Hard gelag zegge en schrijve zuidelijke landbouw maatschappij Monetaire kompensatie Erwten Aktie-week voor boeren Tenslotte z.l.m VRIJDAG 16 MAART 1984 69e JAARGANG No. 3723 land- en tuinbouwblad Een van de protestakties van de boeren tegen het beleid in Brussel vond plaats bij de grensovergang Bergh. Hier werden maandagmorgen honderden automobilisten aangenaam verrast met een aktie in de vorm van het uitdelen van worst en kaas door Nederlandse boeren, terwijl onze Duitse kollega's chocolademelk en bloemen presenteerden. Langs de weg had men de voorbijgangers met behulp van spandoeken kennis laten nemen van het feit dat in Brussel besluiten worden genomen die onze boeren onevenredig zwaar treffen! Toch nog vrij onverwacht is deze week in Brussel het principe-besluit gevallen om per 1 april aanstaande de inmiddels al beruchte superheffing in te voeren. Vooral voor de Nederlandse melkveehouderij komt de klap hard aan: van de Nederlandse melkproduktie wordt maar liefst ruim 7% door de heffing getroffen. Voor 1984/'85 wordt bovendien ook nog de medeverantwoordelijk heidsheffing met een vol procent verhoogd tot 3% bij gelijkblijvende richtprijs. De besluitvorming in Brussel betekent dat er gewerkt gaat worden met vooraf vast gestelde hoeveelheden per land. Bij de verdeling van deze quota wordt uitgegaan van de melkproduktie per land in 1 981 1 Voor het komende melkjaar is er in totaal 98,2 miljoen ton te verdelen. Daarna wordt dat nog 1 miljoen ton minder. Nog onduidelijk is wat de eksakte gevolgen van deze besluiten zijn voor het individuele Nederlandse melkveehouderijbedrijf. Dat hangt onder meer af van de methode van quotering die wordt geko zen: per bedrijf of per fabriek. Het lijkt erop dat de me thode per bedrijf iets gunstiger is omdat de strafheffing op de meerproduktie per bedrijf 75% bedraagt en per fabriek 100%. Kern van de zaak is echter de mate waarin de produktie op het bedrijf sinds 1981 is uitgebreid. Is deze produktie niet of nauwelijks gestegen dan krijgt men in principe niet met de heffing te maken. Dit betekent dat juist de bedrijven die zich na 1981 ontwikkeld hebben slachtoffer zullen worden van de superheffing. Een hard gelag! De bedoeling is nu dat er in Brussel nog kriteria worden opgesteld die de interne verdeling per land moe ten regelen. Het lijkt mij niet verstandig daarop vooruit te lopen. Maar ik kan mij wel voorstellen dat deze regels tenminste voorzien in een hardheidsclausule om onbil lijkheden recht te trekken. Al met al zijn er nog steeds meer vraagtekens dan antwoorden en dus zal ook de spanning in veel boerengezinnen helaas nog wel even voortduren. Op het moment dat ik deze regels schrijf is de kwestie van de monetair kompenserende bedragen nog niet tot een oplossing gebracht. Wel hoorde ik tijdens de COPA-prö- testvergadering die afgelopen dinsdag in Brussel werd gehouden dat er een voorstel op tafel lag dat er in voorziet de m.c.b.'s van Duitsland en Nederland gélijk te trekken en wel zo dat er flink wat m.c.b. wordt afgebroken. Duitsland zou daarbij toestemming krijgen om drie van de vijf punten m.c.b.-afbraak via nationale maatregelen te kompenseren. Deze gang van zaken zou voor Nederland tenminste het nadeel van diezelfde drie punten opleveren tenzij.... er ook hier nationaal kompensatie wordt gebo den. Minister Braks heeft iets dergelijks ook al gesugge reerd maar zijn kollega van Financiën voelt daar niet veel voor. Niettemin zal minister Braks zijn kollega Ruding toch duidelijk moeten maken dat de Nederlandse land- en tuinbouw de ekstra last van de monetaire kompensatie met betrekking tot ons belangrijkste eksportland er al helemaal niet bij kan hebben. N.B.: Op de valreep werd duidelijk dat inmiddels in deze lijn is besloten zij het dat een en ander pas per 1 januari 1984 wordt geëffektueerd. Daarnaast is de "truc van Kiechle" ingebouwd. Gevreesd moet echter worden dat we die later weer op ons brood krijgen. Afgezien van de melk was er medio deze week nog niets bekend over de overige prijzen. Ter diskussie stond het voorstel om de granen over de gehele linie met 1% te verlagen. Over de uitkomst is echter niets te voorspellen. Overigens hoorde ik dinsdag in Brussel uit "doorgaans welingelichte bron" dat maandagnacht besloten zou zijn de steunregeling voor konsumptie-erwten te handhaven. Dat betekent voor de teler een ekstraatje van zo'n tien gulden per 100 kg. In het grote Brusselse geweld na tuurlijk slechts een peuleschil maar niettemin een suk- De afgelopen week kan met recht een "aktie-week" wor den genoemd wat betreft de Nederlandse en Europese boeren tuinders. Maandag en dinsdag jl. maakten de akkerbouwers en veehouders duidelijk dat ze absoluut niets zien in de plannen van de Europese Commissie. Woensdag trokken de tuinders naar het ministerie van Landbouw om te protesteren tegen het aardgasprijsbe- leid voor de glastuinbouw. Alle akties verliepen op orde lijke wijze en leverden geen overlast op voor het publiek. Integendeel, velen hielden er een stuk kaas of worst aan over. Dat de boeren wel bereid zijn om te bezuinigen, maar niet van plan zijn om failliet te gaan, bleek maandag morgen al aan de grensovergang Bergh. Enkele tientallen boeren deelden daar kaas en worst uit aan de passerende automobilisten, Middels het pamflet "Bezuinigen OK! Failliet Nee!" liet men de passanten weten hoe gevaarlijk de Brusselse plannen zijn. Ook de Duitse boeren lieten zich niet onbetuigd. Zij deelden aan de andere zijde van de grens voornamelijk narcissen en chocolademelk uit. Enkele uren later droegen ook de Utrechtse boeren en tuinders hun steentje bij aan de akties. Op het Utrechtse Centraal Station en in het winkelcentrum Hoog Catha- rijne deelde men gratis chocolademelk, blokjes kaas en appels uit. Dinsdag verplaatste het dekor zich naar Brussel. Daar kwamen honderden boeren uit alle EG-lidstaten bijeen voor een demonstratieve vergadering van het COPA. Spandoeken, borden, vlaggen en toeters gaven de Al- bertzaal van het Congrespaleis een levendige aanblik. Uit Nederland was een flinke delegatie aanwezig, die op het zijbalkon op het puntje van haar stoel zat. Ook de ZLM had enkele vertegenwoordigers gestuurd. De spandoeken had men echter thuisgelaten. Dankzij de Belgische Boe renbond ontbrak evenwel de Nederlandse noot in het leuzen-assortiment niet geheel. Achter de bestuurstafel zat namens ons land 3 CLO-voorzitter Joris Schouten. COPA-voorzitter Hinnekens maakte in zijn toespraak duidelijk d^t het COPA een verhoging van de Gemeen schappelijke prijzen, steunbedragen en premies eist van 3,9 procent. Dit cijfer is het resultaat van de objektieve methode. Hij vroeg voorts om een afbraak van de mcb's, zodat een terugkeer naar de eenheid van prijzen en markten mogelijk wordt. "Niet alleen de glastuinbouw, maar ook de overheid zal op de wat langere termijn de wrange vruchten plukken van dit tot nu toe gevoerde kortzichtige aardgasprijsbe- leid, indien de bakens niet heel snel worden verzet". Zo brachten tenslotte woensdagmiddag enkele honderden tuinders in een petitie hun zorgen over aan minister Braks. Men wilde zo kracht bijzetten aan de eis, niet meer voor het gas te moeten betalen dan de buitenlandse kol lega's voor vergelijkbare brandstoffen. Ook in Utrecht werd aktie gevoerd door boeren uit het midden van het land. sesje voor de zuidwestelijke (Z.L.M.) lobby. Laat ons overigens niet te vroeg juichen want een officiële beves tiging was dinsdag niet te krijgen. Het is op dit moment onmogelijk een waarde-oordeel uit te spreken over de Brusselse prijsbesluiten, doodeen voudig omdat het totale pakket nog niet bekend is. Het moet zelfs nog blijken of de Europese top de nog reste rende problemen -waaronder de Engelse ^bijdrage!- zal kunnen oplossen. Zodra het totale pakket bekend is is het zaak met elkaar een goed beeld te krijgen van de gevol gen daarvan voor het individuele bedrijf. Maar dan moe ten we ook niet meer schromen duidelijk te maken wat we er van vinden en zonodig alsnog aanvullende eisen stel len. Oggel

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1984 | | pagina 1