WEEKOVERZICHT GRANEN, PEULVRUCHTEN EN ZADEN, 29 aug. "83 Granen - de oogst is nu geruimd en mede dankzij het droge graan zijn de direkte ruimteproblemen opgelost. In de maanden september/oktober zal dan weer de volgestorte aardappel- en kunstmestruimte worden vrijgemaakt. Voor direkte levering is er derhalve nog een ruim aanbod, zodat kopers laag inzetten. Op verdere termijnen worden interessante transakties gesloten. De hoge dollarkoers en de droogte in Amerika veroorzaakten een vaste markt voor veevoedergrondstoffen. Tarwe - de meelfabrieken nemen mondjesmaat op voor direkte voorziening. De veevoederfabrieken zijn overgegaan tot verwerking van voergerst en tarwe. Dit geeft op verdere termijnen goede steun aan de markt. Brouwgerst - weinig aktieve prijsvorming voor Trumpf brouwgerst. Wel is er dekkingsvraag in de markt voor oude kontrakten. Voor andere brouwgerstrassen is nog geen belangstelling. Haver - in de direkte be hoefte wordt voorzien uit oude oogstvoorraden. Van de nieuw geoogste haver wordt eerst de kwaliteit afgewacht. De markt is bij afwezige kooplust verlaten. Voergranen - het aanbod wordt gemakkelijk opgeno men voor-verwerking in veevoeders. Groene erwten - de afgelopen we ken was er sprake van een wat wisselende stemming op de groene erwtenmarkt. Bijgevolg schommelden de noteringen met meerdere gul dens per 100 kg. Afhankelijk van de kleur, die evenals vorig jaar per telerspartij sterk uiteenloopt, varieert de waarde van het ongeschoonde monstergoed, dat aanzienlijk grote verschillen te zien jjeeft. Schokkers - de fluktuaties op de schokkermarkt waren aanzienlijk groter dan die voor groene erwten. Na een forse daling gedurende de voorafgaande week kon de prijs aan het eind van de afgelopen week wederom wat verbeteren. Voor wat betreft de kleur is voor schokkers hetzelfde van toepassing als voor groene erwten. Kapucijners - tijdens het binnenko men van de kapucijneroogst kon de prijs van dit produkt zich niet volledig handhaven. Bruine bonen - vrij algemeen wordt verwacht dat in de loop van deze week de eerste partijtjes bruine bonen zullen worden gedorst. In afwachting van deze oogst schommelden de afgelopen week de bruine bonenprijs vrij sterk. Aan het eind van de week was er sprake van een wat vriendelijker stemming waarbij de prijs zich kon verbeteren. Karwijzaad - gedurende de afgelopen weken kon de karwijzaadprijs geleidelijk aan wat verbeteren. Blauwmaanzaad - tijdens het binnenko men van de blauwmaanzaadoogst nam het aanbod van t^lerszijde toe. waardoor de prijs zich niet volledig kon handhaven. NOTERINGEN GRANEN, Rotterdam. 29 aug. /100 kg) Tarwe - 72/73 kg doorsneekwaliteit max. 17% vocht - max. 2 bijmen ging - boordvrij zuidwest nederland/polder/noorden - nieuwe oogst - september 55.75 nom.. oktober/november/december 57.35 laten, ja nuari/juni 59.35 laten. Gerst - 60/61 kg doorsneekwaliteit max. 17% vocht - september 53.90 nominaal boordvrij noorden. NOTERINGEN PEULVRUCHTEN EN ZADEN. Rotterdam. 29 aug. /100 kg) Bruine bonen - prima doorsnee - okt/nov 190.00 nominaal. Groene erwten - 6% - sep/okt 104.00 .nominaal, okt/nov 105.00 nominaal. Schokkers - 5- sep/okt 115.00 nominaal. Kapucijners - 5% - sep/okt 130.00 bieden - 132.50 laten. Blauwmaanzaad - prima doorsnee - sep/okt okt/nov 465.00 nominaal. Karwijzaad - prima doorsnee - sep/okt 295.00 bieden-297.50 laten. BUITENLANDSE MAISNOTERINGEN, 23 aug. L.E.I. Den Haag Chicago: sept. lev. 42.80; dec. lev. 45.30: mrt. lev. 46.65. Maïs laplata 53.20. maïs USA ill 52.35 BEURS GOES AARDAPPELPRIJZEN - Den Haag, 29 aug. /kg) ZHZ; Doré grof 0.63-0.74. middel 0.46-0.94. driel. 0.18-0.35. kriel 0.40-0.71. aanvoer 58.000 West-Friesland-Oost: Eerst, grof 0.70-0.73. eerst middel 0.63-0.77. kriel 0.29-1.13. eigenh. middel 0.63-1.04. kriel 0.19-0.44. aanvoer 109.000. Grubbenvorst: ongesorteerd 0.63-0.75, aan voer 3.000. St. Annaland: doré grof 0.47. middel 0.86-0.98, première middel 0.59-0.60. aanvoer 146.000. Langedijk: 0.53-0.71, voor eerst, grof., middel 0.51-0.67. kriel 0.61-0.94. eigenh. middel 0.56-0.84. aan voer 107.000. AARDAPPELTERMIJNMARKT AMSTERDAM, 29 aug. /100 kg) BINTJE 35/50 mm vorige nov 45.00-40.10 apr 48.00-47.00 BINTJE 50 mm nov 75.00-69.00 apr 93.90-93.50 laten/bieden 45.00-35.00 45.00-40.00 slot 37,50 40.00 omzet kalm kalm stemming 68.00-65.00 65.00 1 nauw. prijsh. 85.00-84.70 84.80 473 nauw. prijsh. AARDAPPELTERMIJNMARKT AMSTERDAM, aug. t/m aug. Verstrekt door G. de Vries Zn. te Amsterdam, tel. 020-247417. Bintje 50 mm, oogst 1983, levering april 1984: Omzet 2647 - O.P. 4658 - Hoogste prijs 97.70 - Laagste prijs 77.00 - Slotnotering 85,00 laten, 84,70 bieden. Bintje 35/50 mm. oogst 1983, levering april 1984: Omzet 2 - O.P. - - Hoogste prijs 45.00 - Laagste prijs 45.00 - Slotnotering 45.00 laten, 40.00 bieden. Bintje 50 mm, oogst 1983, levering november 1983: Omzet 68 - O.P. 377 - Hoogste prijs 76,50 - Laagste prijs 65.00 - Slotnotering 68.00 laten. 65,00 bieden. AARDAPPELEN IN DE GEMEENSCHAP In Nederland liggen de indikatieprijzen voor Bintjes 35/45 mm rond ƒ80 af teler, levering najaar. Op de termijnmarkt zijn de noteringen nogal omlaag gegaan. De aktiviteit op de termijnmarkt blijft nog groot. De produktenindustrie bevoorraadt zich ten dele in de buurlanden. Voor grote maten, levering april volgend jaar blijft de industrie sterk geïnteresseerd, al blijven ook hier de prijzen nogal wat achter bij de eerder bereikte 100.— De Franse markt is ook duidelijk afgezwakt. De prijzen lopen, al naar gelang van de kwaliteit sterk uiteen. In de week tot 14 augustus werden nog 982 ton aardappelen naar de EG landen uitgevoerd en 84 ton naar derde landen. Aan industrie- en voederaar dappelen werden resp. 70 ton en 35 ton. Uit Italië werden 1538 ton aardappelen en uit België 519 ton ingevoerd. Het aanbod in België is niet al te groot. Het wordt vrij vlot opgenomen. Op te merken is belangstel ling uit het buitenland, ook uit Nederland, naargrote maten. In Enge land wordt door de telers voorzichtig gerooid. Men wil de knollen nog wat laten groeien. Dit leidt mede tot een vaster konsumptiemarkt. De invoer is - althans vooralsnog - bescheiden. In Duitsland staan de prij zen. ondanks een betrekkelijk krap aanbod. Het effekt van het klimaat is uiteenlopend dat wil zeggen stilstand bij het rooien in het zuiden, rooien in het westen. De handel klaagt over een matige konsumptie-afzet. Uit de regio Berlijn wordt een vaste markt gemeld en een nagenoeg ontbre ken van Nederlands aanbod, dat gewoonlijk in deze tijd van het jaar bepaald niet zonder betekenis is. In Hannover rekent men met grotere omzetten, nu in vele regio's de vakanties zijn afgelopen. ENKELVOUDIGE VOEDERMIDDELEN. Groothandelsprijzen in /100 kg., exkl. b.t.w., boordvrij, disponibel Rotterdam. Voor inlandse produkten; af fabriek/af magazijn (15/19-8) Laplata maïs 66.60; maalmaïs 62,60; maalgerst 52.90: voertarwe 55.00: 2 september 1983 maalhaver 50,20; milocorn 62,70; tapioca/maniokpellets 48,20: maïsgl. voermeelpellets 52,60: maïsvoermeelpellets v.r. 53,60; maïsvoermeel- pellets v.a. 52.40: tarwegriespellets 48.90; citruspulppellets 47.40; bie- tenpulppellets 49.60; melasse 25,90; alfalfapellets 17% 38,00: gras/lu- cernepellets 18/20% re. 39.30; rijstevoerschrootpellets 16% 37,40; lijn- schilfers 37/38% 63,50: kokosschilfers/pellets 27% 60,40; palmpitschil- fers 22% 55.40: sojaschrootpellets 44/45% 88.10; raapschroot 34% 46.30: diermeel 58,7% 109.70: vismeel 66,3% 146,50; verenmeel 87.0% 117,00: destruktievet 116.90. ENKELVOUDIGE VOEDERMIDDELEN, prijzen voor aankomst/le vering over ca. 3 maanden, /100 kg., exkl. b.t.w. 15-19/8 Maalmaïs 63,10: maalgerst 55,00; voertarwe 57,10; tapioca/maniokpel lets 48,70; maïsgl. voermeelpellets 54,70: maïsvoermeelpellets v.r. 54,30: maisvoermèelpellets v.a. 52,10; tarwegriespellets 49,40; melasse 26,30; citruspulppellets 46.50: bietenpulppellets 47,20; kokosschilfers/pellets 27% 58.70: palmpitschilfers 22% 53,10: sojaschroot/pellets 44/45% 90.00. MENGVOEDERS, voorlopige verbruikersprijzen, franko boerderij in /100 kg., inlfl. b.t.w., bij levering van 8.000 kg in bulk, 22-26/8 Standaardbrok A 54,90; eiwitrijke brok B 58,00: energie-eiwitarme brok 54.70: schapebrok 52.90; zeugebrok 59.80; baby-biggekorrel 82,90; start-overgangskorrel 70,40; mestvarkensbrok 63,00: konijnekorrel 69,40; voll. opfokmeel I m.a.c. 73,50; voll. opfokmeel II m.a.c. 70,20; voll. foktoommeel sl.r. 69,90; gem. graan met gebr. maïs 78,50; voll. leg-/batterijmeel 69,50; voll. slachtkuikenkorrel 79,80; kalkoenekorrel I 81.00: kalkoenekorrel II 79.60; kalkoenekorrel III 76,60. 1.000 kg gezakt. N.B.: De korting voor kontante betaling en eventuele bonuskorting en/of terugbetaling aan het einde van het boekjaar zijn in de berekening verwerkt. GOES GRANEN, ZADEN EN PEULVRUCHTEN Alle prijzen boerenschoon en franko'leveringsplaats (per 100 kg) Tarwe, basis 16% 51.75-/ 52.25: Brouwgerst. basis 16%/ 60,50-J 61.50: Voergerst. basis 16% 47.50-/49.00; Haver 45.25-/46.75; Erwten, kleine groene 81,00-/ 87,00: Kapucijners 107,50-/ 120,00; Schokkers 95.00-100,00; Blauwmaanzaad 380,00-/425,00; Karwij, boeren schoon 232,50-/257,50: Karwij, prima doorsneekwaliteit ƒ272,50. Exklusief b.t.w. Uien - plant- en zaaiuien, direkte levering 33 cent - 40 cent per kg. exklusief b.t.w.: Vlas - ongerepeld. op auto geleverd 40 cent - 67 cent per kg, exkl. b.t.w. Aardappelen - Bintje, op auto geleverd. 32 cent - 40 cent per kg, exklusief b.t.w. Hooi en stro (per 1000 kg) Weide- hooi. Ie snede 265.00-/ 280,00; Weidehooi, 2e snede 220.00-/ 240.00: Dijkhooi 220.00-/ 240,00; Lucernehooi 325.00-/ 350,00: Veldbeemd 175.00-/200.00: Roodzwenk 115.00-J' 125.00: Engels raaigras 100,00-/ 125.00: Italiaans raaigras 120.00-/125.00: Tarwestro 55,00-/60,00; Gerstestro 115.00-/ 135.00: Erwtenstro 140.00-/ 160.00: Schokkerstro 100.00-f 120.00. exklusief b.t.w. TUINBOUWNOTERINGEN, ZHZ, 29 aug. 1983 Bloemkool: kl. 6 1.66-1.93; kl. 8. 1.50-1,70; kl. 10 1.12-1.43; kl. 12 0.95. Spruitkool: AI 0.82-0,87: All 0.43-0.61: Bil 0,47-0.61: CII 0,38: DII 0.76-0.96: Kroten kl. A 0.43-0.66; kl. B 0,17-0,34; Breekpeen kl. 400-600 0.55-0.60. Uien kl. II NL. 80/op0.42-0.60: kl. II NL. 60/80 0.41-0.63: kl. II NL. 40/60 0.45-0.59: kl. II NL drieling 0,28-0.45; Kl. II NL. picklers 0.32-0.34. VEEMARKT LEIDEN prijzen 22 aug. stieren le kwal. 8,50-9.40 2e kwal. 8.20-8.50 vaarzen le kwal. 8.00-9,05 2e kwal. 7.10-7.90 koeien le kwal. 8.00-9.00 2e kwal. 7,20-7,95 3e kwal. 6.75-7.10 worstkoeien 5,75-6,90 ekstra kwal. dikbillen 9,75-14,00 schapen 180-220 lammeren 200-255 VETTE KALVEREN BARNEVELD vorige aanvoer: vette kalveren 560 extra kwal. 7,20-7,50 prijzen: lekwal. 6,60-6,80 2e kwal. 6.25-6,45 3e kwal. 5,50-5,75 VEEMARKT PURMERF.ND vorige aanvoer: slachtrunderen 14 prijzen: extra kwal. 7,75-7,75 lekwal. 7,00-7.75 2e kwal. /stuk vette schapen 170-220 oude slachtsschapen vette lammeren weidelammeren zuiglammeren fok-/mestkalveren R.B. fok-/mestkalveren Z.B. graskalveren pinken melk- en kalfkoeien holsteiners Utrecht 25 aug. geen not. 4.00-5,75 geen not. geen not. 10.00-11.00 410-730 365-580 650-1000 900-1400 29 aug. 8.40-9.30 8,10-8.40 8.00-9,05 7,05-7.90 8,00-9.00 7.15-7.90 6.70-7.05 5.70-6,85 9,75-14,00 180-220 200-255 29 augustus 377 7,25-7,75 6.60-6,85 6,20-6,35 5.50-5,75 29 augustus 14 7,75-8,50 7.00-7,75 Den Bosch 31/8/'83 140-230 80-140 240-645 220-530 500-1100 700-1500 2100-3200 geen not. NOTERINGEN SLACHTVARKENS, geldig voor week 34 (van 22-08 t/m 26-08 1983) Zonder klassifikatie 21 t/m 30 kg 31 t/m 40 kg 41 t/m 50 kg Klasse EAA 60 kg 61 kg 62 kg 63 kg 64 kg 65 t/m 90 kg 91 kg 92 kg ƒ4.09 4,13 ƒ4,17 ƒ4,21 4,25 ƒ4,29 ƒ4.26 ƒ4.23 ƒ2.74 51 t/m 55 kg ƒ2.94 56 t/m 59 kg ƒ3.24 100 t/m 110 kg 111 t/m 150 kg PRIJS KLASSE EAA I II III IV Klasse EAA 93 kg ƒ4,20 94 kg 95 kg 96 kg 97 kg 98 kg 99 kg ƒ4,17 ƒ4.14 4,11 ƒ4,08 ƒ4,05 ƒ4.02 ƒ3.54 ƒ3.74 ƒ3,82 ƒ3,77 Korting t.o.v. prijsklasse EAA - 15 - 20 - 35 - 50 Deze prijzen zijn inklusief O.B. Voerkorrektie varkens en biggen week 33 en 34 1983 Distrikt Oost I en II: varkens f 0.13 biggen 3,50 Distrikt West: varkens 0,10' biggen 2,90 VARKENSBEURS Vleuten 26 augustus. Op de varkensbeurs is een notering opgesteld die voor de week tot 3 september een prijs aangaf van 4,31-4,33 per kg voor geslachte varkens, 63/90 kg, middenkwaliteit en franko geleverd. Voor levende varkens van 101/120 kg luidde de notering 3.47-3,49 per kg. tarra 2 kg en aflevering na 24 uur vasten van de varkens. Voor zwaardere varkens gelden de gebruikelijke kortingen. Vergeleken met voorgaande week zijn de noteringen respektievelijk 3 en 2 cent hoger. SLACHTRUNDERMARKT STABIEL Deslachtrundermarkt is prijshoudend tot goed prijshoudend en slechts op enkele plaatsen wat lager. Het aanbod was vrij normaal in omvang. Van de veemarkten werden de volgende prijzen gemeld: koeien le kwa. tot 9.00; 2e kw. tot 7.95; 3e kwal. tot 7.10; stieren le kw. tot 9.40: 2e kw. tot 8.50. Voor vette kalveren werden hogere prijzen betaald dan in de voorgaande week. vooral dank zij een goede export. De markt voor nuchtere kalveren was prijshoudend tot goed prijshoudend. De uitvoer van kalfsvlees bedroeg 2364 ton. Voor gebruikers was de markt vrien delijk en in het algemeen prijshoudend. Voor melk- en kalfkoeien werd tot 3000 besteed voor guste koeien tot 2650.- BIGGENPRIJZEN Het Landbouwschap gaf voor de week tot 26 augustus een richtprijs uit van 120.40 voor biggen van 23 kg ƒ6,90) met een staffeling van ƒ2,70. De richtprijs voor Zuid-Nederland was 123,35 ƒ7.55). De marktprijzen konden zich in de week tot 19 augustus handhaven. Utrecht noteerde voor biggen 110 tot 117.50 en voor schrammen 125 tot 135. Leiden noteerde voor biggen 110 tot 115. SLACH TRUNDERNOTERING volgens EUROP-indelingsschema: prijs in guldens geüniformeerd op basis franko abattoir, exklusief btw: gewicht - geslacht aan de haak - geüniformeerd volgens EG-referen- tiesnit, korting 2% week van 04/08 11/08 - 11/08 18/08 stieren - kwaliteit R03- gemiddeld gewicht 308 kg 8,78 8,70 koeien - kwaliteit 0030 - gemiddeld gewicht 271 kg 759 744 BIGGENPRIJZEN In de week van 5 sept. 1983 tot 12 sept. 1983 dienen de biggenprijzen. die vermeld staan in het Biggenprijzenschema voor Zuid-Nederland van 2 mei 1983, met 1,90 te worden verlaagd. De kostprijs van 1 kg var kensvlees in deze week is 4.49. DE SUIKERMARKT Wereldmarkt - een rustige week met weinig aktiviteit. De Braziliaanse export gedurende de eerste 5 maanden van 1983 steeg tot 890.000 mton (ruwwaarde) vergeleken met 695.000 ton in dezelfde periode vorig jaar (bron: ISO). Jordanië kocht een lading witsuiker voor sept/nov ver scheping op 292.50 per mton (C and F). Termijnmarkt - noteringen oktober Londen High Low Close 19/08 184 180 182.7 22/08 183 176.5 181.5 23/08 183.5 178 178.75 24/08 179.5 173 176 25/08 180.7 174.7 177.7 26/08 178 173.5 (16.00 u.) LDP-ruw vandaag 165 LDP-wit vandaag 284 De high van deze week op £184 en de low op £173. Al met al eeri vrij rustige week. Jammer genoeg kwamen de verwachte pogingen aan de bovenkant dus niet. Gezien het relatief grote aanbod van suiker in her vierde kwartaal van dit jaar en het vermoeide chart-beeld zou een breuk van de op £174 gelegen trendlijn een val naar £160 - £165 kunnen veroorzaken. Als dat niet het geval is dan is een breuk van de 184 nodig (die trendlijn gaat iedere dag ongeveer £1 lager) om weer een nieuwe aanval op de £195 resistance te wagen. Aldus Limako b.v., marktrapport van 26 aug. '83 FRUITNOTERINGEN Er waren de vorige week op de veilingen van de CVZ zeer grote aan voeren van appelen. James Grieve en Benoni waren de belangrijkste rassen. Vrijwel alle James Grieve voldeed begin vorige week aan de eisen van de jodiumtest en dat resulteerde dinsdag in een aanvoer van 285 ton James Grieve in Goes en Krabbendijke samen en woensdag in Kapelle weer 125 ton. De prijs stabiliseerde zich op ongeveer 76 cent per kg voor de I 70-80 mm en 55 tot 60 cent voor de I 80-90 mm. Benoni kwam er slechts weinig minder dan James Grieve maar hiervoor kon de prijs aantrekken, want midden vorige week deed de I 70-80 mm rond 1.30 per kg en de I 65-70 mm rond 1.25 en dat was plm. 30 cent per kg meer dan 5 dagen daarvoor werd betaald. Bij de Benoni hebben degenen die de meeste haast hadden, geen gelijk gekregen. Mogelijk dat het dit seizoen wel nrcer op zal gaan. dat het niet verstandig is om bij het begin van de aanvoer de zaak te overvoeren met als gevolg een te lage prijs. Discouvery kon vorige week weer in prijs aantrekken. Er kwamen van dit ras nog prachtige partijen voor de klok en de prijs van de I 70-80 mm steeg tot 2,30 per kg voor de beste partijen. Dat was ook ruim 30 cent per kg meer dan een week eerder werd betaald. Tydeman's Early W. noteerde voor de meest gekleurde partijen klasse I 70-80 mm tot ƒ.1,60 per kg en het aanbod van Summerred begon ook op gang te komen. Voor dit ras werd voor de I 70-80 mm midden vorige week rond 1,30 per kg betaald. Van alle appelrassen was er export naar West-Duitsland en soms in belangrijke hoeveelheden. Bij de peren liep het aanbod van Precoce de Trevoux terug. Er waren nog maar weinig partijen waarin geen rijpe vruchten voor kwamen. De prijs stond hierdoor onder druk. Beter ging het met de Clapps Favorite waarvan het aanbod toenam. De grote en middelmaten deden midden vorige week rond en iets boven 1,- per kg en voor de I 60-65 mm werd tussen 85 en 90 cent per kg betaald. De peren gingen vooral naar afnemers in het Noorden van ons land. Pruimen werden er de vorige week wat minder aangevoerd. Voor Czar en Opal is het seizoen voorbij. De prijzen trokken aan. Belle de Louvain en Mons. Hatif namen de opengevallen plaats in. De prijzen van de goede kwaliteiten lagen tussen 2,20 en 3,— per kg in het midden van de week. In Kapelle waren er zeer grote aanvoeren van bramen. Dagelijks was er tussen 15 en 20 ton voor de industrie te koop. Hiervoor werd 1.90 - 2.— per kg betaald. De bramen in doosjes deden al naar gelang van het aanbod tussen 65 en 80 cent per doosje. GEDIFFERENTIEERDE EIERNOTERING, (G.O.V.v.E. en 't ZUI DEN) 22 aug. t/m 27 aug. 1983 /100 st) Basis V.E.Niasis V.E.N. Basis V.E.N. Basis V.E.N. Gew. klasse prijs prijs Gew. klasse prijs prijs per 100 st. per kg. per 100 st. per kg. 37.0-38.0 38.0-39.0 39.0-40.0 40.0-41.0 41.0-42.0 42.0-43.0 Inkl. br. toeslag 1.25 1.75 2.25 2,75 3,25 3.75 0.33V6 /0.45'6 ƒ0.57 0.68 0.7816 ƒ0,88 inkl. br. toeslag 58.0-59.0 59.0-60.0 60.0-61.0 61.0-62.0 62.0-63.0 12.93 13,86 14,54 15,22 15.90 ƒ2.20 ƒ2.32 2,39'6 ƒ2,47 2,54'6 43.0-44.0 44.0-45.0 45.0-46.0 46.0-47.0 47.0-48.0 4,25 4.75 5.25 ƒ5.75 6,25 0.97'6 1.0616 1.1516 1.2316 1.3116 63.0-64.0 64.0-65.0 65.0-66.0 66.0-67.0 67.0-68.0 16.01 16.12 16,23 16.34 16,45 2.5216 ƒ2,51 2.4916 2.4716 ƒ2.46 48.0-49.0 49.0-50.0 50.0-51.0 51.0-52.0 52.0-53.0 6.90 7,55 8.20 8.85 9,50 1.4216 1.5216 1.62'6 1.72 1.81 68.0-69.0 69.0-70.0 70.0-71.0 71.0-72.0 72.0-73.0 16,93 17,41 17.89 18,37 18.85 ƒ2.50 2.53'6 2,57'6 ƒ2,61 2,64'6 53.0-54.0 54.0-55.0 55.0-56.0 56.0-57.0 57.0-58.0 9.95 10,40 10.85 11.30 12.25 1.86 1.91 1.9516 ƒ2.00 2.1216 73.0-74.0 74.0-75.0 75.0-76.0 76.0-77.0 Basis-prijzen: af bedrijf, exkl. toeslag en exkl. b.t.w. Vermindering witte eieren: van 37 gr. en hoger 0 (geen); van 57 gr. '6: van 58 gr. Va: 59 gr. Vu ct: van 60 gr. 116: van 61 gr. VU: 62 gr. en hoger 2 ct. Gem. prijs voor event, lopende kontrakten 1.92 per kg., exkl. toeslag exkl. b.t.w. 23

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1983 | | pagina 23