gropatax 9C PAGV-jaarverslag 1983 superheffing zlm Landbouwschap tegen openbaar basisregistratiesysteem Precisering heffingsplichtigheid Draaiende machines zet men altijd stil voordat men daaraan sleutelen wil Inzamelen en herverwerken gebruikt land en tuinbouwplastik reeële mogelijkheid WKÈSÊÊÊtBKÈÈÈÈÊk Westduitse uienwereld Inhoud Accountantsunie (boekhoudburo) der Z.L.M. tel.01100- 15710 (Goes) tel. 01180 - 11451 (Middelburg) tel. 01170 - 4285 (Oostburg) tel. 01640 - 43350 (Bergen op Zoom) tel.01665 - 2604 (St. Annaland) tel. 01110 - 6051 (Zierikzee) "Den Hulst: Maandag 6 augustus a.s. in Gemeenschapscentrum Dullaert". Zevenbergen: Donderdag 9 augustus a.s. geen zitdag. Axel: Woensdag 8 augustus a.s. in "De Halle" van 14.00-16.00 uur. Onderlinge Verzekeringsmij van de Z.L.1VI. Pb. 70 - F. den Hollanderlaan 10 4460 BA Goes tel. 01 100-24000 Telex 55537. m Landbouwhuis - Grote Markt 28 - Goes. Dinsdagmiddag van 14.00 -17.00 uur de heren J. Zuidweg en J. van Nispen Landbouwhuis - Stationslaan 4 - Zevenbergen. Donderdagmorgen van 09.00 - 12.00 uur. de heer J. Vroegop. In memoriam P.C. Barendregt Op de leeftijd van 87 jaar is de heer P.C. Barendregt overleden. Piet Ba rendregt was jarenlang bestuurslid en voorzitter van de afd. Dreischor. Hij was verder o.a. bestuurslid van de kring Schouwen-Duiveland, bes tuurslid van de C.A.V., hoofdinge land van de polder Dreischor en kerkbestuurder. Barendregt was een zeer nauwgezet man die een zaak eerst van alle kanten bekeek, voordat er een besluit genomen werd. Het zal altijd wel een raadsel blijven waar hij de tijd vandaan haalde voor al deze bestuursfunkties. In de eerste plaats was deze schipperszoon boer die op zijn bedrijf het ideale nas treefde. Tot op hoge leeftijd was hij in de polder te vinden met het nalopen van zaken waar de moderne boer aan voorbij loopt. Met Piet Barendregt is een boer van de oude stempel heengegaan. Ir. W. Koops naar KNLC Ir. Willem Koops (26) is met ingang van 1 september a.s. benoemd tot beleidsmedewerker van het Konink lijk Nederlands Landbouw-Comité te Den Haag. Koops is boerenzoon uit het Friese Noordwolde. In Wa- geningen heeft hij algemene agrari sche ekonomie gestudeerd. Hij heeft o.a. een skriptie geschreven over de gevolgen van een interventieprijs verlaging van melk voor het inko men van de Europese melkveehou ders. Als beleidsmedewerker zal Koops het sekretariaat voeren van een aan tal adviesorganen en van de Be- heerskommissie van het Agrarisch Opleidingscentrum van het KNLC te Dordrecht. 2 Per jaar gebruikt de Nederlandse land- en tuinbouw ongeveer 10.000 ton plastik als afdekfolie en voor bijvoorbeeld kunstmestzakken. Na gebruik wordt dit plastik nog gro tendeels gestort, terwijl een deel wordt verbrand. Uit vijf proeven is gebleken, dat in zamelen en herverwerken van ge bruikt land- en tuinbouwplastik een reeële mogelijkheid biedt om zo het milieu minder te belasten. Dit o.m. staat in het rapport "Inza melen en recycling van gebruikte land- en tuinbouwplastiks. Verslag van enige proeven". Het rapport is opgesteld door een werkgroep, die bestond uit vertegenwoordigers van het ministerie van landbouw efi vis serij, het landbouwbedrijfsleven, de provincies, de gemeenten en de plastikverwerkende industrie. De werkgroep heeft de gegevens van vijf proeven met gebruikte land- en tuinbouwplastiks geëvalueerd. De inzamelingen werden Van 1981 tot en met 1983 gehouden in de ge meenten Opsterland, de Baronie van Breda en het Gewest Midden IJssel. Ongeveer eenderde van de benader de agrariërs heeft aan de proeven neegewerkt. In totaal is in de periode 152 ton plastik opgehaald, waarvan Eventuele onduidelijkheid wegge nomen in Beschikking Superheffing. De laatste tijd doen verhalen de ronde over de mogelijkheden om de zgn. superheffing voor melk te ont duiken. Minister ir. G. Braks (land bouw en visserij) acht het in deze aangelegenheid van belang om ge ruchtvorming zo goed mogelijk tegen te gaan en geen voedsel te ge ven aan onduidelijkheid bij betrok kenen. De Beschikking Superheffing maakt naast de producent-melkveehouder ook de fabrikant en de koper in be ginsel heftïngsplichtig. De beschik- Het Landbouwschap heeft bij de overheid bezwaar gemaakt tegen het opzetten van een openbaar basisre gistratiesysteem, waarin ook de agrarische ondernemers zouden worden opgenomen. Het systeem moet in de plaats komen van het handelsregister, het kadaster en het register van verenigingen en stich tingen. De verantwoordelijkheid er voor zou bij de minister van Ekono- mische Zaken komen te liggen. Boeren en tuinders hoeven zich tot nu toe alleen in het openbare han delsregister te laten inschrijven als ze hun bedrijf voeren in de vorm van een vennootschap of een firma. De gegevens die bij de zogenaamde meitelling over alle agrarische be drijven worden verzameld mogen zonder toestemming van de onder nemer slechts voor een zeer beperkt aantal doeleinden worden gebruikt. Het Landbouwschap is niet bereid eraan mee te werken dat een deel van deze gegevens voor iedereen be schikbaar komt. Volgens het Landbouwschap is bij de opzet van het basisregistratiesysteem de privacy van persoons- en be- 82 ton herverwerkt is tot een mate riaal, waar weer bruikbare produk- ten, zoals folies, specie-emmers, pla ten e.d. van gemaakt kunnen wor den. De werkgroep komt, gezien de re sultaten van inzameling, reiniging en recycling, tot de konklusie dat het experimentele stadium van inzame ling en herverwerken van land- en tuinbouwplastiks voorbij is. De grootste knelpunten zijn opgelost, aldus het rapport, en er begint in bredere kring bekendheid te ont staan, alsmede de bereidheid initia tieven te ondernemen. Gebleken is, dat na inzameling een zogenoemde natte voorreiniging dient plaats te vinden. De enige remmende faktor is thans de beperkte kapaciteit voor deze natte voorreiniging. De kosten en baten zijn thans onge veer gelijk. De verwachte toename van de vuilstortkosten voor de ge meenten en de op langere termijn verwachte stijging van de olieprijs zullen het inzamelen en herverwer ken van gebruikt land- en tuin bouwplastik aantrekkelijker maken. De werkgroep spreekt de verwach ting uit, dat het bedrijfsleven hierop zal inspelen, waarbij het inzame lingsrendement kan worden verbe terd door geringere transportkosten. king is nu aangepast om buiten twij fel te stellen dat een koper onder alle omstandigheden voor betaling van de heffing kan worden aangesproken en dat hij daarom ook verplicht is tot het voeren van een behoorlijke ad ministratie. Daartoe is onder meer de omschrij ving van "koper", een onderneming of groepering, die melk of andere zuivelprodukten koopt met de be doeling om ze door te verkopen aan bedrijven, die melk of andere zui velprodukten bewerken of verwer ken aangevuld met "of koopt om deze met een andere bestemming te leveren". drijfsgegevens in het geding. De overheid zou in ieder geval de in voorbereiding zijnde wetgeving op dit gebied moeten afwachten voor dat er verdere stappen worden on dernomen. Voorlichting schapenhouderij en roodvleesproduktie De heer ing. P.A. Bastiaansen, voor lichter schapenhouderij en rood vleesproduktie in het Konsulent- schap te Zevenbergen, heeft m.i.v. 1 augustus 1984 de voorlichtingsdienst verlaten. Vanaf 1 augustus 1984 dient u zich voor de voorlichting op het terrein van de schapenhouderij en de rood vleesproduktie in verbinding te stel len met het Konsulentschap voor de Rundveehouderij en Akkerbouw, Postbus 1158, 5004 BD Tilburg, tel. 013 -678755. Uw verzoek on advies wordt dan voor verdere afwikkeling doorgege ven aan de betreffende deskundige. ir. J. Haenen, konsulent Onlangs ontvingen wij het jaarver slag over 1983 van het Proefstation voor de Akkerbouw en de Groente teelt in de Vollegrond te Lelystad. Een greep uit de inhoud: - Automatisering van bedrijfseko- nomische begeleidingssystemen, waarin het gebruik van de (mi- kro)komputer voor praktijk en voorlichting uit de doeken wordt gedaan. - Spruitkool bewaren aan de stam. De langste bewaarduur met be houd van de spruitkwaliteit is mogelijk bij - 1 graad C (pro- dukttemperatuur) en regelmatig bevochtigen, waardoor een ij- slaagje ontstaat. In veel situaties biedt deze bewaarmethode inte ressante financiële voordelen. - Winterspitskool: Na jarenlang (teelttechnisch) onderzoek is de Minder import De Westduitse uienwereld - telers, tussenpersonen en handelaren - hebben zich verenigd om het eigen produkt te stimuleren op de binnen landse markt. Zij hebben zich daar toe verenigd in de "Zwiebel Union". De sterke toename van het verbruik van uien in de Bondsrepubliek (nu ca. 6 kg per persoon) is vrijwel uit sluitend gerealiseerd via import waarbij Nederland de belangrijkste leverancier is. Van het totale bin nenlandse verbruik komt maar 10 15% uit het binnenland. De laatste jaren is het Westduitse uienareaal al toegenomen tot naar schatting 1.500 ha dit jaar. In 1981 was dat nog ruim 1.000 ha. De Westduitsers zien met name kansen voor de zgn. winteruien. De voor deze teeltwijze geschikte Japanse hybriden worden in augustus ge zaaid en in juni geoogst. In de deel staten Hessen en Rheinland-Pfalz gedijen deze rassen beter dan in Ne derland. Als de teelt van winteruien in West-Duitsland goed van de grond kt, zal dit alleen voor de lang bewaarde Nederlandse uien een toe nemende konkurrentie betekenen. Het Nederlandse uienseizoen komt pas in de loop van juli goed op gang met de oogst van de tweedejaars plantuien. Als de Westduitsers na medio juli zelf ook meer uien gaan telen zal dit wel degelijk van invloed zijn op de vraag naar buitenlandse (w.o. Nederlandse) uien. Hierbij komt ook nog dat onze oosterburen op de verpakking duidelijk kenbaar willen maken dat het produkt uit ei gen land afkomstig is en dat zal al daar zeker de verkoop bevorderen. teelt van dit exklusieve volle- grondsgroenteprodukt "praktij- krijp" geworden. Vervroeging met plastik folie is goed mogelijk; chemische onkruidbestrijding le vert geen problemen op. De prij zen op de veiling waren de moeite waard. - Internationale kontakten: behal ve het ontvangen van tientallen buitenlandse exkursies in Lelys tad, hebben de PAGV-onderzoe- kers hun kennis en ervaringen aangewend in samenwerkings- projekten in onder meer Brazilië, Saoedi-Arabië en Jordanië. - Stikstofbemesting bij spinazie: Het ministerie van Volksgezond heid verlaagt de norm voor ni traat in spinazie geleidelijk aan naar 2500 mg/kg vers produkt. Om uit te komen op deze norm, mag minder stikstof gegeven worden dan tot nu toe. Onder zoek wees uit, dat bij deze norm de opbrengsten op klei en zand met 10 - 25% zullen dalen. - Bietecysteaaltjes in spruitkool: tot voor kort werd aangenomen dat geplante spruitkool geen schade ondervindt van dit aaltje. Uit grondmonsteronderzoek bleek echter dat er sprake kan zijn van een egale, vaak hoge dichtheid van het bietecysteaalt- je. De opbrengst van het hele perceel blijft in zo'n geval achter, zonder opvallende, pleksgewijze slechte groei. Een volveldsbe- handeling met de toegelaten middelen en inwerken vlak vóór het planten, lijkt bij zware bes mettingen aan te raden. Ook dit jaar is er dus weer veel inte ressants te vinden in het PAGV- jaarverslag 1983. U kunt dit jaarver slag (73 blz.) bestellen door 15,- over te maken op girorekening 2249700, t.n.v. het PAGV in Lelys tad, met vermelding van: "Jaarver slag 1983". Vrijdag 3 augustus 1984 radio - t.v. Dinsdag 7 augustus a.s., Hilversum II (402 meter), 12.16-12.26 uur "Omvang en kwaliteit van de ko mende fruitoogst", een vraaggesprek met ir. H.L. Bos van het Proefstation voor de fruitteelt te Wilhelminadorp. Land- en tuinbouwblad Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28. 4461 AJ Postbus 2116. 4460 MC Goes (01100)21010) Stationslaan 4. 4761 BG Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen (01680-27921) Redaktie Mr. J Oggel. hoofdredaktie tel huis 01100-20228 J. Wierenga. eindredaktie tel. huis 01 102-3993 Marijke Schipper-de Ruijter red assistente Adressering en abonnementen: Vermelding op adresbandje onder lidno. (Voor leden en losse abonnementen) Secretariaat ZLM -Goes telefoon 01100-21010, tst. 12. Vermelding op adresbandje onder lidnr. (Voor donateurs) Polisafdeling O.V.M.-Goes telefoon 01100-24000 Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: DRUKKERIJ VINK B V. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel 01155-2020 Telecopier 2951 Telex 55230 3. Minister Ruding verkoopt de grond tegen zeer hoge prijzen 4. Het landbouwbeleid van de VS tegenover de EEG 5. Gevaarlijke knolziekten bij aardappelen 6. De techniek van grondontsmet- ting 7. Onkruidbestrijding in de stoppel 8. Groot succes Walcherse vlees- mesters 9. Zeer geslaagde WPN keuring 10-11. Werkzaamheden in de maand augustus 13. Tuinbouwnieuws 15. Tuinbouwklanken 17. Voor de vrouw PJZ 19. Markt

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1984 | | pagina 2