Ontwikkeling dierlijke sektoren stagneert in Zeeland Rotganzen geven voorkeur aan wintertarwe boven gras Initiatieven tot nieuwe ondernemingen Provinciale Raad voor Bedrijfsontwikkeling konstateert: Bij proefbeperking wildschade in "Wilhelminapolder" blijkt: Prijsvraag voor studenten LH en Has'sen: Prof. ir. H.A. Behagel koördineert nieuwe organisatie-struktuur voor biotechnologie aan de Landbouwhogeschool Wissenkerke Regiovorming NVLE Zuid-Nederland Bijdrageregeling grondstomen verlengd De Raad voor de Bedrijfsontwikkeling in Zeeland nam in haar verga dering van 19 augustus uitgebreid kennis van de ontwikkelingen in de dierlijke sektoren in de provincie Zeeland. Gekonstateerd werd, dat de ontwikkeling in Zeeland sterk achterblijft bij de landelijke ontwikke ling maar in het bijzonder t.o.v. de twee andere zuidelijke provincies. Hoewel de melkgift per dier zich op een gunstig niveau beweegt, is de veestapel niet toegenomen en het aantal ligboxenstallen relatief zeer beperkt gebleven. Bij de varkenshouderij is de struktuur zeer divers, de valorisatie van het zeer grote biggenoversfchot in deze provincie wordt bemoeilijkt door het grote aantal bedrijven met een beperkt biggen- aanbod t.o.v. de grotere afnemers t.b.v. de mesterij. Ook in de pluim veehouderij is sprake van enige stagnatie. Ten behoeve van een stroomlijning van de toekomstige ontwikkelings mogelijkheden werd een aantal positieve elementen naar voren ge bracht alsmede een aantal aktiepunten geformuleerd voor een verdere begeleiding. Naar aanleiding van de financiële jaarstukken van de proefboerderij "Rusthoeve" en een gezamenlijk schrijven van de Federatie van Ver enigingen voor Bedrijfsvoorlichting voor Zeeland en de Stichting ter Be vordering van het Landbouwkundig Onderzoek in Zeeuws-Vlaanderen inzake de financiering van het PAGV en de regionale onderzoekers, besloot de Raad betrokkenen bij de diskussie rond de 50/50-financiering te zullen wijzen op de noodzakelijke koppeling van het regionaal onder zoek aan een landelijk funktione- rend proefstation. De afzetstruktuur van uien in het Zuidwesten werd toegelicht op basis van een daarnaar door het LEI ver richt onderzoek. Als prioriteiten voor toekomstige aktie werd gewezen op een beperking van de ziekterisiko's (in kombinatie met geschikte rassen of selekties) en een nader onderzoek naar de kostprijs van uien in het Zuidwesten. Door de adj.-dir. van de SNUiF werd ingegaan op de aktivi- teiten van deze op 50/50-basis gefi nancierde Stichting. Voor de nabije toekomst zal in verband met de ge wijzigde kwaliteitsnormen veel aan dacht geschonken moeten worden aan veld- versus schuurdro^ing, de telijke situatie weer te geven nl. een forse uitbreiding van het graanareaal en beperkte daling van het aantal ha aardappelen. Ter kennisgeving wordt voorts een schriftelijke samenvatting - voorzien van enig kommentaar - gegeven van de recentelijk door de Europese Kommissie gedane voorstellen tot wijziging van het EEG-landbouw- beleid. Een nadere bezinning op de aanpassingsmogelijkheden voor de verschillende landbouwsektoren op deze gewijzigde vooruitzichten zal plaatsvinden. De Raad nam kennis van de behan delde BF-aanvragen, verzoeken tot De struktuur van de varkenshouderij is zeer verschillend. on wikkeling van snijmachines, als mede van industriële droogkapaci- teit. De Raad nam verder kennis van de voorlopige mei-tellingsgegevens over de akkerbouw. De Zeeuwse voorlopige cijfers lijken goed de fei- rentesubsidie, aangemelde projekten voor een bijdrage uit de innovatie middelen e.d. alsmede de voortgang met betrekking tot de koördinatie van het kursusonderwijs, de bestrij ding bakterievuur, de aanvoerorga- nisatie van organische mest e.d. Vanaf 1980 zijn er schademeldingen binnengekomen over rotganzen in de omgeving van het "Veerse Meer". Zowel aan de Zuid-Bevelandse zijde - in hoofdzaak de "Wilhelminapolder" - als aan Noord-Bevelandse zijde - in hoofdzaak in de Jonkvrouw Anna- polder - hebben de rotganzen grote schade aangericht. Hun aantal is in de loop der jaren aangegroeid tot to taal twee- a drieduizend, verspreid in groepen van twee- tot vierhonderd. Ca. eind september arriveren zij en pas eind mei vertrekken ze. In mei varieert het aantal tussen de drie honderd en duizend. In het najaar vinden zij hun voedsel hoofdzakelijk op de buitendijkse kwelders en op Quistenburgh. Wanneer de winter tarwe éénmaal goed aan het groeien is, zo omstreeks half november, begin december, geven zij de voorkeur aan wintertarwe en graszaad. De schade bedragen aan de Noord-Bevelandse zijde bedroegen in: 1981 11.974,36 en in 1982 667,— Aan de Zuid-Be velandse zijde in: 1981 13.505,- en in 1982 f 16.098,75. Om te pogen de wildschade aan ge wassen te verminderen, is met de Koninklijke Maatschappij de Wil- helminapolders te Wilhelminadorp overeengekomen een proef aan te leggen. Deze proef bestaat uit het inzaaien van een perceel gras. waar op de rotganzen mogen fourageren. Op de andere gewassen zullen de ganzen met wildafwerende middelen en andere verjagingstechnieken ge weerd worden. In het bouwplan van de Wilhelmi napolder was gepland een kavel lu zerne. Een gedeelte van deze kavel, ca. 10 ha. is nu ingezaaid met Engels raaigras. Het is de bedoeling dat. evenals de luzerne, dit gewas 2 a 3 keer geoogst zal worden door de groenvoederdrogerij "Timmerman" te Kortgene. Met het Jachtfonds is de afspraak gemaakt dat het verschil in geldelijke opbrengst tussen gras en wintertarwe inklusief bijkomende kosten zal worden uitbetaald. De rotganzen fourageerden hier vanaf half december. Door de stren ge vorst en sneeuwval in het noorden van het land bleek dat het perceel gras niet alleen in trek was bij de! rotganzen, maarx>ok bij de kol- en rietganzen. Naar schatting foura geerden er dagelijks zo'n 10.000 ganzen. Ca. half januari 1982 was het gras op. zodat er een tijdlang voor de rotgan zen niets meer te halen viel. De groep rotganzen heeft zich toen verspreid over andere percelen graszaad en wintertarwe langs de kust van Zuid en Noord-Beveland. Circa half april was het gras weer zodanig gegroeid, dat het niet meer aantrekkelijk was voor de rotganzen. Zij verkozen toen de wintertarwe. Circa één derde van de oppervlakte gras is toen gemaaid met een cirkel maaier om weer jong kort gras te krijgen. Intussen werden met wild afwerende middelen zoals^ knal apparaat. rotjes en vogelafweerpis- tool de rotganzen op de wintertarwe verjaagd, om ze te dwingen naar de graslandkavel te gaan. Deze midde len waren niet voldoende. De ganzen bleven terug komen op de wintertar we. zodat er weer flinke schade is opgetreden. Een aanvraag art. 53 van de Jachtwet om enkele rotganzen af te schieten, om zo te pogen de overi ge ganzen te verjagen, werd door de Direktie Faunabeheer niet gehono reerd. Evenals vorig jaar is ook de afgelo pen winter getracht door middel van wildafwerende middelen en verja ging de rotganzen te koncentreren op het graslandperceel. Een probleem is dat de rotganzen de voorkeur geven aan wintertarwe boven gras als voedselbron De Stichting Maatschappelijke Plaats Wageningse afgestudeerden (MPW) heeft tot nu toe de plaatsing van afgestudeerden vooral willen bevorderen door versnelling van de doorstroming naar de arbeidsmarkt. Daarnaast tracht zij enige verbreding van die markt te verkrijgen door het geven van voorlichting aan werkgevers. In toenemende mate begint thans het scheppen van nieuwe werkgele genheid aandacht te vragen. In dit verband zijn reeds aktiviteiten ont plooid ter stimulering van het zelfstandig vestigen. Het Nederlands Instituut van Landbouwkundig Ingenieurs (NILI) heeft het idee opge vat hieraan verder bij te dragen door het uitschrijven van een prijsvraag onder het motto: "Initiatieven tot nieuwe ondernemingen". Het NILI heeft de stichting MPW verzocht deze prijsvraag te organi seren. Doel Het stimuleren en mobiliseren van ideeën en plannen die kunnen leiden tot het scheppen van werkgelegen heid in te stichten ondernemingen met nieuwe aktiviteiten in de pro- duktie- zowel als in de dienstensek- tor. Studenten (in de eindfase van hun studie) en afgestudeerden van de Landbouwhogeschool en de Hogere Agrarische Scholen worden uitgeno digd ideeën naar voren te brengen. De deelnemers kunnen desgewenst met anderen samenwerken. Er kan aan de prijsvraag zowel wor den meegedaan door personen die het voornemen hebben de latere realisering van hun plannen en de daaruit voortvloeiende ondernemers- aktiviteiten zelf ter hand nemen als door hen die de follow-up aan anderen willen overlaten. 4 Aard van de ideeën De voorstellen dienen te liggen op het maatschappelijke werkterrein waarvoor de LH en de HAS'sen op leiden. Jury De Stichting MPW heeft de heren prof.dr.ir. H.A. Leniger (voorzitter), prof.dr.ir. F. Hellinga, drs. H.G. Troost en prof.dr.ir. C.J.D.M. Ver hagen bereid gevonden op te treden als jury. Ir. H.J. van 't Klooster zal optreden als sekretaris. De jury is gehouden de inzendingen vertrouwelijk te behandelen en te beoordelen. Zij kan op vertrouwe lijke basis advies inwinnen bij des kundige informanten. De jury bepaalt eerst of inzenders gerechtigd zijn tot deelneming en of de ingezonden ideeën geacht kunnen worden op het hiervoor genoemde terrein te liggen. Adres Voor nadere inlichtingen, aanvragen en inzenden van aanmeldingsfor mulier: Stichting MPW "Achter de Aula" Gen. Foulkesweg I A Wageningen. Postadres: Postbus 79, 6700 AB Wa geningen. (Tel. (08370) 83319/82711 bestemmings plannen De burgemeester van Wissenkerke maakt ter voldoening aan het be paalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 15 augustus 1983 heeft besloten te verklaren dat zullen worden voorbereid: a. een herziening van de voor schriften. deel uitmakende van het bestemmingsplan "Buitenge bied", en met name artikel 17, betrekking hebbende op de be stemming "Bos (L.B.O.)": b. een herziening van het bestem mingsplan "Bebouwde kom Kamperland II" voor het perceel, kadastraal bekend gemeente Wissenkerke, sektie B nummer 1003 en plaatselijk bekend Noordstraat 52 te kamperland, welk perceel met kleur nader op de bij het besluit behorende te kening is aangegeven. Genoemde besluiten liggen met in gang van 19 augustus 1983 ter ge- meentesekretarie ter inzage. Met ingang van 1 september is prof. ir. H.A. Behagel (56) benoemd tot algemeen koördinator biotechnolo gie aan de Landbouwhogeschool te Wageningen. Met deze aanstelling wordt een belangrijke stap gezet naar een nieuwe struktuur die bij de Landbouwhogeschool wordt inge voerd met het oog op een efficiënte organisatie van het biotechnologisch onderzoek. "Wageningen" is aangewezen als een van de vier centra waar het bio technologisch onderzoek gekoncen- treerd zal worden. De overige drie centra worden gevormd door de bei de universiteiten yan Amsterdam, de Sedert de oprichting van de Neder landse Vereniging voor de Lande lijke Eigendom (N.V.L.E.) in 1972 is een aantal regionale afdelingen ge formeerd. In Zuid-Nederland heeft tot nu toe geen regiovorming plaatsgehad. Gezien de grote invloed van de pro vinciale en gemeentelijke overheid op het eigendomsrecht van de land eigenaar (bijvoorbeeld door be stemmingsplannen) is bundeling van krachten op regionaal niveau ge wenst. De N.V.L.E.. verzoekt de leden die aktief willen meewerken aan de re giovorming in Zuid-Nederland kon- takt op te nemen met het N.V.L.E. Verenigingsbureau in 't Harde (tel. 05250-3525). universiteit van Groningen en de kombinatie Leiden-Technische Ho geschool Delft. Wat het onderwijs betreft overweegt de Landbouwho geschool in de tweede fase een be roepsopleiding in de biotechnologie in te stellen. In de nieuwe opzet worden vier werkgroepen in het leven geroepen die ieder een thema onder hun hoede zullen nemen: "afval en milieu", "levensmiddelenbiotechnologie". "plantecel en dierlijke cel" en "bio- katalysatoren". De werkgroepen worden grotendeels samengesteld uit medewerkers van een aantal vak groepen die nu reeds biotechnologi- sche projekten onder handen heb ben. Minister ir. G.J.M. Braks (landbouw en visserij) heeft besloten de bijdra geregeling grondstomen. die zijn voorganger drs. J. de Koning eind 1981 heeft ingesteld, met een jaar te verlengen. Deze regeling houdt in dat tuinders een bijdrage kunnen krijgen van 25(£ van het investeringsbedrag, met een maximum van 1.50 per m2 grond waarin een drainstoomsysteem is aangelegd en dat grondontsmet- tingsbedrijven die overgaan op gas gestookte mobiele stoomketels daar voor 6.000.- per ketel kunnen ont vangen. De aanvraagtermijn sluit nu niet per 1 september 1983. maar per 1 sep tember 1984.. 2 seDtember 1 983

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1983 | | pagina 4