De kwaliteit van consumptie-eieren kan nog worden verbeterd Dalende uitvoer pluimveehouderij bestemmings plannen Demonstratie "Verspreiden Kippenmest en Schuimaarde" Veere KAPELLE Z. VALKENISSE 'S-HERTOGENBOSCH Een kwalitatief goed eindprodukt is voor de nederlandse pluimveehou derij van levensbelang. Als exporterend land is handhaving c.q. verbe tering van de kwaliteit van het consumptie-ei noodzakelijk. Ook voor de individuele pluimveehouder is het financieel aantrekkelijk goede kwaliteit eieren af te leveren. Het percentage tweede soort eieren varieert onder normale omstandigheden van 6 tot 14% per legperiode. Bij 10% tweede soort, dat als gemiddeld cijfer gehanteerd kan worden, kan de schade bij de huidige uitbetalingssystemen oplopen tot 1.00 per hen per jaar. De schade, die de gehele legpluimveesektor lijdt, bedraagt dan op jaarbasis 30 miljoen gulden. De kwaliteit van een consumptie-ei kan verdeeld worden in inwendige- en uitwendige kwaliteit. Bij inwendige kwaliteit moet gedacht worden aan het voorkomen van bloedstippen en vleesstukjes, maar met name aan de dikte van het eiwit. Dun, waterig eiwit wordt als kwali tatief minderwaardig ervaren. Op dit moment wordt een praktijk-onder zoek uitgevoerd, waarbij de invloed van faktoren als tapioca-gehalte in het voer, merk kip, hok-temperatuur, ruien en het stadium van de legpe- riode op de inwendige ei-kwaliteit wordt nagegaan. Onder uitwendige kwaliteit moet het optreden van kneus en breuk, haarscheuren en vuilschaligheid worden verstaan. Een zeer groot aantal oorzaken ligt aan het ontstaan van deze tweede soort eieren ten grondslag. Enkele hiervan zijn: Batterijkooi De meeste tweede soort eieren ont staan in de batterijkooi (tot 3%). Kooitype, bodemhelling, draaddik te. maaswijdte, elasticiteit van het gaas, breedte van de eierlade en eierbeschermplaat moeten aan be paalde eisen voldoen en onderling op elkaar afgestemd zijn om het percentage tweede soort tot een mi nimum te beperken. Eierverzameling Gemechaniseerd verzamelen van eieren gaat gepaard met een grotere kans op beschadiging van de ei schaal, wat leidt tot meer kneus en breuk. Beschadiging kan optreden op de eierband van de batterij (tot 0,5%), op de niveautransporteur of elevator (tot 1,5%) op de dwarstransportband (tot 0,7%) en bij de inpakmaclyne (tot 1,5%). Tijdens het transport kan de totale schade oplopen tot ca. 4%. Inpakken en vervoer Eieren worden meestal in trays ver- Kontröle van de eieren pakt en m.b.v. containers vervoerd. Afhankelijk van de wijze, waarop de eieren in de tray geplaatst worden èn de manier waarop de trays op elkaar staan kan het percentage kneus en breuk oplopen tot 2%. Dier Erfelijke factoren, leeftijd, leggedrag (staand, gehurkt of zittend èn de mate van rust tijdens het leggen), ei- gewicht en legprestatie kunnen van invloed zijn op de hoeveelheid twee de soort. Door genoemde faktoren kan er van merk tot merk, maar ook binnen één merk van koppel tot koppel verschil zijn in het percentage 2e soort. Voeding Ca.. P, en vit. D3 spelen een belang rijke rol bij de vorming van de ei schaal en moeten in voldoende mate in het voer aanwezig zijn om een slechte eischaal te voorkomen. Daarnaast zal ontmenging van het voer en een te lage voeropname voorkomen moeten worden. Ook kan het aanwenden van grote hoe veelheden van bepaalde grondstof Consulentschap voor de Varkens- en Pluimveehouderij te Tilburg, ir. M. van Boekei fen (tapioca) van invloed zijn op de consistentie van de mest. Dunne mest leidt tot vuilschaligheid en moet dus vermeden worden door geschik te grondstoffen in het voer te ge bruiken. Milieu Hoge omgevingstemperatuur, al of niet gekoppeld aan een hoge relatie ve luchtvochtigheid, leidt tot gerin gere schaalsterkte. doordat de voe ropname afneemt en waarschijnlijk de zuurgraad van het bloed veran dert. Vuilschaligheid ten gevolge van stof en uitwerpselen van vliegen zijn te rug te voeren naar de bedrijfsvoe ring. Wanneer onder een koppel be paalde ziektes (I.B., N.C.D., C.R.D.) optreden, zal dit ongetwijfeld meer tweede soort eieren tot gevolg heb ben. Getracht is een groot aantal faktoren aan te geven, welke een nadelige in vloed uitoefenen op de kwaliteit van het consumptie-ei. Konkrete oplossingen zijn moeilijk aan te geven door de grote variatie en onderlinge beïnvloeding van de diver se faktoren. Bovendien is de situatie op ieder bedrijf weer anders. Het op volgen van adviezen van leverancier of voorlichter zal de pluimveehouder, gezien de grote schade-post, welke tweede soort eieren met zich mee brengt, beslist geen windeieren leg gen. In juli werd uit Nederland voor een waarde van 143.72 miljoen aan produkten van de pluimveehouderij uitgevoerd, wat vergeleken met vorig jaar een daling betekent van 10.4 miljoen. De waarde van de uitvoer in de eer ste zeven maanden was ten opzichte van vorig jaar 7.3% kleiner. Verschillende fabrikanten hebben met succes gereageerd op de vraag naar een goede verdeling en een gro tere werkbreedte". Dit zei ing. J.T. Andringa van het Consulentschap voor Werktuigen en Arbeid in zijn nabeschouwing van de demonstratie "Verspreiden van Kip penmest en Schuimaarde", vorige week donderdag. De demonstratie, gehouden op het terrein van de Ambachtsheerlijkheid Cromst rijen in Numansdorp, was georganiseerd door een commissie waari nederland, Consulentschap voor Landbouwwerktuigen en Arbeid, In stituut voor Rationele Suikerproduk- tie, Coöp. Ver. Suikerunie, en de Am bachtsheerlijkheid Cromstrijen. Voorts werd medewerking verleend door de Federatie "Het Landbouw werktuig". Na een meegevallen graanoogst waren de akkerbouwers en loonwerkers in grote getale komen opdagen om te aanschouwen hoever de techniek op dit gebied is voortgeschreden. De laatste demonstratie met dergelijke werktuigen werd gehouden in 1976 in Daarbij daalde het aandeel van de eiersektor met 8,8% van 545,2 mil joen tot 497,2 miljoen en het aan deel van de slachtsektor met 6,1% van 588.3 miljoen tot 552,7 mil joen. Eiersektor De uitvoer van eieren steeg in de eerste zeven maanden met 4,5% of de Haarlemmermeer en sindsdien blijkt er veel in positieve zin te zijn veranderd. Na de demonstratie kan samenvattend worden gezegd dat de machines die zijn uitgerust met het Duitse "Systeem Weichel (twee draaiende schijven met schoepen (Tebbe Weichel, Schuite maker en Strautmann) prima werk leveren. De machines met horizontale walsen leveren goed werk. Bruikbaar tenslotte zijn de stalmeststrooiers. Optimale resultaten mogen hiervan echter niet verwacht worden. Nu er goede systemen in de handel zijn, zal er in de toekomst wellicht te gemoet gekomen kunnen worden aan de vraag van de loonwerkers en grote akkerbouwers om machines met een grotere inhoud (tijdens de demonstra tie gemiddeld 6.5 m3). Ing. Andringa zegt tenslotte gelukkig te zijn met de huidige situatie en de toekomst van deze machines met opti misme tegemoet te zien. Na deze toelichting worden twee me thoden getoond voor het verspreiden van vloeibare schuimaarde, (foto 10, 11 en 12) Leo Tholhuyzen 150 miljoen stuks tot 3,43 miljard stuks. Daarmee ging gepaard een daling van de exportwaarde met 6.1% tot 423,2 miljoen. De exportprijs per stuk daalde van 13.7 cent tot 12,3 cent. Het aandeel dat naar de EG landen ging steeg van 2.56 tot 2,63 miljard stuks. Naar Duitsland werden 2,36 miljard eieren uitgevoerd, tegen 2,41 miljard in 1982. Opmerkelijk is de toename van de export naar Italië van 55,3 tot 111.6 miljoen stuks. Naar derde landen werden 794 mil joen eieren uitgevoerd. Tegen 715 miljoen in 1982. Alge/ije en Iran bleven de grootste afnemers met resp. 418,5 en 111,3 miljoen tegen resp. 317 en 102 mil joen in 1982. Algerije nam in de eer ste zeven maanden ongeveer één achtste van de Nederlandse eierex- port op. De uitvoer naar Algerije verloopt van tijd tot tijd wat onregelmatig, wat dan leidt tot een zekere versto ring van de markt, vooral voor de gewichtsklassen 4 en 5. Eierprijzen Bij levering aan de handel ontvingen de legpluimveehouders in Neder land gemiddeld 2,09 per kg eieren, inkl. b.t.w. en toeslagen. Legpluim veehouders zonder kontrakt ontvin gen slechts 1.97. Vorig jaar waren deze prijzen resp. 2.20 en 2.'08, beide dus 11 cent meer. Levend slachtpluimvee De uitvoer van levend slachtpluim vee steeg met 3.7% van 31.597 ton tot 32.769 ton. de uitvoer waarde daalde met 9.1% van 63,6 tot 57,8 mil joen. Bestemmingsplan Serooskerke De burgemeester van Veere maakt bekend, dat ingaande 23 augustus 1983 ter gemeentesekretarie. Kerk straat 7 te Veere, voor een ieder ter inzage zal liggen, met met uitzonde ring van voorschriftenkaart nr. 2 en diverse gedeelten van de plankaart en de voorschriften onherroepelijk goedgekeurde bestemmingsplan Se rooskerke. De burgemeester van Kapelle maakt ingevolge artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat de goedkeuring door Gedeputeerde Staten van Zeeland bij hun besluit van 31 mei 1983. nr. 322/302, afd. 4 R.O.V. van de 3e planverandering van het bestemmingsplan buitenge bied. behelzende de mogelijkheid om in de Willem Annapolder te Bie- zelinge een rioolwaterzuiveringsin stallatie te bouwen en vastgesteld bij raadsbesluit van 23 november 1982, onherroepelijk is geworden. Het plan met de daarbij behorende voorschriften en toelichting ligt met ingang van 29 augustus 1983 voor een ieder op de gemeentesekretarie, afdeling algemene zaken ter inzage. Voorbereidingsbesluit wijziging be stemmingsplan Buitengebied De burgemeester van Valkenisse maakt bekend dat de raad der ge meente in zijn vergadering van 18 augustus 1983, onder nr. 56 heeft besloten te verklaren dat voor een gedeelte van het perceel M-12 gele gen aan de westzijde van de Zwaan- weg te Koudekerke (ter hoogte van Bar Het Karrewiel) een herziening van het bestemmingsplan Buitenge bied wordt voorbereid, een en ander zoals aangegeven op de bij dat be sluit behorende tekening. De wijziging betreft het aanleggen van een parkeerterrein bij genoemde bar. Het voorbereidingsbesluit met bijbehorende tekening ligt met in gang van 30 augustus 1983 voor een ieder ter inzage ter gemeentesekre tarie te Koudekerke. Bekendmaking ingevolge artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Orde ning De burgemeester van 's- Hertogenbosch maakt bekend, dat met ingang van 29 augustus 1983, gedurende een maand op de afdeling ruimtelijke ordening, economische en bouwzaken der gemeentesekreta rie. Wolvenhoek 1, voor een ieder ter inzage ligt het door de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch in zijn verga dering van 25 maart 1983, bijlagen nr. 50. vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied" zoals deze is opge nomen in de kaart (bladnrs. 2 t/m 5, te weten kaart Empel e.o., kaart En gelen e.o., renvooi en dwarsprofie len) met bijbehorende voorschriften en toelichting. Bedoeld bestemmingsplan heeft be trekking op het landelijk gebied van 's-Hertogenbosch in het noordelijk gedeelte van het grondgebied van die gemeente. In verband met de speci fieke ligging van het plangebied is het bestemmingsplan eveneens ge durende bovenaangehaalde termijn voor een ieder op de respektievelijke hulpsekretarieën te Empel en Enge len ter inzage gelegd. Zij. die zich tijdig met bezwaren tegen het ontwerp tot de gemeente raad hebben gewend, kunnen gedu rende bovengenoemde termijn be zwaren tegen het bestemmingsplan indienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch. 2 september 1983

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1983 | | pagina 18