A LELY L INDUSTRIES NV ONKRUID IN WINTERGERST? LIGTERMOET OMDAT'TGOED DE GROND UITMOET! FA. L. BAERT UITNODIGING f POSTBUS 26 -3155 ZG MAASLAND TEL. 01899-12644 -TELEX 21617 A Nieuwe reuzechampignon succesvol geïntroduceerd Deense export varkensvlees gestegen Jaarverslag "Cranendonck" H.H. LANDBOUWERS Wij staan voor U klaar: Met twee speciale bonendorsers. STUDIEDAG VARKENSHOUDERIJ bezichtiging nieuwe, moderne mestvarkensstal. op DINSDAG 13 SEPTEMBER Aanvang: 9.30 uur Plaats: Ned. Hervormd Verenigingsgebouw Adres: 't Vrije, Zierikzee GELD VERDIENEN? NU EEN LELY KOPEN! I STOMP Eerste consumentenonderzoeken afgerond: Den Haag - Uit een nieuw cham pignonras is de reuzechampignon gecreëerd. Onlangs is dit nieuwe produkt voorgeschoteld aan de eerste 370 gezinnen. De uitkom sten van dit zogenaamde thuispa- nelonderzoek, waaraan ongeveer duizend consumenten deelnamen, zijn dermate gunstig dat l^et voor nemen bestaat de teelt van deze nieuwe champignon te activeren en met acties te begeleiden. De nieuwe reuzechampignon is niet alleen veel groter dan de 'ge wone' champignon (die een hoed van 3 a 4 cm doorsnede heeft), maar ook beter van smaak en stevigheid. Het gaat hier om een ras dat langer kan doorgroeien en waarbij de hoeden toch gesloten blijven, hetgeen kenmerkend is voor een kwalitatief hoogwaardi ge. verse champignon. De grootste groep (78$vond het produkt er vóór de bereiding aantrekkelijk uitzien. Van de on dervraagden liet 71$ weten de reuzechampignon zeker opnieuw te willen bereiden terwijl 22$ liet weten dit 'waarschijnlijk' wel te willen doen. Driekwart van de bereidsters van de reuzechampignon vond het produkt na verwerking aantrek kelijk van uiterlijk. Dertig pro cent vond de smaak beter terwijl de helft van de ondervraagde, de smaak even goed vond als die van de 'gewone' champignons. Dé vlezigheid van de champignon werd door 48$ beter geacht ter wijl 1.3$ de consistentie zelfs véél beter vond. De algemene indruk van de reu zechampignon t.o.v. de 'gewone' champignon was volgens 7$ van de geënqueteerden véél beter. 32$ vond de nieuweling beter, terwijl de helft van de deelnemers de flinke broer van de 'gewone' champignon even goed vond. De reuzechampignon is nog zeer be perkt verkrijgbaar doordat het hier om een geheel nieuwe pad destoel gaat. Volgens de deskun digen is de betere smaak en con sistentie van de reuzechampignon kenmerkend voor de nieuwe ras sen UI en U3. Na een sterke daling van de Deense export van varkensvlees in 1982. als gevolg van het uitbreken van Mond en Klauwzeer, is in dit jaar een be duidende toename van de export te konstateren. Verschillende, voornamelijk derde landen, bleven gesloten voor Deens varkensvlees, ook na een niéuwe uit braak in januari van dit jaar. In 1982 werd het afzetpatroon van Deens varkensvlees ingrijpend ge wijzigd. waarbij het accent meer kwaö te vallen op de afzet naar de partnerlanden in de EG. Vooral Duitsland nam aanmerkelijk meer af dan vorig jaar. een situatie die zich dit jaar voortzette. De vooruitzichten dat in oktober de Deense export naar Japan hervat zal kunnen worden zijn gunstig. vdw Onlangs is het jaarverslag over 1982 van de Stichting Onderzoekscentrum voor de rundveehouderij in Lim burg. Noord-Brabant en Zeeland "Cranendonck" verschenen. Na een aantal zaken van het bedrijf zelf aan de orde gesteld te hebben, volgt een opsomming van de diverse onder- zoeksaktiviteiten. Hoofdonderwer pen zijn het grasland, de voortplan ting. de bemesting en de snijmais. Uit het voorwoord blijkt dat in de bedrijfsvoering geen veranderingen plaats hebben gevonden.- De kalver- opfok liep niet naar wens. Een di- rekte oorzaak is daarvoor niet aan te wijzen. Verder onderzoek moet tot een verbetering leiden. STOMP is een nieuw middel voor de bestrijding van grasachtige en breedbladige onkruiden waaronder kleefkruid in wintergerst STOMP toepassen direkt na het zaaien op een onkruid- vrije grond. STOMP geeft een effectieve bestrijding van duist, wind- halm, straatgras, muur, ereprijs, paarse dovenetel, akkerviooltje, veelknopigen, herderstasje, kleine brand netel, klaproos, vergeet-mij-nietje en kleefkruid STOMP kan ook worden toegepast in winterrogge Stomp is een geregistreerd handelsmerk van American Cyanamid Company Ligtermoet Chemie BV Postbus 1048 4700 BA Roosendaal. Tel 01650-32912. Aardappelen en uien klappen. Rooien tot op de auto of in de schuur. Bieten rooien met koppen verzamelen. Mest en schuimgrond strooien met breedstrooier. Diep woelen en ploegen. Grondontsmetten met freesinjector. Verder alle voorkomende loonwerken. Verhuur van graafmachines. Vraag vrijblijvend inlichtingen bij: LOONBEDRIJF 't Zand 12, tel. 01 146-1420 Klapstraat 30, tel. 01146-1363 Koewacht 16 2 september 1 983

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1983 | | pagina 16