VII0 It in: VI'0IIW p.j. zuid geluid Geslaagde Uitwisseling via Eurolink! Wel en wee van een stukje grond uit de. Weet u dat. redaktie henk tegels R.A.K. reg. ploegwedstrijd onder redaktie van de Redaktiekommissie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zee land en Brabant Redaktieadres: Mevr. L.J.de.Regt - van Maldegem Anna Mariaweg 1, 4494 PB Geersdijk Het ligt er zo mooi. Naast het haventje. Te groot voor bloemen of groentetuin. Te klein voor akkerbouw. Te dicht bij huis voor vee, vanwege de vliegen en stank die nu eenmaal bij dieren horen. Het heeft dus overal al voor gediend. Toen ik zo'n goede dertig jaar geleden naar de Heen kwam, was het boomgaard. Maar een akkerbouwer is meestal geen fruitkweker, dus was de boomgaard het vijfde wiel aan de wagen. Na een paar jaar veel val en wormstekig fruit aan de koeien te hebben gevoerd, werden de bomen gerooid. Iedereen blij, behalve de jeugdige Henenaren, die liever appeltjes bij boer Overbeke stalen, dan dat ze thuis een gave gekochte appel aten. Het zijn de rustige, degelijke huisvaders van nu, die zich soms ineens hun capriolen herinneren, als hun eigen jeugdig kroost iets uithaalt, dat niet door de beugel kan. Zwarte bessen Na de bonen en aardappels werden er zwarte bessenstruiken geplant. Daar kun je kapitalen mee verdie nen, zeggen de mensen. In de pluk tijd houdt het in ieder geval de jeugd van straat, want ieder wil voor de kermis wel een paar centen hebben, om ze straks in de mallemolen te verdraaien. Met wisselende prijzen - soms goed soms niets - beleven we dit zwarte bessen tijdperk. Totdat rolknop de struiken aantast en dan gaan ook zij (bes is vrouwelijk volgens van Dale) voor de bijl en op de brandstapel. Wat nu met deze kwart ha grond? Gewoon akkerbouwgewassen. Tar we, gerst, en havej" en om de vier jaar aardappelen, terwijl er ook heel gro te mangels groeiden. Dat was in het najaar zestig. Het was toen zo nat dat de voederbieten met kruiwagens over planken naar de schuur werden gereden. Je vergeet het nooit: wat een geklodder! Dan komt de tijd van steeds grotere machines, steeds minder mensen in dienst. Totdat manlief baas en knecht gelijk is, met als verlengstuk moeder de vrouw. Een goede vriend geeft goede raad Zet er rode bessen, dat is daar echt een stukje voor en daar zit echt wel perspektief in. Dan moet je ze op binden en aan draden leiden. Zo ligt nu als een groene gordel voor ons huis de rijen met "Jonkheer van Tes" en de latere soort "Stanha's". In het voorjaar genieten we van het vroege groen. De heldere en frisse kleur ligt als een blikvanger aan het water. Tot opbinden is het nooit ge komen en sinds drie jaar leveren ze een oogst. Zodra het vrolijke rood onze ogen streelt, zijn er nog meer blij, de merels en de spreeuwen en vergeet de mussen niet. Ze gaan el kaar roepen: "Daar moet je wezen, daar is het goed". Na twee keer op geschrikt te zijn door het - haastig gekochte - knalapparaat, zitten ze er bovenop. Een jager - ons welgezind - schiet een roofvogel en deze wordt boven de bessen aan een touw gehangen. Het weekend wordt extra aantrekke lijk voor de schoonzoons, want met een buks op spreeuwenjacht is weer eens wat anders. De jeugd komt Agrariërs gaan graag bij elkaar op bezoek. Ook wanneer het wat minder dicht bij huis is. Dit is één van de uitgangspunten van "Euro- link", een uitwisseling voor agrariërs. Eurolink is gestart door de South of England Agricultural Sociëty. Jaarlijks wordt een tentoonstellingsweek door deze Sociëty georgani seerd. Er zijn exposities, veekeuringen en vele andere agrarische akti- viteiten. Bij de Sociëty ontstond het idee om gedurende deze show een interna tionale uitwisseling te organiseren voor agrariërs. Dit betekent dat agrariërs uit het buitenland verblijven bij agrarische families in Zuid Engeland, de show meemaken en diverse bedrijven be zoeken. Ook gaan enkele agrariërs naar andere landen om daar zoveel mogelijk op dezelfde wijze aan dit programma deel te nemen. Deze uitwisseling vindt plaats in En geland. Frankrijk, België en sinds enkele jaren ook met Nederland. De Stichting Uitwisseling in Bergen fungeert als tussenschakel voor de Nederlandse deelname. Dit jaar vertrokken naar Engeland de heer en mevrouw Mulder uit Westerland en de heer en mevrouw Ruyter uit Wijdenes. Na een boeiend programma, een Fijn verblijf in de Engelse gezinnen en vol indrukken keerden ze terug. En wat misschien nog belangrijker is, met afspraken voor blijvende kontakten. Uit Engeland kwamen de heer en Vrijdag 24 augustus 1984 mevrouw Forsyth en de heren Bur- dett en Bowker. Ze verbleven zowel bij de familie Mulder en Ruyter als bij de Nederlandse deelnemers van het vorig jaar. de families Van der Klugt en Heemskerk uit St. Maar tensbrug. De Engelse gasten werden ook ont vangen door de Rabobank te Lan- gedijk, de. Melkunie te Woerden en verschillende praktijkbedrijven. Vooral de diskussie over gemeen schappelijke problemen werd door de Engelse gasten zeer op prijs ges teld. Het is duidelijk dat de superheffing daarbij verschillende malen aan de orde kwam. "De kontakten moeten blijven" is het unanieme oordeel van de deel nemers. "Deze Eurolink uitwisseling is een prima manier om elkaar beter te leren kennen!". Voor meer informatie over deze uit wisseling kan kontakt opgenomen worden met de Stichting Uitwisse ling p/a Duinweg 5, Postbus 97, I860 AB Bergen (NH), tel: 02208-96144. Op zaterdagmiddag 15 septem ber wordt de regionale R.A.K. ploegwedstrijd gehouden, om 12.30 uur kun je alvast uitprobe ren en om 14.00 uur starten we met de wedstrijd. Het perceel (tarweland) is bij dhr. M.J. Boogerd, Hoek v.d. dijk 19, Zaamslag. Opgave vóór 1 september bij Pe ter Verhelst 01158-3343 of bij geen gehoor, Sankie Koster 01155-3158. Na opgave ontvang je een wed strijdformulier, deelname op ei gen risiko. Doe mee of kom eens kijken, misschien steek je er nog wat van op!! Vanaf Zaamslag richting Reu- zenhoek bij Reuzenhoek rechts af, daarna éérste weg links, het perceel ligt voorbij en naast het erf. zwarte bessen bekend staan om hun hoog gehalte aan vitamine C u van rode en zwarte bessen sa men een Jieerlijke limonade si roop kunt maken witte aalbessen heel zelden in een groente-/fruitzaak te koop zijn; van kruisbessen een goede land- wijn kunt maken aalbessenstruiken vermeerderd kunnen worden door stekken en kruisbessen door afleggers; bedek daarvoor in de zomer, een oude struik - behalve de takui- teinden met aarde. In de herfst voorzichtig uitgraven. De takken zijn dan beworteld. U kunt ze af snijden en planten. pruimen/abrikozen/perziken jam een apart aroma krijgt als u 4 (gekraakte) pitten in een thee ei mee laat koken dat pruimenjam/gelei een heel andere smaak krijgt als u door de warme jam 4 eetlepels rum of vieux roert - u jam met hele vruchten beter eerst kunt laten afkoelen voordat u ze in de potjes doet. Af en toe doorroeren, dan verdelen de vruchten zich beter - het in blokjes gesneden vrucht vlees van een oogjesmeloen, ver mengd met blauwe druiven en drie lepels advokaat, na 1 uur in trekken - heel lekker smaakt. aangefietst! Mag ik plukken? Wat verdien ik? Ik denk dat ik volgend jaar op een bandje laat zetten: "Niet kapot knijpen! Geen bladeren in je krat! De bos leeg plukken en de groene laten hangert." Ondertussen een advertentie in de krant: "Pluk uw eigen bessen voor ƒ1,-" "Je denkt dan: "Zo dat is mooi op gelost, geen plukgeld, geen veiling- kosten. De mensen hebben een volle emmer voor 6,— Alle mensen te vreden!" De praktijk is, dat zo maar een kwart van de bessen weg gaat. Dus toch plukken en veilen, met meer of min der succes. AI met al ben je er vier weken zoet mee. Mijn dochter zegt dat ik er een sociale werkplaats op na hou. Hoe dan ook, je kunt een verhaal schrijven over het wel en wee van een stukje grond. Grond, waarop vruchten groeien waarvan de zaden door een vlezig of saprijk vruchtmoes onder een stevig vlies omgeven zijn (ook dit staat in van Dale). Sien Overbeeke In deze periode van het jaar wordt er weer een begin gemaakt met de planning van het nieuwe seizoen. Daarom de komende weken een aantal programma-tips. Deze tips zullen vooral betrekking hebben op een aantal zaken, waaraan misschien niet direkt gedacht wordt bij het opzetten van een programma. Lijken de beschreven tips iets voor je afdeling of wil je er wat meer over weten, neem dan kontakt op met degenen die genoemd worden bij de betreffende stukjes, of met het sekretariaat in Zevenbergen. Deze keer twee tips over toneelstukken die door twee groepen uit Wageningen gespeeld worden. Misschien niet iets, waar je direkt aan denkt, maar toch wel iets om een keer te proberen. P-j.-Z.-agefTda 31 augustus - Afd. Fijnaart gaat een weekend naar camping "de Room pot" te Kamperland. Opgave voor 28 augustus bij Atie Bresijn. Vertrek op 31 augustus om 18.00 uur vanaf de Voorstraat te Fijnaart. Kosten: 20.00 p.p. 31 augustus - afd. Fijnaart gaat een weekend naar camping "de Room pot" te Kamperland. Opgave voor 28 augustus bij Atie Bresijn. Vertrek op 31 augustus om 18.00 uur vanaf de Voorstraat te Fijnaart. Kosten: 20.00 p.p. TIP 1. "KOMT ALLEN!" De Boerengroep uit Wageningen brengt het stuk "Komt allen!". Over de inhoud van het stuk wordt het volgende gezegd: Anna weet twee dingen zeker: ze vindt haar dochter belangrijk en ze vindt "achter" werken leuk. Maar het werk in huis en het verzorgen van haar dochter kost zoveel tijd dat er van werken achter weinig terecht komt. Dat is anders bij Sophie. Zij werkt wel achter, samen met haar man. Dat vindt ze fijn, en bovendien is er een hoop werk. Sophie heeft geen kinderen, en ze weet ook niet of ze wel kinderen wil. Het huishouden en het werk achter kost al tijd genoeg.... Het bedrijf van Kees is niet grqot. Kees woont er alleen. Hij heeft een contactadvertentie gezet, en de reac ties komen binnen. Maar naar wat voor partner is Kees eigenlijk op zoek? En kunnen er wel twee mensen van het bedrijfleven? En dan komt de jaarvergadering. Het afdelingsbestuur heeft veel moeite gedaan om de achterban naar de vergadering te krijgen. Komt al len! (Maar wie past er eigenlijk op de dochter van Anna?) Het toneelstuk duurt ongeveer drie kwartier. Dit toneelstuk is aan te vragen door een telefoontje of brief naar de Boe rengroep, p/a Postbus 265, 6700 AG Wageningen (tel: 08370 - 10500). De kosten bedragen 250,— daarbij zijn de reiskosten inbegrepen. Wanneer dit bedrag een probleem vormt, is reduktie in principe moge lijk. De prijs mag nooit een belem mering zijn voor verdere informatie. De toneelgroep stelt het zeer op prijs om enige weken voor de voorstelling een inleidend gesprek te voeren met de mensen die de voorstelling orga niseren. Op 28 september a.s. wordt de pre mière van dit stuk gehouden in hotel "de Wereld", Gen. Foulkesweg 1 te Wageningen. Iedereen die het stuk een keer wil zien kan hier naar toe gaan. TIP 2. De toneelgroep "Projekt '80" komt dit seizoen opnieuw op de planken met het toneelstuk is er iets mis....". Het stuk, dat bedoeld is als bijdrage om in maatschappelijke or ganisaties de voortdurende diskussie over de wapenwedloop aan te kaar ten. We hebben ons best gedaan om deze problematiek op een boeiende en humoristische manier te verwerken. Het was immers nergens voor nodig er een loodzware voorstelling van te maken. Door de vrolijke noten heen komt de ernst van de vragen die ges teld worden misschien nog wel scherper naar voren. Het stuk laat ons kennismaken met een gezin. De 16-jarige dochter wil meedoen aan een toneelstuk tegen kernwapens, dat onder begeleiding van een leraar 's avonds op school in elkaar gezet wordt. Maar haar vader is daar falikant tegen. Uit de tweede wereldoorlog heeft hij geleerd dat wapens nodig .zijn om oorlog te voorkomen. Zijn vrouw probeert aanvankelijk de lieve vrede in het gezin te bewaren. Maar dat wordt gaandeweg steeds moeilijker. Tussen de huiskamer- en schoolscè- nes door wordt de maatschappelijke achtergrond van dit huiselijke kon- flikt in beeld gebracht: de wapen wedloop, symbolisch duidelijk ge maakt in het machtsspel tussen twee clownsfiguren. De toneelgroep Projekt '80, die dit stuk opvoert, is een amateurgroep die al een paar jaar stukken maakt rond het thema "bewapening". "...Er is iets mis" is inmiddels al 50 keer gespeeld. Door het enthousiasme waar het mee ontvangen is willen we het - in een gewijzigde en geaktuali- seerde vorm - nog een seizoen door spelen. We willen het stuk spelen op verenigingsavonden van platteland- sorganisaties, vrouwenverenigingen en plaatselijke vredesgroepen. Naaster is iets mis" spelen we het komende seizoen een tweede stuk - "space invaders" - dat speciaal be doeld is voor scholen en jongerenor ganisaties. Voor degenen die in het stuk geïnte resseerd zijn geven we tenslotte nog wat praktische informatie: de uitkoopsom hangt af van de draagkracht van de uitnodigende instantie, en wordt in overleg be paald. we hebben een speelvlak nodig van 6 bij 8 meter. Dit hoeft geen podium te zijn. Verder nemen we alles zelf mee. het stuk duurt een uur. Na afloop willen we graag nog napraten met het publiek, het liefst in kleine groepen. Voor alle verdere informatie kunt u terecht bij Kien Smulders, Postbus 534, 6700 AM Wageningen, telefoon 08370-17330. 13

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1984 | | pagina 13