steketee Slacommissie Glas N.T.S. Tuinbouwkommissie op bezoek in Sprang-Capelle Neem ook eens een kijkje in de kas Zaadteeltbericht -15- Meitelling vollegrondsgroenten 1984 Engelse fruitoogst 1984 Minder appelen! Tevens te koop: Mach. fabr. Steketee b.v., Dit verslag behandelt de aktiviteiten van de Slacommissie over de periode oktober 1983 t/m april 1984. De Slacommissie vergadert namelijk in het zomerseizoen niet en komt in september weer bij elkaar. In oktober 1983 werd met de heer Hendriks van het C.B.T. gesproken over de verpakking, o.a. de proeven met de massief kartonnen doos en de sortering. Het blijven voorzien van de markt van lichte sla is volgens de commissie een- belangrijke zaak, omdat men anders een opeenhoping van aanvoer krijgt doordat men lan ger met oogsten moet wachten. Bij de afzet ziet men verder dat de export naar Duitsland afneemt terwijl de Nederlandse botersla een behoor lijke concurrentie in Engeland heeft van Spaanse en Amerikaanse ijs bergsla. Later in het jaar werd met het C.B.T. overlegd over de gang van zaken rond het invoeren van super. In ver band met het behoud van de afzet zijn de praktijkproeven met sla op water erg belangrijk en worden door de commissie met aandacht gevolgd. Ook zijn er schermproeven gehou den in de praktijk om te kijken wat de invloed is op de produktie en kwaliteit van sla. Voor deze proeven was het jammer dat de winter zacht was. Herhaling lijkt voor goede ge gevens noodzakelijk. Bij het werken met een scherm, zo werd gesteld, is het belangrijk om kouval dus con densatie te voorkomen. Daarnaast wordt er ook veel gesproken ober de problemen met het bromideniveau. Het vernietigen van sla werd ver schillende malen in de commissie gemeld. De hele problematiek werd met de heer Bravenboer doorges prok en in februari. Ook werd met de heer Simonse gesproken over spuit- technieken. Het spuitpistool wordt in de praktijk vaak gebruikt in de sla- teelt, omdat men de onderkant van de sla goed kan raken. De verdeling, van het middel blijkt echter niet zó goed te zijn. De heer Simonse stelde dat een spuitboom met werveldop het middel naar beneden laat wer velen en zodoende via de nerven naar beneden loopt. De vergadering in april werd besteed aan een bezoek aan Enza in Enkhui zen. Naast een uitgebreide rondlei ding over het bedrijf, waarbij een goede indruk van het geheel verkre gen werd, werd er ook gesproken over de problemen die in diverse de len van het land speelden met Saffier en over de problemen met de op komst van het zaad. Bij Talent zal Enza verder werken aan het tempe- ratuurtraject bij de opkomst. Ges proken werd ook over de invoering van super en over hartvulling en glazigheid. Al met al een goed ges prek. De heer J. Hendrickx nam in deze periode afscheid van de commissie en werd opgevolgd door de heer J. van Delft van studieclub Midden- Brabant. Marian Kester. Op bezoek in de komkommerkassen bij de heer H. Damen (tweede van links). Alvorens in vergadering bijeen te ko men, heeft de tuinbouwkommissie op donderdag 12 juli een bezoek ge bracht aan een tweetal tuinbouwbe drijven te Sprang-Capelle. Het betrof hier in de eerste plaats het chrysan ten, potplanten en orchideeën ver- meerderingsbedrijf van dhr. P.L. van Loon. Rond 1965 ging men van de groen- tenteelt over op de vermeerdering van chrysanten. Meegroeiend met de op komst van de chrysant, werd 1979 het topjaar met een stekkenomzet van 52 miljoen stuks. Een belangrijke ontwikkeling o.i.v. de energiekostenstijging, hield de omschakeling in van losbewortelde stekken naar stekken in perspotjes. Door het wegvallen van het oprooi proces wordt op deze wijze een winst van 10 dagen in de ontwikkeling voor de kweker behaald. Het bedrijf onderging hiervoor nogal aanzien lijke aanpassingen. De faktor ver voer werd in volume verdrievoudigd, de arbeidsbehoefte verminderde sterk en a.g.v. het stekken van per spotjes in kisten moest er een nieuw bedrijf gebouwd worden. Op het ou de bedrijf ging men zich daarna be zig houden met de vermeerdering van potplanten. tevens gestart met de vermeerdering van orchideeën. In deze zeer snel groeiende tak van het bedrijf is men, evenals bij de chrysanten, ook zeer druk doende met de ontwikkeling van nieuwe variëteiten. Het tweede bedrijf dat bezocht werd, betrof het 15.000 m2 grote bedrijf voor de komkommerteelt van dhr. H.J.M. Damen. Naast de komkommers heeft men ook nog 1.000 m2 trosanjers. Drie jaar geleden is dhr. Damen overge schakeld op de substraatteelt op steenwol. De energiebesparing staat hoog in het vaandel, mede hierdoor beperkt men zich tot één teelt komkommers per jaar. Deze worden rond de jaar wisseling geplant en blijven tot ok tober in productie. De komkommers, van het ras Coro na, worden machinaal op gewicht gesorteerd en naar de veiling in Ba- rendrecht gebracht. De kommissie was onder de indruk van de gang van zaken op beide be drijven en had grote waardering voor de ondernemersgeest van de be zochte tuinders. De voorzitter, dhr. Goud, drukte het in zijn dankwoord zeer passend als volgt uit: "Slechts vernieuwing kan behouden, achter hij die stil blijft staan". Vrijdag 3 augustus 1984 De heer P. van Loon geeft enthousiast toelichting betreffende zijn orcideënteelt. De Engelse appeloogst zal dit jaar volgens een eerste raming van het Ministerie van Landbouw aldaar wat achterblijven bij die van vorig jaar. Dit in tegenstelling tot de eerste in drukken omtrent de oogst in de meeste anderes landen. Het zijn vooral de tafelappelen en dan met name Cox's, waarvan de oogst dit jaar klein zal worden; vergeleken met vorig jaar een kwart en vergele ken met 1982 zelfs ruim eenderde kleiner. Bij de andere tafelappelen zijn de verschillen wat minder groot. De oogst van keukenappelen ver toont een ander beeld. Die zal naar verwachting het midden houden tussen die van de beide voorgaande jaren. Bramley's Seedling met een aandeel van 90% bepaalt grotendeels het beeld. Opvallend is wel de kleine oogst van de vroege keukenappelen. Dat men er staat te popelen is iets te sterk uitgedrukt, maar dat er met enig ongeduld wordt uitge zien naar een gelegenheid om de zaadteelt onder glas eens van na bij te bekijken, van menigeen be kend. Welnu, voor allen die hiervoor belangstelling hebben zetten een aantal tuinders hiervoor op maandag 6 augustus a.s. hun kasdeuren voor dit doel uitnodi gend open. Zij willen graag Uw gastheer zijn. De deelnemers aan deze excursie krijgen op dit ge bied niet alleen veel, maar krijgen het vooral ook anders te zien. Kropsla b.v. kent uiteraard iedereen.xMaar het zaadgewas hiervan lijkt er niet meer op. Dit is geen sla meer per krop, maar per meter. Het gewas Coleus (siernetel) gedraagt zich als een soort wildemanskruid en is in vrijwel geen enkel opzicht meer te vergelijken met het rustig groeiend kamerplantje op moe ders vensterbank. Ook de rode Salvia alom bekend als een één jarige tuinplant van 15 tot 20 cm hoog, ontwikkeld zich onder glas tot o.g.v. een halve meter. Het Vlijtig Liesje echter stelt enigszins teleur. O zeker, het is een heel mooi bloeiend gewasje met het uitzicht op een goede zaadop brengst, daar niet van, maar het is in een bepaald opzicht toch iets minder vlijtig dan de naam doet vermoeden. Wel dat is, moet U tijdens de rondwandeling zwlf maar eens zien te ontdekken. Dit en misschien nog enkele andere gewassen krijgt U te zien tijdens deze excursie. Maar hoe interessant dit alles ook moge zijn, er is meer. Er hoort ook nog een verhaal bij. Geheim zinnigheid is hier taboe. De tuin der-zaadtelers zijn bereid om met U te discussiëren over de moei lijkheden maak ook over de mo gelijkheden van deze teelten. Er zijn startmoeilijkheden geweest, en problemen als gevolg van on bekendheid met het gewas. Maar er zijn ook nog andere teeltas- pekten die vragen kunnen oproe pen, zoals bestuiving, ziekten, klimaatsbeheersing en etc. Alle maal zaken die bij deze gelegen heid aan de orde kunnen komen. Ook voor deze tuinders is het al lemaal nog nieuw. Al pratend hopen zij van elkaar iets te kun nen leren. De heer K.E. Schik, bedrijfsvoorlichter voor de zaad teelt, leidt de excursie. Er zijn een drietal redenen waarom een vrij grote opkomst mag worden ver wacht. a. Mën zoekt alternatieve teelten voor tomaten en uit dien hoofde is er belangstelling voor nieuwe teelten. b. 30.000 m2 bloemzaadteelt onder glas, alleen al op het ei land Tholen, is niet niks. Daar wil men graag wat van zien. c. Zaadtelers zijn leergierig. We verzamelen om 19.00 uur op het bedrijf van Han Elenbaas, Oostweg 1, St. Annaland. U bent van harte welkom. Deze publikatie voorziet gelijk in een convocatie, vakantietiid). D.L. Koppenhol Studieclub voor Groente- en Bloemzaadteelt "Eiland Tholen". Volgens de voorlopige uitkomsten van de meitelling van het CBS zal dit jaar het totale areaal vollevolle- grondsgroenten (enigszins verras send) nauwelijks groter zijn dan dat in 1983: excl. aardbeien en zaai-uien 46.880 ha tegen 45.900 ha in '83 en 50.264 ha in '82. Bij de verschillende groentegewassen zijn echter wel grote verschillen t.o.v. vorig jaar te constateren. Een uit schieter naar boven is het areaal winterwortelen. Met 2.040 ha is dit ruim 30% groter dan in '83. Het areaal doperwten en sperziebo nen daarentegen is flink kleiner dan in '83 iets dat ook al uit de P.A.G.V.-enquete naar voren kwam. Ook minder peren. De Engelse perenoogst zal met ruim 45.000 ton ook belangrijk (18%) kleiner, worden dan die van vorig jaar. Vergeleken met 1982 wordt het wel wat meer. De oogst van Confe rence als veruit het belangrijkste ras, is bepalend voor de algemene trend. Bij het beoordelen van de cijfers dient men er rekening mee te houden dat Engeland ook in jaren met flinke oogsten te weinig produceert om in de behoefte voor eigen land te voor zien. Jaarlijks worden dan ook naar verhouding grote hoeveelhede#late appels en vooral ook peren (speciaal Conference) geimporteerd. Voor dat prijspeil van de Neder landse Conference is het zeker niet ongunstig dat de pereproduktie in Engeland aan de kleine kant is. Het betekent voor. ons land betere ex portkansen. Steketee - Cook balenverzamelwagen voor 8 balen met extra meestuurkanaal. Steketee balenladers Steketee balenklemmen Steketee klauwvorken Verzamelwagen in transportstand Ovezandseweg 6A, 4436 RE Oudelande 01104-233 b.g.g. 01195-525. 13

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1984 | | pagina 13