VOO It BE Vit OIIW p.j. zuid geluid Verslag van een uitstapje georganiseerd door de tuinkommissie van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in Zeeland Uitwisseling PJZ-afdelingen Oost en West Zeeuws-Vlaanderen met de Landjugendgruppe Frienisberg Sud uit de. Wat doen de kinderen in de vakantie? redaktie henk tegels Nieuws van de afdelingen Oost en West Zeeuws- Vlaanderen P-J-Z.'óget]da Faillissement dreigt voor steeds meer boeren in de Verenigde Staten onder redaktie van de Redaktiekommissie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zee land en Brabant Redaktieadres: Mevr. L.J.de Regt - van Malde gem Anna Mariaweg 1, 4494 PB Geersdijk 26 juni 1984, een doodgewone, door-de-weekse dag, maar 't werd een dag om dank U wel voor te zeggen. Vanuit Zeeuws-Vlaanderen bijtijds uit de veren om voor de middag de tuin van mevr. Visser in Nieuwerkerk te bezichtigen. Prachtig aangelegd, goed onderhouden, met veel bijzondere planten en een goed kleur gevoel, heeft mevr. Visser er een waar lustoord van gemaakt. Fijn dat ze ook anderen van haar tuin laat genieten. Ook erg sympathiek vond ik dat ze de opbrengst van haar te koop aangeboden plantjes en de entreegelden bestemde voor de Noord-Ierse kinderen, die in oktober in Zierikzee hun vakantie hopen door te brengen. De opbrengst was 150,-. Boswachterij "Westerschouwen" Na dit goede begin reden we, nog steeds vergezeld van een stralend, zonnetje, naar de boswachterij "Westerschouwen". Onder leiding van een gids maakten we daar een wandeling van 2 uur. Hij vertelde ons allerlei bijzonder heden, vanaf het ontstaan tot heden. De boswachterij beslaat een opper vlakte van 300 ha bos en 250 ha duingebied. In 1920 is men begon nen in het stuifzand rijshout scher men te plaatsen en helm en riet in te planten. Een deel van dit gebied werd vanaf 1923 ingeplant met dennetjes, waar uit het bos van nu is opgegroeid. Onder het lopen werden we steeds attent gemaakt op bijzondere plan ten, bomen en struiken. Leerzaam voor de ware liefhebbers voor alles wat groeit en bloeit. IY1eeuwenkolonie Op het hoogste punt aangekomen konden we even uitblazen, terwijl de gids ons vertelde over de meeuwen kolonie, die we nu konden zien en horen. De meeuwen gingen erg te keer, temeer daar er 3 mannen bezig waren eieren te ra (met speciale vergunning). Dit doen ze vanaf mei tot eind juni 3 keer. met als doel de uitbreiding van de meeuwen enigszins tegen te gaan. 10 jaar geleden broedden er zo'n 200 paar en nu al 8000 paar. Drie soorten meeuwen zagen we; de zilvermeeuw, de kleine mantelmeeuw en de stormmeeuw. De zilvermeeuw over heerst. Een meeuw kan 16 tot 20 jaar oud worden. Op 3-jarige leeftijd zijn ze geslachtsrijp en proberen 'ze een plaatsje in de kolonie te bemachti gen. Als de meeuwen 4 jaar oud zijn heb ben ze het jeugdkleed helemaal in gewisseld voor het volwassen kleed. Het voedsel bestaat uit schelp- en schaaldieren, vis m; ar ook wel jonge konijnen, eieren jongen van an dere vogels. In september trekken de meeuwen geheel weg uit de duinen om de winter door te brengen in de buurt van steden, havens en vuilnisbelten. Minder vuilnisbelten, of meer afge dekt, zou dit ook kunnen bijdragen het grote aantal meeuwen te beper ken? We zagen erg veel jonge meeuwen, angstvallig bewaakt door krijsende en laag boven ons hoofd scherende ouders. Enkelen van ons zetten dan ook de paraplu op. Ik moest erg aan de film "The Birds" denken. Door het bos keerden we weer naar ons beginpunt terug, waar we met veel dank afscheid namen van onze gids. Ook de tuinkommissie dank voor de organisatie van deze leerzame, ont spannende dag onder de blote hemel. M. Puyenbroek Veel kinderen vervelen zich wel eens, zeker in de lange zomervakantie of als het regent. Als je eigen fantasie dan ook al gauw is uitgeput is het goed wat boekwerkjes achter de hand te hebben om uw kinderen aan een idee te helpen. Cantecleer heeft een serie "Hobbywijzers" uitge bracht waarin op eenvoudige en duidelijke wijze wordt aangegeven hoe u en de kinderen met waardeloos of goedkoop materiaal de leukste dingen kunt maken. In het boekje "Zelf muziekinstrumenten maken" wordt aangegeven hoe m.b.v. be trekkelijk eenvoudige materialen heel aparte muziekinstrumenten ge maakt en bespeeld kunnen worden. "Miniaturen boetseren" laat zien hoe van zelfhardende klei de meest uiteenlopende dier- en mensfiguurt jes gemaakt kunnen worden die dan goed beschilderd kunnen worden met water- of plakkaatverf. De speelse mens- en dierfiguren die voorkomen in het boekje 'Strofigu ren' zijn te maken van simpele drin- krietjes die overal te koop zijn; goedkoop materiaal dus en gezellig voor jong en oud. Voor kinderen die al wat ouder zijn en zelfstandig aan de slag willen is er het boekje "Ka- dootjes in kruissteek" waarin ver schillende voorbeelden worden ge geven van eenvoudig in kruissteek te vervaardigen geschenken en versie ringen, kompleet met duidelijke tel- patronen en beschrijvingen. De boekjes zijn in elke goede boekhan del te koop en kosten 6,50 per stuk. In de week van 1 t/m 7 juli bracht een groep Zwitserse plattelandsjon geren een bezoek aan de afdelingen Oost en West Zeeuws-Vlaanderen van de PJZ. De Zwitserse groep was afkomstig uit de buurt van Bern. Zij kwamen op 1 juli on omstreeks 4 uur aan in Sluiskil. Na een verwelkoming door beide voorzitters bij Zaal Dallinga, werden de Zwitsers ingedeeld bij hun gastgezinnen. Hierna werd een koffietafel genoten. De avond was verder vrij te besteden. 's Maandagsmorgens werd er een bezoek gebracht aan het Landbouw museum in Heille en aan de kaas makerij van de fam. Milliano te Oostburg. 's Middags werd er een rondrit door Oost Zeeuws-Vlaande ren gemaakt met een bezoek aan het Verdronken Land van Saeftinghe. De avond was wederom vrij te be deden. Dinsdags moest iedereen er vroeg uit Dm de bus naar Honselersdijk te ha- 'en. Hier trakteerden wij de bloe- uenveiling op een visite. Er werd lier een rondleiding gegeven en een ilm vertoond. Dit viel bij allen zeer n de smaak. Van Honselersdijk zijn vij naar Rotterdam gereden, waar vij een rondvaart gemaakt hebben in Je havens. Aansluitend hebben wij gewinkeld op het Zuidplein. Op de terugweg werd er gedineerd in de Blauwe Keet te Oosterland. De woensdagmiddag vertoefden wij in Sluis, waar wij de molen hebben bezocht. Hoewel het weer hiervoor niet helemaal geschikt was, zijn wij hierna naar het strand in Cadzand gereden, waar enkelen een frisse duik genomen hebben, 's Avonds kwam de langverwachte Zwitserse avond. Deze werd opgeluisterd door een zelfgemaakte diaserie met Ne derlands kommentaar. Deze serie werd afgewisseld met verschillende volksdansen. Hierna werden er en kele nummers gespeeld door een kombinatie van Nederlandse en Zwitserse muzikanten. Dit viel bij iedereen zeer in de smaak. Het was een zeer gezellige avond. Ook werd er tijdens deze avond een klok ge schonken door de Zwitserse groep. De nasleep van die gezellige woens dagavond was bij iedereen goed te merken tijdens de busrit naar de Delta Expo te Werkendam op don derdagmorgen. Hier werd een rond leiding gegeven door de sluizen van de Haringvlietdam en een film over de Deltawerken gedraaid. Om 12 uur stapten iedereen weer in de bus om een bezoek te brengen aan Veere. Hier moest eens flink bijgekomen worden van de vorige avond, 's Avonds werd er een koud buffet verzorgd in café Parkzicht te Nieuw- vliet door de fam. Ameele. Hierna werd er nog een dansje gemaakt op muziek van het orgel. De vrijdag werd een bezoek gebracht aan zaadhandel v.d. Bilt in Sluiskil. Wij werden verwelkomd door dhr. v.d. Bilt, die ons het een en ander uitlegde over de groei en verwerking van vlas. Dit gebeurde aan de hand van dia's. Hierna werden de gebou wen en de proefvelden bezichtigd. De middag was vrij. Deze werd ech ter door iedereen gebruikt om zich voor te bereiden op het schuurfeest en de barbeque, die 's avonds ge houden werd. De belangstelling voor de barbeque was overweldigend. Nadat iedereen klaar was met eten, werden de Zwitserse gasten toege sproken door dhr. Jaap Heule. Na mens de beide afdelingen bedankte hij de Zwitsers voor hun bezoek en overhandigde hij hen allen een klein geschenk. Hierna was er gelegenheid om te dansen. Op zaterdagmiddag om omstreeks 12 uur werd er een afscheidsmaaltijd gebruikt. Nadat ons gevraagd was om een keer een tegenbezoek te ko men brengen, werden de Zwitsers uitgezwaaid en konden wij terugzien op een zeer geslaagde week. Jan de Hullu en Leo Pielaet 18 augustus: De afdeling Zevenber gen organiseert een barbeque. Deze wordt gehouden bij Toon Hansums aan de Hoge Dijk te Zevenberg- schenhoek. Aanvang: 20.00 uur. Vakantiesluiting sekretariaat P.J.Z. In verband met de vakantie is het sekretariaat van de P.J.Z. geslo ten van 25 juli t/m 19 augustus. Mocht je nog informatie of iets dergelijks nodig hebben, dan kun je het beste kontakt opnemen met Tonny Gubbens. Zij is te berei ken op tel.nr. 01172 - 3079 of p/a Langeweg 103, 4511 RN BRES- KENS. Henk Tegels Ondanks alle voorspellingen over een algehele groei van het boere- ninkomen in de Verenigde Staten zal een aantal boeren in het ge heel geen inkomen meer hebben tegen de tijd dat zij hun schulden willen afbetalen. "Twintig pro cent van onze boeren verkeren in aanzienlijke financiële moeilijk heden en zouden de komende ja ren wel eens gedwongen kunnen worden hun bedrijven te sluiten", aldus Bob Kerry, gouverneur van Nebraska. Van de 60.000 boer derijen die deze staat telt moest vijf procent het afgelopen jaar tot sluiting overgaan. 42 procent van de boeren die leningen bij de overheid hebben gesloten zijn achter met hun betalingen. De hoge rentevoet en de dalende grondprijzen maken het voor de agrariërs nog moeilijker om hun schulden op tijd af te lossen, zelfs al stijgen de prijzen voor hun produkten en zijn de oogstvoor- spellingen gunstig. De waarde van landbouwgrond in de "Mid west" lag dit voorjaar 5 procent beneden dat van vorig jaar, en 18 procent onder het niveau van 1981. De waardedaling is een ge volg van het overschot aan be schikbare landbouwgrond. De grond was voor de boeren altijd de reddende sluitpost op de be groting. In de jaren zeventig met een hoge inflatie vormde het een makkelijke bron van inkomsten en kredietwaardigheid. De gouverneur van Nebraska wil komende herfst beginnen met een begeleidingsprogramma. Aan de hand van een computer model zal de boeren worden ge leerd hoe ze met hun schulden en investeringen moeten omgaan. Vrijdag 3 augustus 1984 17

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1984 | | pagina 17