Veehouderij Hierbij dient door een diepe grond bewerking het land grof weggelegd te worden, waardoor het uitdrogend effekt op de wortelstokken bevor derd wordt. Vooral daar waar het gewas vroeg het veld ruimt, zoals bij koolzaad, karwij, graszaad, enz., moet de kans hiervoor benut wor den. Betreft het kweek dan is een chemi sche bestrijding met 4 liter R-oundup per ha bijna altijd beter op zijn plaats. De bespuiting uitvoeren als de kweek 10 - 15 cm lang is. In au gustus zal dit stadium alleen bereikt worden op zeer vroeg geruimde per celen. Het is nu ook toegestaan om Roun dup tegen lastige wortelonkruiden reeds toe te passen op het gerijpte graan, ongeveer 1 k 2 weken voor het maaidorsen (minimaal 5 dagen). De onkruiden hebben danveel bladmassa, dit in tegenstelling tot na het maaidorsen. Men zal dan immers moeten wachten tot de onkruiden opnieuw uitgelopen zijn. In een goede grasgroenbemester kunnen klein hoefblad akkerdistel, akkermelkdistel, akkermunt enz. goed bestreden worden net 2,4-D. Ruim echter slecht geslaagde groen- bemesters altijd op aangezien deze ernstige vervuiling tot gevolg kunnen hebben. Tenslotte dient opgemerkt te worden dat alleen goede resultaten te verkrijgen zijn met Roundup en 2,4-D wanneer de behandeling plaatsvindt bij groei zaam weer en voldoende ontwikke ling van de wortelonkruiden. Zie verder het artikel onkruidbes- trijding in de stoppel. Algemeen Werd er vorig jaar nog gesproken over een beperking van de melkpro- duktie, nu ligt er een besluit tot su perheffing. Meer of een gelijke pro- duktie als in het voorgaande jaar kunnen we wel uit ons hoofd zetten. Het gaat er nu om hoe we de melk zo goedkoop mogelijk kunnen produ ceren. -Gelukkig zijn er nog enkele lichtpuntjes. De krachtvoer- en ruw- voerprijzen liggen wat lager dan vo rig jaar. Ondanks dat zal de kracht voergift optimaal aangewend dienen te worden. Het was een vastgeroeste gewoonte om laagproduktieve die ren teveel krachtvoer te geven. Bij voldoende goed gras behoeft bene den de 18 kg melk in augustus nog geen krachtvoer aan koeien verstrekt te worden. Het lokvoer wat dagelijks aan het melkvee wordt gegeven zou op veel bedrijven verminderd kuhnen wor den. Melk produceren tegen een lagere kostprijs zal de inkomensachteruit gang kunnen beperken. Wat te doen met de lege standplaat sen in de stal? We zien in de praktijk al dat lege standplaatsen soms bezet worden door vleesstieren. Afhankelijk van de vleesmarkt is dit voor sommigen misschien een mogelijkheid. De vas te kosten van gebouwen zijn even hoog als de stal volledig is bezet of bij 10% lege plaatsen. Er worden dan geen gebouwenkosten voor de vlees stieren berekend, waardoor in die gevallen een redelijk arbeidsinko men wordt verkregen. De vleesprij- zen zijn ongewis terwijl voor het houden van vleesvee de nodige ken nis en ervaring vereist is. Afhankelijk van de bedrijfsomstan digheden zijn er nog tal van maatre gelen te bedenken om de kostprijs van de melk te verlagen. Huisvesting kalveren Er is de laatste jaren veel geld geïn vesteerd in de huisvesting van melk vee. Op veel bedrijven is er echter ook meer jongvee gekomen, welke op de oude standen zijn gehuisvest. Om ook het jongvee een goede huis vesting te geven zou het te overwe gen zijn om voor deze groepen die ren een investering te doen. Zowel de gezondheid van de dieren als het werk door de veehouder zouden hiermee zijn gebaat. Vrijdag 3 augustus 1984 Aardappelen Tegen late onkruiden kan nog tot 4 weken voor de oogst met goed resul taat 0,25 kg Sencor over het gewas worden gespoten. Tegen distels kan l k 2 liter MCPA worden toegepast, wat in deze tijd ruim na de bloei geen schade aan de opbrengst meer geeft. Wat de aardappelziekte betreft valt op dit moment moeilijk te voorzien hoe de situatie in augustus zal zijn. Vast staat echter dat het raadzaam is het gewas regelmatig onder de ma- neb/tin te houden en dit ook niet te laten verslappen tijdens de graan oogst. Wat de bestrijding van luizen betreft het volgende. Gebleken is dat apart spuiten, liefst 's avonds, met veel water vaak betere resultaten geeft dan gemengd spuiten met phytop- hthora-bestrijdingsmiddelen. Belangrijk is vooral: luizen alleen bestrijden als deze ook werkelijk van betekenis aanwezig zijn. Preventief behandelen, dus vóór er luizen zijn, bijvoorbeeld in de vorm van elke keer gelijk met de phytophthorabes- trijding moet ten sterkste worden ontraden. Ook verdient afwisseling van mid delen voor bestrijding van luizen, ter voorkoming van resistentie, aanbe veling. Voor het doodspuiten kan gebruik gemaakt worden van DNOC in olie, dinoseb in olie, Reglone of Purivel Van deze middelen zijn Reglone en Purivel veel minder giftig. Een be zwaar van Purivel is echter dat het gewas al vroeg, namelijk 2 a 3 weken voor het rooien, moet worden dood gespoten en een reeds aanwezige aantasting door de aardappelziekte niet wordt bestreden. Bij doodspuiten onder erg droge omstandigheden kan schade door naveleindrot ontstaan. Dit kan voor komen bij het gebruik van alle mid delen, maar komt vooral voor na ge bruik van Reglone. Uien Warme, vochtige en ook regenrijke perioden zijn het meest kritiek voor het optreden van valse meeldauw en bladvlekkenziekte. De bestrijding dient tot uiterlijk vier weken voor de oogst te worden voortgezet. De mid delen Daconil, Daconil M, Ronilan X of Rovral kunnen het gehele sei zoen gespoten worden. Bestrijding van de preimot, tegen de aantasting van de bollen, doet zo kort mogelijk, doch uiterlijk drie weken voor het rooien worden uitgevoerd. Zijn de uien bestemd voor een lange bewa ring dan is een bespuiting met 6,25-12,5 liter maleïnehydrazide, af hankelijk van het merk, per ha noodzakelijk. Toepassen met 500 li ter water per ha wanneer het vroegst gestreken loof nog groen is. Na de bespuiting is een droge periode van minimaal 10 uur gewenst. Deze bes puiting niet te laat uitvoeren. In het verleden zijn slechte resultaten vaak te wijten geweest aan een te late toe passing waardoor de vroegst gestre ken uien het middel niet meer goed opnamen. Graszaad Zodra de dekvrucht geruimd is dient het jonge graszaad een gift van 60 kg N te krijgen. Tijdig overleg ten aanzien van de hoeveelheid N zowel als wat de onkruidbestrijding betreft, met de teeltagent van de firma, is gewenst. Komt er op dat moment reeds een vrij zware onkruidbezetting van o.a. muur, varkensgras, ereprijs en ka mille voor, dan is een bestrijding noodzakelijk. Hiervoor kunnen de middelen DNOC, dinoterb, ioxynil, Basagran of Faneron ingezet wor den. Soms kan toevoeging van MCPA of mecoprop gewenst zijn. Bij veldbeemd is kort cirkelmaaien eind augustus kort na de oogst van de tarwedekvrucht duidelijk positief voor de opbrengst. Bij roodzwenk is het effekt van cirkelmaaien beperkt. Koolzaad De beste zaaitijd van dit gewas is eind augustus. De hoeveelheid zaai zaad varieert van 6-9 kg per ha af hankelijk van het ras, grondsoort en zaaitijd. Het meest aanbevelens waardig is het ras Jet Neuf. Karwij Zodra de dekvrucht geruimd is moet op dit gewas na erwten en vlas res- pektievelijk 40 en 80 a 100 kg stikstof gestrooid worden. In droge en war me perioden in augustus en septem ber wordt dit gewas vaak ernstig aangetast door de wollige peenluis. Op de wortels komt dan een wit schimmelpluis voor, waarin zich grote aantallen luizen bevinden. De ze zuigen aan de jonge wortels, waardoor de groei geheel stagneert en soms zelfs planten afsterven. Knolselderij Voortdurende kontrole op het voor komen van wantsen is gedurende de vast dat beide methoden goed kun nen worden toegepast. Een eerste vereiste is bij beide methoden een goede voeding, hygiëne en een fris stalklimaat (geen tocht). Graslandbemesting De grasgroei in de maand augustus is zeer sterk afhankelijk van het weer. Weidegras is nog steeds één van de beste en goedkoopste ruwvoeders. Wist u dat vorig jaar in augustus en september nog goede voordroogkui- len zijn gemaakt. Een bemesting van 400 kg N per ha per jaar is optimaal. Een bemesting van 60 kg/ha voor beweiding en 80 kg N per ha voor maaien kan nog een heel goed rendement opleveren. Eind augustus is 40 kg N voor een volgende weidesnede voldoende. Houd wel rekening met de nawer king van reeds gestrooide stikstof. Het geven van stikstof heeft de boer in eigen hand maar er is bovendien voldoende vocht nodig voor een goede grasgroei. gehele groeiperiode noodzakelijk. Met middelen als Undeen of dimet- hoaat, gespoten met veel water, zijn deze goed te bestrijden. Verder dient het gewas om de 14 da gen behandeld te worden met ma- neb/tin tegen de bladvlekkenziekte. Vooral bij warm en vochtig weer kan de ziekte zich snel uitbreiden. Bij aantasting verdient het aanbeveling één of meerdere keren systemische middelen zoals benomyl of carben- dazim te gebruiken. Na warm en droog weer in augustus en september kan inwendig bruin van de knollen optreden. Dit is te voorkomen door 1 k 2 keer met 2 kg Maneltra Borium op 1000 liter water per ha, te spuiten. Blauwmaanzaad Kort na de tarwe-oogst zal ook het blauwmaanzaad geoogst kunnen worden. Wacht tot het doodrijp is. Onrijpe bollen in het gewas geven aanleiding tot verlies en moeilijkhe den bij het dorsen. Maaidorsen van blauwmaanzaad vraagt een juiste afstelling van de machine. Niet te hoog toerental, juiste zeven en niet te veel wind. Onkruiden in het gewas kunnen het zaad sterk verontreini gen en aanleiding zijn voor een hoog vochtgehalte en hoge schoningskos- ten. Grote onkruiden zijn vooraf dood te spuiten met Reglone, ongeveer 5-7 dagen voor het maaidorsen. De kwaliteit van het zaad kan echter door Reglone ongunstig beïnvloed worden, pleeg vooraf dus overleg met de handelaar die het zaad af neemt. voerd kunnen worden terwijl hoog- produktieve koeien in het begin van de Iaktatie nog iets verder uitgepro beerd kunnen worden. Belangrijk voor een goed krachtvoeradvies is een juiste opgave van de te voeren hoeveelheid ruwvoer en de voeder- waarde daarvan. Om de voederwaarde van ruwvoer te bepalen kunt u een monster laten steken door de medewerker van het bedrijfslaboratorium in uw gebied. Voor nadere informatie over de koppeling melkkontrole - veevoe ding kunnen de deelnemers aan melkkontrole zich wenden tot de melkkontroleur of de bedrijfsvoor- lichter. Bent u nog geen deelnemer aan de melkkontrole dan wordt het de hoogste tijd om hieraan deel te nemen. Enkele aandachtspunten Probeer de kostprijs van de melk te verlagen, dus: - Streef steeds naar voldoende goed weidegras voor uw koeien. Dit is het goedkoopste voer. Van goed weidegras in augustus geven de koeien zeker 18 kg melk per dag. Alleen de koeien met een hogere produktie hebben daarnaast krachtvoer nodig. Geef dit krachtvoer volgens de normen en niet volgens traditie. Maak hier voor gebruik van het koppelings- projekt. - Geef niet meer dan 1 kg "lok brok" per dag. - Wees prijsbewust bij de aankoop van ruwvoer en krachtvoer. Zorg voor een juiste opgave van uw ruwvoerrantsoen aan het kop- pelingsprojekt. - Laat hiervoor uw graskuilen on derzoeken. - Geef doelnatig stikstof; 400 kg N per ha per jaar is optimaal. Houd rekening met nawerking van eer der gegeven stikstof. Geef nu 60 kg N voor een weidesnede en 80 kg N .voor een maaisnede. Vanaf eind augustus is maar 40 kg N voor een weidesnede nodig. - Stoot nu uw overtollige koeien uit. Melkkontrole is en blijft belang rijk, evenals een goed fokbeleid. Insemineer het ondereind van uw veestapel met sperma van stieren van vleesrassen. De bedrijfsvoorlichters, ing. A. Bakker ing. R. van der Meer 11 Bij deze investering behoeft vaak geen nieuwbouw plaats te vinden. Een betere hygiëne in een frisse goed geventileerde stal zou al veel kalver- problemen kunnen voorkomen. De hygiëne bij de jonge kalveren (0-3 wgken) kan verbeterd worden door deze dieren in eenlingboxen te huis vesten. De box moet dan echter wel schoon en ontsmet zijn als het pas geboren kalf erin komt. Na 2 a 3 we ken kunnen de kalveren in groepjes van 4 a 6 leeftijdgenoten op stro worden gehouden. Na de melkpe- riode 3 naanden) als de dieren volledig op ruwvoer en krachtvoer staan, kunnen ze in groephokken met stro of op roosters. Een gedeelte rooster en een gedeelte gestrooide ruimte is voor deze dieren een heel goede huisvesting. Over een "warme" of een "koude" opfok van kalveren is het laatste woord nog niet gesproken. Wel staat -g» Om te weten of er verdichte lagen in de grond voorkomen en op welke diepte die zitten, is het nodig om op enkele plaatsen een kuil te graven Italiaans raaigras als voedergewas Wil men in 1985 Italiaans raaigras voor voederwinning telen dan is het nu het juiste tijdstip om in te zaaien. Bij maaien voor stalvoedering, voor- droogkuil of hooi kan Italiaans raai gras een hoge opbrengst geven. Italiaans raaigras is in het voorjaar vroeger dan een BG mengsel maar is minder wintervast. Evenals andere grassen moet Italiaans raaigras on diep worden gezaaid in een hoeveel heid van 30-35 kg per ha. De stikstofbemesting is sterk afhan kelijk van de voorvrucht. Wil men dit najaar nog een snee oogsten dan is een 100 kg N/ha nodi'g, terwijl bij een latere zaai 50 kg N voldoende is voor een goede uitstoeling voor de winter. Meestal is bij een gewasleng te van 5 cm een onkruidbestrijding noodzakelijk. Tegen muur en andere zaadonkruiden kan het best gebruik worden gemaakt van de kombinatie MCPA -mecoprop. Koppeling melkkontrole - veevoeding Meer dan ooit zal een goede verde ling van het krachtvoer nodig zijn. Het projekt koppeling melkkontrole veevoeding kan hierbij de helpende hand bieden. U kunt het krachtvoe radvies zo nodig aanpassen aan de konditie van de koe. Dit houdt in dat koeien die erg goed in konditie zijn iets onder het krachtvoeradvies ge Zorg voor voldoende en goed weidegras. Daarmee kan de krachtvoergift beperkt blijven.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1984 | | pagina 11