Ekskursieavond kleinfruit op het Proefstation voor de fruitteelt Smeets ASF: "tijdelijk werk zonder premiebetaling blijft mogelijk' Fruittelers verontwaardigd over ASF-regeling Zeer gunstig jaar voor veiling Kapelle Op vrijdag 29 juni organiseert het Proefstation voor de fruitteelt in Wilhelminadorp (Zld) een ekskursieavond voor het kleinfruit. Deze avond begint om 19.00 uur en staat open voor zowel kleinfruittelers als andere belangstellenden. Centraal op deze avond staan vollegronds- aardbeien. bessen (rode-, zwarte-, witte- en kruisbessen) en frambozen- Op 24 augustus zal een 2e ekskursieavond worden georganiseerd met speciale aandacht voor bramen, kiwi's, herfstframbozen, doordragende aardbeien en het verlaten van de rode-bessenoogst. In dit artikel alvast een voorproefje van wat er op 29 juni op het PFW is te zien. Aardbeien Door het koele, vochtige voorjaar hebben de aardbeien zich op de kleigrond goed ontwikkeld. De bloei is goed en lang geweest en de vruch ten konden goed uitgroeien. Rassen Enige jaren geleden was er volop beweging in het aardbeirassensorti- ment maar dit lijkt zich nu te stabili seren. Veel nieuwe rassen en selek- ties dienen zich dit jaar niet aan. Dit biedt ons en u de mogelijkheid om na te gaan of rassen als Elvira. Korona, Elsanta, Valeta en Bogota "blijvers" zijn. Met name bij Valeta kunnen wat dat betreft vraagtekens gezet worden. Dit ras lijkt evenals Sivetta gevoelig voor Alternaria alternata, terwijl ook de smaak maar matig is. Van de vroeg rijpende rassen worden Karina, Karola. Sariguette en 3 se- lekties van. l.V.T. beproefd Eveneens van het l.V.T. is een selek- tie uitgeplant die geschikt zou zijn voor afzet naar de industrie. Gnomonia comari Op sommige bedrijven is vruchtrot, veroorzaakt door de schimmel Gno monia comari een groot probleem. Een afdoend bestrijdingsmiddel is nog niet bekend, vandaar dat op het proefstation een aantal middelen worden getoetst op 6 aard bei rassen. De bespuitingen worden wekelijks uitgevoerd vanaf het strekken van de bloemstengels tot 2 weken voor de oogst. Rode bessen De bloei van de rode bessen is min der overvloedig geweest dan in 1983. Bovendien hadden verschillende rassen last van vruchtrui met name Rondom, waarbij de vruchtrui dit jaar opvallend lang doorgaat. Rassen Alle bekende en nieuwe rassen, zoals Rolan, Rovada en Rode Rebel zijn uitgeplant in twee rassenproeven die dit jaar een eerste oogst kunnen geven. De struiken groeien goed waardoor de besgrootte van zwak groeiende rassen als Stanza en Rode Rebel goed is. Nieuw in deze proe ven is Rondom J. een selektie uit de Rondom die later bloeit en rijpt. Zomersnoei De zomersnoei bij rode bessen staat de laatste jaren volop in de belang stelling. In het verleden werd er on geveer twee weken voor de oogst zo mersnoei uitgevoerd, hetzij met de hand. hetzij met de elektrische heg- geschaar, met als doel een betere be lichting van de vruchten en het be vorderen van de bloemknopvor ming. Deze ingreep, waar bij alle jonge scheuten in een keer werden ingekort, was vrij ingrijpend en werd meestal alleen bij Jonkheer van Tets toègepast. Nu gaan er stemmen op om heel wat voorzichtiger te werk te gaan. Men denkt dan aan selektief snoeien met de hand. daarmee begin mei begin nen en dat enkele keren herhalen. Deze methode zou toegepast kunnen worden op hard groeiende rassen. Ook het uitbuigen van de jonge scheuten krijgt met deze methode de nodige aandacht. Al deze facetten krijgen op het PFW in een zomer- snoeiproef op het hardgroeiende gras Rotet ruime aandacht. Virusgetoetste planten Op het PFW zijn de eerste virusge toetste rode-bessenplanten van de rassen Jonkheer van Tets. Stanza. 16 Rotet en Rozetta uitgeplant in ver gelijking met niet virusgetoetste planten. Nagegaan wordt of de vi rusgetoetste platen later groeien en een hogere produktie geven. Rondom ziekte De klonenselektie bij Rondom, waarbij nakomelingen van zieke en gezonde struiken van Rondom ver- Een nieuwe aardbeiselektie van het Instituut voor Veredeling van Tuinbouw- produkten (I. V.T.) te Wageningen geleken worden op de groei, pro duktie, beskwaliteit en ziektesymp tomen is in het 9e groeijaar. Tot nu toe zijn de zieke planten steeds zieker geworden en de gezonde planten ge zond gebleven. Dit voorjaar werd voor het eerst een zieke tak gevonden in een gezonde kloon. De vraag is nu of dit verschijnsel doorzet. Het onder zoek is in een interessant stadium gekomen! Zwarte bessen De zwarte bessen hebben dit jaar op het PFW erg goed gebloeid en scha de door nachtvorst is uitgebleven. We verwachten dan ook een goede oogst. Rassen Het rassenonderzoek bij zwarte bes sen omvat 25 rassen. Daarvan zijn Tsema, Tenah, Ben Lomond, Bald win, Phoenys, Black Reward, Bald win en Ben Moore de meest interes sante rassen. Ze worden beoordeeld op hun waarde voor mechanische oogst met afzet naar de verwerkende industrie en voor handpluk met afzet in kleinverpakking op verse markt. Plantafstandenproef Met de komst van de grote oogstma- chines moest de plantafstand tussen de rijen ruimer worden en op de rij nauwer. In een plantafstandenproef .99 De kommotie die er is ontstaan naar aanleiding van berichten als zou het Agrarisch Sociaal Fonds (ASF) de werkgevers in de land- en tuin bouw verplichten tot premiebetaling voor sociale verzekeringswetten ook van tijdelijke- en vakantiewerkers berust volgens de heer L. Smeets, chef afdeling juridische zaken van het fonds in Den Haag, op vele misverstanden. Het fonds wil alleen een beeld krijgen van de situatie m.b.t. de naleving van de sociale verzekeringswetten en mis bruik hiervan opsporen en bestrijden. Tijdelijk werk zonder premiebe taling blijft mogelijk. Zoals bekend heeft het Sociaal Agrarisch Fonds de werkgevers on langs gevraagd voor gelegenheids werkers en vakantiewerkers een for mulier in te vullen met allerlei gege vens over de werknemer zelf, het verdiende loon. de inhoudingen (vooral uiteraard met vermelding van de ingehouden verzekeringspre mies) en andere zaken. Het ASF is hiertoe overgegaan "omdat men ster ke aanwijzingen heeft dat sommigè werkgevers werknemers in dienst hebben waarvan geen verzekerings premie wordt ingehouden noch be taald. Smeets: "Als er dan door ziekte of ongeval een beroep werd gedaan op een uitkering dan ont stonden voor de patiënt en voor ons de problemen wa-nt moest er dan ondanks het feit dat er geen premie was betaald wel worden uitgekeerd en hoe te bewijzen dat de betreffende werknemer geen -tijdelijke of wel een tijdelijke arbeidskracht was in de zin van de wet? Om aan die moeilijkhe den een eind te maken hebben we nu besloten de bewijslast om te keren en te gaan handelen op basis van de in formatie die de werkgever over zijn arbeidskrachten moet geven middels een toegezonden formulier. Bij het aangaan van een arbeidsover eenkomst is er geen enkel probleem. Dan zijn werkgever en werknemer verzekeringsplichtig. Wanneer zo'n overeenkomst niet is gemaakt (in geval van bijv. vakantiewerk of tij delijk werk) dan zijn er twee moge lijkheden: of het is gelegenheidswerk en dan zijn beide partijen ook in- houdingsplichtig of het is dat niet en behoeft er door geen van beide par tijen premie betaald te worden. En dan is er sprake van een soort vrij stelling. Wanneer partijen bijv. van tevoren overeenkomen dat de ar beidsverhouding niet langer gaat duren dan 23 dagen dan is er geen verplichting tot inhouding en beta ling van verzekeringspremies voor het ASF. (Er zijn meer uitzondering. Het ASF in Tilburg (tel. 013-358855) verstrekt de nodige informatie daar over). Het A.S.F. wil met haar aktie inzicht krijgen in de werkelijke gang van za ken met betrekking tot de werkgele genheid op de agrarische bedrijven, op de rij worden bij Tenah (breed- groeiend) Black Reward (opgaand) en Westra (steilgroeiend) 5 plantaf- standen beproefd, variërend van 25 cm tot 125 cm. Kruisbessen Ook de kruisbessen hebben rijk ge bloeid en de zetting is goed verlopen. Er zijn 18 kruisbesserassen uitge plant waarvan Golda, Rosko, Invicta en Capivator de meest interessante nieuwigheden zijn. De eerste twee zijn nieuwe rassen van het l.V.T. te Wageningen en Invicta is een groen- vruchtig Engels ras dat meeldauwre- sistent zou zijn. Capivator is een bij na doornloze kruisbes met, helaas, kleine vruchten. Witte bessen Van dit gewas staan op het PFW en kele rassen uitgeplant met lange trossen, grote bessen net goudgele kleur. Framboos Verwijderen van scheuten In het verleden werden totN begin mei alle jonge frambozescheuten wegge haald om te voorkomen dat de frambozeschorsgalmug daar eitjes op kon leggen. Dit advies geldt in feite nog steeds, maar de indruk be staat dat enerzijds de framboze schorsgalmug veel minder voorkomt dan vroeger en dat het anderzijds aanbeveling verdient om de scheuten niet allemaal weg te halen maar uit te dunnen tot 12 per meter. De vraag is dan op welk tijdstip er uitgedund moet worden en of het advies voor alle rassen gelijk moet zijn. Om deze vragen te kunnen beant woorden is een proef opgezet waar bij op 6 rassen op 3 verschillende tijdstippen in het voorjaar de jonge scheuten worden weggehaald. Meer dan een voorproefje van de ekskursieavond kan dit artikel niet zijn. Veel beter is het om met eigen ogen te komen kijken en u er op de hoogte te stellen van de nieuwste ontwikkelingen in de kleinfruitteelt. Bij deze bent u hartelijk uitgenodigd. Tot ziens op 29 juni a.s. om 19.00 uur op het PFW!!! A.A. van Oosten, afd. Kleinfruit Proefstation voor de fruitteelt Wilhelminadorp zodat men aan de hand van de bin nenkomende formulieren na kan gaan of er sprake is van verzeke ringsplicht of niet. Smeets: "En het is geenszins zo dat er op niet-verzeke- ringsbasis geen werk meer kan wor den verricht." De .veiling in Kapelle-Biezelinge heeft in 1983 een van de beste jaren van haar bestaan gekend. Vorige week donderdag werd de algemene ledenvergadering gehouden waarin het bestuur rekening en verantwoor ding uitbracht. Over 1983 wordt aan de leden V/c van de veilingprovisie over het eerste halfjaar terugbetaald. Dat vraagt bijna ƒ46.000,— Verder wordt 1 cent per kg op de koel lonen 1983-1984 terugbetaald, dat vraagt ƒ37.500,— en daarna resteerde een netto winst van ƒ327.584,— welke wordt toegevoegd aan de reserve. De reserves en voorzieningen van de Ka- pelse veiling komen hiermede op 1.650.000.— Voor het nieuwe seizoen werd de provisie vastgesteld op 5en er zal geen inhouding meer plaats vinden voor het investeringsfonds (was 1%). Voorzitter B. Leys was aftredend en statutair niet herkiesbaar. In zijn plaats werd als bestuurslid gekozen de heer G.J. v.d. Linde te Kruinin- gen. Tot eind 1984 blijft de heer Leys fungeren als voorzitter van de veiling KB en O. Bij verschillende punten in de le denvergadering van de veiling in Kapelle kwam naar voren dat de Zeeuwse fruitteelt behoefte heeft aan één afzetorganisatie maar voorzitter Leys liet op dit moment hierover geen diskussie toe omdat wordt af gewacht wat de advieskommissie bestaande uit de CBVT voorzitter dr. Kemmers en de H.I.D. voor de LA- VO ir. Tacken, hierover aan het CVZ bestuur zal adviseren. De Zeeuwse fruittelerswereld was eind vorige week in rep en roer. Aanleiding daartoe was een circulaire van de bedrijfsvereniging ASF waarin vergaande maatregelen werden aangekondigd voor de adminis tratie en kontrole op de gelegenheidswerkers en vakantiekrachten in de land- en tuinbouw. De verontwaardiging over deze vergaande bureau- kratische maatregel, zoals het werd genoemd, kwam tot uiting in de vergadering van de veiling in Kapelle-Biezelinge die eind vorige week werd gehouden. Uit de vergadering vroegen leden aan het veilingbe- stuur om zich met kracht hiertegen op te stellen. Voorzitter B. Leys zei toe, te zullen bekijken wat de veiling kan doen en gaf een ieder in overweging om zich met zijn standsorganisatie hierover in verbinding te stellen. gesteld dat deze papieren romp slomp niet te doen is en van alle kanten werd gesteld dat de telers massaal in verzet moeten komen tegen deze ASF maatregel. Men wil handhaving van de oude regeling waarbij zonder al te veel moeite de administratie van de gelegenheids- en vakantiewerkers kan plaats vin den. Zoals het ASF het nu voorstelt, zo betoogde men in de vergadering zal het in de praktijk neerkomen op een volledige verzekeringsplicht voor de sociale wetten voor öe gelegenheids- en vakantiewerkers, dat wil zeggen voor de ondernemers een aanzien lijke lastenverzwaring, waar voor de betreffende werkers niets tegenover staat omdat deze geen behoefte heb ben aan de sociale verzekeringswet ten voor land- en tuinbouw en er ook nimmer gebruik van maken. In de betreffende vergadering werd gesteld dat de oude regeling voor gelegenheidswerkers in de land- en tuinbouw in de praktijk goed vol deed. Vele honderden scholieren vinden in de vakantie hun werk in de boomgaarden. Het is dikwijls een gaan en komen en van verzeke ringsplicht was tot nu toe geen spra ke. Het ASF stelt nu dat met ingang van 1 juli van elke arbeidsverhouding met een gelegenheidswerker of va kantieganger een schriftelijke ar beidsovereenkomst moet worden aangegaan met daarin o.m. de duur van de overeenkomst. Deze moet dan binnen twee dagen na de tot standkoming bij het ASF worden ingeleverd die er kontrole op kan gaan uitoefenen. In de veilingverga dering in Kapelle werd zonder meer Vrijdag 22 juni 1984

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1984 | | pagina 16