9C gropatax z.l.m. Trekkers kunnen achteroverslaan voorkom zo'n ongeluk voortaan Dankbetuiging Kontroleer uw percelen op aardappelziekte! Dieren en trekkertrek centraal op Thoolse Dagen Inspraak keuze zout of zoet Grevelingenmeer Inhoud In verband met het tijdig klaarmaken van het blad, kunnen na dinsdag 15 uur, geen agendaberichten meer worden opgenomen. Red. AFD. WISSENKERKE Het bestuur nodigt U en Uw echtge note uit voor een ekskursie met lunch aan de firma Slykerman in Hendrik Ido Ambacht. Dit is een kwekerij van groenten- en bloemzaden o.a. theu- nisbloemen. Wij worden daar vrijdag 29 juni om 10.30 uur verwacht. Opgave aan uw sekretaris tel. 01107 - 1317 voor woensdag 27 juni. AFD. ST. ANNALAND De afd. St. Annaland van de Z.L.M. en de Tuinbouwstudieklub organi seren op 3 juli een avondekskursie naar de proefboerderij "Rusthoeve" te Colijnsplaat. Vertrek vanaf het Havenplein om 17.30 uur. Busreis Kring Oost- en Midden Brabant Door de grote belangstelling voor onze busreis op 7 augustus naar Zeeland, met name de Oosterschel- dewerken, heeft het bestuur een ex tra bus in moeten zetten. Hierdoor zijn er nog enkele plaatsen open en kunt u zich alsnog aanmelden voor deze interessante en leerzame dag. Opgave kun u doen door middel van storting van 25,— p.p. op bankrek. 3000.05.370 van de Z.O.N. te Eind hoven, onder vermelding van "bus reis". Het bestuur Kring Oost Zuid-Beveland De "Gezinsdag 84" was een groot succes. Het Kringbestuur wil allen die enthousiast hun medewerking verleenden om dit succes te bewerk stelligen hartelijk danken. Folkloristische dag IJzendijke 21 juli Een kleine greep uit het programma: Grandioze optocht met vele paarden en prachtig versierde sjezen. Ringrijden op ongezadelde boeren paarden. (Pikeurs in klederdracht). Ringrijden in versierde sjezen. (Echtparen in klederdracht). Demonstraties: schapen scheren met de hand: koeien melken; beslaan van paarden; koolzaad dorsen met de vlui; vlasbewerken en wedstrijd vlaszwingelen; geiten melken en geitekaas maken. Land- en tuinbouwblad Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28. 4461 AJ Postbus 2116. 4460 MC Goes (01100)21010) Stationslaan 4. 4761 BG Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen (01 680-27921) Redaktie Mr J Oggel, hoofdredaktie tel huis 01 100-20228 J. Wierenga. eindredaktie tel huis 01102-3993 Marijke Schipper de Ruijter red. assistente Adressering en abonnementen: Vermelding op adresbandje onder lidno.: (Voor leden en losse abonnementen) Secretariaat Z.L.M -Goes telefoon 01100-21010, tst 12 Vermelding op adresbandje onder lidnr. (Voor donateurs) Polisafdeling O V M -Goes telefoon 01100-24000 Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: DRUKKERIJ VINK B V. Nassaustraat 1 3 4571 BK Axel Postbus 1 6 4570 AA Axel Postgiro 206991 2 Tel 01155-2020 Telecopier 2951 Telex 55230 Mede namens mijn vrouw en kinderen wil ik allen, die bij mijn afscheid van de Z.L.M. op vrijdag 15 junij.l. van hun belangstelling blijk gaven, van harte dankzeg gen. Veel dank ook voor de vele ge lukwensen, bloemen en geschen ken. Bovenal hebben de vele blijken van vriendschap en hartelijkheid deze dag voor ons tot een zeer bijzondere gemaakt. Wim Sinke Zeeuwse dag van het paard Zaterdag 30 juni wordt in Seroosker- ke de Zeeuwse ,dag van het paard ge houden. Dit jaar voor de 15e maal, en alle samenwerkende stamboeken houden dan hun keuringen, en nemen in het middagprogramma deel aan schitterende demonstraties. Omdat 1984 tot het jaar van het trekpaard is uitgeroepen, treden deze trekpaarden meer op de voorgrond dan anders. Tevens wordt de gehele dag een spring concours-hippique gehouden voor pony's in de klassen B.L.M. en Z. Ruim zestig kombinaties komen er die dag in de ring, waarvoor par- courbouwer Anton Hanse uit Kerk- werve tekend voor de bouw. "Het is dit jaar voor de 15e maal de Zeeuwse dag van het paard, en te vens het jaar van het trekpaard, waarvoor een extra nummer in het middagprogramma met paarden landbouwwerktuigen, hiervoor zijn zestien trekpaarden ingezet" zegt Jan Lantinga de ijverige direkteur van de stichting Het middagprogramma begint om één uur met de prijsuitreiking van het springen pony's, klasse B en L, en de opening van voorzitter Jos Brooymans. Daarna volgen demon- straties, Shetlandpony's - Concours Trekpaarden - Friese paarden - de- filé Shetlandpony's New Forest po ny's Welshpony's Appaloosa paar den en Fjordenpaarden. Prijsuitrei king mennen van pony's en paarden klasse L.M. en Z. Barrage pony's klasse M en prijsuitreiking - Trek paarden voor oude landbouwwerk tuigen - Fjordenpaarden - Défilé Trekpaarden Haflingers_ en Haflo- Arabe paarden - Barrage pony's, klasse Z - Trekpaarden Hongaarse post en a la flêche rijden - Haflinger paarden - New Forest pony's Tally - Ho, - Trekpaarden aan de hand, 4- 8- en 16 spannen. Dit allemaal zaterdag 30 juni aan de Rijkebuurtweg op de terreinen van Manege "De Eendracht" te Seroos- kerke. Snijmaiskijkdagen Cranendonck uitgesteld! Als gevolg van het slechte weer is de groei van de snijmais zodanig geweest, dat de proefveldresulta ten nog niet duidelijk zichtbaar zijn. Om deze reden zijn de snij maiskijkdagen van 25 en 26 juni a.s. tot nader order uitgesteld! radio - t.v. Dinsdag 26 juni a.s., Hilversum II (402 meter), 12.16 -12.26 uur Open dagen Proefstation voor de Bloemisterij te Aalsmeer in het teken van produktievernieuwing. Donderdag 28 juni a.s., Hilversum II (402 meter), 12.16 - 12 26 uur "Het Landbouw Ekonomisch Be richt", een vraaggesprek met ir. C. van Bruchem van het Landbouw Ekonomisch Instituut. Reeds enkele weken wordt deze ziekte ook in Zuidwest Nederland waargenomen. De lage tempera tuur is er waarschijnlijk de oor zaak van dat ze niet sneller heeft doorgezet. Vanaf 21 mei werd al in een vijftal radioberichten op de aanwezigheid van de ziekte ge wezen. Het is onbegrijpelijk dat er desondanks nog steeds aardappel afvalhopen open en bloot de kans krijgen sporen te produceren. SPUIT ZE RADIKAAL DOOD - VANDAAG NOG! Met Round up. In de omgeving van afvalhopen en andere percelen waar reeds aan tasting werd waargenomen dient men zieke plekken dood te spuiten en de komende weken minstens twee maal per week een behande ling met maneb-tin uit te voeren. In alle andere gevallen wordt een bespuiting om de vijf, hoogstens zeven dagen aanbevolen. De middelen AAcuram en Shell Curam kunnen worden ingezet in die gevallen dat men beslist had moeten spuiten maar daar, hoe dan ook, een dag of wat te laat mee was. Komt er duidelijk aan tasting voor dan hebben ook deze middelen geen zin meer maar geldt: plekjes "ziek" doodspuiten en 2 x per week maneb-tin. Kontroleer Uw percelen. Let vooral ook op de stengelaantas- ting. Konsulentschappen voor de Ak kerbouw in Zuidwest Nederland P. Verhage Luis in bieten De luisbezetting in de bieten nam de laatste week sterk toe. Let op de waarschuwingen via de radio en het telefoonbandje 01806-14166. N.B. Er worden dit jaar in Zee land géén kaarten verstuurd. Accountantsunie (boekhoudburo) der Z.L.M. tel. 01100- 15710 (Goes) tel.01180- 11451 (Middelburg) tel.01170 - 4285 (Oostburg) tel. 01640 - 43350 (Bergen op Zoom) tel.01665 - 2604 (St. Annaland) tel.01110- 6051 (Zierikzee) Fijnaart: vrijdag 29 juni a.s. 11.30- 13.00 uur, Hotel de Graanbeurs Onderlinge Verzekeringsmij van de Z.L.M. Kb. 70 - F. den Hollanderlaan 16 4460 bM Goes tel. 01 10O-24C 30 Telex 55537. Landbouw huis - Grote Markt 28 - Goes. Dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur de heren J. Zuidweg en J. van Nispen Landbouwhuis - Stationslaan 4 - Zevenbergen. Donderdagmorgen van 09.00 - 12.00 uur. de heer J. Vroegop. De SEV-er in Zeeuws-Vlaanderen, de heer J.P. van Wijck, is van 25 juni tot 16 juli met vakantie. U kunt zich in voorkomende gevallen richten tot de SEV in het Landbouwhuis te Goes. Het hoofd van de Sociaal Ekonomische Voorlichtingsdienst de heer J. Markusse is met verlof van 18 juni tot en met 6 juli. Zijn mede- werkers(sters) nemen waar. Van woensdag 27 juni tot en met za terdag 30 juni vinden de traditionele Thoolse Dagen weer plaats. Enkele grepen uit het programma: woens dag is er o.m. een jeugd-trekkertrek. Vrijdag zijn er keuringen en kam pioenskeuringen van rundvee en schapen. Voorts zal worden bepaald welk paard zich het sterkste van Tholen mag noemen en zijn er de monstraties bestgaand rijpaard en pony en is er een ringsteek wedstrijd. Zaterdag vinden de grote trekker- trekwedstrijden plaats. Voor kinde ren trekkertrek met olifanten. Het gevarieerde programma wordt op geluisterd met veel muziek. De zonden zijn vergeven! Dit is een woord ten leven, bevrijdend van de schuld. Wat God ons ooit beloofde, wordt nu voor wie geloofde, in Jezus'naam geheel vervuld. Gezang 365 Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij ons gegeven heeft, delen wij U mede, dat de Here onze lieve man, vader, groot- en overgrootvader BARTEL MEIJERS echtgenoot van Cornelia N. Wisse eerder weduwnaar van Elisabeth de Visser na een korte ziekte van ons heeft weggenomen op de leeftijd van 82 jaar. 4461 HN Goes, 18 juni 1984. Frans den Hollanderlaan 8. Goes: Goes: Geertruidenberg: Oost-Souburg: C.N. Meijers-Wisse Cor Meijers Henny Meijers-van Doorn Mia Barczuk-Meijers Wladek Barczuk Mare Els van den Heuvel-Meijers Wim van den Heuvel Anton Goes: Jan Meijers Rita Meijers-Jacobse Annelies De begrafenis heeft plaatsgevonden op donderdag 21 junij.l. op de algemene begraafplaats te Goes. Fokveedag Walcheren Bezoek de Fokveedag Walcheren op vrijdag 6 juli a.s. te Serooskerke (W) op het bedrijf van J. Pouwer. Aanvang der keuringen om 09.00 uur van fokvee, vleesvee (dikbillen) en schapen. Gezien de inzending belooft dit een instruktieve fokveedag te worden. Namens het comité, B. Koole, sekretaris De Minister van Verkeer en Water staat heeft de Raad van de Water staat verzocht advies uit te brengen over een nota met bijlagen inzake de keuze tussen een toekomstig zout of zoet Grevelingenmeer. Over de projectnota zal door de Rijkswaterstaat voorlichting gegeven worden op: 2 juli 1984 in gemeenschapscentrum 'Het Tonnenmagazijn' aanvang 20.00 uur Haven NZ 38 te Brouwershaven. pag. 4 Drs. v. Kempen van de Sui ker Unie is tegen verlaging MCB's en loslaten minimumprijs suiker, pag. 5 Nieuws uit Brussel pag. 6 en 7. De praktijk met een waarschuwing voor de aarappel- ziekte pag. 8 Landbouwbureau Wierum 75 jaar. pag. 9 Wim Sinke was gezichtsbe palend voor ZLM. pag. 10 Tot nu toe valt het werken met de computer tegen pag. 11. Het LEI de resultaten van de landbouw in het Zuidwesten zijn verbeterd., pag. 12 De superheffing pag. 13 Russische konsulent wil Westerse kwaliteit, pag. 14, De waarde van organische mest. pag. 16. Een excursie naar proef station voor het fruit, pag. 17 Ontwikkelingen in onze fruitrassen. pag. 18 McCain wil de boer zelf op. pag. 23 markt. 2 Vrijdag 22 juni 1984

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1984 | | pagina 2