EG krijgt te maken met ombuiging VS-landbouwbeleid Areaal peulvruchten fors toegenomen POTTEK/^ Kees de Bont (Landbouwschap) na US-toer: Glaasje melk Het politieke wapengekletter tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten over een dreigende agrarische handelsoorlog lijkt wat verstomd. De inleidende beschietingen (zwaar gesubsidieerde Amerikaanse meelafzet in Egypte) en het verbale geweld over en weer hebben blijkbaar plaats gemaakt voor het besef dat een oorlog beide partijen slachtoffers kost en aan het front voor beide kampen blijvende schade zou opleveren. Dat de Europese boeren de komende jaren niet veel meer te vrezen hebben van hun Amerikaanse kollega's is echter bezijden de waarheid. Een meerderheid van de Amerikaanse boeren lijkt te koersen in de richting van een hernieuwd liberalisme, waarbij de vrije markt zijn werk zal moeten doen. En dat zouden de boeren hier ook wel eens in hun portemonnaie kunnen gaan merken. Dat is de mening van de heer ir. Kees de Bont, sinds twee jaar hoofd van de Sociaal-Ekonomische afdeling van het Landbouwschap, die onlangs op uitnodiging van de Amerikaanse overheid een toer maakte door de States. De groep bezoekers (zeven Westeu ropeanen en twee Hongaren) was via de Amerikaanse ambassades in hun landen geselekteerd, omdat zij zeer regelmatig te maken hebben met vraagstukken op het terrein van de internationale landbouwpolitiek. De verhouding tussen de VS en de EG op het gebied van de agrarische handelspolitiek speelde op de achtergrond mee bij de vele ge sprekken die de gasten voerden met vertegenwoordigers uit de Reagan- administratie (zoals de regering doorgaans wordt aangeduid), de landbouworganisaties en -koöpera- ties, universiteiten, agri-business en uiteraard de boeren. Bedoeling van de trip: een nadere kennismaking met de Amerikaanse landbouw en het landbouwbeleid. En uiteraard om erachter te komen hoe de Euro peanen tegen die twee zaken aankij ken. Niet blij met EG exportrestituties De in het EG-landbouwbeleid ver ankerde exportrestituties (met name voor de graanafzet) vormen het eni ge instrument dat werkelijk bij velen van hen bekend is, zo legt De Bont uit. "Je kunt gerust stellen dat de EG-restituties op de graanexport een doorn in het oog Van de Amerikanen blijven. Tegelijkertijd gaan de Ame rikanen vaak al te gemakkelijk voor bij aan de invoerbeperkingen die ze opleggen voor produkten als vlees, zuivel en suiker". Volgens De Bont is het landbouw beleid in de VS de laatste tijd aan scherpe kritiek onderhevig. "Zowel uit brede kringen van het Kongres als uit boerenkring wordt steeds meer aangedrongen op een grondige herziening en bijstelling van het landbouwbeleid in de VS. De kern van de kritiek: de miljarden dollars die zijn uitgetrokken om de boeren een forse steun in de rug te geven, hebben niet het juiste effekt gehad. Ze hebben wel geholpen om de boe- reninkomens wat op te vijzelen, maar het resultaat staat in het geheel .niet meer in verhouding met de kos ten en dus de dollars die de belas tingbetaler ekstra op tafel heeft ge legd, zo luidt het meest gehoorde verwijt". Met de presidentsverkiezingen (no vember) in het vooruitzicht wordt in de VS volop gediskussieerd over het gewenste landbouwbeleid voor de komende vier jaar. Voordat de nieu we landbouwwetgeving in het Kon gres aan de orde komt - en dat ge beurt pas volgend voorjaar - krijgen allerlei belangengroepen gelegen heid hun stem te laten horen. Land bouworganisaties, produktorganisa- ties en koöperaties hebben in Was hington hun eigen buro's voor het zogenaamde lobby-werk; specialis ten die het overheidsbeleid zoveel Het areaal peulvruchten is dit jaar sterk gestegen. Bij groene erwten is de oppervlakte ruim 50% hoger dan vorig jaar. Deze komt nu uit op 9.700 ha. Het areaal veldbonen is bijna verdubbeld tot 1.900 ha, terwijl de oppervlakte kapucijners en grauwe erwten met bijna 24% toenam tot 1.050 ha. Dit blijkt uit de eerste voorlopige uitkomsten van de Landbouwtelling uei 1984, die het Centraal Buro voor de Statistiek heeft bekendge maakt. Deze voorlopige uitkomsten zijn samengesteld nadat de gege vens van ca. 95% van de landbouwbedrijven bij het C.B.S. binnen waren. Het areaal snijmais blijkt in 1984 opnieuw te zijn toegenomen, nl. met 5.300 ha. De totale oppervlakte be draagt nu 162.000 ha. De oppervlak te suikerbieten is ruim 4% hoger dan vorig jaar en komt nu op 128.200 ha. Het areaal konsumptie-aardappelen op kleigrond is 500 ha hoger en is nu 86.900 ha. Het areaal konsumptie- aardappelen op zandgrond is even eens toege nomen en wel met 700 ha tot 15.300 ha. Van fabrieksaardappelen nam de oppervlakte met 7% af tot 57.900 ha. Bij de wintergranen zijn de areaal wijzigingen betrekkelijk gering. De oppervlakte wintertarwe daalde met 900 ha tot 140.800 ha, terwijl winter- gerst steeg met iets minder dan 3% tot 10.500 ha. De daling bij winter tarwe ging niet gepaard met een stij ging van dé oppervlakte zomertarwe. Deze daalde zelfs flink nl. met 2.300 ha tot 4.200 ha (- 35%). Bij zomergerst is de daling relatief minder groot. Hiervan is het areaal nu 23.700 ha (- 13%). De oppervlakte rogge daalde met bijna 15% tot 5.700 ha, terwijl de op pervlakte haver met 8% afnam tot 12.500 ha. Bij de handelsgewassen is de opper vlakte koolzaad vrijwel ongewijzigd gebleven op 13.100 ha. Het areaal vlas nam met 29% toe tot 4.150 ha. Blauwmaanzaad steeg met bijna 3% tot 2.450 ha. De oppervlakte karwijzaad is onge veer een vijfde lager dan vorig jaar en is nu 1.600 ha. Het areaal graszaad is vrijwel onver anderd met 17.600 ha. Van zaai-uien is de oppervlakte bijna 10% toege nomen tot 12.400 ha. Konsulentschap voor de Varkens- en Pluimveehouderij te Tilburg, ing. A. van Duijn-Heijmer De delegatie werd onder meer ontvan gen door voorzitter Yeuter van de Chicago Marcantille Exchange. (Termijnmarkt te Chicago). mogelijk proberen te beïnvloeden ten gunste van de organisatie die hen heeft ingehuurd. In talloze hearings van komité's van het Kongres wordt goed naar hen geluisterd. PIK-program De kritiek in de States op de be staande steunprogramma's spitst zich toe op het zogenaamde "PIK- program" het Payment In Kind-pro gram, dat vorig jaar voor alle staten gold en ook dit jaar in beperkte mate doorwerkte. Het stimuleerde boeren op vrijwillige basis delen van hun land braak te laten liggen. In ruil daarvoor kregen ze uit de staats- voorraden het graan, dat ze anders op hun land hadden geoogst. Het programma kostte de federale rege ring maar liefst 9,7 miljard dollar (meer dan 30 miljard). Door deze ongekende financiële injektie trok ken de graanprijzen aan, maar dat had ook te maken met de droogte die gelijktijdig zijn sporen naliet in de graanvelden. De Bont meent dat het PIK-pro- gramma waarschijnlijk niet voor een herhaling in aanmerking komt. Als belangrijkste reden noemt hij het gi gantische financieringstekort van de Amerikaanse overheid, dat wordt becijferd op bijna 200 miljard dollar. In de VS groeit de groep tegenstanders van het PIK-program- ma omdat het volgens de meeste boeren nu eenmaal niet past in de struktuur van de Amerikaanse land bouw. Volgens hen had er met dat geld veel meer voor de boeren ge daan kunnen worden. Een meerder heid van de boeren wil niet aan een diskussie over een verplichte pro- duktiebeperking van de graanpro- duktie. Ze vinden dat door een sta bilisatie en zonodig een prijsverla ging een nieuw evenwicht gevonden moet worden voor onder druk staande markten als die voor granen en zuivel. De Bont: "Ze vertellen er niet bij hoe het dan verder moet met de inkomensvorming. Als die vrije marktbenadering wordt gevolgd, komen de inkomens verder onder druk te staan. Door middel van een harde prijspolitiek moet de graanex port weer beter gaan lopen en kun nen bovendien de budgettaire lasten effektiever worden beperkt". Een ander argument voor een dergelijke aanpak - eventueel aangeduid met een niet al te kostbare stimulans voor vrijwillige produktiebeperking - is het voordeel dat andere landen heb ben gehad van de eenzijdige Ameri kaanse produktiebeperking. Het prijsverhogende effekt voor de gra nen zou andere graanexporterende landen in de gelegenheid hebben gesteld hun produktie op te voeren. Hoge rente De Europese Gemeenschap is de Verenigde Staten het afgelopen jaar wel enigszins tegemoet gekomen, zegt De Bont. De graanprijzen zijn niet verhoogd en de EG heeft zich verplicht niet meer tarwe per jaar te exporteren dan 13 a 14 miljoen ton. Hij is van mening dat de nieuwe li berale koers, die zich in de Ameri kaanse landbouwkringen begint af te tekenen, het de EG bepaald niet ge makkelijker zal maken. Zeker niet als de inkomens van de Amerikaanse boeren onder zware druk blijven staan. Dat is vrijwel zeker het geval bij een voortdurende hoge rente en de dure dollar, die hun export aan zienlijk bemoeilijkt. Het is niet denkbeeldig dat de Amerikanen op hun beurt opnieuw van de EG eisen dat ze met de graanprijzen een paar stappen terug doet. Zowel in de VS als in de EG wordt dit jaar opnieuw een forse graan oogst verwacht. Dat betekent ook voor de Europese Gemeenschap forse voorraden, waarvan een deel met hogere exportresituties ("subsi dies" zeggen de Amerika nen steevast) moet worden afgezet. Dat marktinstrument deugt niet, aldus de eensluidende konklusie van de Amerikaanse landbouwwereld. De realiteit gebiedt te zeggen dat een groot deel van de Amerikaanse graanexport naar ontwikkelingslan den ondersteund wordt door de Amerikaanse regering door middel van kredietfaciliteiten. Het plan van de EG om de verdere groei van maisgluteninvoer uit de VS te belas ten met een heffing, is bij veel Ame rikanen erg slecht gevallen. "Al gaat het bij deze EG-invoer om een rela tief beperkt bedrag (zo'n 600 miljoen dollar per jaar), de Amerikanen be schouwen dat als een principiële zaak. Als dat plan doorgaat volgen ongetwijfeld tegenzetten, die gevol gen kunnen hebben voor de EG-ex- port van bijvoorbeeld bier, wijn, whisky en zoetwaren", zo meent De Bont. Zuivel Evenals de EG zitten ook de VS met een forse zuivelvoorraad in hun maag. De VS, die nooit van plan zijn geweest een op de export gerichte zuivelproduktie sektor te ontwikke len, vinden dat de melkproduktie in de States moet worden verminderd. De Bont licht toe: "Men wil dat ech ter beslist niet bereiken via een kon- tingenterings stelsel, zoals dat on langs in de EG is ingevoerd. Alge meen is de verwachting dat men door zal gaan met het tot juli 1985 gel dende programma de ondersteunen de prijzen voor de melk stap voor stap te verlagen indien het interven tieaanbod uit de hand dreigt te lo pen". Daarnaast is het niet uitgeslo ten dat de premieregeling voor vrij willige vermindering van de melk produktie (van - 5% tot - 30%) na medio 1985 wordt voortgezet. De huidige regeling heeft nu nog slechts gering effekt in verband met de korte werkingsduur. De hoogte van de premie bedraagt zo'n 75% van de uitbetalingsprijs. De Bont: "De hoogte van de premie behoeft zeker geen belemmering te zijn voor melkveehouders die een stapje terug willen doen". Samenvattend brengt De Bont zijn konklusie als gevolg onder woorden: de Amerikaanse landbouw koerst af op een beleid dat meer nog dan voor heen op de vrije markt is gericht. De VS zullen krachtiger streven naar een beperking van het financieringstekort en op basis van konkurrentiekracht vooral in de granensektor proberen hun aandeel op de wereldmarkt te vergroten. "De positie van de EG zal daarbij niet worden ontzien. De kans op een weer oplopend konflikt blijft aanwezig, alhoewel er nu tussen beide handelsblokken veel meer overleg wordt gevoerd. Dat werkt in elk geval positief voor wederzijds begrip. Niet temin staat vast dat de druk op de EG om het beleid aan te passen de ko mende jaren aanwezig blijft", zo be sluit De Bont. j Luiten afd. Pers en Voorlichting Landbouwschap De mooie dokumentaire over V- Afrika toont ergens een stukje uit het leven van de Pokot stam in het noorden van Kenya. Dit nijvere herdersvolk leeft in harmonie met de toch wat on berekenbare elementen der na tuur in hun landstreek. Droogte en schaarste zijn hun niet vreemd, maar de beloning voor arbeid is direkt en dicht bij huis. Het vee is hun rijkdom en zij leven ermee, ertussen, er voor en ervan in een omgeving waarvan ze weten wat die hen te bieden heeft (en wat niet...). Een aardig tafereeltje toonde een ondernemende kleine Po- kot die stiekem naar de geit kroop en zich een mondvol melk direkt uit de speen kneep. Eenvoudiger kan het al niet! Het mag wat primitief aan doen, maar het beeldt een eko- nomie uit die onbelemmerd is door internationaal overeenge komen bezwaarsels en medeve rantwoordelijkheidsperikelen. Mijn hemel! Kijk dan eens naar het leger lakeien dat achter mijn stoel staat als ik 's morgens mijn glaasje melk wil drinken. Over het glaasje, de glasblazers en de glasovensto kers wil ik het nog niet eens hebben. Voorop staat "Graag Gebracht" de melkman, en rondom hen de hele klub van melkbereiders van de zuivelfa briek die de flessen stoomden, vulden en met een schijfje alu minium afsloten. (En vergeet dan maar even de glasblazers en de aluminiumstokers). De afromers en pasteuriseurs, de datumdrukkers en de direk- teur, de boekhouders en de in- spekteurs, de melktankwagen- chauffeurs, de koelers en de sproeiers, de pompers en de zuigers, de schoonmakers en ontsmetters hebben hun steent je bijgedragen, en dan noem ik nog niet eens het werktuigkun- dig leger en de oliesheiks die het snelle wegvervoer mogelijk maken. Achter deze menigte volgen de melkmachinemaker, met zijn elektriciens, de speenhouderfa- brikant, de melkslangenmaker en de melkopvangflessenmaker èn de opslagtankfabrikant met zijn stainless steel metallurgen. En dan pas, heel in de verte, zie ik de boer in de stal van de koe die mijn slokje melk leverde. Hoe belangrijk die boer ook is, hij staat gewoon ergens tussen de gelederen van het mij die nende leger, want rondom hem staan de mengvoederfabrikan ten, de korreltjespersers, de si lomakers, de voedertranspor teurs, de hooimachinemakers, de hooibalenprikkers en de maishakkers, de traktormeca- niciens, de stallenbouwers, de beerputgravers en de drijfmes- ters. Goed dat de boerin er is om de boer het leven en het werk mogelijk en mooi te hel pen maken, te verlichten, te veraangenamen en te delen, anders liep de man verloren. Maar de laatste manschappen rond mijn glaasje melk zijn nog niet aangetreden, want daar komt de K.I. meneer met zijn glazen buisjes en de baas van de fokstier die "mijn melkkoe" op de wereld hielp, ook in het ge zelschap van onderzoekers, ve- terinairen, afstammingskundi- gen en stamboekhouders. En dan, helemaal achteraan zodat je ze haast niet ziet, ont waar ik nog zet-el-emmers, ambte naren en politiekers van veler lei pluimage. En omdat ik aan één glaasje melk voldoende heb, en niet meer opkan, pik ken de europese superheffers er ook nog een graantje van mee! P0TTEKIJKER 4 Vrijdag 3 augustus 1984

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1984 | | pagina 4