McCain wil ten behoeve van kwaliteit rechtstreekse kont(r)akten met aardappeltelers Drs. van Kempen: Verlaging MCB's kosf Suiker Unie 6 miljoen! Land- en tuinbouwcoöperaties leggen meer accent op onderlinge samenwerking Betrokkenheid Nieuwe rassen Taak Fusiestorm uitgewoed Rekord poolprijs aardappelafzet organisatie Tuin '85 McCain Europa bv te Lewedorp gaat er na de verwoestende brand weer volop tegenaan. Het bedrijf gaat haar kontakten met de aardappeltelers verstevigen en zal haar aardappelen voor een deel ook zelf bij de boer gaan kopen. Het konsern is ook begonnen met de bouw van een uiterst moderne sorteerstation in Lewedorp. In Hoofddorp zijn besprekingen om het sorteerbedrijf van Van Tuyl over te nemen in een zeer ver gevorderd stadium. In beide bedrijven zullen aardappelen veldsgewas gesorteerd gaan worden hetgeen McCain met één sprong automatisch bij de teler brengt. Vanuit deze situatie wil het konsern ook richting geven aan o.a. de verbetering van de kwaliteit van de aardappelen en de ontwikkeling van nieuwe rassen. De nieuwe aktiviteiten zullen plaats vinden binnen een nieuwe b.v.: McCain Potatoes (Holland) BV. Een geheel zelfstandige onderneming onder direktie van de direkteur van McCain Europa BV, de heer J.M. Huige. McCain Europa heeft binnen Ne derland een omzet van meer dan 200.000 ton 50 mm opwaarts gesor teerde aardappelen waarvoor toch ongeveer 400.000 ton veldgewas aardappelen nodig zijn; een zeer fors gedeelte van de totale Nederlandse konsumptie aardappeloogst. Bovendien is McCain in Nederland een niet onbelangrijke exporteur van aardappelen. Zo werden b.v. gedu rende de laatste maanden niet min der dan 75 schepen met aardappelen met exportbestemming, verladen hoofdzakelijk vanuit Zeeuwse ha vens. maar ook wel vanuit de N.O.- en Flevopolder. Direkteur Huige: "Voor al deze ak tiviteiten onderhielden we nauwe lijks of geen kontakt met de telers maar maakten we gebruik van han delsbedrijven. Een meer dan uitste kende vorm van organisatie, waar wij in het verleden, maar ook in de toekomst, dankbaar gebruik van zullen blijven maken. Echter vol strekt onvoldoende om binnen ons denkklimaat, richting te kunnen ge ven aan nieuwe ontwikkelingen. McCain gaat zijn kontakten met de hoort. Daarom neemt McCain die stap door rechtstreeks bij de teler te gaan kopen. Daarvoor zijn al mede werkers aangetrokken. Zij sluiten niet alleen de kontrakten af maar begeleiden de boer ook bij het teelt proces en de oogst. De koop van de aardappelen zal in alle denkbare vormen mogelijk zijn. "Ook zullen de telers naar de fabriek worden uitgenodigd om daar de ver werking te zien. Op die wijze denkt de direktie van McCain de betrok kenheid van de teler bij het gewas te vergroten en daardoor de kwaliteit op te kunnen voeren." (Holland) BV zal zich ook bezig houden met het kweken van nieuwe rassen want vooral op dit punt zijn volgens Huige nog mogelijkheden om de konkurrentiepositie van de Nederlandse aardappelteler en de verwerkende industrie - die hier pa rallel lopende belangen hebben - verder veilig te stellen en te verstevi gen. Huige meent dat een waarschuwend geluid ten aanzien van de unieke aardappelpositie van Nederland binnen Europa op zijn plaats is: Bij buitenlandse fabrikanten maar zeker ook binnen landen die tradi- Het nieuwe aardappelsorteerstation van McCain telers daarom rechtstreeks verstevi- gen". Hij vindt het onbevredigend dat de teler tot nu toe eigenlijk geheel bui ten de verwerking staat en de «stem van de verwerkende industrie niet De heer Huige verwacht overigens dat de betaling van de aardappelen op niet al te lange termijn zal gaan op basis van kwaliteit en naar grofte van het gewas. Het nieuwe bedrijf McCain Potatoes tioneel sterk afhankelijk zijn van Nederlandse aardappelen wordt reeds jaren lang met argusogen de ontwikkelingen in Nederland ge- olgd en bestudeerd. De vraag mag, indt hij, gesteld worden hoe lang het nog duurt voortdat men er daar in slaagt de kwaliteit van hun eigen J.M. Huige produkt en mogelijkerwijs niet min der problematisch de aliteit van hun eigen managenent zodanig te verbe teren dat men self-supporting wordt. De inspanningen die op dit gebied geleverd worden zijn volgens Huige, ronduit indrukwekkend. "Het is voor Nederland een absolute noodzaak om niet op haar lauweren te gaan rusten maar zeer intensief te blijven werken aan het scheppen van voor waarden die moeten leiden tot ver dere kwaliteitsverbeteringen, en een konkurrerende teelt." Hij ziet hierin voor de aardappelver- werkende industrie een bijzondere taak weggelegd. Als grootste afnemer zal de industrie een sterk stimulerend beleid moeten voeren en samen met de telers voor waarden moeten scheppen dat bij voortduring gericht zal moeten zijn op verbeteringen. Bij McCain realiseert men zich ter dege, en worden dus plannen ontwik keld die moeten leiden tot grotere in spanningen om het apparaat zo kon- kurrerend mogelijk te maken. Dat zal moeten komen vanuit het aardappel- gebeuren waarbinnen de kostprijs erg belangrijk is, naar ook de kwaliteit erg belangrijk blijft. McCain speelt hierop in. Haar agrarische aktivitei ten zullen binnenkort volledig losge maakt worden van McCain Europa BV en het karakter krijgen van een geheel zelfstandige onderneming waarbinnen de aktiviteiten van on derzoek, het stimuleren van nieuwe ideeën en het kommercialiseren van het produkt aardappelen efficiënter en effektiever zullen worden gebun deld dan tot nu toe het geval was. J.W. Door de verlaging van de Monetair Kompenserende Bedragen per 1 januari 1985 met 0,85% zal er voor de Suiker Unie een minder op brengst van ca. 6 miljoen ontstaan. Tegelijkertijd moet wel de mini mumprijs gebaseerd op de oude, hogere interventieprijs worden be taald. Voor deze bijzondere situatie moet een oplossing worden ge vonden. Dat zei de voorzitter van de Suiker Unie de heer K.C. van Kempen, die dinsdag 19 juni j.l. een uitvoerig betoog hield over de EG-suikerregeling tijdens de jaar vergadering van de koöperatie in Breda. In het algemeen hebben de coöperaties in 1983 hun posities op de agrarische markten geconsolideerd. Aan het massale fusieproces dat de laatste tien jaar het coöperatieve beeld bepaalde, begint nu duidelijk een eind te komen. In plaats daarvan richten de verschillende coöperaties zich meer en meer op onderlinge samenwerking. De dienstverlening door de coöpe raties begint steeds belangrijker te worden voor de agrarische onder nemer. Dat zijn enkele ontwikkelingen bij de land- en tuinbouwcoöperaties die onder meer naar voren komen in de resultaten van de enquête die de Nationale Coöperatieve Raad voor land- en tuinbouw ook dit jaar weer onder zijn leden heeft gehouden. Leden van de NCR zijn de centrale (organisaties van) land- en tuinbouwcoöperaties in Nederland en de drie Centrale Landbouw Organisaties. Kritiek had drs. van Kempen op de voorstellen die door de Nederlandse regering in Brussel zijn gedaan om over te gaan tot een versnelde inning van de produktieheffing op suiker en van een vertraging van de export van A- en B-suiker. "Wij hebben daar grote bezwaren tegen want het zou betekenen dat een aanvullende last wordt gelegd op de schouders van de producenten die juist de verant woordelijkheid op zich hebben ge nomen van de volledige financiering van de lasten van de export!" De voorzitter meende dat de over heid nu ook eindelijk eens een einde moet maken aan de onrechtvaardige ongelijke behandeling van suiker en zetmeelzoetstoffen. Ook zei hij grote bezwaren te hebben tegen het feit dat voor suiker het hoge btw-tarief van 19*? geldt. Daardoor wordt onze sui ker duurder en doen veel konsu- menten in de grensstreek hun suike rinkopen in het buitenland. Dat zou al B '/2% uitmaken van het kilopak- volume. Hij pleitte ervoor suiker on der het normale tarief van 5te brengen en verklaarde een tegen stander te zijn van het instellen van een uniform btw-tarief van 14 a 15%. "Wij zien een dergelijke daarvan te verwachten aanslag op de afzetmo gelijkheden van suiker en waren waarin suiker is verwerkt niet graag", aldus van Kempen. Zorgen baart hem ook op het plan dat de overheid heeft om de minimumprijs voor sui ker los te laten. "Waarom vrijwillige afspraken en regelingen - die goed werken afbreken", zo stelde hij. De direkteur van de Suiker Unie de heer J. Mulder, hield een inleiding over de vraag of de EEG mee moet doen met de Internationale Suikero vereenkomst of niet. Hij kwam daar bij - onder voorwaarden - tot de kon- klusie dat het streven naar een goede overeenkomst en een lidmaatschap de steun van de suikersektor verdient. Hij waarschuwde wel voor een over eenkomst die voornamelijk uit poli tieke overwegingen tot stand zou ko men en waarbij belangen van telers en industrie opgeofferd zouden worden: "Een dergelijke overeenkonst wensen wij niet en we rekenen erop dat de EG-onderhandelaars zich zoveel mo gelijk aan het hun gegeven mandaat zullen houden". Een belangrijk aandachtspunt van de grotere coöperaties is de verbete ring van de kontakten met hun le den. Door middel van een systema tische aanpak van informatiever strekking en ledenvergaderingen wordt de "achterstand" die als ge volg van de grote fusies van de laat ste jaren hierin was ontstaan, nu snel ingelopen. De coöperaties hebben de laatste ja ren hun dienstverlening aan de leden in de vorm van vaktechnische voor lichting en bedrijfsbegeleiding aan zienlijk uitgebreid. Naast de bezui nigingen door de Rijksvoorlichting speelt hierin ook een veranderende opvatting ten aanzien van de voor lichting bij coöperaties een rol. De specialisatie is binnen de land- en tuinbouw thans zover voortgeschre den, dat de ondernemer in toene mende mate behoefte heeft aan ge specialiseerde kennis "van buiten af', in dit geval van zijn coöperaties. Een ontwikkeling die zich steeds duidelijker manifesteert is de onder linge samenwerking tussen de ver schillende coöperaties. Het meest duidelijk is deze tendens waarneembaar in de aan- en ver- koopsektor, met name in de inten sieve veehouderij. Dit komt vooral tot uitdrukking in de vorm van deel nemingen en dochterondernemin gen. Ook de samenwerking tussen de coöperatieve banken en verzekerin gen neemt toe. In de zogenaamde "Rabopolis" werkt de Rabobank rechtstreeks samen met een aantal onderlinge schade- en verzekerings maatschappijen. Wat betreft de marktaandelen kan worden gezegd, dat deze in 1983 over de gehele linie nagenoeg gelijk zijn gebleven. Het groeiseizoen was grillig. Niet al leen in Nederland is er laat gepoot, ook elders. Dit, tesamen met de hoge temperaturen in heel Europa, is er de oorzaak van dat de opbrengst 15-25% lager uitgevallen is. Dat prijzen nooit voorspelbaar zijn, is ook dit jaar weer uitgekomen. De poolprijs die betaald kan worden voor oogst 1983 is de hoogste die ooit in het bestaan van de Aardappelafzetor ganisatie is uitgekeerd. Gemiddeld over alle klei-aardappe- len 35/opwaarts over alle klassen en alle leveringstermijnen 59,78 exkl. B.T.W. en 62,79 inkl. 5,04% B.T.W. Voor de zandaardappelen in de pool is er een korting toegepast van 10%. De kwaliteit was dit jaar boven ver wachting, zeker gezien de slechte plantomstandigheden in grote delen van het gebied. 80% van alle aard appelen vielen in een premie-klasse. Voor voer is 15,07 betaald en voor 0-35 is 13,10 betaald. Basis sorteerkosten 2,27. Prijsverschil 35/50 - 50/opw. 17,50. De Koninklijke Nederlandse Jaar beurs in Utrecht organiseert van 6 tot en met 9 oktober 1985 de vakbeurs TUIN '85. Deze nieuwe jaarlijkse vakbeurs met een 'low budget'-for- mule zal geheel gericht zijn op de detailhandel op het gebied van de particuliere tuin. Er worden inkopers verwacht van ij- zerwarenwinkels, tuincentra, zaken op het gebied van huishoudelijke ar tikelen, klein- en grootwinkelbedrijf en andere detailzaken. 18 Vrijdag 22 juni 1984

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1984 | | pagina 18