Appel- en perenseizoen start met open dagen Bewaarproeven met nieuwe appelrassen Elstar, Gloster, Elan en Melrose Afzetplan veiling KZIJ gunstig voor kwaliteit en prijsvorming Glastuinders gaan door met aktie CBT investeert in nieuw projekt televeilen Zaadteeltbericht Exkursie naar bloemenvelden Stavenisse Smaaktesten wijzen uit dat Jonagold en Elstar favoriet worden In het seizoen 1982-1983 werden met de nieuwe rassen Elstar, Gloster, Melrose en Elan bewaarproeven uit gevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn als volgt samen te vatten: Elstar: Appelen van dit ras werden geplukt op 3 tijdstippen en bewaard bij 1, 2 en 3 graden C. Tevens werd CA-bewaring getest bij 0, 1 ën 3% C02 gekombineerd met 3% 02. Een latere pluk gaf meer bewaaraf- wijkingen. Bij 1 graden C was het bewaarresultaat beter, terwijl geen l.t.b. optrad. In de CA-bewaring kwam bij 3% C02 geen koolzuurbe- derf voor in tegenstelling tot voor gaande jaren, maar ook minder be derf door rot en zacht. De smaak van de CA-bewaarde appelen was eind februari al matig. Gloster: Geplukt werd op drie tijd stippen. terwijl de bewaring plaats vond bij 1 graden C en 3 graden C- en verschillende CA-nivo's. Glazigheid kwam bij een latere oogst aanzienlijk meer voor, terwijl in de bewaring meer rot, zacht en vrucht vleesbruin voorkwam. Uit het smaakonderzoek bleek dat de 2e pluk op 11 oktober steeds het meest' aanvaardbaar werd bevonden. Eind mei was de smaak van dit ras nog nauwelijks aanvaardbaar. Bij hogere C02-gehalten dan kwam veel klokhuisbruin voor. Melrose: Nagegaan werd de invloed van verschillende 02-konsentraties, op de bewaarbaarheid. Het bleek dat naarmate het 02-ge- halte lager was, er duidelijk minder scald voorkwam. Worden de appelen een week bij een hogere temperatuur bewaard 15 graden C) dan neemt de aantasting enorm toe. Elan: Appelen van dit ras werden in een oriënterende proef bewaard bij 1, 3 en 4 graden C. Het bewaarresultaat was bij 1 graden C beter dan bij 3 en 4 graden C. Bij de smaakkeuring in december was de smaak voor een groot aantal keurders onaanvaardbaar, waardoor de houdbaarheidsperiode van dit ras kort lijkt te zijn. (Bestelkode: Int 43) De rapporten en interimrapporten van het Sprenger Instituut zijn ver krijgbaar door storting van 5,50 per eksemplaar op gironummer 875467 t.n.v. het Sprenger Instituut te Wa- geningen onder vermelding van het aantal en de desbetreffende bestel kode. Op de avond van de 27ste augus tus a.s. wordt er een exkursie naar de bloemenvelden van Stavenisse gehouden. De vierde en laatste van dit seizoen en dat aantal vin den wij als studieklub toch wel iets bijzonders, temeer daar de voorgaande exkursies wat de deelname betreft maar ook in ve lerlei ander opzicht, een sukses zijn gebleken. Deze laatste exkursie vindtte Stavenisse plaats omdat ook daar een keur van bloemzaadpercelen liggen. Deze avond zal vooral in het te ken staan van de zomerbloemen. Misschien wat aan de late kant zullen sommigen opmerken, maar er is toch bewust voor deze wat latere datum gekozen, omdat het hierbij niet in de eerste plaats gaat om de mooie bloemen te bekijken (dat hebben we tenslotte al een hele zomer kunnen doen), maar om naast ziekten en afwij kingen, ook de zaadaanleg en de oogsttijd te kunnen beoordelen. De bedrijfsvoorlichter voor de zaadteelt de heer K.E. Schik zal ook deze avond weer het voor touw nemen en ons rondleiden langs en door de percelen. Eén van de moeilijkste dingen bij Een veldzaai-dahlia's de zaadteelt is veelal het bepalen van het juiste moment van oog sten. Hopelijk kunnen we ook in dit opzicht weer iets van elkaar leren. We ontmoeten elkaar om 18.30 uur op de boerderij van L.C.J. Potappel, Kerkstraat 32 te Stave- We hopen dat u er allemaal weer bent en deze keer de Stavenisse- naren natuurlijk voorop. Ook niet-leden zijn wederom van har te welkom. D.L. Koppcnhol Studieklub Groente- en Bloemzaadteelt "Eiland Tholen" In 1979 is door een werkgroep uit de fruittelende leden van de veiling vereniging "Kampen-Zwolle-IJsselmeerpolders" een afzetplan opges teld. Met dat plan werd beoogd de prijsvorming van het fruit uit het aanvoergebied van de veiling te verbeteren. Het plan is gerealiseerd en is inmiddels drie jaar operationeel. De belangrijkste konklusies: Door de werking van het plan is de kwaliteit van het voor de klok aangevoerde fruit merkbaar verbeterd. De handel reageert positief op de betere spreiding van het aanbod. Er zijn duidelijke indikaties, dat het gemiddelde prijspeil van de klokverkopen is gestegen. 6 pools Een belangrijk element uit het plan was het voorstel om voor een aantal hoofdrassen de beschikkingsmacht over het te oogsten fruit voor een kontraktperiode van 5 jaar over te dragen aan de veiling. Op grond van dat voorstel zijn 6 afzetpoöls ge vormd en wel voor de rassen Bos koop, Golden Delicious, Karmijn, Lombarts Calville, Melrose en Con ference. Daarmee is het fundament gelegd om het fruitaanbod voor de veiling- klok te kunnen reguleren. De uit voering ervan is opgedragen aan een afzetkommissie. Tegelijkertijd is volgens plan een or ganisatie opgezet om de kwaliteit van het aangevoerde fruit te verbe teren en tijdens de opslag te bewa ken. Voor dat doel funktioneren kontaktpersonen en produktkom- missies, die adviseren met betrekking tot boomgaardbehandelingen, de in slag en het ruimen van het opgesla gen fruit. Uitstraling Over het geheel genomen heeft de uitvoering van het plan een positieve invloed gehad op de handelspositie van de veiling KZIJ. Dit is naar de mening van de evaluatiekommissie vooral het gevolg van een verbetering van de kwaliteit van het aangeboden produkt, geplande afzet en verder door het benutten van de mogelijk heid om grote uniforme partijen aan te bieden. Aangenomen mag worden, dat de betere prijsvorming van KZIJ een uitstraling heeft gehad op het landelijk prijspeil. De begeleidings kommissie is van mening, dat de es senties van het plan, kwaliteitsbewa king, tijdige ruiming en geplande af zet, navolging verdienen bij andere veilingen. De belangstelling voor het televeilen groeit bij de Nederlandse veilingen. Het gaat daarbij niet altijd meer om een kombinatie van twee veilingen. Technisch blijkt het koppelen van drie of meer veilingen nog een pro bleem te zijn met de bestaande ap paratuur en programma's. Er zou een nieuwe centrale moeten komen, waaraan elke "partner-veiling" af zonderlijk wordt verbonden. In feite gaat het om een geheel nieuw projekt waarvan alleen al de ontwikkelings- Vrijdag 24 augustus 1984 kosten geraamd worden op een 600.000,-. Voorlopig heeft het Da gelijks Bestuur van het Centraal Bu- ro Tuinbouwveilingen 100.000,- uitgetrokken om er al vast een begin mee te maken, want onder de druk van de toenemende internationale konkurrentie mag, aldus het CBT, geen tijd verloren gaan. Met name in de zuidelijke provincies zou men veel belangstelling hebben voor grotere kombinaties van televeilen. (Vakblad) De glastuinders gaan door met hun aktie om de prijs die zij voor het aardgas moeten betalen omlaag te krijgen. Voorzitter C.J. Overkleeft van de drie Hollandse landbouw or ganisaties in het Westland heeft dit donderdag meegedeeld in een reak- tie op de uitspraak in het kort geding dat het Haagse gasbedrijf tegen de tuinders had aangespannen. Over kleeft toonde zich verheugd over de uitspraak, waarmee volgens hem "recht is gedaan aan de gerechtvaar digde eisen van de glastuinders". "We hoeven niets te doen alvorens het gasbedrijf begint met terugbeta lingen en ik kan me niet voorstellen dat zij daar morgen mee beginnen", zo verklaarde hij. In de tussentijd kan er naar zijn mening wellicht overeenstemming komen over een nieuw aardgaskontrakt voor de glas tuinbouw. De gemeente Den Haag en het Haagse gasbedrijf konden donderdagmiddag na de uitspraak in het kort geding van het Haagse ge meente energiebedrijf tegen de ak- tievoerende glastuinders niet zeggen wat de volgende stappen zijn. Vol gens een woordvoerder van de ge meente moeten eerst burgemeester en wethouders op de höogte worden gebracht en zullen de konsequenties van de uitspraak op een rijtje moeten worden gezet. De ruim duizend glastuinders in het leveringsgebied van het Haagse gasbedrijf, die op hun rekening over april tien procent hadden gekort, hebben inmiddels die laatste tien procent betaald. Na bezoek van een incasso-controleur waren er aanvankelijk nog zeven overgebleven die niet wilden beta len, maar zij hebben dit alsnog ge daan. Volgens de woordvoerder zijn er dan ook geen bedrijven afgesloten. Door druk van buitenlandse glas tuinders is drie jaar geleden door de Europese Commissie geëist dat het toen nog relatief goedkope aardgas (21 cent) uit konkurrentieoverwe- gingen op een gelijk niveau met het buitenland zou worden gebracht. Nu diezelfde buitenlanders goedkopere energielasten hebben moet omge keerd hetzelfde gebeuren, zo menen de aktievoerende glastuinders en het Landbouwschap. De gasprijs in ons land zou dan met zo'n tien procent (vijf cent) omlaag moeten. Den Haag - De open dagen van de Nederlandse (hard)fruitteelt, a.s. weekeinde, vormt dit jaar de opening van het nieuwe appel- en peren seizoen. Zevenendertig fruitteeltbedrijven, verspreid in alle provincies met uitzondering van Drente en Overijssel, openen op zaterdag 25 of zondag 26 augustus hun deuren voor het publiek. Vorig jaar bezochten naar schatting twintigduizend mensen de appelen- en perenbedrijven. Het is het vierdejaar dat de Nederlandse Eruittelersorganisatie (NFO) dit evenement organiseert onder het motto "Kijk je ogen uit op 'n fruitbedrijf'. Uit twee smaakproeven die het Centraal Bureau van de Tuin bouwveilingen in Nederland heeft gehouden, blijkt dat Jona gold en Elstar de twee grote fa vorieten worden in het komende appelseizoen. De Jonagold- smaakproef werd in maart dit jaar gehouden op het Landbouw Economisch Instituut en op het CBT. Hieruit is naar voren geko men dat deze appel zeer goed voldoet aan de smaakverwach- ting van de doorsnee appel-eter (een matig harde appel met veel sap, matig zoet en matig zuur). Met name de lichtgekleurde Jo nagold had de voorkeur tijdens de "blinde" proeverijen. Een en ander gold ook voor de smaaktest van de Elstar, die in januari werd gehouden. Er bes tond een voorkeur voor de enigs zins roodkleurige Elstar. Vooral de appelen van de oogstperiode eind september met een lichte blos bleken het best in de smaak te vallen. Tot slot is ook de Alkmene bij proeven op het Proefstation van Naaldwijk goed beoordeeld. Ruim tachtig procent van de on dervraagden vond de appel pre cies goed van zuurgraad en zoet- gehalte. Ruim zestig procent vond de appel lekker, sappig en rijp genoeg. De NFO, een telersorganisatie met vijfduizend leden, verspreid over ze venenveertig afdelingen, hoopt het publiek met deze aktie kennis te la ten maken met de hedendaagse fruitteelt. Daarbij wordt extra aan dacht besteed aan de nieuwe rassen Jonagold, Karmijn en Elstar. Van dit eerstgenoemde ras zal naar schatting 25 miljoen kilo worden geoogst dit seizoen. "Geen land is zo volop bezig met nieuwe rassen als het onze. Onze fruitteelt is een zeer sterk vernieu wende "tak" met veel herinplant. Wij zijn praktisch het enige land dat Karmijn teelt", vertelt woordvoerder Michiel Gerritsen van de NFO. De deelnemende fruitteeltbedrijven zijn geopend van tien uur 's morgens tot vijf uur 's middags. De telers en hun familieleden, het betreft immers hoofdzakelijk gezinsbedrijven, ver zorgen zelf de rondleidingen. Het is mogelijk om de nieuwe appelen al te proeven. De rassen, die momenteel worden geoogst zijn Mantet, Benoni en Discovery. Ook zijn er al enkele vroege perenrassen te proeven. Het Centraal Bureau van de Tuin bouwveilingen in Nederland, die ge deeltelijk is betrokken bij de open fruitteeltdagen, heeft inmiddels een aantal aktiviteiten georganiseerd in het appelseizoen '84-'85. Voor Zeeland doet op zaterdag 25 augustus mee: de heer A.J. op 't Hof, Kostersweg 3 te Wolphaartsdijk. In Noord-Brabant nemen de vol gende bedrijven op 26 augustus deel aan de open dag: J.F. Wijdeven, Hoog Hemertseweg 17, 5291 WG GEMONDE en G.P.P. Jurrius, Goorsebaan 20, 5706 LG HELMOND. 11

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1984 | | pagina 11