VOOR ml VROIIW Vakantie in Dartmoor Nationaal Park Opgave Provinciale Ploegwedstrijden Noord-Brabant Leerlingen Prinses Beatrixschool wandelden voor adoptiekind Diaserie/videoband "Wat is een coöperatie?" Fokveedag in Nisse onder redaktie van de Redaktiekommissie i Bond van Plattelandsvrouwen voor Zee- I land en Brabant Redaktieadres: Mevr. L.J.de Regt - van Maldegem Anna Mariaweg 1, 4494 PB Geersdijk 2 Juni! Een waterige zon schijnt over het Brabantse land. Het is nog vroeg in de morgen als we de eerste landsgrens over gaan. Door een nat België naar de kust. Zeebrugge voor een overzet naar Folkstone. In vlug Engels wordt ons daar duidelijk gemaakt dat we naar Calais voor de overtocht naar Engeland moeten vanwege de staking. Hup naar Frankrijk! Op de boot zien we de Franse kust langzaam verdwijnen, terwijl de krijtrotsen aan de andere kant uit de zee oprijzen. In 75 minuten gaan we over naar Groot Brittannië, Het dis- trikt Devon in Zuid Engeland is ons reisdoel. We hebben voor ons gezin op een boerderij in het grote natuur park woonruimte geboekt. Voor m'n gevoel rijden we 's avonds op de heenreis steeds verder in een onbe gaanbaar wild gebied. Het wordt al donker, het gaat regenen en de we gen worden steeds smaller. We rijden door koepels van groen met slechts hier en daar een huis. De heksen en de trollen lijken hier nog te bestaan. Maar het einddoel is bereikt. Buck- land in the Moor. Een kerkje in het natuurgebied, helemaal alleen met een smalle weg de heuvel op naar ons adres, de Elliots Hill farm. Oude boerderij De vriendelijke boer verwelkomt ons op de hele oude boerderij. Het van grote steenblokken opgetrokken huis is heerlijk verwarmd en ieder van ons zoekt een plekje in de ruime boeren woning. Ik ontdek de andere mor gen, dat de boer met zijn gezin in de bijgebouwen woont en deze zijn vijfhonderd jaar oud. De boerderij omvat naast vele oude kotten (op z'n Brabants) ook nog een "riding cen tre". 20 rijpaarden horen thuis op de boerderij die 110 acres groot is. In de vroege morgen komen de klanten. Het paard wordt gezadeld en men kan vertrekken. Door het grote natuurgebied is het een ideaal gaan voor paard en ruiter. De boerin heeft een groot aandeel in het werk met de paarden. Geholpen door twee meisjes worden de paar- den gekamd en geborsteld, in en uit de wei gedaan, op stal, gezadeld, de hele lieve dag door. Zaterdag en zondag op z'n drukst natuurlijk. Hoewel het na de natte aankomst prachtig weer werd, heb ik haar nooit anders dan met rubber laarzen en een dikke trui gezien. Pas bij 25 gr. kwam er een t-shirtje te voorschijn. Ook zag ik haar mee sjouwen om de 25 ha ingekuild gras te helpen onderdekken. De zware au tobanden werden door de boerin op z'n plaats gelegd zodat het plastik niet weg kon waaien. Omdat iedereen mee kon lunchen - als je de hele dag wilde rijden - was er in de grote woonkeuken een lange tafel met banken. Hier schoof een ieder aan voor cake en thee. De grote open haard werd gestookt met kolen en hout en verder kon er een blind paard weinig schade doen. Hoewel de boerin, alle apparatuur op huishoudelijk gebied bezat, leefde ze zeer sober. Ze werkte de hele dag voor het bedrijf. Bloemen of groen tetuin heb ik dan ook niet kunnen vinden. Er waren wel bloemen. Nooit heb ik zoveel bloemen in het* wild zien bloeien als in dit nationaal park Dartmoor. Dart is een rivier die zich door het gehele reservaat kron kelt. Met watervallen en helder water stroomt hij naar de oceaan. Ik heb de forellen doodstil liggend in het glas heldere water gezien. Moor betekent moer en dat kennen we ook in Ne derland. De duizenden kilometers lange heggen - die door de Moor lie pen - waren opgebouwd uit grote stenen, waar door de eeuwen heen allerlei planten en bomen omheen gegroeid waren. Ik zag heel wat bloemen uit mijn tuin in het wild te rug. Het was een nooit meer té ver geten gezicht. De varens met hulst, meidoorn in volle bloei en daartus sen roze, blauwe en witte bloemen. Met een Engels ontbijt in je maag kun je wel tegen een stootje, dus trokken wij het reservaat door. Eerst te voet, maar al spoedig begrepen wij dat het hele gebied alleen per auto te bezien is. Het duizenden ha grote gebied is nog niet zo gemakkelijk te beschrijven. De wegen zijn goed aangegeven, toch moet men een \aart meenemen in dit natuurreser vaat. Alles loopt hier in de vrije natuur, slechts door de cattle bridge geschei den van de bewoonde wereld. Veel paarden met hun veulentjes, schapen met zwarte koppen en poten. De koeien lijken aan niemand toe te be horen. Toch ontdekken we dat ze gemerkt zijn. Ik vraag me af of de schapen - nu het zo warm wordt - niet van hun winterjas verlost zullen worden? De Moor is afwisselend. Soms wild, ruig, onherbergzaam. Dan weer een klein dorp met een kerk, door glooiende groene weiden omringd, door muren van groen met bloemen. Ook weer stukken bos en open vlaktes met grote stenen. Subtropisch Van het natuurgebied, waarin onze gastheer woonde was het maar 18 km naar de stranden, ruige klippen en beschutte inhammen. In de reisfol- der staat dit gebied aangegeven als subtropisch. Ik heb veel Yuka's ge zien en hangende tuinen aan de kust. De mondaine badplaats Torquay aan de Tor Bay was zeker een dag- bezoek waard. Het water was er echt blauw en de winkels vol met troep of anders heel duur. Mijn goed gespaarde centjes - om gezet in ponden - voor Wedgewood kopjes heb ik mee terug gebracht, want ik heb ze niet kunnen vinden. De Royal Albert kopjes stonden er wel voor 30,—Kosten ze in Steenbergen ook, dus dat hoeft dan niet. Voor je het weet is de week om. De laatste dag willen we het kalm aan doen. De weg terug is 800 km en de over tocht. Een Engelse cream thee hoort er toch nog wel bij. Helemaal in stijl, geserveerd onder een grote boom voor een witte cottage. Cakes met eigen gemaakte aardbeienjam en hele dikke slagroom. Het servies met een pot thee, een pot warm water, melk en suiker. Hoewel mijn maag heel wat kan verwerken heb ik het opgegeven. Na anderhalve cake was het meer dan genoeg en begrijp je dat het eigenlijk als maaltijd bedoeld is. 's Avonds nemen we afscheid van boerin en boer. Vanwege het Engelse ontbijt is het stuk Nederlandse kaas overgebleven. Met een pot stroop probeer ik de Nederlandse land bouw op te hemelen. Heel glunde rend bekijkt mijn Engelse kollega de produkten van Nederlandse bodem en ik krijg een welgemeend "dank je" te horen. Het was een goed besluit van een goede vakantie. Sien Overbeeke Zaterdag 1 september a.s. worden weer de jaarlijkse provinciale ploeg- kampioenschappen voor Noord- Brabant georganiseerd. Deze wed strijd vindt plaats in West-Brabant. Om mee te kunnen doen moet je je opgeven vóór 25 juli a.s. bij de se- kretaris van jou R.A.K. of A.J.W. kring. Als er in jouw R.A.K. of A.J.W.-kring ook kringploegwed- strijden worden georganiseerd, zal de organiserende kommissie voor de verdere opgave zorgen. Bezoek de Méridon Chateau de Méridon heeft dit najaar nog mogelijkheden tot verblijf voor groepen. Méridon bestaat al meer dan 20 jaar als nederlandse volkshogeschool in Frankrijk. Gelegen in een beschermd natuurgebied (Yvelines) en toch maar 35 km van Parijs, dicht bij Versailles en Chartres, is het kasteel een ideaal punt voor studieweken, introduktiedagen en kursussen. De tweetalige staf beschikt over rui me ervaring in het opzetten van pro gramma's, die voor elke groep op maat gemaakt worden. Méridon is in staat ontmoetingen tot stand te brengen met groeperingen in Frank rijk en goede inleiders te vinden op velerlei gebied. Zo kan Méridon helpen om het "andere" Frankrijk te ontdekken. Ook de groepen die een programma in eigen beheer willen uitvoeren, kunnen op Méridon te recht. Boekingen voor 1985 dienen nu reeds gedaan te worden, gezien de grote vraag! Inlichtingen via de Stichting voor Europees Volkshogeschoolwerk, postbus 57, 1860 AB Bergen, telefo nisch 02208 - 2840 gedurende kan tooruren en rechtstreeks met Méri don: 09.333 3 052 1529. Adres: Cha teau de Méridon 78460 Chevreuse Frankrijk. Vrijdag 22 juni 1984 De leerlingen van de Prinses Beatrix School te Kruiningen hebben ook dit jaar weer een wandeltocht gehouden voor hun achtjarige adoptiekind Jamvang Choegyal, die in een Tibetaans S.O.S. kinderdorp woont. Woensdag legden de jongelui en hun docenten - Financieel ge steund door sponsors - de nodige kilometers af. Op deze wijze wilden zij vol doende geld bijeen brengen om de maandelijkse en extra bijdra gen voor deze jongeman ook voor het komende jaar weer veilig te stellen. De vrouw in het eigen bedrijf: Meewerken of meeondernemen? In Nederland werken naar schatting 200.000 vrouwen, samen met hun mannen, in het eigen bedrijf. Voor namelijk in het midden- en kleinbe drijf en in de land- en tuinbouw. Zij hebben vaak een onmisbare inbreng voor het reilen en zeilen van het be drijf. Desondanks wordt dit in ver schillende opzichten niet als zodanig beschouwd. Hun betekenis voor de betrokken bedrijfssektoren wordt onvoldoende erkend. Hoe is haar positie op het gebied van de sociale zekerheid? Hoe speelt de belastingwetgeving op haar positie in? Zijn er speciale kursussen en oplei dingen nodig? Over deze en andere vragen en daarmee verband houdende knel punten en mogelijkheden voor op lossingen, zal worden gesproken en gediskussieerd tijdens de Themadag MEEWERKENDE VROUW IN HET EIGEN BEDRIJF op 20 juni 1984 in Musis Sacrum te Arnhem. Op die dag zal worden ingegaan op twee onlangs afgesloten onderzoe ken naar de positie van de meewer kende vrouw. 29 juni - Afd. Walcheren organiseert een schuurfeest. Plaats: Binnendijk 5 te Nieuw en St. Joosland. Aanvang: 21.00 uur. Entree: 4,00 voor leden en 6,00 voor niet-leden. 30 juni - Landelijke sportdag te Hen gelo (Gld.) 1 juli - Afd. Zevenbergen doet mee aan polsstok-spring wedstrijden. Opgave bij Gerda. 7 juli - Afd. Tholen/St. Philipsland organiseert haar jaarlijkse schuur feest. 7 juli - Afd. Fijnaart e.o. houdt haar traditionele fiets-, auto-, en trekker- behendigheidswedstrijden op het terrein van de bandenmarkt aan de Langeweg te Fijnaart. Aanvang half twee. Inschrijven mogelijk tot half vier. Trekker- en auto-rijbewijs meebrengen. Na afloop, om 20.00 uur, barbecue bij de fam. Hanson, Kwartiersedijk 23 te Fijnaart. Opgave hiervoor bij Hetty Bom, Kadedijk 72, Fijnaart (tel: 01686-4478) of bij Jaco van Beem, Drogedijk 71, Oudemolen (tel: 01682-2703). 14 juli - Afd. Schouwen-Duiveland organiseert een schuurfeest - bij de fam. Binck, Zuid-Hogeweg 1 te Ou- werkerk. Aanvang: 21.00 uur. En tree: 4,00 voor leden en 6,00 voor niet-leden. Onlangs is een diaserie over de land en tuinbouwcoöperaties in Nederland gereedgekomen. Deze diaserie, geti teld "Wat is een coöperatie?" is door Rabobank Nederland aangeboden aan de Nationale Coöperatieve Raad voor land- en tuinbouw ter gelegen heid van het vijftig-jarig jubileum van de Raad. De diaserie is vervaardigd door de audio-visuele dienst van Ra bobank Nederland op initiatief van een coöperatieve PR-werkgroep waarin zitting hebben de CHV, In terpolis, Veecentrale NCB, Rabo bank Nederland, Suiker Unie en DMV/Campina. De diaserie alsmede de videoband is nog tot 1 juli a.s. telefonisch te be stellen bij het sekretariaat van de Nationale Coöperatieve Raad, tel. 070-541700. De kosten voor een diacassette met geluidsband (afspeelbaar op Elec- trosonic ES-3601(2 3) bedragen ƒ650.— per stuk (exkl. BTW). De videoband is te bestellen voor diverse systemen en de kosten hier van bedragen 65,- per stuk (exkl. BTW). 19 De Bevelandse Fokveedag die zaterdag plaats vond als onderdeel van het totaalgebeuren dat bekend staat onder de naam "Schaapscheerders/eest Nisse heeft mede dankzij het fraaie zomerweer veel belangstelling geno ten. Dieren van allerlei soort en ras zetten hun beentje aangemoedigd door hun fokkers voor op zowel het dorpsplein als op de Kasteelweide even buiten het dorp. Hier vonden de keuringen plaats van koeien, geiten en paarden en werden de kampioenschappen schapendrijven gehouden. Ademloos werden de verrichtingen van de Border Collies en hun bazen gevolgd, 's Ochtends had de heer F.C. Prillevitz direkteur van Staatsbosbeheer het Schaap- scheerdersfeest geopend met het hijsen van de nieuwe vlag van de Zeeuwse Schaapskudde. Op de foto: de vier beste ooien met op de achtergrond kerk en toren van Nisse. Uit d£.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1984 | | pagina 19