Doel en middel zegge en schrijve Grond Luteijn: Streven naar één boeren- en tuindersorganisatie. T zuidelijke landbouw maatschappij Op 24 juli j.l. werd in sociëteit Amicitia te Amersfoort op informele wijze het feit herdacht dat precies 100 jaar geleden op dezelfde plaats het Koninklijk Nederlands Landbouw Comité (KNLC) werd opgericht. Op de foto spreekt oud-voorzitter en Lid van Verdienste ir C.S. Knottnerus over het internationale werk in de afgelopen 25 jaar. De officiële herdenking van het 100-jarig bestaan zal op 7 november a.s. in Den Haag plaatsvinden. Vorige week is op informele wijze het feit herdacht dat precies honderd jaar geleden het Landbouwcomité (nu KNLC) werd opgericht. In de voormalige kraamkamer - de sociëteit Amicitia in Amersfoort - werd in retrospektief nog eens ingegaan op het wel en wee van het KNLC. Het lijkt mij toe dat een van de meest cruciale momenten is geweest de "afscheiding" van de konfessionele orga nisaties rond 1920. Tot dan was het KNLC de enige centrale landbouworganisatie geweest. Zeer interessant in dit verband was ook hetkollege" van oud KNLC-voorzitter ir. C.S. Knottnerus. Op relativerende wijze wees hij er op dat het uiteindelijk toch allemaal gaat om het doel. Ons doel is de optimale belangenbeharti ging van de belangen van de leden boeren en tuinders. De landbouworganisatie is daarvoor een middel dat uit eindelijk ondergeschikt is aan het doel. We moeten ons daarbij goed realiseren dat niet alles wat wij juist vinden zonder meer door anderen gedeeld wordt. Met deze ver schillen van inzicht moeten we leren leven. Onder andere door voortdurend op onze post te zijn zodat we er op de beslissende momenten altijd bij zijn. Zo is het en zo zal het altijd blijven. Ook als - op een dag - de huidige drie Centrale Landbouworganisaties zich weer verenigen tot één krachtige boerenbond. Het rumoer rond de uitvoering van de motie Faber is nog steeds niet verstomd. Na de toestanden rond het bedrijf in de Noordoostpolder is nu de verkoop van een bedrijf in de Wieringermeer opgeschort. Ondertussen is het ge stelde bedrag van negentien miljoen gulden voor dit jaar gemakkelijk binnen gekomen. Minister Ruding van Fi nanciën is een tevreden mens want de grond brengt meer op dan hij had durven hopen. En bij Financiën schijnt men zich voor 1 985 en zelfs volgende jaren bepaald geen zorgen te maken. Ongetwijfeld zal de nederlandse land- en tuinbouw op lange termijn de wrange vruchten van de motie Faber moeten plukken. In het kader van het projekt "Een ekonomisch model van de Nederlandse landbouw" is er door het LEI een model van de agrarische grondmarkt ontwikkeld. Dit model is gebaseerd op zogenaamde tijdreeksen van absolute jaar lijkse veranderingen over de periode 1 963 tot 1 980. De verbanden in het model bleken in de praktijk grotendeels aantoonbaar. Verwacht wordt dat invoering van regiona le gegevens tot nog betere resultaten zal leiden. Uit het model blijkt onder andere dat de prijs van onver- pachte grond een grote invloed uitoefent op de prijs van verpachte grond. De hoge opbrengsten in het kader van de motie Faber (in zuidelijk Flevoland tot 63.000 gulden per hektare) doen derhalve het ergste vrezen voor de prijsontwikkeling van verpachte grond. In "De Landeigenaar" stond wat dat betreft een aardige analyse. Gekonstateerd wordt dat de taxatie ad 25. 000 gulden van de beste gronden in verpachte staat in de IJsselmeerpolders op het eerste gezicht te laag ligt, ware het niet dat bij verkoop van verpachte grond Domeinen alléén verkoopt aan de pachter. Aan deze laatste beperking wordt nu ook geprobeerd een eind te maken: op het ministerie van Financiën wordt nagegaan of in het kader van de motie Faber verpachte domeingronden kunnen worden verkocht aan institutio nele beleggers. Hoewel dit op zichzelf geen problemen hoeft te geven kan hier echter wel weer een prijsopdrij vende werking van uitgaan voor verpachte grond. Al met al zal ongetwijfeld ekstra druk ontstaan om de pachtprijzen te verhogen. Ook daarbij heeft de Staat groot belang als verpachter in het groot. Over doel en middel gesproken! De landbouw kan ter zijner tijd de rekening tegemoet zien. Oggel Landbouw-Comité 100 jaar "Het organisatorisch huis van de Nederlandse boer en tuinder is nog lang niet afgebouwd. Belangrijke verbou wingen kunnen wel eens snel noodzakelijk worden". Dit zei voorzitter David Luteijn van het Koninklijk Neder lands Landbouw-Comité (K.N.L.C.) dinsdagmiddag 24 juli jl. in sociëteit Amicitia te Amersfoort. Daar werd het feit herdacht dat het Landbouw-Comité precies een eeuw geleden op die plaats is opgericht. "Een van onze belangrijkste wensen is het weer tot stand brengen van één Nederlandse boeren- en tuindersorga nisatie", zo zei Luteijn, erop wijzend dat vooral ook sa menwerking tussen diverse organisaties in één provincie van groot belang is. "Op landelijk niveau wordt schijn baar de noodzaak tot intensieve samenwerking wat min der gevoeld door de overheersende positie van het Landbouwschap. Maar een verdere samenbundeling kan wel degelijk grote voordelen opleveren. Bovendien moe ten wij er in een komend decennium steeds rekening mee blijven houden dat door gewijzigde omstandigheden het functioneren van het Landbouwschap in de huidige structuur niet geheel zeker is", zo zei Luteijn. En hij voegde eraan toe: "Ik blijf van mening dat daarom de gedachte aan één centrale organisatie voor de sociaal- economische belangenbehartiging van boer en tuinder, waarin de huidige 23 gewestelijke organisaties rechts treeks vertegenwoordigd zijn, weer ieder moment actueel kan worden". Hij wees op de noodzaak v^n nauwer overleg tussen centrale landbouworganisaties en coöperaties zoals vei lingen, banken, administratie- en boekhoudorganisaties en onderlinge verzekeringsmaatschappijen. "Bij actuele beleidszaken als voor de zuivel, granen en graanvervan- gers, aardappelzetmeel, aardgas, suiker, e.d. is sprake van toenemende vermenging van belangen die tot intensief overleg en afstemming van besluitvorming dwingen". Aldus Luteijn. "Het K.N.L.C. is ten alle tijde bereid een eigen bijdrage te leveren aan versterking van de krach tenbundeling van alle boeren en tuinders in ons land". zlm Vrijdag 3 augustus 1984 69e JAARGANG NO. 3742 tuinbouwblad

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1984 | | pagina 1