Ruimte voor beleid nationale landschappen ontbreekt Ruding: verkoop grond gaat vlot over geld en goed Dienstverlening en kosten Bekijk het! Neem maatregelen indien nodig! Kort verslag vergadering van de Gew. Raad voor Zeeland van het Landbouwschap Braks: snel meer aftrek zelfstandigen Reeds vele malen schreven we in deze rubriek over de 65-jarige leef tijd van een pachter en de nieuwe pachtwet. De laatste weken worden we vaak gebeld en gevraagd hoe het er nu precies voor staat met de in de plaatsstelling. Hoe is de in de plaatstelling op dit moment In artikel 49 van de pachtwet staat dat de pachter die de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt of tengevolge van ziekte of invaliditeit niet meer in staat is het gepachte op behoorlijke wijze te exploiteren, de bevoegdheid heeft zich tot de pachtkamer te wen den net de vordering zijn echtgenoot één of meer van zijn bloed- en aan verwanten in de rechte lijn in zijn plaats als pachter te stellen. Dit geldt eveneens voor medepachters en een pleegkind. Overleg eerst met de eigenaar Het is vanzelfsprekend dat men niet zonder meer een verzoek tot de pachtkamer richt, maar eerst met de eigenaar zal zoeken naar een oplos sing. In de meeste gevallen zal de bespreking tot een oplossing leiden. Indien zich onverhoopt toch moei lijkheden zouden voordoen kan men zijn recht zoeken ingevolge boven- genoend artikel. Per 1 november 1984 treedt de nievwe pachtwet in werking Stel u bent ouder dan 65 jaar. U hebt een pachtkontrakt dat loopt tot 1 november 1987. Indien de pachter u de pacht opzegt vóór 1 november 1986, dan bent u de pacht kwijt. U bent immers ouder dan 65 jaar. Maar mijn zoon- of dochteropvolger dan zult u vragen? Wel ook die zijn de pacht dan kwijt! De opzegging van de pacht vond namelijk eerder plaats dan de in de plaatsstelling werd aangevraagd. De pachtkamer dient dus eerst het verzoek tot pachtbeëindiging in behandeling te nemen. Let op: Voor iedere pachter die ou der is dan 65 jaar is het van zeer groot belang, nu aan de eigenaar te vragen of zijn zoon, dochter, kleinzoon of kleindochter in de plaats gesteld kan worden. Weigert de eigenaar, maak dan indien u dit wenst gebruik van uw recht dat artikel 49 u geeft. De gevolgen als u het niet doet! Kort en krachtig kan het antwoord zijn: "Dan bent niet alleen u, naar ook uw opvolger de pacht kwijt!" Advies Bekijk eens hoe het er bij u voorstaat, als pachter en als opvolger. Denk er om als je in loondienst werkt moetje er op je 65e jaar er uit. In feite denken de samenstellers van de nieuwe pachtwet er ook zo over. Terecht?? Neem de maatregelen die er zijn! Vraag advies indien u dit nodig vindt. Maar doe het dan voor het te laat is. J. Markusse Het Landbouwschap heeft ernstig bezwaar gemaakt tegen een plan van Domeinen om een vrijgekomen pachtbedrijf in de Wieringermeer bij openbare inschrijving te verkopen. Het bedrijf in Middenmeer, met een oppervlakte van 42 hectare, moet worden gebruikt om andere pachters in de gelegenheid te stellen op te schuiven, zo heeft het Landbouwschap aan de bewindslieden van Financiën en van Landbouw geschreven. Minister Ruding deelde tezelfder tijd de Tweede Kamer mee, dat de voor dit jaar afgesproken 19 miljoen uit verkoop van domeingronden, zal worden gehaald. Hij kondigde ook enige veranderingen in het ver koopsysteem aan. In een brief aan Ruding en Braks zegt het Landbouwschap te ver wachten dat dit jaar het geplande bedrag van 19 miljoen ruimschoots zal worden overschreden. "Er is tot nu toe al voor 13.7 miljoen ver kocht, terwijl voor het resterende bedrag al onderhandelingen lopen met zittende pachters die hun bedrijf willen aankopen", aldus het schap. Men wil dat onder deze omstandig heden het structuurbeleid in de Wieringermeer voorrang krijgt boven het afstoten van grond. Globaler systeem Ook minister Ruding is er, blijkens zijn brief aan de Tweede Kamer van overtuigd dat de 19 miljoen zal worden gehaald, zij het in een andere verhouding dan in december 1983 werd voorzien. Mede in verband daarmee is voor 1985 en de volgende jaren een nieuw verkoopsysteem van globalere aard vastgesteld. Ook zal worden nagegaan of verpachte do meingronden op verantwoorde wijze kunnen worden verkocht aan daar toe in aanmerking komende institu tionele beleggers. Dat kan leiden tot een grotere verscheidenheid van de eigendomssituatie in de IJsselmeer- polders, aldus Ruding. De bewindsman van Financiën deelde de Kamer nog mee dat ver kopen van verpachte en in erfpacht uitgegeven gronden tot dusver niet to stand zijn gekomen. Wel zijn do meinbeheerders inmiddels gemach tigd met 42 pachters en erfpachters die daarom hebben gevraagd in overleg te treden over verkoop. Hiermee is een oppervlakte van ruim 1.300 ha gemoeid. Verwacht mag worden dat uit deze categorie ten minste 10 miljoen beschikbaar komt voor 1984 en 1985. Begin 1984 is de ondershandse ver koop gerealiseerd van een bedrijf van ongeveer 60 ha in Zuidelijk Flevoland met een opbrengst van ruim 2,4 mil joen. Uit de onlangs gehouden ver koop bij openbare inschrijving van drie bedrijven met een totale opper vlakte van 150 ha zal een bedrag worden verkregen van 8,7 miljoen, zo blijkt uit Rudings brief. De Gewestelijke Raad heeft met grote bezorgdheid kennis genomen van de enorme verspreiding van Kleefkruid langs wegen en dijken en op natuurterreinen. Wanneer dit on kruid tot in de akkers doordringt is het zeer moeilijk te bestrijden en zal menig kuituurgewas worden over woekerd. De Raad dringt er dan ook bij de verschillende weg- en terrein beherende instanties op aan om de bestrijding ervan snel en effektief ter hand te nemen. De Raad heeft kennis genomen van het voornemen van de Minister van Landbouw en Visserij om de Oos- terschelde en de Markiezaat aan te melden als zogenaamd "wetland" en van de adviesaanvrage terzake van de Minister aan de stuurgroep Oos- terschelde en het Kollege van Gede puteerde Staten van Zeeland. Hoewel tegen een dergelijke aanwij zing geen bezwaren zijn gerezen, is de Raad beducht voor de gevolgen die ervan kunnen uitgaan voor de binnendijks gelegen gronden. De Raad zal zich bij afwezigheid van een formele bezwarenprocedure tot de Minister van Landbouw en Vis serij wenden met het verzoek om te mogen reageren op de voorgenomen aanmelding alvorens er definitieve beslissingen zullen worden geno men. Vrijdag 3 augustus 1984 De gemeenteraad van Borsele heeft de bezwaren van de Raad tegen het bestemmingsplan "Kaaiweg" onge grond verklaard. De Gewestelijke Raad blijft van me ning dat het kreeëren van een nieuw industrieterrein op landbouwgrond niet wenselijk is op een afstand van ca. I kilometer van het industrieter rein van het Havenschap Vlissingen waar nog vele tientallen hektaren grond braak liggen en wachten op de konkrete invulling van de industriële "Een beleid ten aanzien van nationale landschappen kan alleen maar van de grond komen als daarvoor ander beleid wijkt. Gezien de konse quenties acht ik dit niet verantwoord. Dat heb ik enkele gedeputeerden en het Interprovinciaal Overleg Rekreatie en Natuurbescherming voorgehouden en tevens meegedeeld, dat het experiment in de vijf proefgebieden wordt afgebouwd". Dit o.m. zei minister ir. G. Braks (landbouw en visserij) bij de opening van de tentoonstelling "Stad en Land, vijf eeuwen boven water" op 14 juli in Purmerend. In het hart van Waterland, een van de vijf proefgebieden, ging de be windsman uitgebreid in op het ex perimentele beleid Nationale Land schappen. In de tweede helft van de jaren ze ventig is een nationaal landschap- penbeleid geformuleerd. Kern ervan was om tot een goede afstemming te komen tussen al die instrumenten en middelen, die van belang zijn voor de instandhouding en de versterking van wat een gebied waardevol maakt om zo het eigen karakter van zo'n gebied te accentueren. Daarbij werd tevens gelet op de bevordering van een, ook in sociaal-ekonomisch op zicht, gezond woon- en werkklimaat. Het gekoördineerd inzetten van al bestaande instrumenten stond hier bij duidelijk voorop. Ook ging het erom zaken aan te pakken, die door gebrek aan koördinatie tussen wal en schip pleegden ei) dreigden te vallen. Oogmerk is steeds geweest, dat erva ringen werden opgedaan op het vlak van samenwerking. Samenwerking niet alleen tussen bestuursinstanties, zoals gemeenten, waterschappen, re- kreatieschappen e.d., maar ook tus sen de bewoners van het gebied. Doel is ook geweest die ervaringen te benutten voor in totaal 20 gebieden, die daarvoor in ons land - zoals het genoemd werd - "potentieel in aan merking kwamen. Dat doel is gefor muleerd in een tijd, dat ons land er financieel-ekonomisch een stuk flo- rissanter voor stond", aldus minister Braks. "Intussen weten wij allen, dat daarin helaas een ongunstige wijziging is opgetreden. Ombuigingen zijn nodig en daarmee staan wij allen voor moeilijke keuzes". Voor alle duidelijkheid beklemtoon de hij nog eens dat zijn voornemen tot stand gebrachte verbeteringen niet aantast, maar betrekking heeft op rijkssteun voor het treffen van bestemming. Om die reden zal de Raad beroep instellen tegen dit vast gestelde bestemmingsplan bij het Kollege van Gedeputeerde Staten. Van Rijkswaterstaat is een ontwerp- tracé ontvangen voor een nieuw aan te leggen Rijksweg 60, gedeelte Kloosterzande-Hulst, waarin omlei dingen rond Kuitaart en Terhole zijn opgenomen. De Raad acht de doorsnijding van de agrarische percelen ten zuidwesten van Terhole te ingrijpend van aard. Volstrekt onaanvaardbaar acht de Raad de voorstellen voor de rond weg rond Kuitaart en wel met name de wijze waarop ten noorden van dit dorp een agrarisch bedrijf volledig zal worden omsloten door wegen. naleven van de voorschriften aan gaande de superheffing. Braks wil voorkomen dat er een zwart circuit ontstaat, waarbij boeren overschot- melk onder de prijs verkopen aan zgn. opkopers. Of de AID al clan destiene praktijken heeft opgespoord is niet bekend. Overigens vertrouwt hij erop, dat een illegaal melkcircuit, als het al ont staat zeer beperkt zal blijven. De minister wijst de boeren erop dat ze verplicht zijn, een boekhouding bij te houden waaruit blijkt waar de ge produceerde melk naar toe gaat. Het niet naleven van de voorschriften kan ernstige consequenties hebben, zo waarschuwt hij. nieuwe, extra - dat wil zeggen buiten het reguliere beleid gelegen - maa tregelen en voorzieningen. Ook stelde hij, dat de vijf proefge bieden blijvend plezier zullen heb ben van de vruchten, die de proef periode heeft afgeworpen. Minister Braks verzekerde dat zijn beleidsvoornemen niet zal doorwer ken in andere onderdelen van zijn beleid. Het aangaan van beheers- en onderhoudsovereenkomsten en de reservaatvorming in het kader van de Relatienota, blijven in de toekomst onverminderd mogelijk en ook de voorgenomen instelling van Natio nale Parken en het beleid inzake de openluchtrekreatie zullen met kracht worden voortgezet. Bovendien her haalde hij zijn bereidheid tot het voeren van overleg met de betrokken provinciale besturen over een be stuurlijk verantwoorde beëindiging van financiële verplichtingen die met betrekking tot de proefgebieden zijn aangegaan. Dit geldt volgens hem ook voor het aangeven van specifieke aktiviteiten, die in de huidige proefgebieden om voortzetting vragen wanneer het gaat om de verwezenlijking van de doel stellingen van het natuur- en land schapsbehoud en de openluchtre kreatie. De bewindsman ging ook in op de berichten die in de pers zijn versche nen als zou tegenstand van "de land bouw" in het algemeen en de agrari sche bevolking in het bijzonder ten grondslag liggen aan zijn beleids voornemen. "Bij sommigen in den lande bestaat inderdaad een negatieve visie met betrekking tot de instelling van Na tionale Landschappen. Een derge lijke visie is geenszins bepalend ge weest voor mijn beleidsvoornemen. De werkelijke reden ligt in de moei lijke situatie van 's rijks financiën", aldus minister Braks. Het kabinet komt op Prinsjesdag met naleven van voorstellen om de zelfstandigenaftrek voor de inkomstenbelasting te verho gen. Dat gebeurt om de nadelige ge volgen op te vangen van enkele so ciale maatregelen, zoals de Wet Tweeverdieners. Minister Braks heeft dit meegedeeld in een uitzen ding van Tros-radio. Hij zei verder, dat het "in de lijn der verwachting ligt" dat de zelfstandigenaftrek ook nog wordt verhoogd in het kader van de algemene lastenverlichting voor het bedrijfsleven. In dezelfde uitzending zei de be windsman dat hij de Algemene In spectie Dienst (AID) opdracht heeft gegeven verscherpt toe te zien op het Wordt van een ambachtsman een nota ontvangen dan valt het te beta len bedrag dat in rekening is gebracht voor het verrichte werk bijna altijd tegen. Is het opgedragen werk echter qualitatief goed uitgevoerd en blijft de tijd eraan besteed binnen redelijke grenzen, dan zal het geheel toch als een goede zaak worden ervaren. 'Enerzijds dient het bureau er ten aanzien van al deze diensten voor te zorgen dat de werkzaamheden op een deskundige en accurate wijze worden gedaan en binnen een tijds bestek dat als goed is aan te merken. Anderzijds zorgt de cliënt ervoor dat de te bewerken gegevens zodanig worden aangeleverd dat een vlotte verwerking mogelijk is. Zowel voor opdrachtgever als voor dienstverle ner geldt dat men elkaar alle mede werking geeft bij besprekingen en andere kontakten die nodig zijn. Tijdverlies dient zoveel als mogelijk is te worden voorkomen. Wordt het bovenstaande in acht ge nomen dan is een bevredigend re sultaat voor beide partijen te ver wachten, waarbij de kosten van de dienstverlening zeker geen sta in de weg hoeven te zijn. J. Spijk. Voor het dienstenpakket van een ac countantskantoor zal het boven staande eveneens van toepassing zijn. Het dienstenpakket dat globaal weergegeven bestaat uit: - het opzetten van een doelmatige administratie, - het voeren van een degelijke admi nistratie, - het opstellen van de jaarstukken, - het beoordelen van de administra tie, - het analyseren en interpreteren van gegevens, ontleend aan de adminis tratie, - werkzaamheden en adviezen be treffende financiering, subsidies e.d., - verzorgen van belastingaangiften met alle verdere, daarmee samen hangende werkzaamheden, zoals bezwaar- en beroepschriften, kon takten met de belastingdiensten, e.d.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1984 | | pagina 3