Onkruidbestriiding in jong graszaad Veiligheid op landbouwbedrijven laat nog te wensen over Trekker-trek sensatie van de bovenste plank Bestrijding stankoverlast intensieve veehouderij Na het ruimen van de dekvrucht of bij inzaai in open land komt in vrijwel alle jonge graszaadpercelen dermate veel onkruid voor, dat spuiten hiertegen niet achterwege kan blijven. Het onkruidbestand kan zowel zaadonkruiden als wortelonkruiden omvatten, hetzij grasachti- gen dan wel niet-grasachtigen en verder opslag van de dekvrucht. Bij gebruik van sommige middelen speelt het ontwikkelingsstadium van het gras een rol van betekenis. Meestal moet meer dan één keer een chemische bestrijding worden uitgevoerd; al of niet met een kombinatie van middelen. In de graszaadteelt is er wat dat betreft keuze genoeg. In dit artikel worden in een kort overzicht de diverse mogelijkheden uiteengezet. Voor de doseringen wordt verwezen naar o.a. Handleiding 1983. Omdat de teelt van graszaad op kontrakt geschiedt, dienen be spuitingen in overleg met de teeltkundige van de graszaadfirma te gebeuren. Maatregelen kort na de oogst van de dekvrucht Na de oogst van de dekvrucht kan het jonge graszaad gemakkelijk door onkruid of opslag van de dekvrucht worden overwoekerd. Het kan ge wenst zijn hiertegen al in een vroeg stadium te spuiten met voor het gras zelf zachtwerkende middelen als DNOC, Herbogil, Basagran, DM 68, Basagran P enz. Het beste effekt wordt verkregen als de te bestrijden planten nog klein zijn. Verder dient gespoten te wor den bij een hoge relatieve lucht vochtigheid. DNOC en Faneron moeten bij bedekte lucht worden gespoten en Basagran en de ioxynil en bromoxynil bevattende middelen bij zonnig, niet te koud weer. Basa gran P bestrijdt goed kamille en muur. Faneron is goed tegen kamille en (jong) varkensgras. Ereprijs is ge voelig voor ioxynil. Normaal zal na een bespuiting met deze middelen weer hergroei van onkruiden optre den en zal later nogmaals moeten worden ingegrepen. Maatregelen in de loop van septem ber Voor een goed effekt op wortelon kruiden als klein hoefblad, distels, veenwortel enz. moeten deze eerst weer flink aan de groei zijn. Ook uit dit oogpunt is het tijdig verstrekken van de stikstof na het ruimen van de dekvrucht belangrijk. Tegen de ge noemde wortelonkruiden en ook tegen grotere eenjarige breedbladige zaldonkruiden kan in de loop van de maand september een bespuiting nodig zijn met een mengsel van groeistoffen. Het gewas zelf moet op het moment van spuiten minstens 4-5 blaadjes hebben. De volgende kombinaties van mid delen zijn beschikbaar: 2,4-D/dicamba (o.a. Jepolinex), 2,4-D/MCPA/dicamba (diverse merken), 2,4-D/dicamba/benazolin/MC- PA (Aseptaludin), 2,4-D -I- mecoprop (zelf mengen 2,5 4). De dicamba-bevattende middelen hebben een zeer brede werking en geven een vrij snelle doding van het onkruid. Ze beïnvloeden het gras zaad weinig. Groeistoffen moeten met uitzondering van mecoprop (MCPP) niet later dan september worden toegepast. Nog te velde staand witlof, spruitkool e.d. maar ook reeds bovenstaand koolzijn zijn erg gevoelig voor groeistoffen. Op passen dus!! Hoefblad tussen de stoppel Maatregelen later in de herfst (even tueel winter) Ook na een tijdige bespuiting in september met het juiste middel kan het soms nodig zijn aanvullende maatregelen te nemen. Tegen straat gras, duist, kweek en opslag van gra nen en grassen zal meestal pas vanaf oktober een bespuiting kunnen wor den uitgevoerd. Enerzijds doordat het jonge gras er anders teveel onder lijdt, anderzijds omdat althans bij sommige middelen het middel door de grotere te bestrijden grasachtige planten beter wordt opgenomen. Kamille: Basagran of Basagran P kunnen later in de herfst nog ingezet worden. Ereprijs: DNOC 50% of dinoterb, eventueel bij wat hogere temperaturen ioxy- nil(-kombinaties). Muur: mecoprop, dinoterb of mecop- rop/benazolin. Distels: MCPA (zelfs tot kort voor het in aar komen). Straatgras: Kan vanaf half september tot half oktober in veldbeemd, roodzwenk. Italiaans- en Engels raaigras worden gespoten met methabenzthiazuron (o.a. Tribunil). In veldbeemd is be gin oktober ook diuron (AA-Kar- mex) mogelijk. Duist: Tussen half september en half okto ber als bij straatgras. In veldbeemd zonodig een tweede bespuiting in de tweede helft van maart. In veldbeemd, rood- en hardzwenk, beemdlangbloem, Italiaans- en En gels raai kan van begin november tot eind januari de duist worden bestre den met Prebetox (paardemiddel!). Konsulentschap voor de Akkerbouw en de Rundveehouderij te Goes In Engels- en Italiaans raaigras wat in open land is gezaaid mag tegen duist Tramat of Nortron ingezet worden. Spuiten als het raaigras minstens 2 blaadjes heeft. In rood- en hardzwenk kan ook worden gewerkt met Fervinal. Fer- vin of Fusilade. Deze mogen niet gemengd worden met andere mid delen. Kw eekgras: Zal pleksgewijs moeten worden be streden met glyfosfaat (Roundup), dalapon, Fydulan G of Kombifix. Opslag van granen en raaigras: In rood- en hardzwenk is bestrijding met Fervin. Fervinal en Fusilade goed mogelijk. Wintertarwe-opslag: In veldbeemd en Engels.raai kan met TCA worden gespoten als alle tar wekorrels gekiemd zijn eind sep tember/begin oktober). Vlasopslag: Wordt al bestreden door de meestal toch al gebruikte groeistoffen. Koolzaadopslag: Idem. Karwij-opslag: Door tweemaal te spuiten met 2,4-D met een tussentijd van 2-3 weken wordt dit goed bestreden. Tot slot: Nieuw zijn de laatste paar jaren de in de praktijk gebruikte onkruidbestrij- kers, voornamelijk tegen grasachtig te bestrijden onkruiden. Voorwaarde is dat de te doden planten aanmerke lijk groter zijn dan het kuituurgewas. Het middel is glyfosaat. Door de veel lagere dosering is het een vrij goed kope oplossing. Het systeem is jammer genoeg, om diverse praktische redenen, niet altijd inzetbaar. C.J. Govers Uit een onderzoek dat onlangs op een aantal bedrijven in Midden- Brabant is gehouden, is gebleken, dat de veiligheid op een groot aantal landbouwbedrijven ten aanzien van één of meer aspekten voor verbe tering in aanmerking komt. Deze algemene konklusie kan getrokken worden uit de resultaten van een enquête die op initiatief van de Kommissie Landbouwveiligheid van de Gewestelijke Raad van het Landbouwschap in Noord-Brabant is gehouden. A andrijfwerk is nog te vaak niet beschermd De enquête is op 106 bedrijven uit gevoerd door leerlingen van de L.A.S. in Schijndel en Oirschot op het ouderlijk bedrijf en door leerlin gen van de avond-M.A.S. voor vol wassenen in Oirschot die het eigen bedrijf onder de loep namen. Als opvallende resultaten kunnen worden genoemd: - Ten aanzien van de kantelbevei- liging is een vrij groot aantal for mulieren niet ingevuld. Dit zou kunnen betekenen dat een groot aantal traktoren niet is beveiligd. Een te groot percentage (41%) is niet voorzien van een beveiligde aftakas. Vaak zijn de werkende delen van oogstmachines niet beveiligd c.q. afgeschermd (41%). De kwaliteit van ladders is vaak matig tot slecht (35% matig, 4% slecht). Veel zolders zijn niet voorzien van leuningen (78%). Bestrijdingsmiddelen en reini gingsmiddelen worden nog on voldoende op een veilige plaats opgeborgen (48% van de bestrij dingsmiddelen zit niet achter slot en 57% van de reinigingsmidde len is voor kinderen bereikbaar). Volgens de sekretaris van de Kom missie Landbouwveiligheid van de Gewestelijke Raad van het Land bouwschap, de heer Hems, kunnen de resultaten als representatief voor dat gebied worden aangemerkt. "Gezien het enthousiasme en de inzet van de betrokken vakleerkrachten, ben ik ervan overtuigd dat de leerlingen van de betrokken scholen goed zijn geïn strueerd en dat daardoor de resulta ten van deze enquête vrij betrouwbaar zijn. Ik hoop dat dit initiatief is aan geslagen en dat we bij mogelijke vol gende gelegenheden onze konklusies kunnen baseren op een nog groter aantal gegevens, ook uit andere delen van Brabant", aldus de heer Hems. L. Tholhuysen Voor de bestrijding van stankover last afkomstig van de intensieve vee houderij is de laatste tien jaar veel onderzoek verricht. In het begin scheen het dat deodo- ranten een relatief goedkope bijdra ge vormden voor de oplossing van een standprobleem, doch deze me thode is door de overheid niet geak- Zaterdag, 17 september a.s. zal worden uitgemaakt wie zich de Nederlandse kampioen Trekker-Trek 1983 mogen noemen in de verschillende gewichts klassen. Dan vinden namelijk de Nederlandse Kampioenschappen Trekker- Trek plaats op de permanente baan van Flevohof Na 12 regionale voorronden zullen de sterkste traktoren hier aan de start verschijnen. A ktie, kracht en sensatie zullen dan het beeld beheersen, wanneer traktoren met motoren uit vliegtuigen en onderzeebootjagers van maar liefst 2500 pk over de baan denderen. De wedstrijd begint om 10.00 uur en duurt tot omstreeks 17.00 uur. De toe gangsprijzen zijn gelijk aan de toegangsprijzen voor Flevohof; f 12,- voor vol wassenen en f 10,- voor kinderen van 3 t/m 12 jaar. Een toegangskaart van Trekker-Trek geeft deze dag ook toegang tot alle attrakties van Flevohof. Omgekeerd kunnen bezoekers van Flevohof ook zonder extra bijbetaling een kijkje nemen bij het spektakel van Trekker-Trek. septeerd. Toevoegingen van organische of anorganische middelen aan de mest hebben onvoldoende of geen effekt op de stankoverlast en zijn niet altijd onschuldig voor de gezondheid van de dieren. Met hoge schoorstenen zijn standre- dukties te bereiken voor dichtbij ge legen woningen. De zgn. luchtver- snellers. die de ventilatielucht ver dunnen en zo de stankoverlast ver minderen. hebben onvoldoende ef fekt. Met biologische luchtwassers is stankreduktie tot 95% mogelijk. De kosten van deze methode van stank- bestrijding zijn hoog. ongeveer 10.- per afgeleverd mestvarken of 2.- per legkip per jaar. Over een en ander is bij het IMAG een uitvoerige publikatie versche nen. Prijs j" 10.50. Tel. 08370- 19119. 2 september 1983 7

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1983 | | pagina 7