Agrarisch cursus programma biedt deze- winter grote verscheidenheid! Dr.ir. M. Molenaar Hoogleraar landmeetkunde en teledetektie aan Landbouwhogeschool Russische oogst stokt en slechte planning door transportchaos Stemming ruilverkaveling Wolphaartsdijk 3 november Verheviging Franse akties tegen varkens(vlees)import Beleidsnotitie kort-M.B.O. openbaar Bestrijding Varroa - mijtziekte onder bijen In het kader van kuiturele uit wisselingen tussen de gemeenten Reimerswaal en Sanikki in Polen brengt een vijftal leerlingen van een middelbare agrarische school in Sanikki een 8 weken durend bezoek aan Reimerswaal. Ze lo geren al die tijd in een hen toe gewezen woning in Kruiningen en maken van daaruit talrijke re- kreatieve en instruktieve tochtjes door onze provincie. Ook worden bezoeken gebracht aan bedrijven uit de verschillende sektoren van het landbouwbe drijfsleven. Zo waren ze maandag jl. te gast bij varkenshouder D. Hannewijk in Heinkenszand. De 3 jongens en 2 meisjes lieten zich hier uitvoerig informeren over de ontwikkeling die de varkensfok kerij in ons land de laatste jaren heeft doorgemaakt. Het bedrijf van Hannewijk leent zich daar uitstekend voor, omdat hier. zo wel verouderde als moderne be drijfsgebouwen te zien zijn. De komende weken zullen ze ook nog een aantal dagen doorbren gen op een fruitteeltbedrijf waar ze mee gaan helpen appels pluk ken. De heer en mevrouw Hannewijk (r) wisselen via een tolk (l) gegevens uit met de 5 jongelui Aandachtig worden de lijsten bestudeerd Het programmaboekje van de Agrarische Cursussen in Zeeland voor "het schooljaar" 1983-1984 is weer uit. Er staat een groot aantal cursussen in vermeld voor zowel de akkerbouw als de veehouderij, de groenteteelt, de fruitteelt, techniek, economie als voor de bijenteelt. Op het programma staan de volgen de primaire kursussen: booglassen voor beginners, booglassen voor ge vorderden, houtbewerking voor be ginners. houtbewerking schilderen, leerbewerking en touwknopen. Ma chinaal melken, Klauwverzorging rundvee en Schapenhouderij, alle te Kapelle. Verder wordt er een cursus varkenshouderij gegeven te Goes en moeten de plaatsen voor de volgende kursussen nog nader worden vastge steld: Beoordeling, toiletteren en voorbrengen paarden en pony's en paardengebruik. Een kursus Hoef- verzorging paard/pony vindt plaats te Kapelle en 'mogelijk in andere plaatsen. Een kursus bijenteelt voor beginners en gevorderden wordt ge houden per verenigingsafdeling. Nog niet bekend is waar een kursus 'Spuiten in de landbouw plaats vindt, evenmin als dat het geval is voor een kursus Groenteteelt in de volle grond. Voor les in Gewasbescherming fruitteelt kan men terecht in Kapelle. Kursussen Booglassen en Trekker- rijbewijs jeugdigen vinden plaats te Schoondijke. (Z.V1.) De Coördina tiecommissie Agrarisch Vakonder wijs in Zeeland verzorgt de adminis tratie van deze cursussen (behalve die van de Praktijkschool in Schoondijke). Het adres van de Commissie is: Afdeling onderwijs van de ZLM tel. 01100-21010 vragen naar L. Anderson of mevr. M. Wöh- ler-Fohrma"nn. Hier kan men voor alle informatie terecht. Er worden ook kursussen gegeven als vervolgonderwijs na de Middelbare Agrarische School, nl.: EVTO te Goes. Bietenteelt te Axel of Schoon dijke en Graanteelt te Goes. Het is mogelijk dat op verzoek van de oud leerlingen in plaats van een graan- teeltkursus een uien en graszaad- teeltkursus wordt gehouden. Voor informatie over deze kursussen kan worden gebeld naar de Rijks Mid delbare Agrarische School te Goes, tel.: 01100-27203. en de Middelbare Agrarische School in Schoondijke tel.01173-1313. Organisaties Het programmaboekje geeft ook een overzicht van de kursussen die uit gaan van de landbouw- en platte landsorganisaties. Het gaat hier om de volgende kursussen. Economische Vorming Toekomstige Onderne mers, Economische Vorming Geves tigde Ondernemers. Economische Vorming Agrarische Vrouwen en 2 september 1983 Sociale Vaardigheids Training On dernemers. Voorts in dit kader de volgende kur sussen: Verzekeringen, Bedrijfsop volging, gezinsbestedingen. Boek houden. Basiskursus Economie. Teelt en Rendement. Rundveehou derij. Vervolgkursus Rundveehou derij. Europese Economische Ge meenschap. Cursus voor Bedrijfs- verlaters. Toekomstregelingen voor Gezin en Bedrijf, Recht, Boekhou ding voor inzicht in bedrijf en gezin. Bedrijfsovername, Benutting boek- houdrapporten voor Bedrijfsoverna me. gezinsbestedingen, Gespreks- en luistertechniek. Voorts is er nog een kursusaanbod in overleg met de kringen van de ZLM over de volgende onderwerpen: Wat. gaat er uit en komt erin in Bedrijf en gezin. Financiering. Bedrijfsopvol- Volgens de Sovjet-partijkrant Prav- da valt de oogst in de Sovjet-Unie "vele duizenden tonnen", lager uit dan zou kunnen ten gevolge van vervoersproblemen en slechte plan ning. "In grote industriële centra staan tienduizenden koelwagens met hoogst bederfelijke lading bij sta tions te wachten tot ze worden ge lost". De Pravda schrijft dat het aantal ge koelde treinwagons dat niet werd gebruikt in de eerste helft van dit jaar twee keer zo groot was als vorig jaar. De krant klaagt verder óver de slechte planning, waardoor bijvoor beeld in Centraal-Azië en het zuiden Staatssekretaris drs. N.J. Ginjaar- Maas (onderwijs en wetenschappen) heeft, mede namens minister drs. W.J. Deetman (onderwijs en weten schappen), een beleidsnotitie open baar gemaakt waarin voorstellen worden gedaan over het kort-middel- baar beroepsonderwijs. De notitie getiteld: "Van uitbreiding naar invoering van het kort-m.b.o.. de onderwijskundige vormgeving van de proefprojekten kort-m.b.o. II", betreft een evaluatie van de proefperiode 1979-1983, waaraan konklusies worden verbonden voor ging en Vinger aan de pols. Adres voor schriftelijke aanmelding. C.B.T.B. Naereboutstr. 20, 4461 GT Goes tel. 01100-15448. N.C.B. Rayon Zeeland, kontakt- adres: C. Rops, Regulus 8, 4501 GV Oostburg, tel. 01170-3378. Z.L.M. Grote Markt 28, 4461 AJ Goes, tel. 01100-21010. Z.A.J.K. Korte Kerkstraat 10, 4461 JE Goes, tel. 01100-11130. C.P.B. Naereboutstr. 20. 4461 GT Goes. tel. 01100-15448. N.B. v.P. Grote Markt 28, 4461 AJ Goes. tel. 01100-21010. Aardappelselectie Te houden op centrumplaats van de belangstelling. Cursusduur: 20 uren theorie en een aantal praktijklessen Aanvang: november Toelatingseis: 18 jaar Cursusgeld: /- 50,— Aanmelden bij: Ir. H.B. Goetsch, Directeur St. Keu ringsdienst Delta Nederland van de M.A.K., Postbus 122. 4460 AC Goes, tel. 01100-14710. van de Sovjet-Unie geoogste toma ten naar het Westen van het land worden getransporteerd, terwijl in het Westen geoogste tomaten naar de Oeral en Moldavië gaan. Achtergrond van de problemen zijn volgens de Pravda het slechte onder houd van de wegen, het ontbreken van reserve-onderdelen bij vracht wagens en het ontbreken van goede laad- en losinstallaties om graan over water te vervoeren. Westerse waar nemers verwachten voor 1983 de bes te graanoogst in de Sovjet-Unie in vijf jaar, maar de Sovjet-leiding acht nog meer haalbaar. (Volkskrant) de verdere ontwikkeling van het kort-m.b.o. in de komende jaren. Tevens wordt aangegeven op welke wijze de uitbreiding van het kort- m.b.o. zal plaatsvinden. Zoals be kend heeft de regering besloten een aanzienlijke hoeveelheid geld (oplo pend tot 150 miljoen gulden in 1986) voor deze uitbreiding ter beschikking te stellen. Van augustus 1984 tot en met au gustus 1986 zullen er naar verwach ting tenminste 16.000 leerlingen méér in het kort-m.b.o. kunnen wor den opgenomen. Met ingang van 1 september 1983 is dr.ir. M. Molenaar benoemd tot hoogleraar in de landmeetkunde aan de Landbouwhogeschool te Wage- ningen. De heer Molenaar (34) is de opvolger van prof.ir. G.A. Wely, die op 1 januari van dit jaar met pen sioen ging, met dit verschil dat de nieuwe leeropdracht nu ook het on derwerp teledetektie, het waarnemen op afstand, bevat. De voorbereidingskommissie voor de Ruilverkaveling Wolphaartsdijk heeft onlangs een krant uitgegeven waarin een aantal belangrijke zaken van het ruilverkavelingsplan worden uiteengezet. Ook wordt uitvoerig in gegaan op de kosten van uitvoering van het plan. Zoals het er nu naar uitziet zal de stemming plaatsvinden op 3 november a.s. Meer informatie over het plan kan worden ingewon nen bij het sekretariaat van de voor bereidingskommissie aan de West singel 58 te Goes tel. 01100-16440. Ook het plan is daar verkrijgbaar voor 10,— per exemplaar. In Finistère hebben de varkensmes- ters, aangesloten bij de organisatie van jonge varkensmesters (CDJA Centre departementale des jeunes agriculteurs) besloten de aanvoer van levende varkens uit het buitenland te verhinderen. Dat is meegedeeld door de voorzitter van de organisatie André Paul. Vrachtwagens met geslachte varkens zullen 10% van de lading moeten af staan. als "straf' voor het effëkt van de monetair compenserende bedra- gen. De akties van de mesters zullen zich niet beperken tot "bewaking" van de havens, maar ook met het "bemoei- lijkën" van het verkeer met auto's. Wat dat betekent is zo langzaam aan wel bekend. Men zal trachten alle mesters in Bretagne te verenigen In één front tegen de penetratie van de Franse markt door andere partner- landen van de Gemeenschap. Teledetektie is een verzameling van opname-, meet- en interpretatie technieken, die volop in ontwikke ling zijn. Vanuit vliegtuigen en sa tellieten kan met behulp van zicht baar licht of andere stralingssoorten (zoals radar en infrarood) een schat aan gegevens betreffende het aard oppervlak opgenomen worden, die "op de grond" niet of zeer moeizaam te verzamelen zijn. Aangezien de toepassingen op het gebied van de landbouw, de landin richting en de milieubescherming le gio zijn, heeft de Landbouwhoge school de teledetektie nadrukkelijk opgenomen in haar programma voor vernieuwing van onderwijs en on derzoek. In april van dit jaar werd de Neder landse bijenhouderij opgeschrikt door het bericht dat de gevreesde Varroa-mijtziekte vanuit Duitsland nu ook tot in Nederland was opge rukt. De eerste besmettingen werden in de omgeving van Groenlo gevon den. Omdat mogelijk de besmetting met de Varroa-mijt al verder in Neder land is doorgedrongen, heeft het Rijks Bijenteelt Konsulentschap alle bijenhouders in Nederland verzocht, dit najaar de bijenvolken op de eventuele aanwezigheid van de Var roa-mijt te onderzoeken. Gezien het belang van een goede voorlichting aan de imkers hebben de Bijenhoudersbonden van de ABTB. LLTB en NCB de zg. Zuide lijke Bonden, in het juli/augustus nummer van hun Maandblad Bijen teelt uitgebreid aandacht besteed aan deze voor Nederland nieuwe Varroa-mijtziekte. De Zuidelijke Bonden hopen dat mede dankzij deze uitgebreide voor lichting en eén goede samenwerking met de medewerkers van het Bijen teelt Konsulentschap en de Proefbij- enstand de gevreesde Varroa-mijt ziekte snel onder kontrole zal zijn. 19

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1983 | | pagina 19