Geen grote appeloogst TUINBOUWKL ANKEN De regen laat zijn sporen na Walcheren overvol met toeristen "Geen dierber plek voor ons op aard. Eerste appels nieuwe oogst Nederlandse appel- en perenoogst 1984 We hebben maar weinig zomerse da gen gehad met enkele tropische uit schieters de afgelopen regenperiode deed ook aan de tropische moesson regens denken en heeft hier op THOLEN toch nogal wat schade ge geven, zoals aan oogstrijpe zaden die niet gedorsen of gemaaid konden worden heeft dit zaad of kiemkracht verlies gegeven. In laagten is vooral bij de violen wat wegval door verrotting. Dit laat weer WALCHEREN blijkt op het ogen blik niet als een vergeten gebied te boek te staan, want grote hoeveelhe den toeristen kom je overal op de wegen in ons gebied tegen om hier van de vrije dagen en van zon en zee te genieten, het is overal gewoonweg druk. Op onze tuinbouw bedrijven wordt er op een enkeling na weinig van deze drukte waargenomen. Hier kan zelfs gesproken worden van een vrij rustige tijd, er is hier over het alge meen in de afgelopen weken be hoorlijk veel werk verzet. Er is rede lijk van de goede prijzen van de vroege aardappelen geprofiteerd en de meesten zijn hier een heel eind mee klaar. De prijs van dit produkt is wel fors naar beneden gegaan, maar de kg-opbrengsten zijn zoveel geste gen, dat er van een zeer bevredigend saldo gesproken kan worden. De poterverkopers in ons gebied zullen dan ook voor komend seizoen wel weer gewillige oren tegenkomen, wanneer ze hun waar komen aan bieden. Andere saldo's hoor je van de kant van de sla- en andijvietelers. Hiervan is de prijs al weken bedroevend, de markt lijkt geheel overvoerd met een zeer zwakke vraag. Daarentegen zijn bloemkool en bonen zeer hoog in prijs voor de tijd van het jaar. Bonen zullen dit seizoen wel goed aan de prijs blijven, gezien de slechte groei van dit gewas door alle kou in de beginontwikkelingsperiode. Het is hier precies zoals in andere teelt- gebieden: het is van te voren moeilijk te voorspellen wat er gekweekt moet worden. Vrij veel preiplante'n zijn er afgelopen weken de grond in gegaan die over het algemeen goed kunnen doorgroeien want er zal voldoende vocht in de grond zitten. Het blijkt dat veel telers hier doordrongen zijn van de voorlichting dat prei een ge was is waarbij men vele ziekten kan verwachten. Het is daarom goed aandacht besteed aan de voorberei ding op de akker en aan de planten, door middel van een phytosol bes puiten over de grond en een benlate behandeling van de plantenwortels. De planttijd van de winterbloemkool gaat volgende week weer op de ka lender verschijnen, de planten op de plantbedden groeiden de afgelopen dagen hard en zijn er zo aan toe om van plaats te verwisselen. Hopelijk De produktie van Du Comice wordt dit jaar op slechts de helft geraamd van vorig jaar zal in die tijd de toeristenstroom eens even onderdak moeten zoeken voor een frisse regenbui, want onze kool staat over het algemeen op plaatsen waar beregening nog verre toe- komstmuziek is. 99 SCHOUWEN-DUIVELAND be leeft weer de drukte maanden van het jaar. Tienduizenden vakantiegangers zijn neergestreken op de kampings en jachthavens, terwijl vele dagrekrean- ten de Deltawerken en het oude stadje Zierikzee bezoeken. Sportvis sers en surfers vinden tal van plekjes om hun sport uit te oefenen. En tus sen dit gewriemel van al die vakan tiegangers die in plaats van boven el kaar tijdelijk naast elkaar wonen, gaat het leven op het land zijn rustige gang. Boer en tuinder verzorgen hun vee en gewassen op een schijnbaar rustige manier. De ruimte die ons polderlandschap biedt, het natuur schoon van het duingebied en de rust op het water van Grevelingen en Oosterschelde wordt door velen ge waardeerd. Fruitteler en vakantie Het overgrote deel van de agrariërs woont buiten de bebouwde kom en is daardoor zo gewoon geraakt aan rust en ruimte, dat djt nauwelijks meer opvalt. Toch neemt dit niet weg dat één of meerdere weken vakantie nuttig en nodig kan zijn om de rest van het jaar fullspeed aan de gang te kunnen. De even onderbroken druk van de dagelijkse beslommeringen en de vakantie-omgeving kunnen een mens goed doen. Bij terugkomst kun je soms het eigen bedrijf maar ook je eigen woonomgeving met an dere ogen bekijken en ook waarde ren. Een probleem is wel eens om het juiste tijdstip te plannen om er even tussen uitte kunnen. Ieder jaar is de groei van de gewassen weer anders dan het vorig jaar. Ook het aantal vakantiedagen van een fruitteler is beperkt en meestal minder dan de helft van werknemers in andere sek toren. "Ondernemerschap verplicht" las ik pas op een wandbord, en als we er dan ook de mooie kanten van wil len zien, dan kan het nog steeds vol doening geven. Verkoop op het hout Met het verstrijken van de zomer wordt de omvang van de oogst dui delijker. Een behoorlijk deel van het fruit is weer op het hout verkocht aan veelal bekende fruithandelaars uit Midden-Nederland. De vraag richt zich vooral op peren - Cox en de moderne rassen Jonagold en Elstar. Voor deze rassen worden prijzen besteed die rond de gulden per kilo Vrijdag 3 augustus 1984 liggen. James en Golden Delicious worden voorzichtiger gekocht. Voor het totale sortiment wordt bij het ge middelde bedrijf 6 k 7 dubbeltjes besteed. Gezien de opbrengsten in onze regio een matige prijs want er zijn dit jaar veel bedrijven die met een tegenvallende kg opbrengst moeten rekenen. De verschillen per bedrijf en ras zijn dit jaar onver klaarbaar groot. De gemiddelde oogst is op ons eiland minder dan normaal zowel bij peren als appels. De gewasontwikkeling is ruim 10 dagen achter en dat is om deze tijd vrij veel. Ook dit gaat ten koste van de kilo's. Gewasbescherming aktueel De bestrijding van de perebladvlo vraagt nog steeds alle aandacht. Op veel percelen overlappen verschil lende generaties elkaar zodat konti- nu eieren worden afgezet. Regelma tige kontrole op jonge larven en zo nodig bestrijden is de enige moge lijkheid om de populatie klein te houden. Tot nu toe lukt dit beter dan vorig seizoen al neemt het aantal vlooien ook nu weer geleidelijk toe. Jonge bomen die hard groeien kun nen begin augustus nog met alar gespoten worden om de bloemknop vorming te bevorderen (let op vei ligheids termijn). In percelen die dit seizoen onvoldoende vruchten dra gen zal ekstra vruchthout gebogen moeten worden. Een verstoord evenwicht tussen groei en vrucht baarheid kan veel narigheid opleve ren, probeer daarom met buigen dit zoveel mogelijk te herstellen. Op ZUID-BEVELAND zijn de eerste appels van het nieuwe seizoen '84 aangevoerd, het ras Yellow Transpa rant bracht voor de maat 60-70 mm klasse I een prijs van 1,70 per kilo op. Het begin van het nieuwe seizoen '84 wat betreft de hardfruitoogst is een feit. Nu wordt het ras Yellow Transparant steeds minder geteeld, zodat het aanvoerpercentage van de ze eerste zomerappel erg gering is. De eerste appels van betekenis voor de zeeuwse lijn zijn de rassen Benoni en James Grieve. Gezien de ontwikkeling van de ge wassen op dit moment zullen de eer ste appels van deze rassen rond 15 aug. worden geplukt. De bladstand en kwaliteit van de appels en peren is overwegend goed te noemen. Op vele bedrijven zijn vele uren dunwerk verricht om dit najaar een zo goed mogelijke kwali teit te kunnen oogsten. Helaas zijn er ook bedrijven in onze streek waar in het geheel niet is gedund, eenvoudig omdat het aantal vruchten te gering of in sommige gevallen uitgesproken slecht is. Sterke tegenstelling en tus sen de bedrijven in onze streek dit jaar. Bekijken we de situatie op dit mo ment, dan zullen bijna alle appelras sen dit jaar een goeie kwaliteit pro duceren, met uitzondering van de Cox Orange. Veel appels bij het ras Cox zijn gescheurd en in enkele ge vallen licht tot matig verruwd. Ook eens zien hoe gevoelig dit gewas is voor een slechte struktuur. Ook de lage aardappelprijs is waar schijnlijk een gevolg van de regen periodes, omdat toen het weer rooi- baar was, men topaanvoeren kreeg van 500 ton. Door het gebrek aan kisten op de veiling werd het nog enigszins afgeremd. Degene die dit jaar vroeg weg zijn met hun aardappelen hebben bij zonder veel geld gemaakt. Men kan zo'n meevaller best gebruiken om zonodig investeringen te kunnen doen en zo de basis voor een goede bedrijfsvoering te verstevigen. De een zal het in een nieuwe traktor of machine steken en een ander zal aan grondverbetering doen door b.v. drainage, wat soms hard nodig kan zijn. De drainage van 25 jaar oud functioneert overal niet meer goed of er worden meer eisen aangesteld door het gebruik van de zware ma chines welke toch een zekere ver dichting in de ondergrond teweeg brengen, wat niet altijd met woelen op te lossen is, want woelen moet men alleen doen als het zeer droog is, ook de ondergrond. Het kan gebeu ren dat het bovenop droog lijkt en goed rijdbaar maar dat toch de bui zen nog lopen. Gaat men dan diep woelen dan zal men meer schade dan goed doen, want op de plekken waar dit het meeste nodig is zoals in laag ten zal de ondergrond veel te nat zijn en eerder dichtsmeren dan opbre ken. Het zaaien van een groenbemes- tingsgewas is een goede manier om de grond in konditie te houden. Wat men gaat zaaien hangt af van de te verwachten onkruiden. Wikken is een zeer goede groenbemesting maar men kan er door de trage start er nogal wat onkruid in kweken zodat men ze bijna niet meer ziet. Heeft men last van wortelonkruiden dan zal men gras zaaien en dit later met groeistof spuiten. Het is dan wel oppassen voor eventueel belendende percelen witlof die hiervan grote schade kunnen ondervinden, wat la ter tijdens het forceren pas voor den dag kan komen. En dan moeilijk te achterhalen of te verhalen is, zodat het voor een ieder oppassen geblazen is. Onder glas zijn de tegenstellingen van het weer deze zomer net zo groot als buiten, al lijkt dat voor een bui tenstaander niet zo. De meeste gewassen hebben te lijden van het minder gunstige weer, wat vooral op de hete lucht of koude be drijven waar niet gestaakt wordt, kwaliteits en zettingsproblemen met zich meebrengt bij b.v. tomaten. De prijzen zijn tot nog toe bevredigend zodat dit veel goed kan maken. De kosten zijn in de glastuinbouw zo snel gestegen dat men lage prijzen eigenlijk niet meer kan verdragen. De gasprijs is de grootste boosdoener hierover en zullen sommige stook- tuinders zeker de nek breken. Het is toch eigenlijk te gek dat het met ko len die men in buitenland moet ha len goedkoper stoken is dan met ons eigen gas. Een stookbedrijf van 1 hektare glas met b.v. jaarrond toma ten of komkommers verstookt voor ongeveer 2 ton aan gas. Dit is het dubbele van enkele jaren geleden. Dat dit teveel is zal zelfs een leek kunnen begrijpen. Men is nu een maal scheeps en men zal dan moeten varen maar de zwakkeren zullen ze ker stranden. Overigens wordt hier op het eiland niet zoveel verstookt. Het is eigenlijk in hoofdzaak de sla- teelt die het meeste gas kost. Dit zal dan ook alleen met goede prijzen een rendabele teelt blijven in de winter. De Nederlandse appeloogst van dit jaar wordt niet echt groot. Weliswaar wordt er met 430 min kg 7% meer verwacht dan vorig jaar, maar de ra ming blijft 12% achter bij de pro duktie van 1982. Aldus de eerste in dicatie van het CBS op basis van ge gevens zoals die door de diverse consulentschappen zijn verzameld. liggen, d.w.z. op veilingniveau tussen de 55 en de 105 ct/kg. Van de diverse rassen wordt alleen van Goudreinette en Jonagold een grote produktie verwacht dan vorig jaar. De Goudreinette had toen een beurtjaar, de Jonagold wint terrein door het in produktie komen van jonge bomen. Opmerkelijk klein lijkt bij de Goudreinette is dit in mindere mate het geval. De oorzaak is moei lijk vast te stellen, misschien het koude voorjaar en de sterke weers wisselingen in de periode vanaf de bloei tot nu. Vanaf de bloei vertoon de de Cox op veel bedrijven een slechte bladstand en bij dit ras her stelt zich dit euvel moeilijk. Bij de peren is de strijd tegen de pe rebladvlo in alle hevigheid losgebar sten. Lange tijd is de bestrijding re delijk goed verlopen, maar momen teel kampen veel peretelers met dit moeilijk te bestrijden insekt. Afwis selend spuiten met Tertanyx en Thiodan, eventueel Dimilin toevoe gen, lijkt het beste advies. De bes trijding vooral 's morgens vroeg of's avonds laat uitvoeren. Het liefst na een vochtige nacht, zodat het bes trijdingsmiddel in de druppel vloeit, waar de bladvlo het moeilijkst is te bestrijden. Dit jaar vraagt de bestrij ding van de perebladvlo veel aan dacht en het kost de teler handen vol geld. Hopelijk komt er binnen korte tijd een middel op de markt met goede bestrijdingskansen, want het is een ware plaag aan het worden. De kopers op het hout zijn vooral ge brand op de peren en de nieuwe ras sen. Het is natuurlijk iedere onder nemer zijn zaak hoe te verkopen, maar van telers kant bekeken lijkt het een onverstandige verkoopmet hode. Men geeft immers zijn beste kaarten uit handen. Maar gelukkig leven we in een vrij land. De Goldenproduktie bedroeg in 1975 270 miljoen bij en wordt voor dit jaar op nog slechts 12,2 miljoen kg geraamd. Gezien de resultaten in de voor gaande seizoenen lijkt het erop dat vraag en aanbod van Nederlandse appelen het komende seizoen rede lijk met elkaar in evenwicht zullen zijn. In het seizoen '82/'83 bleef bij een produktie die 60 min kg groter was, ongeveer eenzelfde hoeveelheid onverkocht. Het prijsniveau is echter ook afhankelijk van de situatie op de EEG-markt. Aangezien de totale EEG-oogst naar verwachting ook ongeveer het midden zal gaan hou den tussen die in de beide voorgaan de jaren doet dit veronderstellen dat wij een seizoen tegemoet kunnen zien met prijzen die tussen die van de beide voorgaande seizoenen zullen de oogst van Golden Delicious te worden Na een top van 270 miljoen kg. in 1978 is het ras nu gedaald tot 122 miljoen kg. Daarentegen maakt de Jonagold een spring van 7 miljoen kg in 1982 en 14 miljoen in 1983 naar 25 miljoen kg nu! Kleinste perenoogst sinds 1975 De pere-oogst wordt 25% lager ge raamd dan vorig jaar met een pro duktie van ruim 100 miljoen kg. Sinds 1975 is de produktie niet zo laag geweest. Vooral de D. de Comi ce laat het zitten. Naar schatting zal de produktie iets minder dan dehelft van 1983 bedragen. Naar verhouding komt de Conference nog het beste voor de dag. 15

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1984 | | pagina 15