De waarde van organische meststoffen in de akkerbouw KORTE WEIMKEIM C.A.R. Zevenbergen Plaagdieren: hoe kom je eraf Organisch materiaal is goed voor uw grond. Argumenten daarvoor zijn er te over. Voor het op peil houden van een voldoende organische stof gehalte van de bouwvoor wordt gerekend met een jaarlijkse toevoer van ca. 2000 kg effektieve organische stof per ha (inkl. wortel- en gewas- resten). Effektieve organische stof is de organische stof die na ca. 1 jaar vertering nog over is. Door aanvoer van organisch materiaal wordt de bodemvruchtbaarheid verbeterd. Organische materiaal heeft daarom waarde. Over de waarde van met name stro, dierlijke mest en schuimaarde gaat dit artikel. Waaruit bestaat de waarde van orga nisch materiaal? 1. Opbrengstvermeerdering Uit meerjarig onderzoek is gebleken, dat bij toevoer van 3500 kg organi sche stof (boven de gewasresten) ge rekend kan worden met gemiddeld 5% opbrengstvermeerdering bij aardappelen en groentegewassen en met gemiddeld 3% bij de suikerop brengst van suikerbieten. Wel dient U te bedenken, dat orga nische stof uit stro, groenbemes- tingsgewassen, dierlijke mest enz. bij elkaar moet worden opgeteld en dat genoemde opbrengstvermeerderin gen slechts voor de eerste 3500 kg organische stof gelden. De volgende 3500 kg organische stof geeft een la ger percentage. 2. Gehalte aan de voedingselemen ten stikstof, fosfaat, kali en mag nesium De gemiddelde gehalten aan ge noemde voedingselementen in de diverse dierlijke mestsoorten staan ondermeer vermeld in het vlugschrift voor de landbouw nr. 357: "Bemes ting van bouwland". Dit vlugschrift is verkrijgbaar bij de landbouwvoorlichtingsdiensten. Niet alle elementen komen direkt of volledig tot werking, ook gaat er een gedeelte verloren. Eén en ander hangt onder andere samen met het aanwendingstijdstip van het organi sche materiaal. Dierlijke mest en schuimaarde worden meestal al aan gewend in het najaar. Stikstof Van de totale hoeveelheid stikstof gaat al tijdens aanwending van dier lijke mest in het najaar heel wat ver loren. In het najaar na aanwending moet nen niet in waardeberekeningen te worden opgenomen. Op de kunst- mest-stikstofgift dient dan niet be zuinigd te worden. De bij de mine ralisatie van organische stof vrijko mende stikstof zorgt voor een stuk extra opbrengst, dat met kunstmest- stikstof niet bereikt kan worden. Fosfaat De werkingsfaktoren (w.f.) van fos- Een deel van het organisch stof effekt ook van stro wordt terug gevonden in de opbrengstvermeerdering. met niet meer dan gemiddeld 10-15% (werkingsfaktor 0,1-0,15) van de to tale stikstofhoeveelheid gerekend worden. Bij geregelde aanwending van organisch materiaal zal meer stikstof tot werking komen, nl. de stikstof uit eerdere organische stof- giften. Onder gunstige omstandighe den (neerslag na aanwending) zal een gedeelte van de vrijkomende stikstof uit b.v. dierlijke mest door een te velde staande groenbemester worden opgenomen en daardoor niet verloren gaan. Daarentegen bevat stro erg weinig stikstof. De koolstof/stikstofverhou ding is hoog, waardoor in het jaar na het graangewas 7 kg N per ton stro extra gegeven moet worden om een goede vertering mogelijk te maken. Voor konsumptie-aardappelen dient de stikstof uit organische stofbron- faat uit dierlijke mest in het eerste groeiseizoen na aanwending zijn als volgt: Rundveedrijfmest 0,6 Varkensmest 1,0 Kippemest 0,7 Slachtkuikenmest 0,8 Voor schuimaarde wordt gerekend met een werkingsfaktor (w.f.) van 0,5, d.w.z. 50% van de fosfaat komt in het eerste groeiseizoen voor de plan tengroei beschikbaar. Kalium en magnesium Beide elementen komen in het eerste groeiseizoen volledig tot werking. Bij gebruik van dierlijke mest kan veelal in de behoefte van de gewassen aan kalium voor enkele jaren worden voorzien. Op percelen, waarop magnesiumge brek ervaren wordt, kan magnesium AKKERBOUW LUIZEN KUNNEN IN TAR WE veel schade aanrichten. Wanneer op 70% van de halmen bladluizen worden aangetroffen, is een bestrijding gewenst. Wanneer U toch een bespui ting tegen afrij - pingsziekten uitvoert en 30% van de halmen is bezet met luis, dan is het verantwoord om een gelijktij dige bestrijding tegen de luis uit te voeren. BESTRIJDT U de afrijpings- ziekten in de tarwe, dan moet U wel wachten tot alle aren aanwezig zijn. De bestrijdingsmiddelen moeten goed op en tussen de pak jes van de aar terecht komen. Spuit bij windstil weer, kort voor of bij het begin van de bloei. SCHIETERS IN SUIKERBIE TEN veroorzaken veel last. Komt U ze tegen, hak ze dan zo diep mogelijk weg. Ze zijn nadelig voor de suikeropbrengst en geven moeilijkheden bij de oogst. Ook hebt U kans dat de schieters kiemkrachtig zaad leveren, zodat U naast de jaarlijks toenemende aardappelopslag ook nog biet en - opslag krijgt. 14 STAMSLABONEN SCHOF FELEN moet U niet te snel doen. Het gewas wortelt erg ondiep en met het onkruid verdwijnen ook de wortels van de bonen. Het is vaak een moeilijke keuze van onkruid laten staan of de bonen beschadi gen. Is schoffelen noodzakelijk gebruik dan smalle schoffels en werk erg ondiep. VEILIGHEID TIJDENS DE WERKZAAMHEDEN mag U, ondanks alle drukte, nooit verge ten. Zorg dat de aftakassen afge schermd zijn. Sleutel nooit aan draaiende machines en laat lege verpakkingen van bestrijdings middelen nooit slingeren. VEEHOUDERIJ KAPOT GETRAPTE GRAS- LANDPERCELEN zijn het re sultaat van het abnormale natte weer. Ook het gras is slecht afge- vreten, doordat het is bevuild met slijk. Zulke percelen moeten zo gauw mogelijk worden gebloot, zodat de volgende snede weer goed wordt afgevreten. EEN GELIJKMA TIGE SPREI DING van het gras is te bereiken Grijp niet onmiddellijk naar be strijdingsmiddelen om plaagdie ren als kakkerlakken, mieren, boktorren of ratten en huismui zen te bestrijden. Er zijn andere methoden voorhanden en anders kan de gemeente of de afdeling bestrijding van dierplagen van het ministerie van VROM een uitweg bieden. Dat is de centrale boodschap uit de folder Plaag dieren: hoe kom je eraf. De folder is verkrijgbaar bij het ministerie van VROM, bureau beheer en districutie, postbus 20951, 2500 EZ 's-Gravenhage, telefoon 070-264201, toestel 2301 uit schuimaarde en dierlijke mest een waardevolle aanvulling van de mag nesium bodemvoorraad betekenen. 3. Verbetering groei-omstandighe- den Calcium (kalk) is één van de bouw stenen van de gewassen. Hiervan is echter ook op zure gronden meer dan genoeg voorhanden. Veeleer verbetert kalk door verho ging van de pH de groei-omstandig- heden voor veel gewassen. In het kalkrijke zuidwestelijk kleiak- kerbouwgebied is verhoging van de pH slechts over een beperkt gebied nodig. Wel draagt de kalktoevoer via vooral schuimaarde en in geringere mate via dierlijke mest er toe bij, dat kalkverliezen door uitspoeling en door onttrekking van de gewassen gekompenseerd worden. Tevens wordt de verzurende werking van sommige stikstofmeststoffen en de zure regen geneutraliseerd. Sa men met de organische stof toevoer wordt voor een verbetering van de groei-omstandigheden van de ge wassen in de bouwvoor gezorgd. In de meeste gevallen wordt de waardeberekening gebaseerd op de onder 1. en 2. genoemde voordelen. Konsulentschappen voor de Akker bouw in Zuid-West Nederland Is verhoging van de pH noodzake lijk, dan kan ook.de zuurbindende waarde (kg's CaO) in geld worden uitgedrukt. De hoeveelheid organische stof op zich blijft buiten beschouwing. Een deel van het organische stof effekt vindt U trouwens terug in de op brengstvermeerdering. Waardeberekening Bij een waardeberekening van orga nisch materiaal is het nodig, dat de samenstelling bekend is. Zonodig kan monstername plaatsvinden door het Bedrijfslaboratorium voor ge was- en grondonderzoek te Ooster beek. Hierna kan berekend worden hoe veel materiaal nodig is voor b.v. 3500 kg organische stof. Helaas ligt het materiaal meestal al op het perceel en moet men achteraf uitrekenen op basis van geleverde kwaliteit of teveel of te weinig gele verd en/of betaald is. Voor de berekening van de waarde van organisch materiaal kan het vol gende invulschema worden gehan teerd. Het schema is ingevuld voor stro. Organisch materiaal: stro Besparing op de a' nkoop van kunstmest kg w.f. 10 P2O5 I) x x 45 K20 2) x x N 3) x x MgO 4) x x CaO 4) x x prijs per kg 1,30 ƒ0,55 totaal 13,- 24.- OpbrengstvermeerderingS) bij aanwending Mest, schuimaarde 5% van de aardappelopbrengst/groentegewas 3% van suikeropbrengst of bij aanwending stro 3% van de aardappelopbrengst (1200 kg a 0,22) 2% van suikeropbrengst 264- Bruto waarde 301,— Extra kosten voor uitrijden/hakselen voor opslag voor analyse voor weegbrug 120- 120,- Netto waarde/ha Netto waarde/ton (bij 4 ton stro per ha) 180,— 45,- als bij de eerste keer schudden langzaam wordt gereden (4-6 -km per uur) met een hoog toerental van de aftakas. Bij een te hoge snelheid ontstaan hopen, die bij de volgende bewerkingen niet goed worden verspreid. Dan krijgen we natte plukken in de kuil en kans op boterzuur. REINIGING VAN DE LIG- BOXEN is geen luxe. A Is er rub- bermatten aanwezig zijn, moeten deze worden verwijderd. Onder en tussen deze matten is het eert" broeiplaats van bakteriën. Bedenk dat hygiëne nog steeds zeer be langrijk. is. U verkoopt met elke ton stro ca. 250 kg effektieve organische stof overeen komend met de effektieve organische stof in ruim 1 ton slachtkuikenmest of in ca. 10 ton varkensdrijfmest van gemiddelde samenstelling! Opmerkingen invulschema: 1) Afhankelijk van de bemestingstoestand (Pw-getal 25). Bij bemesting volgens onttrekking voor hakvruchten met niet meer dan 2x onttrekking van 70 kg 140 kg P2O5 rekenen. Bij Pw-getallen lager dan 25 kan meer fosfaat gerekend worden. 2) Afhankelijk van de bemestingstoestand (K-getal 18). Bij bemesting volgens onttrekking rekening houden met de gemid delde gewasonttrekking van 150 kg K2O per ha per jaar (denk aan bouwplanbemesting). Bij K-getallen Tager dan 18 kan meer kali gerekend worden. 3) Geen stikstof rekenen bij toepassing voor konsumptie-aardappe len. Verder de stikstof in hoofd hoofdzaak rekenen indien regelmatig organische materiaal wordt toegediend of bij voorjaarsaanwending. 4) De hoeveelheden CaO (kalk) en MgO (magnesium) in het organisch materiaal alleen in de waarde betrekken, indien de gehalten bekend zijn en een duidelijke noodzaak bestaat uit oogpunt van pH-ver- hoging bij kalk of verhoging van magnesium bodemvoorraad bij magnesium. 5) In het schema is uitgegaan van de meeropbrengst percentages bij 3500 kg organische stof per ha of bij 4 ton stro. Bij kleinere hoeveelheden moet met evenredige lagere percentages gerekend worden. Bij grotere hoeveelheden met aanzienlijk minder dan evenredig hogere percentage rekenen. Samenvatting In dit artikel staat de waarde van organische materialen centraal. De gelds waarde van organische materialen wordt veelal bepaald door de direkt voor de gewassen beschikbare voedingselementen en de meeropbrengst. Met een in vulschema is het mogelijk om voor- of achteraf zelf de waarde van het organi sche materiaal te berekenen op basis van 3500 kg organische stof of 4 ton stro. Om de waarde zelf te berekenen is het evenwel noodzakelijk om over de analyse en het gewicht van het geleverde materiaal te beschikken. Bij een grotere toevoer dan ca. 3500 kg organische stof nemen de meerop brengstpercentages niet evenredig toe. Door de toevoer van extra organische stof kan verder het organische stof gehalte van de bouwvoor op peil gehouden worden, het bodemleven bevorderd worden enz. Bij verkoop van 1 ton stro is, om het verlies aan organische stof te kompense- ren, ruim 1 ton slachtkuikenmest of ca. 10 ton varkensdrijfmest van gemiddelde samenstelling nodig. JJ. Kroon, C.A. in Z.-West Nederland Vrijdag 22 juni 1984

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1984 | | pagina 14