POTTEK/ PVV-bestuur in geweer tegen Duitse konkurrentievervalsing Wijziging in de Wet Ruimtelijke Ordening Provinciale Raad Noord-Brabant betreurt onduidelijkheid rond superheffing Premieregeling voor schapevlees- producenten Landinrichtingswet met algemene stemmen aangenomen I i Wielen Meest recente entgebied in Brabant uitgebreid j'. De Provinciale Raad voorde Bedrijfs ontwikkeling in Noord-Brabant die 18 mei bijeen was, is van mening dat de regeling van de superheffing nog veel onduidelijkheden oproept. Dit is vooral gebleken tijdens de door de N.C.B. georganiseerde bijeenkom sten. Op deze bijeenkomsten, die een grote belangstelling kenden, moesten vele vragen over de regeling onbeant woord blijven. Getracht zal worden om snel duide lijkheid te verkrijgen. Op 31 bijeenkomsten, welke georga niseerd zijn door de Rijkslandbouw- voorlichtingsdienst is gebleken dat vele vragen zich toespitsten op de regeling. De vragen betroffen o.a.: - wat wordt het kwotum in inves- teringsgevallen? - welke investeringen worden meegenomen? - wat is de relatie kwotum-grond? - wat gebeurt er met rvk-gronden en verplaatsers? - de problematiek op de jongvee- opfokbedrijven. - zaken waarin de regeling niet voorziet zoals o.a. overlijden van de ondernemer. Naar verluidt zouden de Duitse vee houders inmiddels terughoudend zijn met het afleveren van slachtvar- kens en ander slachtvee. Dit in het vooruitzicht van het komende voor deel per 1 juli a.s. Weliswaar moet de reaktie van de Bondsregering en de Brusselse autoriteiten op de wensen van de Duitse Bondsdag nog worden afgewacht, maar het pvv-bestuur volgt de ontwikkelingen met grote zorg. Het onder leiding van vice-voorzitter Chr. W. van Gisbergen vergaderen de pvv-bestuur gaf het dagelijks be stuur dan ook een uitdrukkelijke vrijbrief om al die akties te onderne men die nodig zijn, wanneer de Duitse wensen per 1 juli realiteit zouden worden. Van de Nederlandse overheid wordt in dat geval verwacht dat ze over de brug komt. Varkenspest Verontrust toont het pvv-bestuur zich eveneens over de effekten van De bedrijfsekonomische kant van de superheffing, waaraan in deze bij eenkomsten eveneens de nodige aandacht werd besteed, kwam in de diskussies veel minder aan de orde. De problematiek van de niet-groei- ers is in de Tweede Kamer aan de orde geweest. Alhoewel de procedu re nog niet bekend is, is een aantal voorwaarden geformuleerd, te we ten: - de omvang van de veestapel mag niet groter zijn dan 45 melk- en kalfkoeien - de niet of nauwelijkse groei t.o.v. 1981 en 1982 is vertaald in -/- 10% tot 3%. Het referentiejaar is nog niet vastgesteld. Ten aanzien van de te vormen Pro vinciale Advieskommissie gaat de Raad akkoord met het voorstel de volgende leden te benoemen: 1A. Vermeer (N.C.B.) voorzitter 2. J. Berkvens (N.C.B.) 3. H. Juin (Z.L.M.) 4. P. Melsen (C.B.T.B.) 5. W. Lauwerijssen, toegevoegd se- kretaris namens de Direkteur LaVo (geen kommissielid) het bestrijden van varkenspest in ons land. Maar de grootste zor gen heeft het pvv-bestuur over het feit, dat we - inmiddels met 13 ent- gebieden - weliswaar explosies van varkenspest hebben voorkomen, maar dat de definitieve oplossing - na 2/2 jaar - nog steeds niet in zicht is. informatieverwerking varkenshouderij In 1981 startte de Stichting Informa tieverwerking Varkenshouderij (SI- VA) een technische ekonomische administratie. Momenteel doen daar nu ruim 4.000 varkenshouders aan mee. Dit meldt sekretaris ing. J.E.C. de Bresser het bestuur van het pro- duktschap voor vee en vlees (pvv). Hij koppelt daar het verzoek aan vast, de aktiviteiten van de sinds 1980 werkzame SIVA financieel te onder steunen. In zijn vergadering van 13 juni besloot het produktschapsbe- stuur daar 100.000 voor 1984 toe te wijzen. De Tweede Kamer der Staten-Gene- raal heeft de Landinrichtingswet op 13 juni 1984 met algemene stemmen aangenomen. Deze wet zal de Ruilverkavelingswet 1954, die een uitsluitend agrarische doelstelling had, vervangen. In de nieuwe wet kan landinrichting naast deze agrarische doelstelling, maatregelen en voorzieningen om vatten ten behoeve van de natuur en het landschap, de infrastruktuur, de openluchtrekreatie en de kuituurhis torie. Deze verbreding van de doel stelling was nodig door de verander de funktie van het landelijke gebied. De nieuwe wet kent vier vormen van landinrichting, te weten herinrich- Kroonberoep en schorsende werking Het Kroonberoep blijft in de nieuwe wet bestaan. Wel stelt de wet termij nen waarbinnen de onderdelen van de Kroonberoepprocedure moeten zijn afgehandeld. Alleen tegen onderdelen van een bestemmingsplan waartegen bij Ge deputeerde Staten geen bezwaar is gemaakt, zal geen beroep op de Kroon meer openstaan. Na goed keuring door GS worden deze on derdelen onherroepelijk en kunnen ze dus worden uitgevoerd. Voor de andere onderdelen heeft het Kroon beroep schorsende werking. Die schorsende werking kan alleen on gedaan worden gemaakt op verzoek van een belanghebbende bij de voorzitter van de afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State. Verkorting bestemmingsplanproce dures In de nieuwe wet zijn strakkere ter mijnen voorzien rond de totstandko ming van een bestemmingsplan. Tussen de eerste tervisielègging en het besluit van GS zal nooit meer dan 13 maanden mogen verlopen. Als niemand bezwaren tegen het plan indient, bedraagt deze termijn zelfs 8 maanden. In de gekozen kon- struktie heeft de gemeenteraad nu twee maanden de tijd het bestem mingsplan vast te stellen. Wanneer er sprake is van bezwaren dan is deze termijn maximaal vier maanden. Ook het kollege van Gedeputeerde Staten wordt in de nieuwe situatie gebonden aan strakkere termijnen: 3 maanden als er géén en 6 maanden als er wél bezwaren zijn ingediend. Schadevergoeding In de nieuwe wet vindt een uitkering plaats van de werking van artikel 49 van de huidige wet (schadevergoe ding regeling). Niet alleen zal scha devergoeding mogelijk zijn op basis van - veranderingen in - het bestem mingsplan, maar dat zal nu ook mo ting, ruilverkaveling, aanpassingsin richting en ruilverkaveling bij over eenkomst. Herinrichting en ruilverkaveling zijn hiervan de belangrijkste vormen. De wet biedt de mogelijkheid om de voorbereiding van die twee vormen op twee manieren te laten plaatsvin den; hetzij gefaseerd via een landin richtingsprogramma, dat wordt ge volgd door een landinrichtingsplan, hetzij vereenvoudigd door alleen het opstellen van een landinrichtings plan. De Landinrichtingswet biedt derhal ve alle mogelijkheden tot een flexi bele toepassing van een op specifieke inrichtingsproblemen toegemeten instrumentarium. gelijk zijn op basis van andere be sluiten, zoals bijvoorbeeld vrijstel lingen of aanwijzingen. Vrijstelling De gewijzigde wet zal ook een proce dure-regeling voor het vragen van vrijstelling (o.a. artikel 19) bevatten. De Europese Kommissie heeft de premie per ooi voor het verkoopsei zoen 1983/1984 voor producenten van schapevlees in Nederland vastge steld op ƒ55,-. In de loop van de maand juni kunnen die producenten van schapevlees van wie de aanvraag is goedgekeurd, uitbetaling van dit bedrag tegemoet zien, verminderd met het in februari j.l. verstrekte voorschot van ƒ21,-. Wijzigingen m.i.v. verkoopseizoen '84/'85 De Raad van Ministers heeft met in gang van het verkoopseizoen 1984/1985 een aantal wijzigingen in de EEG-premieregeling aange bracht. De belangrijkste wijzigingen houden in dat: - schapevleesproducenten nu (in dividueel dan wel in samenwer kingsverband) minimaal 10 in plaats van 5 ooien moeten hou den om voor een premie in aan merking te komen; - de berekening van de premie voortaan gebaseerd is op de ge middelde jaarlijkse produktie van lamsvlees; - de voorschotbetaling als zodanig komt te vervallen; een eventuele premie wordt eerst na afloop van het betrokken verkoopseizoen uitbetaald; - ook voor gedekte ooilammeren een premie kan worden verleend. De Europese Kommissie dient in verband met bovengenoemde wijzi gingen een aantal uitvoeringsregelin gen vast te stellen. Naar verwachting zal dit in het najaar gebeuren. Aan de hand hiervan zal de Neder landse toepassingsregeling worden aangepast. In verband met deze nadere uitwer king zullen premie-aanvragen voor het verkoopseizoen 1984/1985 ver moedelijk pas rond de jaarwisseling kunnen worden ingediend. Deze regeling zal erop neerkomen, dat Gedeputeerde Staten binnen twee maanden moeten beslissen over arti- kel-19-procedures van gemeentebe sturen. Wordt deze termijn over schreden dan is er sprake van een fiktieve weigering. Een korte T. V. flits, waar mijn i r-4 oog bij toeval op viel, voerde de V- wat achteloze kijker langs een tentoonstelling van allerhande landbouwmachines vervaar digd in Israel. Er was iets in die reportage dat me ondanks mijn gedachteloosheid opviel en dat zich in mijn geheugen nestelde: namelijk het enorme aantal wielen dat in de moderne land- bouwmachinerie op te merken valt. Niet alleen de wielen die rijden en die trekken, maar ook wielen die schudden en om gooien, die maaien en zaaien, die snijden en voren trekken, die sturen en steunen, die krachten overbrengen en toe rentallen opvoeren, die tellen en wentelen, die opspoelen en afwikkelen, die zuigen en spui ten, kortom die de handom draai van de boer zijn. Het is alweer een poosje geleden dat iemand het wiel uitvond maar de landbouw heeft er wel van geprofiteerd: het kan bij ons niet eens meer op! Hoe moei lijk is het dan je een boer voor te stellen zonder wiel. Ik moest dan ook even met mijn hoofd schudden toen ik in het boek over een middeleeuwse boeren gemeenschap, Montaillou, las dat men het daar nog zonder wiel klaarspeelde. Maar voor dat ik tijd kreeg me af te vragen hoè ze dat dan klaar speelde, realiseerde ik me dat dit buiten Zeeland en Brabant best nog wel voorkomt, en wel in het land van "ver van mijn bed" dat echt niet zö'n afstand van ons ligt. Ik ken een stam van bergbe woners in Afrika die ook zon der wielen boeren. Hun land is niet voor wielen gemaakt, want de velden liggen steil tegen de bergen geplakt: een wiel zou er maar af rollen! Hun wagen is hun hoofd, en hun vervoer be staat uit voetenwerk. Het water valt vanzelf op de akker, wordt geleid door greppels, en loopt er vanzelf weer af. Als in de Oc- tobernacht de Pleiaden, het ze vengesternte, aan de oostelijke hemel verschijnt, dan is dat het sein de grond te gaan bewer ken, met de hak. De kleine regens zullen nu spoedig wasdom geven aan welbereide grond. En als straks de tijd van oogsten komt, dan helpen buren en vrienden, ne ven en magen, en er komt geen wiel aan te pas. Van de eerste overvloed valt best een goede pot te brouwen, en niemand hoeft zich na het oogstfeest te laten rijden... POTTEKU KER Het gebied in Noord-Brabant, waar sinds 8 juni jl. een vervoer- verbod en een entplicht voor var kens bestond, is met ingang van 16 juni j.l. uitgebreid met het ge bied dat ligt ten oosten van de lijn Breda - Zundert - Hulsdonk - Achtmaal. Staatssekretaris A. Ploeg (land bouw en visserij) heeft hiertoe besloten om uitbreiding van de varkenspest in dit gebied te voor komen. In het nu toegevoegde entgebied gelden dezelfde bepalingen, die reeds van kracht waren in het entgebied, dat op 8 juni j.l. werd vastgesteld. Staatssekretaris A. Ploeg van landbouw en visserij heeft onlangs de officiële opening verricht van het bureau van uitvoering voor de ruilverkaveling Water land in Purmerend. Op de foto overhandigt de staatssekretaris een naambord aan de voorzitter van de plaatselijke kommissie, de heer J. Kok. De mededeling dat minister Braks per telex in Bonn geprotesteerd heeft tegen de compensatie, die men daar de West-Duitse boeren over een periode van 7 jaar wil geven, nota bene met ingang van 1 juli a.s., in ruil voor de afbraak van de monetair compenserende bedragen later dit jaar, stelt het bestuur van het produktschap voor vee en vlees (pvv) geenszins gerust. Vijf procent Duitse btw-compensatie in plaats van de in de EG afgesproken drie procent, die bovendien nog een half jaar eerder wordt toegekend dan afgesproken, staat in geen verhouding tot de compensatie van de Nederlandse producenten. "Dat scheelt ruim vijftien gulden per slachtvarken voor de Duitse mesters en dat is abso luut onaanvaardbaar", aldus het pvv-bestuur in zijn vergadering 13 juni De Tweede Kamer heeft op woensdag 13 juni gestemd over het wets ontwerp tot wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. De gewijzigde Wet op de Ruimtelijke Ordening zal nog door de Eerste Kamer bekrachtigd moeten worden. Het ligt in de bedoeling de Wet op de Ruimtelijke Ordening gefaseerd in te voeren. Afgesproken is dat ook het ontwerp voor een nieuw Besluit op de Ruimtelijke Ordening aan de Tweede Kamer zal worden toegezonden. De planning is erop gericht, dat met de - gefaseerde - invoering van wet en besluit in 1985 een begin kan worden gemaakt. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige wet volgen hieronder. 4 Vrijdag 22 juni 1984

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1984 | | pagina 4