gropatax zlm Groot aantal melkveehouders wil groter quotum Werkbezoek Walcherse organisaties IJ sselmeerpolders Machines zijn veelal sterker dan u, houd daar rekening mee.... Fokschapendagen in Brabanthallen Verwarring over quotum Telefonische berichtgeving Inhoud In verband met het tijdig klaarmaken van het blad, kunnen na dinsdag 15 uur, geen agendaberichten meer worden opgenomen. Red. AFD. MIDDELBURG BEZOEKT FRUITTEELTBEDRIJF De Z.L.M. afd. Middelburg e.o. or ganiseert voor haar leden en huisge noten. bij voldoende deelname, op donderdagavond 30 augustus a.s. een bezoek aan het fruitteeltbedrijf van de fam. C. Matthijsse aan de Wal- cherseweg 224 te Middelburg. Aan vang 18.45 uur. Eerst zal een rond gang door de boomgaard worden gemaakt waarna de heer Matthijsse ons, onder het genot van een kop koffie toelichting zal geven over de moderne fruitteelt aan de hand van een dia-serie. Tot besluit kunt u deelnemen aan een barbeque. Er zal een eigen bijdrage worden gevraagd van 10,- per persoon. Opgave graag voor 28 augustus bij de sekretaris: Jac. Joosse, Veerseweg 130, Middel burg tel.01180- 13278. De landbouworganisaties op Wal cheren organiseren op donderdag 13 september 1984 een werkbezoek aan de IJsselmeerpolders. De heer P. van Liere en zijn vrouw, vroeger uit Oostkapelle, zullen ons ontvangen en iets over hun bedrijf en ervaringen vertellen. Verder brengen we een bezoek aan de bedrijven van de familie Geertse en de Buck. Een medewerker van de Rijksdienst van de IJsselmeerpolders is bereid gevonden een' en ander te vertellen over het wonen, werken en leven in de polders. De kosten van dit werkbezoek waar bij inbegrepen een koffiemaaltijd te Zeewolde en een warme maaltijd te Zevenbergen, bedragen 55,- per persoon bij 50 deelnemers (sters). Opgave vóór 1 september bij de se kretaris van de kring Walcheren van de ZLM, dhr. A. Langebeeke. Sn. Hurgronjeweg 4, tel. 01189 - 1311, Serooskerke en de sekretaris van de kring Walcheren van de CBTB. dhr. J. Louwerse, Walcherseweg 245, tel. 01180- 13721, Middelburg. Er Wordt vanzelfsprekend op gere kend dat ook de dames meegaan! De besturen Land- en tuinbouwblad Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28, 4461 AJ Postbus 2116, 4460 MC Goes (01100)21010) Stationslaan 4 4761 BG Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen (01 680-27921) Redaktie Mr J Oggel, hoofdredaktie tel huis 01100-20228 J Wierenga, eindredaktie tel huis 01 102-3993 Marijke Schipper-de Ruijter red assistente Adressering en abonnementen: Vermelding op adresbandje onder lidno.: (Voor leden en losse abonnementen) Secretariaat ZLM -Goes telefoon 01100-21010. tst 1 2 Vermelding op adresbandje onder lidnr. (Voor donateurs) Polisafdeling O V M -Goes telefoon 01100-24000 Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: DRUKKERIJ VINK B V Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 206991 2 Tel 01155-2020 Telecopier 2951 Telex 55230 Trekker-trek in Axel Op zaterdag 1 september a.s. vindt er in Axel op het Watertorencircuit een trekkertrek wedstrijd plaats. Dit evenement wordt voor het eerst in de geschiedenis in Oost Zeeuws-Vlaan deren georganiseerd. Voor de organi satie staan borg de Stichting Exploi tatie Watertorencircuit en de Zeeuws-Vlaamse Trekker Pullers uit West Zeeuws-Vlaanderen. De laatstgenoemde hebben al enige jaren ervaring met het organiseren van trekkertrek wedstrijden in Wa terlandkerkje. Het watertorencircuit leent zich bijzonder goed voor dit evenement daar er ruimte genoeg is zodat er geen gevaarlijke situatie kunnen ontstaan voor het publiek. Rondom dit trekkertrek gebeuren wordt er nog een show van automo bielen en landbouwmachines geor ganiseerd. Het morgenprogramma begint om 10.00 uur en het middaggedeelte om 13.00 uur. Toegangsprijs 5,- en kinderen on der 12 jaar hebben onder geleide gratis toegang. Voor meer informatie tel. 01145 - 695. Provinciale ploegwedstrijd om Kampioenschap Zeeland De Provinciale Ploegwedstrijd in Zeeland om het Zeeuws Ploegkam- pioenschap 1984 zal worden gehou den op zaterdag 1 september 1984 op een terrein van de Wilhelminapöl- der, gelegen aan de Krukweg te Wilhelminadorp (ten oosten van het kanaal - richting Kattendijke). De aanvang van de wedstrijd is 12.30 uur. Aan deze wedstrijden zal deelgeno men worden door 20 ploegers, gese- lekteerd uit de verschillende regio wedstrijden. Ook dit jaar is er weer voor een ek- stra trekpleister gezorgd. Een tiental oude traktoren uit de jaren 40 en 50 zullen tentoongesteld staan op het terrein. Om enkele merken te noe men: Farmall, Allis Chalmers, Hatz, John Deere, enz. Er zitten waarlijk in uitstekende staat verkerende eksem- plaren tussen, waar menig liefhebber zijn vingers bij af zal likken. Op één van de eksemplaren zit nog een "Zeeuws" kenteken, nl. K-15726. Bezoekers kunnen de wedstrijd GRATIS bijwonen en weer aktief deelnemen aan de wedstrijd door middel van een TOTOWED STRIJD. De winnaar krijgt een leu ke prijs. Boomkwekerijvakbeurs "Plantarium '84" Van 23 t/m 26 augustus wordt in Boskoop vQor de tweede achtereen volgende maal een boomkwekerij vakbeurs gehouden. Duurde de vak beurs vorig jaar slechts één dag, het succes van het evenement was aan leiding om er dit jaar vier dagen voor uit te trekken. Donderdag 23 en vrij dag 24 augustus zijn speciaal bedoeld voor vakbezoekers, maar gedurende het weekeinde is ook het publiek van harte welkom op "Plantarium '84". radio - t.v. Dinsdag 28 augustus a.s., Hilversum, II (402 meter), 12.16 - 12.26 uur "Nederlandse tuinbouw bereidt zich voor op konkurrentieslag", m.m.v. het Centraal Buro van de Tuin bouwveilingen in Nederland. Provinciale geitenkeuring te Middelburg Op zaterdag 1 september wordt op de kinderboerderij te Middelburg te provinciale keuring voor melkgeiten gehouden. Er zijn in totaal bijna 100 geiten voor deze keuring opgegeven. De geiten behoren tot 3 verschillende rassen, namelijk: de Nederlandse witte geit de Toggenburger geit (bruin) de Bonte geit. De keuringen beginnen om 10.00 uur en gaan door tot 16.00 uur. De lammeren, geiten en bokken worden eerst individueel gekeurd. Daarna wordt van ieder ras een kampioen aangewezen. Alle bokhouders van Zeeland zijn voor deze keuring uitgenodigd om met hun bokken naar de keuring te komen. De geitenfokkers krijgen daarmee een goed beeld van het aanbod voor het komend dekseizoen. Van een aantal bokken worden bovendien groepen afstammelingen getoond. Het middagprogramma omvat be halve de kampioenskeuring en de beoordeling van de groepen afstam melingen ook de keuring van be drijfsgroepen, aanwijzing-van de geit met de mooiste uier en een wedstrijd geitenmelken. Op deze dag is een beperkt aantal geiten te koop, zodat het voor aspirant geitenhouders een mooie gelegenheid is om eens te ko men kijken. Bovendien is er volop informatie verkrijgbaar over het houden van geiten, ledereen is welkom. De toegang is gratis. Centrale tentoonstelling N.T.S. Het Nederlands Texels Schapen stamboek organiseert op 21 septem ber 1984 in de veemarkthallen te Utrecht, in het kader van de U.T.V. dagen, haar centrale tentoonstelling. Door een aktieve zwoegerziekte-bes- trijding is het thans mogelijk om een keuring van ruim 450 voorgeselek- teerde stamboekschapen van het Texelse ras, afkomstig van certifi- kaatbedrijven, te laten plaatsvinden. De uitstekende outillage van de vee markthallen staat er borg voor, dat de keuring een vlot en overzichtelijk verloop zal hebben. De keuringen beginnen om 9.30 uur en zijn om 15.00 uur afgelopen. De toegang is gratis en ruime par keergelegenheid is aanwezig. Leg daartoe nu reeds deze datum in uw agenda vast: VRIJDAG, 21 SEPTEMBER NAAR UTRECHT. Voor verdere inlichtingen tel.: 058-129341. Accountantsunie (boekhoudburo) der Z.L.M. tel.01100- 15710 (Goes) tel.01180- 11451 (Middelburg) tel. 01170 - 4285 (Oostburg) tel. 01640 - 43350 (Bergen op Zoom) tel. 01665 - 2604 (St. Annaland) tel.01110- 6051 (Zierikzee) Fijnaart: vrijdag 31 augustus a.s. 11.30 - 12.00 uur, Hotel de Graanbeurs Onderlinge Verzekeringsmij van de Z.L.M. Pb. 70 - F. den Hollanderlaan 10 4460 BA Goes tel. 01 100-24000 Telex 55537. a Landbbuwhuis - Grote Markt 28 - Goes. Dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur de heren J. Zuidweg en J. van Nispen Landbouwhuis - Stationslaan 4 - Zevenbergen. De heer J. Vroegop is met vakantie van 13 augustus t/m 31 augus tus. De spreekuren op donderdag 16, 23 en 30 augustus in Zeven bergen komen dus te vervallen. Evenals vorig jaar organiseert het Schapenstamboek voor Limburg en Noord-Brabant weer haar jaarlijkse fokschapendagen in de Brabanthal len te 's Hertogenbosch. In verband met de zwoegerziektebestrijding zul len ook dit jaar weer een fokdag voor niet-certificaatwaardige bedrijven en een fokdag voor certificaatwaardige bedrijven gehouden worden. De fokdag voor niet certificaatwaar dige bedrijven zal plaats vinden op vrijdag 31 augustus a.s. Op deze dag zullen een 60-tal schapenhouders uit Brabant en Limburg hun ca. 650 dieren aan de juryleden tonen. De fokdag voor certificaatwaardige bedrijven waarop ook dit jaar weer dieren uit de provincie Zeeland zul len verschijnen, zal plaats vinden op zaterdag 8 september. Op deze dag worden een 80-tal schapenhouders verwacht met hun ca. 800 dieren. De moeders van alle jonge rammen die op deze keuring verschijnen vol doen aan minimum vruchtbaarheids eisen wat de koper van de jonge ram toch wel enige zekerheid geeft. De Brabanthallen zijn een uitstekend onderkomen zodat weersomstandig heden geen spelbreker kunnen zijn. Door enkele firma's worden stands verzorgd waarbij de nieuwe ontwik kelingen in de schapenhouderij ge toond worden. Op beide dagen nemen de keuringen om 9.30 uur een aanvang en zullen om ca. 16.00 uu-r zijn beëindigd. Bij veel melkveehouders is ver warring ontstaan over het "defi nitieve" quotum dat hen door het produktschap voor Zuivel is toe gewezen. Bij de vaststelling van dit quotum is evenwel nog geen rekening gehouden met even tueel ingediende bezwaarschrif ten. Heeft u een bezwaarschrift ingediend, dan is het raadzaam eerst het antwoord daarop af te wachten. Als de betreffende in stantie vindt dat u recht heeft op een extra contingent heffingvrij te leveren melk, dan zal het nu be kendgemaakte quotum daarmee te zijner tijd worden vergroot. Mocht het antwoord dat u dan krijgt u niet bevredigen, kunt u alsnog bezwaren indienen. Wanneer u een beroep heeft ge daan op één van de artikelen uit de Beschikking Superheffing, moet u een copie (roze) van de toewijzing (PZ/SH 5) naar de distriktsbureauhouder zenden. De artikel 19-gevallen kunnen dit roze formulier sturen naar de mi nister van Landbouw. Doet u dit niet, dan krijgt u geen antwoord op uw bezwaarschrift! Bijna de helft van de ongeveer 60.000 melkveehouders in ons land heeft een verzoekschrift ingediend voor een groter melkquotum dan waarop de superheffing recht geeft. Als gevolg van wijzigingen in de re geling alsmede door de grote voor zichtigheid waarmee aanvragen worden bekeken, is er wel enige ver traging opgetreden. De verzoekschriften van de zoge naamde "niet-groeiers" en "inves teerders" zullen op provinciaal ni veau onder de loep worden geno men. Het betreft hier ongeveer tweederde van het totaal aantal aan vragen. De rond 11.000 aanvragen, die om uiteenlopende redenen ge deeltelijk van de superheffing ver schoond willen blijven, worden door de landelijke Commissie Superhef fing beoordeeld. Een woordvoerder van het ministerie van landbouw en visserij kon bij be nadering niet aangeven welk per centage van de indieners een kans maakt op een gedeeltelijke of gehele ontheffing. Bel voor aktuele informatie over akkerbou waangelegenheden 01806- 14166 pag 4 en 5 Uit de praktijkgeluiden mag worden opgemaakt dat de vruchten er in het algemeen goed voorstaan in ons werkgebied, pag 6 De boeren met een mini- camping laten G.S. van Zeeland weten hun standplaatsen per erf uit te moeten kunnen breiden naar 15. pag 7 Onderzoek heeft uitgewezen dat de bemestingsnormen bij de intensieve veehouderij niet te abrupt en te scherp vastgesteld kunnen worden daar dan voor grote problemen moet worden ge vreesd. pag 8 Veel nieuws van de fruit- proeftuin in Numansdorp. pag 9 Nieuwe oogstmethode bij vlas praktijkrijp. pag 10 Prijsvraag wie wordt kam pioen. pag 11 Het afzetplan bij de veiling KZIJ heeft goed gewerkt, pag 13 PJZ/ Voor de Vrouw pag 15 Markt. Vrijdag 24 augustus 1984

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1984 | | pagina 2