde dieren. In de maatregelen, die kringdirek- teuren van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees kunnen nemen ten aanzien van verdachte dieren treden geen veranderingen op. Ook ten aanzien van deze nieuwe kategorie verdachte dieren kunnen maatregelen als afzonderen, ophok- ken of het plaatsen van borden, die duidelijk maken, dat bedrijven van besmetting worden verdacht, wor den genomen. Van de mogelijkheid om verdachte dieren af te voeren z^l slechts met grote terughoudendheid gebruik worden gemaakt.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1984 | | pagina 3