Herinzaai; een kostbaar ongemak KORTE WEIMKEN C.A.R. Zevenbergen Houdbaarheid van melkprodukten kan verder verbeterd worden Promovendus drs. F.M. Driessen: Melkproduktie West-Duitsland 7% toegenomen Omvang rundveestapel vrijwel gelijk aan vorig jaar Premietarief varkens omlaag Elk jaar worden duizenden ha's grasland opnieuw ingezaaid. Afhanke lijk van de bewerkingen kan de prijs per ha variëren van 600,— tot 900,— Gezien de hoge kosten is een bewuste keuze voor herinzaai zeker op zijn plaats. In dit artikel zullen enkele kriteria en attentie punten gegeven worden voor uw keuzebepaling. Herinzaai: doen of niet doen De twee kriteria voor herinzaai zijn: 1) wanneer een perceel voor meer dan 10% uit kweek bestaat en 2). wanneer de grasmat voor minder dan 30-50% bestaat uit goede grassen en waarbij Engels raaigras vrijwel ontbreekt. Slecht grasland kan op verschillende manieren ontstaan. Voor de herinzaai dienen de vlaklig- ging, ontwatering en bemestingstoe stand zo veel mogelijk in orde ge bracht te worden. Indien veel kweek voorkomt moet deze uiteraard eerst worden bestreden. Nazomer beste tijd Als herinzaai toch nodig is. dan Is de periode van half juli tot eind sep tember het meest geschikt vanwege o.a. de goede temperatuur, voldoen de vocht en het beperkte opbrengst- verlies. Inzaai na eind september is mogelijk maar het risiko wordt gro ter. zo neemt de kans op uitwinteren toe. Klaver en timothee kunt U tot uiterlijk half september zaaien. Voor echt late inzaai komt alleen Engels raaigras in aanmerking. Eventueel kan onder dekvrucht ge zaaid worden, maar dit heeft ook nadelen zoals beschaduwing en (bij oogsten) beschadiging van het jonge gras. Gebruik hiervoor in geen geval Italiaans raaigras, want dit resulteert uiteindelijk in een open zode. Grondbewerking hoe en waarmee Ploegen verdient de voorkeur als o.a. het perceel geëgaliseerd moet wor den. er een storende laag aanwezig is of als er veel zaden van onkruiden en slechte grassen in de bovenlaag zit ten. Voor het pipegen moet de oude zode worden vernietigd. Dit gaat goed met een bladen- of hakenfrees. Ook sommige aangedreven eggen leveren hier goed werk. Een even tuele bemesting moet na het ploegen plaatsvinden: een deel van de orga nische mest kan ook voor het ploe gen al worden gegeven. Een andere mogelijkheid is de over- topfrees, hierbij hoeft de zode vooraf niet vernietigd te worden. Alle be werkingen na het ploegen of over- topfrezen dienen uitgevoerd te wor den met dubbellücht. Zaaibedbereiding Een goed zaaibed moet vast en vlak zijn met een losse toplaag van 2 a 3 cm. Na overtopfrezen moet de grond eerst wiel-aan-wiel worden vastgere- den. Na ploegen zijn meestal twee bewerkingen nodig waarbij beter niet in hetzelfde spoor kan worden gereden. In aanmerking komen de aangedreven eg en de vorenpakker- cultivatorcombinatie. De cultivator mag niet te diep staan i.v.m. de oude zode. Zaaien Opdat het zaad optimaal kan profi teren van het aanwezige vocht móet direkt na of gelijk met de zaaibed bereiding gezaaid worden. De beste zaaidiepte voor gras is 2 a 3 cm. Dit wordt het beste bereikt met de vlas- zaaimachine. Een andere manier is Zowel met de ploeg als de overtopfrees kan een goede grondbewerking worden verkregen. De overtopfrees (zie fotoheeft de voorkeur op bijv. zware kleigron den en op veen met een zure ondergrond. het zaaien met de Lelyzaaifrees. Na deel is echter dat het zaad op of slechts ondiep in de grond wordt ge bracht: dit zelfde geldt voor het zaaien met de kunstmeststrooier, te vens zal hierbij de verdeling te wen sen over laten. Aandrukken is alleen zinvol als de zaaidiepte onvoldoende is, bij erge droogte of bij veel losse grond. On gewenst is het wanneer in het zelfde seizoen geen snede gras meer wordt verwacht. Welk graszaad hoeveel In de meeste gevallen wordt gekozen voor een mengsel. Er zijn mengsels voor blijvend grasland (BG) en voor meerjarige kunstweiden (MK). Voor zomerstalvoedering kan ook gekozen worden voor één bepaalde grassoort (monocultuur) met een hoge op brengst en een vroege voorjaarsont wikkeling. Bij de BG-mengsels (7 stuks) hebben de eenvoudige meng sels als 1, 2,3 en 4 de voorkeur. Het is namelijk gebleken dat bij een inten sieve bedrijfsvoering Engels raaigras erg gaat overheersen. Van de overige gezaaide soorten vindt men maar weinig terug zodat het ook weinig zinvol is om ze te zaaien. Voor algemeen gebruik zijn BG 3 en 4 zeer geschikt. Voor vroege zomer stalvoedering is MK 1 een goed mengsel. Neem altijd een Oranje- bandmengsel met de aanduiding "Waardering 1" op het label. Dit geeft U de garantie dat het mengsel vrij is van kweek en duist. Voor de mengsels met overwegend Engels raaigras is 25 kg per ha meestal vol doende. Het advies voor BG 5 en 11 en MK 1 luidt 30 kg per ha. Proeven hebben aangetoond dat de stand dichtheid bij 45 kg niet groter is dan bij 25 kg per ha. Veel meer zaaien dan het advies leidt dus tot onnodige verspilling van duur zaaizaad. Wanneer doorzaaien Als herinzaai met een grondbewer king niet goed mogelijk is. kunt U uw toevlucht zoeken in doorzaaien. Voorwaarde voor het welslagen hiervan is een voldoende vochtigheid van de grond en een goede vlaklig- g'ng- Voor het doorzaaien moet 25 kg BG 3 per ha gebruikt worden. U 'dient evenwel rekening te houden met de oude grasmat. Deze moet kort zijn en kort blijven zodat het jonge gras niet wordt overwoekerd en goed kan uit stoelen. Nazorg is nodig Vooral, muur is een ware plaag voor jong grasland. Vaak wordt te lang gewacht met de bestrijding hiervan. Voordat de muur de grond bedekt kan het goed worden bestreden met 2-3 1 meeoprop per ha. Klaver kan enigszins gespaard worden indien gespoten wordt met 4 1 benazo- lin/MCPA. Samenvatting Herinzaai is niet altijd vanzelfspre kend en moet meer gezien worden als een kostbaar ongemak. Toets uw grasland aan de kriteria en probeer de oorzaken van het slechte grasland weg te nemen. De nazomer is de beste tijd voor he rinzaai, waarbij gelet moet worden op voldoende vocht. Gebruik eenvoudige mengsels met Waardering I en besteed genoeg aandacht aan de nazorg van uw in vestering. C.A.R. Zevenbergen ing. E.D. Teenstra AKKERBOUW HET BESTE TIJDSTIP om aardappelen te verkopen is achteraf makkelijk te bepalen. Maar niemand weet het van te vo ren. Risikospreiding is echter al vaak een goede zaak gebleken en het staat ook vast dat U de meeste kilo 's aflevert direkt van het land geleverd. AARDAPPELEN VERKOPEN voor een hoge prijs is geen kunst. Afleveren en centen beuren geeft elk jaar problemen! Zorg dat het U niet overkomt. Maak goede schriftelijke afspraken. Is Uw koopman daar niet toe genegen, jammer dan van die "hoge"prijs. "BOTER BIJ DE VIS", dus kontante betaling geeft niet alleen een prettig gevoel, maar biedt meer zekerheid. Is kontante beta ling niet mogelijk, dan is de zaak dubieus. Het kan immers alleen wat extra rentekosten schelen. Neem die desnoods voor eigen re kening, maar speel op zeker! EEN VASTE RELATIE MET een aardappelhandelaar kan grote voordelen hebben. Je weet wat je aan elkaar hebt, er is veel schrif telijk te regelen, maar niet alles. Een bepaalde souplesse blijft van weerskanten noodzakelijk. KOM ZELF OOK UW verplich tingen na! Of U per ha of per kilogram ver koopt, probeer altijd een goed produkt af te leveren. Uw hande laar kan er zijn voordeel mee doen en hij komt graag weer bij U te rug. UITGEBROKEN RONDLO PEND VEE, of het nalatigheid is of pech, het is altijd een gevaar op de weg. Als de omheining van de percelen niet in orde is, dan is dat een groot gemis. Een regelmatige kontrole op de afrastering is niet overbodig, maar wel dringend no dig. DE PERIODE DAT WEIDE GRAS voldoende voedingsstoffen bevat voor 20 kg melk is voorbij. Het geleidelijk opvoeren van de hoeveelheid krachtvoer is juist, mits het gebeurd met overleg. Te veel aan krachtvoer kost U alleen maar geld. MET INZAAIEN VAN nieuw grasland alleen ben je niet klaar. Onkruidbestrijding hoort er bij. Bij een graslengte van 5 cm zijn de onkruiden nog klein en is het ef- fekt van de bespuiting het grootst. Een bestrijding op tijd uitgevoerd geeft het beste resultaat en daar bent U als veehouder mee gebaat. In het eerste halfjaar van 1983 is de produktie van melk in West-Duits land vergeleken met het eerste half jaar 1982. met rond 7% gestegen. Aldus een voorlopige opgave van het Westduitse ministerie van Land bouw. Inklusief de toename komt de totale produktie neer op 13.17 mil joen ton. De prüduktie van mager melkpoeder steeg ca. 26% tot 395.445 ton en die van boter ca. 14% tot 339.436 ton. De produktie van kaas verminderde iets. Om melk tegen bederf te beschermen wordt hij gedurende een bepaalde tijd verhit. De twee belangrijkste methoden, die nu in zwang zijn, zijn pasteurisatie waarbij de melk 10 seconden op 72° C gehouden wordt, en uht-sterilisatie waarbij de melk enkele seconden op 140° C verhit wordt. Uht-melk wordt ip gecoat karton verpakt en kan zonder koeling be waard worden. Beide hittebehandelingen zijn erop gericht melkbacte- riën zoveel mogelijk te doden. In het geval van gesteriliseerde melk producten lukt dat voor 100%,. Waar beide methoden niet op gericht zijn is de uitschakeling van enzymen, die op eiwitten of vetten kunnen inwerken. Drs. F.M. Driessen heeft zich juist op deze enzymen geconcentreerd in een onderzoek waarop hij op 2 septem- De totale omvang van de rundvees tapel in ons land bedroeg op 1 juli 1983 5 333 000 dieren en was hiermee ten opzichte van vorig jaar. 5 327 000 dieren, vrijwel even groot. Een en ander blijkt uit een steekproefon- derzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal melkkoeien, incl. droog staand drachtige koeien, nam toe van 2 440 000 stuks tot 2 509 000 stuks op 1 juli 1983 2.8%Het aantal stuks gedekt jongvee verminderde met 27 000 tot 640 000 (-4.0%). De categorie "Ander rundvee be stemd voorde fokkerij" was ruim 1% groter dan vorig jaar en omvatte 1 336 000 dieren. De mestveestapel omvatte 848 000 stuks op 1 juli 1983; 50 000 stuks minder dan vorig jaar (- 5.6% Deze vermindering kwam in hoofdzaak voor rekening van de categorie mestkalveren. welke 54 000 stuks kleiner was dan op 1 juli 1982. her aan de Landbouwhogeschool promoveert. Hij concludeert dat de gebruikelijke hittebehandelingen zo verbeterd kunnen worden dat de houdbaarheid van de melk van deze enzymen weinig of geen negatieve invloed meer ondervindt. Deze ge wijzigde behandeling betekent geen verslechtering van de smaak. Dries sen voerde zijn onderzoek uit aan het Nederlands instituut voor Zuivelon- derzoek (N1ZO) in Ede. Zijn bevin dingen hebben duidelijk weerklank gevonden in de zuivelindustrie; dit leidde ondermeer tot een verbetering van de smaak van uht-melk en de stabiliteit van uht-vla. Schone apparatuur Drs. Driessen beperkte zijn onder zoek niet tot de van nature in melk aanwezige enzymen. Er blijken ook enzymen in melk voor te komen die geproduceerd worden door bacte riën. En ofschoon die bacteriën zelf al bij 70* C het loodje leggen, zijn de door hen uitgescheiden enzymen nog in zekere mate actief na verhitting van vijf minuten bij 150* C. Geluk kig worden deze enzymen pas ge vormd als de melk langere tijd staat. In ons land is de kans dat dit gebeurt erg klein. Het gevaar is wél reëel als de apparatuur op de boerderij of de melkfabriek niet goed schoonge maakt wordt. In melkresten zouden bacteriën een volgroeide cultuur kunnen vormen en de hardnekkige enzymen in de verse melk brengen. Volgens Driessen is een restje van een'halve liter besmette melk vol doende om tienduizend liter verse melk ongeschikt te maken voor de kaasbereiding. De oorzaak daarvan is de uitscheiding van vetsplitsend enzym door de bacteriën. Bacteriën kunnen ook enzymen in de melk brengen die eiwitten afbreken. Deze kunnen de houdbaarheid van uht-melk aanmerkelijk verkorten. Driessen stelde vast dat de tempera tuur waarbij de melk bewaard wordt een zeer belangrijke factor is: bij een stijging van tien graden wordt de houdbaarheid van uht-melk, die eiwi- tafbrekend enzym uit bacteriën bevat, gehalveerd. Dit effect is van groot belang voor bewaring van melk in de tropen. De Direktie van de N.V. C.B.S. deelt mede. dat i.v.m. de gunstige resulta ten de premie voor de varkens per 5 september a.s. met ƒ0.25 per stuk wordt verlaagd. Het premietarief voor de varkens en zeugen/ beren luidt met ingang van 5 september 1983 als volgt: 1varkens 1.85 per stuk 2. zeugen en beren 8.- per stuk Tarief, uitsluitend voor varkens, ver zekerd op "Open-Polis" a. Bedrijven met gunstige uitkom sten 1varkens 1.40 per stuk 2. zeugen en beren 8.- per stuk b. Bedrijven met ongunstige uit komsten: 1. varkens J~ 1.70 per stuk 2. zeugen en beren j'8.-per stuk 2 september 1983

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1983 | | pagina 6