Ere-voorzitter Geuze bij afscheid Sinke: "Je was gezichtsbepalend voor de ZLM" Zeer geslaagde Gezinsdag '84 Kring Oost-Zuid-Beveland Veel afwisseling agrarische Open Dag in het Land van Altena en de Biesbos Houtcellulose in diervoeding PR-funktie ZLM-sfeer CDA-fraktie wil met minister en staatssekretaris praten Wim Sinke was voorbestemd voor de ZLM. Als kleine jongen al kwam hij er dagelijks over de vloer. Toen al ontstond er een band tussen Sinke en de Zuide lijke Landbouw Maatschappij en die is later sterk verstevigd toen de jonge Sinke na de oorlog in derdaad op het Landbouwhuis in dienst kwam. Wim paste helemaal in de sfeer van het huis en van de organisatie die van daaruit werk zaam was. Dat betoogde de ere voorzitter van de ZLM de heer M.A. Geuze op het zeer druk be zochte afscheidsfeest van de heer W.C. Sinke vrijdag 15 juni jl. in de Prins van Oranje te Goes. De heer Geuze putte zijn per soonlijke herinneringen nog uit de tijd toen de Grote Markt nog verhard was met Macadan en 't sigarenmagazijn van vader Sinke nog aan de Markt stond. De heer Geuze somde ook Wim's vele nevenwerkzaamheden op waar voor hij Sinke de "duizendpoot"- titel toedichtte. "Je talrijke werk zaamheden zijn gezichtsbepalend geweest voor de ZLM en je hebt het allemaal gedaan met een stuk speelsheid waarop, men jaloers kan worden". De ere-voorzitter riep de eerste tentoonstelling waaraan Sinke meewerkte in herinnering en er zouden nog 14 Een van de zeer talrijke kado's wordt de heer Sinke hier overhandigd door de direktrice van de Stichting Agrarische Studiereizen, mevr. L. Beumer. volgen. Hij roemde de minitueu- ze wijze waarop Sinke altijd de agenda's gereed maakte en zei daarvan altijd erg genoten te hebben. De grote belangstelling voor zijn afscheid zag de ere voorzitter als een onderstreping van de vriendschap tussen Sinke en de ZLM-organisatie. Hij bood zowel Sinke als zijn vrouw Annie een boek aan. De voorzitter van de ZLM de heer A.J.G. Doeleman wees er in zijn toespraak op dat Sinke na de oorlog een zeer belangrijk aan deel heeft gehad in de wederop bouw van de ZLM en dat hij de verantwoordelijkheid en de grote mate van vrijheid op een zodani ge wijze vertaald heeft in zijn werk dat de ZLM daar in sterke mate de vruchten van heeft mo gen plukken. "U zag uw taak veel breder dan alleen de ledenadmi nistratie en de leiding van het se- kretariaat". Vanuit een brede en ruime be langstelling maakte Sinke film opnames van alle belangrijke aktiviteiten van de ZLM, ging hij veel mee met allerlei exkursies en maakte hij agrarische studierei zen en nog veel meer. Vanuit een artistieke gedrevenheid en begif tigd met een groot organisatie vermogen vervulde Wim Sinke een belangrijke PR-funktie voor de ZLM. "Uw organisatietalen ten zullen we erg missen maar ook de mens Wim Sinke en de sterke bindende kracht die je toch was tussen de ZLM-organisatie en de leden. We zijn je, zo besloot de heer Doeleman zijn toespraak, erg dankbaar voor alles wat je voor de ZLM en voor velen per soonlijk hebt betekend". Hij overhandigde Sinke een enve loppe met inhoud. Namens het personeel sprak Adrie van der Leeden. Zij bracht een aantal persoonlijke herinneringen naar voren en ver telde o.m. veel van Sinke te heb ben geleerd in de dertig jaar "sa men ZLM", vooral van je orga nisatietalenten. Al je medewer kers wist je te inspireren tot één team en dan ontstond de typische ZLM-sfeer waarbij je er samen iets goeds van wilt maken". Zij overhandigde hem een bon om een zoomlens voor te kopen. Ten slotte bedankte de voorzitter van de Kring Hulst de heer K. Schee- Ie Sinke in een kort woord voor het vele werk voor deze kring ge daan. Sinke zelf zei in zijn dankwoord blij te zijn indertijd door de heer Dorst naar de ZLM te zijn ge haald. Hij vertelde altijd zeer ge noten te hebben van de intensieve kontakten met het bestuur en de leden en bestuurders van de afde lingen en kringen en hij dankte hen voor de ondervonden vriend schap en steun. Hij besloot zijn toespraak met de woorden: "De ZLM, stoer en massief, breed gestoeld in de Zuidwestelijke bodem. Je kan er niet omheen en ik hoop dat dat nog lang zo zal blijven". Aansluitend volgde een zeer druk bezochte receptie waar men te vens kennis kon maken met Sta ke's opvolgster Jeannet Priem. J. W ierenga In het Land van Altena en de Biesbos houden twaalf boerderijen en tuinbouwbedrijven een open dag op zaterdag 30 juni 1984 van tien tot vijf uur. De ondernemers en hun medewerkers zullen dan hun produk- ten tonen en hun werk toelichten. De organisatie berust bij de Kom missie Agrarische Open Dag van de drie Centrale Landbouworganisa ties. Gezorgd wordt voor veel afwisseling op het gebied van akkerbouw (hier zal aandacht besteed worden aan "van vlas tot linnen"), bloemen-, champignon-, fruit- en groenteteelt, hydrokultuur, jaarrondkultuur van chrysanten, kaasmakerij, scharrel- kippenhouderij en stierenmesterij. Bezoekers kunnen op de bedrijven worden rondgeleid. Óp de kaasma kerij kunnen zij in de morgenuren het kaasmaken met eigen ogen aan- De CDA-fraktiekommissie Land bouw heeft de voorzitter van de Vaste Kommissie voor Landbouw in de Tweede Kamer gevraagd, nog vóór het zomerreces een mondeling overleg te hebben met de minister en staatssekretaris van landbouw, over de ontwikkeling van de besteding van 175 min werkgelegenheidsgel den, met name in de bosbouw en over de ontwikkelingen inzake het nemen van kompenserende maatre gelen in sommige lidstaten van de Europese Gemeenschap ingevolge het EG-landbouwakkoord. Voorts wil de fraktie praten over de staffeling van de vleeskeuringstarie ven. Tenslotte wil men graag met de mi nister van landbouw van gedachten wisselen over de reis naar de USSR. Vrijdag 22 juni 1984 Langs de aanvoerroutes wijzen oranje borden met pijl "Open Dag" de weg. Plattegrond en fietsroutes zijn op elk deelnemend bedrijf aan wezig en voor parkeerruimte is ge zorgd. Ter plaatse zijn broodjes, koffie en frisdranken verkrijgbaar. Men rekent in het Land van Altena en de Biesbos op vele belangstellen de bezoekers. De ervaring leert dat vooral ook gezinnen met kinderen gebruik zullen maken van de gele genheid, een indruk te krijgen van het werk op boerderijen en tuin bouwbedrijven. Bedrijven die meewerken aan de "Agrarische Open Dag": 1. Akkerbouwbedrijf: C.A. Koek koek, Uppelsehoek 26, 4286 EM Almkerk. 2. Kaasboerderij "De Lan ge Hoeve", Kleibergsestraat 2, 4285 GB Genderen. 3. Stierenmesterij: Dhr. P.H. van Strijhoven, Hilse- straat 52, 4271 LP Dussen. 4. Hydro- kultuurkwekerij "Nieuwkoop", Dui zendmorgen 6, 4281 ND Andel. 5. Champignonkwekerij "Den Eijer", Gebr. J. en C. Spuijbroek, Kruis straat 40, 4267 EV Drongelen. 6. Fruitteeltbedrijf: Dhr. J. van An del, Middenweg 4,4281 KH Andel. Tuinbouw- en bloemenbedrijven aan de Kooikamp te Sleewijk 7. Groenteteelt: Dhr. J.W. Rietveld, Kooikamp 8, 4254 LJ Sleeuwijk. 8. Jaarrond Chrysantenkwekerij: L.A. van der Meer, Kooikamp 3a, 4254 LJ Sleeuwijk. 9. Groenten- en bloemen teelt: Dhr. C. Los Zn., Kooikamp 6. 4254 LJ Sleeuwijk. 10. Gerbera- kwekerij: Fa. H.J. de Wit Zn., Kooikamp 8b, 4254 LJ Sleeuwijk. 11 Rozenkwekerij: Fa. H.J. de Wit en Zn., Kooikamp 7,4254 LJ Sleeuwijk. 12. Scharrelkippenbedrijf: A. van der Ham, Hagoort 27, 4267 GW Dron gelen. schouwen; ook wordt er een film over vertoond. Op de bedrijven met champignons en jaarrondchrysanten zal zo mogelijk de oogst kunnen worden bekeken. Het open-daggebied is te bereiken: - via Gorinchem (A27); - via pont veren Kop van 't Land-Dordrecht of bij Drongelen over de Bergse Maas; - •via bruggen bij Keizersveer over A27, bij Heusden, bij Nederweert of Andel. De Raad van Ministers (EG) heeft een programma goedgekeurd inzake het gebruik van houtcellulose bevat tende bijprodukten en andere plan taardige residuen voor de diervoe ding. Het beoogde programma bevat twee deelgebieden te weten het gebruik van z.g. substraten en het gebruik van in diervoeders omgezette pro- dukten. De looptijd van het programma is vier jaar. De aktie bestaat uit het koördineren op gemeenschappelijk niveau van de genoemde onderzoekwerkzaamhe den, die deel uitmaken van de on derzoekprogramma's van de Lid staten. De Europese Commissie fi nanciert slechts de koördinatiekosten en niet de onderzoekprojekten. vdW Dat er bij de Z.L.M.-Ieden in het algemeen best behoefte bestaat aan aktiviteiten waarbij men el kaar in een open en ongedwongen sfeer kan ontmoeten is opnieuw bewezen op het door de Kring Oost-Zuid-Beveland georgani seerde familiefeest "Gezinsdag '84" zaterdag 16 juni j.l. "De Middenhof', het bedrijf van de Bathpolders in Rilland stond bij de zeer druk bezochte bijeen komst centraal. Van hieruit vond 's middags een puzzelrit met de auto plaats. Hiervoor bestond mede als gevolg van o.m. het warme weer betrekkelijk weinig belangstelling. Dat was meteen ook de enige dissonant. Voor de andere aktiviteiten was veel deel name. In de sfeervol versierde feestloods van de Bathpolders konden de bezoekers - zo rond de 400, waaronder ook veel jonge mensen - meedoen aan allerlei wedstrijden zoals het herkennen van oude voorwerpen, een schenkwedstrijd, ballen gooien en het herkennen van plekjes in de regio aan de hand van een twintigtal in het kringgebied ge nomen foto's. Dat alles begeleid en aaneengeblazen door een boeren kapel. Het avondpro gramma met o.a. rodeo en een optreden van de band "Jam Jam" o.l.v. Alex van Hootegem, oogstte bij de aanwezigen ook erg veel waardering. Dit kan eveneens gezegd worden van de goed georganiseerde barbeque met vlees en garnituur van uitsteken de kwaliteit. De feestelijke dag werd besloten met een dansje. Een in alle opzichten geslaagd ini tiatief van de Kring Oost Zuid-Beveland dat hiermee een enige jaren geleden gestarte tra ditie voortzet en daarvoor door de leden werd beloond met een zeer goed bezoek en een allerprettigste sfeer w aar jong en oud elkaar eens weer ontmoette en bij kon pra ten... J.W. In een zeer ongedwongen sfeer liet men zich de vleeshapjes goed smaken.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1984 | | pagina 9