Henk Los, voorzitter NRS: "Veeverbetering blijft nodig" Drs. H. Schelhaas: "Renationalisatietendenzen met kracht bestrijden" Rundveedemonstratie dochtergroepen aktieve K.I. - stieren zwartbont en blaarkop veeras kopertoevoeging onderzocht Veemarkten geen bron verspreiding dierziekten Premieregeling zoogkoeienbestand Heeft 't feit jlat men voorlopig niet straffeloos onbeperkt melk kan pro duceren gevolgen voor de veeverbe tering? Henk Los, de kersverse voorzitter van het Nederlands Rundvee Syndi- kaat (NRS) denkt dat de superheffing niets zal afdoen aan de noodzaak van een zo doelmatig mogelijke fokkerij. Voor onze nieuwe nationale veever- beteringsorganisatie hebben de Brusselse maatregelen om de melk plas in te dammen in zoverre beteke nis, dat het bestuur rekening houdt met een zekere inkrimping van de rundveestapel. Het aantal kalveren dat geschetst en geregistreerd moet worden, zal kleiner worden. De melkkontrole- en KI-verenigingen zullen te maken krijgen met minder koeien per bedrijf. Daardoor zullen de kosten over minder dieren kunnen worden uitgesmeerd. Per koe zullen de kosten hoogstwaarschijnlijk toe nemen; per bedrijf echter niet. Bestaansrecht bewijzen Voor het pas begin dit jaar gestarte NRS vormt de superheffing niette min een interessant gegeven om zijn nut en bestaansrecht te bewijzen. Behalve de taak om de veeverbete ring op een hoger plan te brengen is er de opdracht om dit zo voordelig mogelijk te doen. Dat de kosten in vergelijking met de oude situatie per saldo lager zullen uitvallen, durft Henk Los niet te ga randeren. Wel dat ze minder hoog zullen worden. Het NRS zal name lijk ook moeten investeren. Het zal dat vooral doen in zaken waarvan Voorts zei hij te hopen dat het Eu roparlement ondanks de grote zui- veivoorraden toch streeft naar een goed en evenwichtig markt- en prijs beleid in de zuivelsektor. Het verschil tussen de richtprijs en de basisprijs, moet niet nog groter, maar kleiner worden, de richtprijs moet beter gerespekteerd worden dan in het verleden. Ook zal de Europese Gemeenschap bij het op de markt brengen van interventievoorraden op de EEG-binnenmarkt - wellicht reeds deze winter in beperkte mate mogelijk - een voorzichtige politiek moeten voeren, die niet elke prijs- uitloop onmogelijk maakt en die met de belangen van de ook voor de EEG Een betere bedrijfsvoering is moge lijk een alternatief voor het toevoe gen van koper aan varkensvoer. Ko per in varkensvoer hoeft de bedrijfs resultaten van varkensmesterijen niet zonder meer te verbeteren. Daarvan is namelijk nauwelijks sprake bij be drijven waar de varkens toch al goed groeien. In bedrijven waar de groei- snelheid van varkens gering is verbe tert kopertoevoeging wel de bedrijfs resultaten. Dat zijn enkele konklusies uit een li teratuuronderzoek van de afdeling milieubiologie van de Rijksuniversi teit van Leiden. In dat onderzoek voor de boer een hoog rendement mag worden verwacht. Henk Los daarover: "Maar waar je de kosten maakt, krijg je niet altijd de baten terug. Voor het NRS moet de balans van kosten en baten zó worden, dat de veehouder het rendement heeft". Studies wijzen uit dat men door reorganisatie, stroomlijning en ver dere automatisering bij verwerking van gegevens, op termijn een bespa ring van 5 gulden per koe zal kunnen bewerkstelligen. Ons land telt ruim 2 miljoen koeien. Dat zou dus 10 mil joen opleveren. De opbouw van het NRS is in volle gang. Het in elkaar schuiven van de diverse organisaties vergt nog enige tijd. Gestreefd wordt naar centrale huisvesting in of nabij Arnhen. Over ongeveer een jaar hoopt men dit ge realiseerd te hebben. Pas dan zal het NRD optimaal kunnen funktione- ren. Koeien hlijven voornaamste produktiemiddelen Henk Los ziet zelf als een van de voornaamste taken van zijn organi satie, de veehouders te voorzien van goede en nauwkeurige gegevens die bij de fokkerij en het bedrijfsmana gement van pas kunnen komen. "Nu onze veehouders niet meer ongeli miteerd kunnen produceren, zullen zij, meer nog dan voorheen, hun za ken steeds goed op een rij moeten zetten. De koeien zullen echter hun voornaamste produktiemiddelen blijven. De dieren die het duurst produceren zullen moeten worden afgestoten. Het belang van melk- zo belangrijke handel rekening houdt." Ook sprak hij de wens uit dat er snel maatregelen worden genomen voor de afbouw van de zuivelvoorraden: "Hoe eerder de markt schoon is, hoe beter, niet alleen voor de zuivel- markt, maar ook voor het aanzien en goed funktioneren van de EEG. Af bouw van de gevormde zuivelvoor raden moet een hoge prioriteit heb ben. "De blik op oneindig en maar zien waar het schip strandt" is geen goede politiek. Dit betekent hoe moeilijk dit ook is, dat er fondsen gereserveerd moeten worden voor verkoop, die gebruikt kunnen wor den zodra zich daartoe relatief gun stige mogelijkheden voordoen". stond de effektiviteit van kopertoe voeging aan varkensvoer centraal. Het werd uitgevoerd met steun van de ministeries van VROM en Land bouw en Visserij en van de Provin ciale Planologische Dienst Zuid- Holland. Koper wordt aan varkens voer toegevoegd om de groei en de omzetting van voer in "varken" te bevorderen. Koper beperkt het voorkomen van darmbakteriën en bevordert de spijsvertering zo wordt algemeen aangenomen. Kopertoe voeging heeft echter ook schade aan bodem en gewas tot gevolg omdat het koper via de mest op het land terecht komt. kontrole zal eerder groter dan kleiner worden. Het belang van een doelbe wuste stierenkeuze eveneens. De taak van het Nederlands Rundvee Syndikaat is hiervoor goede aan knopingspunten te leveren in de vorm van betrouwbare fokwaardeschat tingen, vleesindexcijfers enz. Het NRS is vooral een zaak van dienst verlening aan de veehouder. Niet het NRS bepaalt het fokdoel. Dat is en blijft een zaak van de veehouder zelf'. Melk èn vlees In welke richting de fokkerij zal gaan, zal de tijd leren. Henk Los verwacht bijstelling, en wel in die zin, dat op de nogal op melk gerichte be drijven, de geschiktheid voor vlees- produktie minder uit het oog verlo ren zal worden. "De veehouders zul len duidelijk rekening willen houden met de opbrengst van de nuchtere kalveren en met de opbrengst van de dieren die voor de dood weg moeten. Daarom zullen stieren met een erg hoge melkproduktievererving, maar die echt arme bespierde dieren fok ken, wat minder in de belangstelling komen. Het lijkt me dat ons MRIJ- vee eigenschappen heeft waardoor we, meer gerechtvaardigd dan tot voor kort, kunnen zeggen: we moe ten goed proberen de MRU een sterk veeras te laten blijven. Ik denk dat de praktijk daarop ook in die geest zal reageren". In het kader van de superheffing wordt eiwit niet gestraft. Het valt dus te verwachten dat het eiwitgehalte van de melk in de fokkerij meer Er bestaat van de zijde van de k.i.- organisaties en fokkers een sterke behoefte om middels deze show de positieve fokkerijresultaten te laten zien. Wij beschouwen dit streven als een gunstige ontwikkeling en een bevestiging dat de betrokken rund veehouderijorganisaties t.a.v. hun beleid op de goede weg zijn. De ogen van praktische veehouders uit binnen- en buitenland zullen in In konkurrentie met andere afzetwe- gen voor vee, zullen de veemarkten zich niet passief, maar meer aktief moeten opstellen. Ze moeten moge lijkheden bieden om levende dieren rechtstreeks vanaf de markt te kun nen exporteren, zoals voldoende sor teer- en inlaadruimte en eventueel medewerking verlenen of voorlich ting geven over veterinaire certifika- tie. Voorts moet de akkommodatie van de veemarktbedrijven zo goed als mogelijk is aansluiten op eisen van gebruikers van deze handelscentra. Verschillen De Leidse onderzoekers hebben de literatuur over dit onderwerp bestu deerd en daaruit is gebleken, dat ko per niet bij alle varkens de eerder gemelde voordelen heeft. Die voor delen gelden vooral voor varkens die minder goed groeien. Het lijkt erop, stellen de onderzoekers, dat de ge zondheidsstoornissen van varkens die in een minder goede konditie Henk Los, voorzitter NRS aandacht zal krijgen. 'Misschien brengt de superheffing wel duide lijker en sneller in beeld waar we in Europa met de fokkerij naar toe moeten", zo vervolgt Henk Los. "Nogmaals: er zullen ombuigingen nodig zijn, maar voor echte fokkers blijft er voldoende ruimte voor een verdere ontplooïng van hun beroep en liefhebberij. Wat dat betreft heb ben we een goed voorbeeld aan Amerika en Canada. Ook daar wordt de melkplas beteugeld. Maar ner gens ter wereld ook, staat de fokkerij op zo'n hoog nivo". NRS: dienstverlening Ongeveer 65.000 melkveehouders zijn op de een of andere manier bij het NRS betrokken. Zij hebben ge lijkgerichte belangen. Dit gegeven zou het NRS kunnen gebruiken om zich te ontwikkelen tot een groepe ring die druk uitoefent om het land bouwbeleid in een bepaalde richting te krijgen. het bijzonder gericht zijn op de zwartbont H.F.-inzendingen. On dernemende besturen van k.i.-ver- enigingen hebben het jaren geleden aangedurfd, t.a.v. de zwartbontfok- kerij een "nieuw" - over onze lands grenzen (Canada, USA etc.) voeren de weg in te slaan met vaak indruk wekkende resultaten in het belang uiteindelijk van de veehouders, die van deze resultaten profijt trekken Speciale aandacht vereist thans het plaatsen in hokken op veemarkten van moeilijk handelbare koeien en stieren, die op de boerderij nooit zijn aangebonden. Bovendien mogen de tarieven van veemarkten niet zo hoog zijn, dat direkte afzet van boerderij naar slachterij en exporteur of ver handeling via opvangcentra voor be sparing van kosten wordt gestimu leerd". Dit zei de voorzitter van <Je Nederlandse Bond van Handelaren in Vee, de heer J.W. Diepeveen tijdens het eerste kongres van de Europese verkeren gedeeltelijk worden weg genomen door het toevoegen van koper aan het voer. Zij stellen dat een betere bedrijfshygiëne en een ander voedersysteem, mogelijk het zelfde effekt heeft. Naast de nadelige invloed op de bo dem en het gewas onderstrepen de onderzoekers het feit, dat koperrijke mest bij invoering van de Wet bo dembescherming minder geld kan gaan opbrengen. Henk Los wil heel duidelijk gesteld hebben, dat dat niet de bedoeling van zijn organisatie is. "De taak van het NRS is puur technisch en gericht op dienstverlening ten behoeve van de veeverbetering. Vandaar ook dat we ons in het geheel niet hebben be moeid met het overleg dat tot de su perheffing heeft geleid. Zaken die met landbouwbeleid te maken heb ben, laten we over aan de land bouworganisaties en aan het Land bouwschap". Bedrijfsgrootte aan banden Persoonlijk - maar nu als melkvee houder en los van zijn betrokkenheid bij het NRS - vindt onze gesprek spartner de superheffing het minst slechte van wat er onder gegeven onstan- digheden gekozen had kunnen wor den. "Aan beperking van de melk- produktie viel niet te ontkomen. Aan alle geopperde oplossingen zaten grote nadelen. De superheffing gaat ons boeren veel geld kosten. Maar ik zie ook iets positiefs. Tot voor kort gingen de meeste boeren alsmaar meer vee houden. Ze overschreden daardoor de grens van een optimale veebezetting. Nu zal het aksent dui delijker komen te liggen op de kwa liteit van de veestapel en op beheer sing van kosten. Door de superhef fing is de neiging om kostenstijging met meer koeien op te vangen, ver dwenen. Voorheen raakte menig melkveehouder hoe langer hoe meer belast, zowel lichamelijk als geeste lijk. Aan die ontwikkeling zal de su perheffing, althans voorlopig, een eind maken. Op de landbouworga nisaties rust nu de taak om de be drijfsontwikkeling binnen de bepa lingen van de superheffing, op gang te houden", zo besluit onze gesprek spartner. Herman van den Hengel door gebruik te maken van deze goed verervende k.i.-stieren. U moet de resultaten van deze fokkerij maar zelf komen zien vinden wij. Alle gegevens van de betrokken stie- rengroepen (stier/HDN-index, af stamming etc.) worden in een kata- logus vastgelegd en op 13 juli a.s. vakkundig toegelicht door de heer ir. K.P. Stapel, hoofd Voorlichting van het Nederland Rundvee Syndicaat (N.R.S.). Maar liefst 22 dochtergroepen - vaarzen t/m 4e kalfskoeien - van het zwartbont H.F. (20) en van het blaarkop veeras (3) zijn aangemeld. Van deze inzendingen worden tevens groepen getest voor evt. deelname aan de op 31 aug./l sept. a.s. te Utrecht te houden NRS-tentoonstel- ling. Belangstellende veehouders worden uitgenodigd om 13 juli a.s. te Utrecht getuige te zijn van de positieve re sultaten van vele jaren intensief en gedurfd fokkerij-beleid, gepaard gaande aan enthousiasme en vak kennis. Unie van Veemarkten dat 15 juni werd gehouden in Leiden. Dat veemarkten een gevaar zouden vormen voor verspreiding van dier ziekten wees hij tenslotte nadrukke lijk van de hand. Evenals vorig jaar bestaat voor vee houders, die zich in de produktie van kwaliteitsrunderen hebben gespecia liseerd, de mogelijkheid in aanmer king te komen voor een premie in het kader van de Beschikking uitvoering EEG premie-regeling aanhouden zoogkoeienbestand. Deze premie bedraagt voor het ver koopseizoen 1984/1985 ƒ41 per zoogkoe. De aanvragen kunnen in de periode 15 juni t/m 30 september 1984 wor den ingediend bij de Distriktsbu- reauhouders (DBH's) van de Stich ting tot Uitvoering van Landbouw- maatregelen (StULM). Een daartoe bestemd formulier is bij de betreffende DBH verkrijgbaar. Drs. Harm Schelhaas heeft op de 20 juni gehouden openbare be stuursvergadering van het Produktschap voor Zuivel de 25 pas gekozen Nederlandse Euro-parlementariërs een aantal, wensen meegegeven. Hij drukte hen o.m. op het hart dat renationalisatietendenzen met kracht bestreden moeten worden: "Hier geldt: "Geen stap verder op deze voor Europa fatale weg". De recentelijke door Engeland, Frankrijk en West-Duitsland getroffen maatregelen bijvoorbeeld t.a.v. een premieregeling voor het stoppen met de melkproduktie, moeten zo snel mogelijk vervangen c.q. ge- koördineerd worden door een EEG-regeling, zodat de Nederlandse zuivel op gelijkwaardige wijze aan een dergelijke regeling kan deelne men". Het bestuur van de Hozubra - samenwerkingsverband tussen rundvee houderij-organisaties in de provincies Zuid-Holland (Ho), Zeeland (Z), Utrecht (U) en Noord Brabant (Bra), is voornemens om 13 juli in de immense rundveehal van de Utrechtse veemarkt een demonstratie te organiseren van dochtergroepen van aktieve, dus nog aanwezige k.i.- stieren, die in het Hozubra-gebied, maar ook landelijk zijn ingezet, zowel van het zwartbont H.F., als van het blaarkop veeras. Vrijdag 22 juni 1984 15

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1984 | | pagina 15