Landbouwburo Wiersum75 jaar Exkursie Proefveld Graanveredeling Rassen onderweg Grote export Stijlvolle jubileumbijeenkomst in Ketelhaven Zaadteeltbericht 13 Onderzoek naar stikstofbehoefte van bruine bonen Overheid wil meer produktiebossen len of de proefpartij, zonder grote problemen, het bier kan leveren, dat aan hun kwaliteitseisen voldoet. Daarbij is het echter een feit, dat een minder gunstige moutanalyse niet steeds veroorzaakt hoeft te worden door gersteigenschappen, maar evenzeer kan worden veroorzaakt door een ondoelmatige vermouting. Volgens drs. Drost is de Nedeölandse wijze van onderzoek beter betrouw baar, dan die in buitenlandse onder zoekcentra. De Nederlandse gerst kommissie NRI is bezig een vroege screeningsmethode te ontwikkelen, waarmee meer aandacht kan worden besteed aan veelbelovende kruisin gen. "Te lang", aldus de man van Heineken Technisch Beheer, hebben wij de gerstkwekers aangesproken in moutterminologie en hen dingen voorgehouden, die niet door de gerst werden bepaald, maar door ver- moutingstechnologie". Op de jubileumdag was 's morgens in Lands Lnd in Ketelhaven een studie bijeenkomst belegd over het thema: Graanveredeling in de toekomst - kwaliteit of kwantiteit? Als inleiders traden op dr. B. Belderok van het in stituut voor Graan, meel en brood TNO, Wageningen en drs. B.W. Drost van Heineken Technisch Be heer b.v., die respektievelijk hun visie gaven ten aanzien van tarwe en gerst. Dr. Belderok ging in zijn inleiding nader in op de opvallende kwekers- suksessen van de laatste jaren bij de tarweopbrengsten en de betrekke lijke verwaarlozing van de brood bakkwaliteit. "Er zullen beter bak kende wintertarwerassen op de ras- senlijst moeten komen", zo was het oordeel van dr. Belderok en het deed hem genoegen aan de hand van een aantal "eerlijk gebakken broden, zoals hij verklaarde, de bakkwalitei- ten te kunnen demonstreren van het ras Obelisk, een nieuw kweekpro- dukt van de kombinatie Wiersum- Zelder. Het ras Obelisk staat thans voor het tweede jaar op de interprovinciale proefvelden en verwacht wordt, dat het ras dit jaar in de rassenlijst zal worden opgenomen. Op de RIVRO- proefvelden werden in 1983 op brengsten gehaald van gemiddeld 107 procent van het standaardassor timent. Belangrijker is echter nog dat de korrels hard en glazig zijn en daaraan herkent men de brood bakkwaliteit. "Wil men de afzet van de tarwe in de naaste toekomst waarborgen, dan is verbetering van de kwaliteit nodig", zo was de slot- konklusie van dr. Belderok, die nog slechts een geringe opbrengstverho ging verwacht in de komende jaren bij tarwe. Geheel anders is het gesteld bij de veredeling van gerst. Drs. Drost: de opbrengst heeft niet de stijging laten zien als bij tarwe, door de gevoelig heid van dit gewas voor legeren. Vol gens de kwekers van Wiersum-Zelder zijn er echter nieuwe rassen onder weg, die een belangrijke opbrengst- verhoging opleveren. Opvallend is voorts, aldus drs. Drost, dat bier een historisch produkt is, dat zich moei lijk leent voor het toepassen van ex perimenten. Dit staat een juiste beoordeling van de proefveldresultaten soms in de weg, vooral wanneer slechts een Minister Braks wees in zijn toe spraak op het grote aantal Nederland se rassen in het buitenland, waardoor ons land een aanzienlijke export van zaai- en pootgoed heeft kunnen op bouwen. In 1983 bedroeg dit 650 mil joen gulden. Bij een import van 200 miljoen betekende dit een exportsal do van niet minder dan 450 miljoen gulden. De internationale konkurrentie wordt echter voortdurend heviger en mede daarom kan aan het eind van het jaar de z.g. INSTIR-regeling worden tegemoet gezien, dat is een overheidssubsidie op de arbeidskos ten voor onderzoek en ontwikke lingswerk in de kwekersbranche. De minister wees voorts op de zijns in ziens zeer belangrijke funkties van de grotendeels door de overheid ge financierde instellingen voor toetsing en kontrole van de Nederlandse kweekprodukten. Het goed geïnte greerd optrekken van deze instituten en het bedrijfsleven heeft Nederland een sterke positie opgeleverd, zo vond de bewindsmannen verklaarde dat zijn streven erop gericht is, dit te blijven bevorderen. E.D. De oogst van de proefvelden, vereist in het algemeen veel arbeidskracht. Overi gens niet alleen in het veld maar vooral in de kweekbedrijven en laboratoria. kleine hoeveelheid gerst voor be- wers hebben bij de beoordeling het proeving beschikbaar is. De brou- laatste woord. Zij moeten beoorde- Sanien met Mansholt, Hylkema, Robertus en Geertsema kan de uit Groningen afkomstige Marinus Wiersum beschouwd worden als één van de grote voorlopers van de zaaizaadbranche. Zijn verdiensten voor de landbouw zijn onmiskenbaar en zijn stimulerende aktiviteiten heb ben mede aan de basis gestaan van de forse toename van de hektare- opbrengsten in de akkerbouwsektor. Dit zei minister Braks donderdag in zijn toespraak op de jubileumbijeenkomst ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het landbouwburo Wiersum in de stijlvol aange klede schuur van het bedrijf in Ketelhaven. Honderden vrienden en relaties uit vrijwel alle Westeuropese landen waren aanwezig en luis terden, behalve naar enkele korte toespraken, naar het optreden van Gruno Postharmonie uit Groningen, die 's avonds nog een taptoe verzorgen in Dronten. Het besluit van de Studieklub voor Groente- en Bloemzaadteelt "Eiland Tholen" kan opnieuw een exkursie aankondigen. En niet zó maar één, maar nu een exkursie naar het zoveel bespro ken en beschreven proefveld voor chemische onkruidbestrijding. Wat is daar nu zo voor bijzonders aan? Wel. ten eerste dat het uniek is. Het is het enige proefveld in Ne derland, waar op deze schaal op het gebied van bloemzaad wordt geexperimenteerd met chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. Ten tweede, dat hiervoor bloem soorten zijn gekozen, waar tot op heden nog geen goede chemische onkruidbestrijding voor bekend is. Bovendien is er naast de di verse bloemzaadsoorten ook nog een groentesoort en een keuken kruid bij de proeven betrokken. Vervolgens, dat de heer ing. D. van Staalduine van het C.A.B.O. te Wageningen, onder wiens lei ding de proeven plaats vinden, zelf de exkursie leidt en de beno digde toelichting geeft. Hij heeft zich hierbij van hulp verzekerd in de persoon van de heer K.E. Schik, bedrijfsvoorlichter zaad teelt. En tenslotte ligt St. Annaland, waar het experiment plaats heeft, voor hen die in Zuid-West-Ne derland wonen, naast de deur. Kan het allemaal nog mooier? Het perceel waarop het proefveld is gelegen, bestaat uit een lichte zavelgrond van een goede struk- tuur. Het is op 14 april onder zeer gunstige omstandigheden ge zaaid. De spuitproeven zijn, on danks Öe vaak ongunstige weer somstandigheden, geheel volgens schema afgewerkt. De stand der gewassen is over wegend goed. Maar U moet het zelf gezien hebben om het te kunnen beoor delen. dus komt. ziet en overtuigd U. Velen van U zijn nu als eerste in de gelegenheid om van de eventuele resultaten kennis te nemen. We ontmoeten elkaar weer om 19 uur bij de veiling te St. Annaland. vanwaar we dan gezamenlijk op weg gaan. Mocht U later arrive ren. het proefveld ligt aan de Withoekseweg te St. Annaland. Deze uitnodiging geldt uiteraard in de eerste plaats voor onze le den. maar ook niet-leden die hiervoor belangstelling hebben, zijn wederom van harte welkom. U zult niet de enigste zijn. want ook bij de vorige exkursie waren meerdere belangstellenden van buiten onze kring aanwezig. We verwachten een grote op komst. Bij de veiling is voldoende parkeergelegenheid. Tot ziens op de exkursie! D.L. Koppcnhol Studieklub voor Groente- en Bloemzaadteelt "Eiland Tholen" Gezien de in de laatste jaren gewij zigde teelt van bruine bonen was nieuwe informatie nodig over de stik stofbehoefte van dit gewas. Het on derzoek hiernaar werd uitgevoerd in de jaren 1977 t/m 1979 op normale landbouwbedrijven in Zeeuws-Vlaan- deren. Stikstof heeft een duidelijk invloed op de groei, opbrengst en kwaliteit; deze drie faktoren bepalen de grens waarbinnen de praktische stikstofgift zal liggen. Groei: meer stikstof vertraagt de af rijping en beïnvloedt de bladmassa en bladkleur. Opbrengst: de bruine boon reageert op meer stikstof door een hogere opbrengst aan ongeschoond pro dukt. De maximale fysieke op brengst ligt in één proef bij een gift van 130 kg N/ha. In de twee andere proeven is de maximale opbrengst met 130 kg waarschijnlijk nog niet bereikt, want met 30 kg N meer wordt deze signifikant overschreden. Kwaliteit: het afvalpercentage neemt töe naarmate meer stikstof wordt gegeven. Er is een verband tussen vroegrijpheid en kwaliteit. Een aanvullende gift stikstof in sta dium begin bloei werkt gemiddeld opbrengstverhogend, maar vertraagt de afrijping en doet de daarmee in relatie staande kwaliteit teruglopen. De overheid wil het aanleggen van tijdelijke produktiebossen bevorde ren. Op vragen van het CDA-Ka- merlid Van der Linden heeft minis ter Van Aardenne (Ekonomische Zaken) geantwoord dat op korte ter mijn wordt gewerkt aan het opzetten en begeleiden van een proefprojekt, het opzetten van een voorlichtings programma en het maken van mo dellen voor de teelt en de financiële aspekten van produktiebeplantin- gen. Uit onderzoek van de Grontmij mag worden verwacht dat tot twee pro cent van het landelijk oppervlak ge schikt is voor tijdelijke produktie bossen. Het gaat dan om gebieden waar voor een periode van ongeveer acht tot tien jaar bomen worden ge zet. Na die tijd worden de bomen gekapt. Het hout kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor energieop wekking. Enkele gemeenten werken reeds met dergelijke "energieplanta ges". Tijdelijke bebossing leidt tot extra werkgelegenheid, in het bijzonder tijdens de aanplant en het kappen. Binnen de departementen van Eko nomische Zaken en Landbouw en Visserij wordt thans de financiering van de bosbouw, waaronder de tij delijke. onderzocht. (Fin. Dagblad) Vrijdag 22 juni 1984

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1984 | | pagina 8