Geef gevaarlijke knolziekten geen kans bij depootaardappelteelt Werktuigen van grond met knolcyperus nu verplicht reinigen Frau Antje maakt vrienden in Beieren Vierde "Agrarische Open Dag Altena-Biesbosch werd sukses in Opnieuv premieverlaging bij het C.B.S. Nu, kort voor de oogst Van de pootaardappelen lijkt het nuttig om nog even stil te staan bij mogelijkheden om besmetting met ziekten als zwartbenigheid en stengelnatrot zoveel mogelijk te voorkomen. Het natte weer van de laatste weken geeft hier temeer reden toe. Dit heeft namelijk tot gevolg gehad dat symptomen van bakterieziekten minder goed zichtbaar werden. Er kunnen daarom zieke planten in de gewassen voorkomen, welke bij droog, warm weer wel symptomen zouden hebben laten zien, maar dit nu niet hebben gedaan. Rotte (moeder)knollen van dergelijke planten kunnen bij de oogst als besmettingsbron fungeren. 2. Rotte (moeder)knollen uitrapen Daar rotte knollen bij de oogst de infektiebron vormen voor een bes metting van gezonde knollen met bakterieziekten, is het van groot be lang om ze tijdens de oogsthandelin- gen zo vroeg mogelijk uit te rapen. Bij bunker- of wagenrooiers moet dit Tegenwoordig wordt algemeen aan genomen, dat besmetting van ge zonde knollen met zwartbenigheid en stengelnatrot vooral bij de oogst plaats vindt. Als ingangspoorten voorde bakteriën fungeren hierbij in de eerste plaats de lenticellen. de "huidmondjes" van de knol. Echter ook knolbeschadigingen zoals rooi erslag bieden bakteriën de mogelijk heid on de knol binnen te dringen. Een besmetting via de lenticellen vindt vooral plaats bij het oogsten onder Vochtige bodemomstandighe den, waarmee zich in de lenticellen vocht bevindt. De bakteriën kunnen dan als het ware zo naar binnen zwemmen. In dit artikeltje willen we nagaan ftelke mogelijkheden er zijn om bes metting met bakterieziekten tijdens de oogst te voorkomen of in elk geval zoveel mogelijk te beperken. De volgende maatregelen kunnen hier toe een bijdrage leveren. 1. Oogsten onder zo droog mogelijke omstandigheden Naarmate de grond droger is, neemt de kans op besmetting met bakterie ziekten af, daar de lenticellen dan grotendeels gesloten zijn (in grond die geruime tijd nat is geweest zijn de lenticellen, als witte puntjes, duide lijk zichtbaar op de knol Ook zal zich in een droge grond als regel geen vocht in de opening van de lenticel bevinden. Rooien bij een goed droge grond vormt daarom een belangrijke maatregel om besmetting van ge zonde knollen als gevolg van het in aanraking komen met rotte (moe- derjknollen te beperken. Vaak is men gedwongen om vrij korte tijd na loofvernietiging al met rooien te beginnen, ter voorkoming van een rhizoctoniabesmetting van de knol. Is de grond op het geplande oogst- tijdstip erg vochtig, dan zal men uit twee kwaden het beste moeten kie zen. Heeft men in het algemeen niet zoveel last van rhizoctonia, dan kan men wellicht beter een paar dagen wachten tot de grond wat is opge droogd. Na looftrekken en na toe passing van de nieuwe grondbehan- delingsmiddelen tegen rhizoctonia zal een wat langere periode tussen loofvernietiging en rooien uiteraard eerder verantwoord zijn dan na doodspuiten en bij het ontbreken van een grondbehandeling. 2. Rooien in 2 werkgangen Als de knollen op voorraad worden gerooid en vervolgens de gelegen heid krijgen om korte tijd op het veld te drogen alvorens ze worden verza meld en ingeschuurd, dan neent de kans op besmetting met bakterie ziekten eveneens af. Immers, als de knolschil opdroogt sluiten zich de lenticellen, te.rwijl het vocht in de lenticelopeningen verdampt. Als men bovendien nog kans ziet om rotte (moeder)knollen vóór het op rapen van de aardappelen te verza melen, dan wordt de kans op bes metting wel heel klein. Nu is rooien in twee werkgangen, namelijk op voorraadrooien met handrapen of met machinaal verzamelen, een ta melijk ingrijpende zaak. Er is een ekstra machine nodig, een voorraa- drooier, terwijl in het eerstgenoemde geval veel mankracht vereist is. Ma chinaal oprapen vergt overigens slechts een geringe aanpassing aan de rooimachine. Toch beschouwen we het rooien in twee werkgangen voor het hoogwaardige uitgangsma- Vrijdag 3 augustus 1984 teriaal, in het bijzonder voor de klasse S en mogelijk SE, als een zeer waardevolle maatregel in de strijd tegen de bakterieziekten. Deze, op een aantal bedrijven reeds toegepas te oogstmethode verdient dan ook meer navolging. Het spreekt vanzelf, dat het met de hand oprapen uit een oogpunt van bedrijfshygiëne de voorkeur verdient, daar hiermee rooibeschadiging - en daarmee ook weer kans op besmetting wordt ver meden. In het algemeen geldt ten aanzien van het rooien, dat verdach te percelen na de gezonde percelen moeten worden gerooid. Is dit niet mogelijk, dan dient de rooimachine na het oogsten van een verdacht perceel grondig te worden schoon gemaakt. De pootaardappelen moeten bij voorkeur droog in twee werkgangen worden gerooid dan ook op de rooimachine gebeu ren. Hiertoe is op wagenrooiers een aanpassing nodig, welke het nogelijk maakt om op de rooimachine te kunnen staan en om de rotte knollen te kunnen uitrapen. Voor de meeste rooimachines is een dergelijke aan passing tegen een betrekkelijk gering bedrag mogelijk. Als rotte knollen en moederknollen om de een of andere reden n-iet op de rooimachine zijn uitgeraapt, dan zal dit bij de be waarplaats moeten gebeuren. 4. Aardappelen snel drogen Na het inbrengen in de bewaarplaats is een snelle droging van belang. Dit geldt in het bijzonder als de knollen zijn bevochtigd in verband met de bestrijding van zilverschurft en fusa- rium. Een snelle droging wordt be reikt als de temperatuur van de lucht lager is dan die van de aardappelen. Dit zal als regel 's nachts het geval zijn. Overdag kan bij een luchttem peratuur welke enkele graden hoger is dan die van de aardappelen, alleen effektief worden gedroogd bij een lage relatieve luchtvochtigheid. Zodra de knollen droog zijn dient met ventileren te worden gestopt, om gunstige omstandigheden te schep pen voor wondheling. Tijdens de wondhelingsperiode, welke 10 A 14 dagen vergt, moet alleen regelmatig korte tijd worden geventileerd voor luchtverversing. PAGV, Lelystad ir. C.D. van Loon Frau Antje is op weg Beieren te veroveren. In dit gebied, waar 70% van de Duitse kaas wordt gemaakt, ligt de consumptie van Ne derlandse kaas nog betrekkelijk laag. Voor het Nederlands Zui- velbureau reden om extra activiteiten in het zuiden te organiseren. In juni werd daarom deelgenomen aan de Südostmesse in Rosen heim, een plaats dicht bij de Oostenrijkse grens gelegen. Behalve op de jaarbeurs werd in zes supermarkten actie gevoerd met Ne derlandse kaas. De aanwezigheid van Frau Antje bleef niet onopgemerkt. Ruim tienduizend bezoekers van de beurs verorberden een toast Hawaii, in de winkels werd 25 ton Nederlandse kaas verkocht. Boeren en tuinders moeten alle werktuigen, waarmee ze op net knol cyperus besmette percelen hebben gewerkt, grondig reinigen. Ze zijn hiertoe verplicht op grond van een verordening van het Landbouw schap, die op 30 juli in werking is getreden. Tevens zijn ze vanaf die datum verplicht om het onkruid, indien dit gesignaleerd wordt op het bedrijf, te melden. Dat moet gebeuren bij de distriktskantoren van de Plantenziektenkundige Dienst (PD) of bij de distriktsburohouder (DBH). Na gebruik van machines op perce len, waar het snel woekerende en moeilijk te bestrijden onkruid voor komt, kunnen deze goed worden schoongemaakt met behulp van bij voorbeeld een hogedrukspuit. Ma chines die niet grondig zijn gereinigd mogen het bedrijf niet af. Bestaat een 99 Op zaterdag 30 juni j.l. werd in Alte na-Biesbosch de 4e Agrarische Open Dag gehouden. Op de 11 deelnemende bedrijven werden 6.650 bezoeken geteld. Een rekordaantal. Ter herinnering resu meren we de getallen van de voor gaande jaren: 1981 - 4.000 bezoeken 1982 - 5.700 bezoeken 1983 - 3.700 bezoeken Op onderstaande deelnemende be drijven werden de navolgende aan tallen geturfd: - Akkerbouwbedrijf C.A. Koek koek 390 - Kaasboerderij "de Lange Hoeve" 880 - Stiermesterij P.H. van Strijdha- ven 540 Hydrokultuurkwekerij "Nieuw koop" 880 - Champignonkwekerij "den Eij- ner" 1070 - Fruitteeltbedrijf J. v. Andel 275 - Groenteteelt J.C. Rietveld 350 - Jaarrondchrysantenkwekerij L.A. v.d. Meer 420 - Groenten en bloeuenteelt C. Los Zn. 455 - Rozenkwekerij H.J. de Wit Zn. 490 Scharrelkippenbedrijf Ham 900 A. v.d. Algemeen mogeri we stellen dat het een zeer geslaagde dag is geweest, het weer was gunstig en de bezoekers hebben vanaf 10.00 uur 's morgens tot sluitingstijd 17.00 uur (bij enkele bedrijven nog later) gelijkmatig over de gehele dag verdeeld de bedrijven bezocht. Ook dit jaar weer kwamen de be zoekers uit het gehele land o.a. de Alblasserwaard/Hoekse- waard/Westland/ Heukelum/Putte/Haarlem/U trecht/Lent/Lisse/Ottoland/Den Haag/ Breda/Kamperland/Voor burg/ Hilversum/Goes/ Eindho ven/Weert/ Zevenbergen/Almelo. De deelnemende bedrijven hadden 't er druk mee. Op één bedrijf waren er zelfs 18 medewerkers voor de rond leidingen! De route via de oranje open dag borden was voor een ieder duidelijk. Voor de fietsers zal bij een volgende open dag de km-afstanden van be drijf tot bedrijf vermeld worden. We mogen vaststellen dat de land- en tuinbouw in Altena-Biesbosch in de ruimste zin des woords een goed stuk Public Relations heeft laten zien. bedrijf uit verspreid liggende perce len, dan zal het schoonmaken moe ten gebeuren bij het verlaten van het besmette perceel, zodat verdere ver spreiding wordt tegengegaan. Mede door de nu ingevoerde mel dingsplicht willen het Landbouw schap en de PD zo spoedig mogelijk inzicht hebben in de verspreiding van de knolcyperus. De PD is al eni ge tijd bezig met een inventarisatie en denkt aan het eind van het ooest- seizoen hiervan een redelijke indruk te hebben. Het in kaart brengen van het onkruid is nodig voor een zo ge richt mogelijke bestrijding en om een reeks maatregelen kontroleerbaar te maken. De Algemene Inspektie- dienst (AID) van het ministerie van landbouw en visserij is Verantwoor delijk voor de kontrole. Op grond van al bestaande wettelijke regelingen kan de overheid nu reeds ondermers verplichten om produk- ten/gewassen die zijn geteeld op besmette percelen schoon te maken. Daarbij gaat het vooral om de ge wassen die met ondergrondse delen worden geoogst. Bovendien werkt de overheid nog aan een wettelijke re geling, waarin onder meer de daad werkelijke bestrijding van het on kruid wordt verplicht. Ook zullen overheidsregels van kracht worden voor het verwijderen en behandelen van besmette grond en het vervoer ervan. Het Centraal Buro Slachtveeverze keringen te Utrecht heeft besloten de premies bij runderen opnieuw te verlagen en wel per 1 augustus a.s. Was de vorige premieverlaging vooral het gunstige gevolg van de taakverbreding van het C.B.S.dit maal zijn het vooral de lagere scha des. De premies zullen per 1 augustus 1984 verlaagd worden met ƒ1,- of 2,- per rund en gaan dan bedragen: Koeien le soort 15,50 per stuk Koeien 2e soort 40,— per stuk Koeien 3e soort 54.per stuk Pinken/Vaarzen 11,— per stuk Stieren 17,- per stuk Runderen met een inkoopprijs c.q. marktwaarde van meer dan ƒ4.000.-: a. vrouwelijke runderen 24,- per stuk b. stieren 75.-per stuk

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1984 | | pagina 5