Een Thoolse boer op een eiland" in Canada! T> In november 1979 emigreerden David Rijstenbil en zijn gezin uit Scherpenisse naar Canada. Zij bewoonden een zgn. verkavelingsbe- drijf, destijds nieuw gebouwd, van 24 ha in de polder. Het was, zoals de meeste van dat type bedrijven een overwegend gemengd bedrijf, gericht op de melkveehouderij. We beschikken niet over cijfers, maar we denken dat er in verhouding tot andere provincies weinig zeeuwse boeren naar Canada gegaan zijn. ook niet tijdens de grote golf na de tweede wereldoorlog. Nu we één van de eerste dagen van juni j.l. in de gelegenheid waren een kijkje bij de gastvrije familie Rijstenbil te nemen, willen we iets van onze, overigens kortstondige ervaringen, in zeer algemene zin zien weer te geven. Het geëmigreerde gezin is terecht gekomen in de provincie Ontario, niet ver (ten ZW) van de federale hoofdstad Ottawa. Het bedrijf thuis werd verkocht aan een Roosendaalse boer. 'die moest wijken voor stads uitbreiding. Koe-kontingent In Canada werd een bedrijf terugge kocht van 220 acres (88 ha) waarop 60 melkkoeien gehouden konden worden. Bij een melkbedrijf hoort een melkkontingent. Een boerderij zonder kontingent is voor de melk veehouderij waardeloos. Een één koe kontingent kopen kost al dui zenden dollars (de Can. 2.3). Er worden thans 60 koeien gemolken in een tank van 3000 1. De warmte die van de melk bij het koelen vrij komt. wordt gebruikt voor eigen warmwatervoorziening. De stal is traditioneel, dubbelrijig, met auto matische mestketting en -afvoer, drie voersilo's en voederwagentje. De si lo's bevatten snijmais en een gras- /alfalfa/klavermengsel. wat het wei- demengsel is en volgens de voor- droogkuilmethode wordt gewonnen. Daarnaast verbouwt Rijstenbil ook zomergerst en sojabonen, welke laatste teelt in deze omgeving nog niet omvangrijk is. Hij geeft de koei en een rantsoen van 1 kg (grofgema- len) sojabonen per dag. Een goede melkkoe. Holsteintype. heeft een produktje van 6000 kg met een vet gehalte van gem. 3.65%. Rijstenbil haalt een vetgehalte van 3.85%. Nat voorjaar De koeien kalven het hele jaar door. hoewel het voorjaarskalven in de meerderheid is. Er is zowel K I als natuurlijke bevruchting. Uitval wordt zelf afgemest. evenals het niet voor kalfvaars gebezigde jongvee, dit gaat naar een veiling, wat hier het gebruikelijke afzetsysteem is. Er liep nog geen vee buiten. De winter was voor Canada ongewoon zacht ge weest; men sprak van een niet-win- ter. Het voorjaar was net als bij ons zeer nat en koud. De aangrenzende provincie Quebec had 250 mm regen in mei met 21 regendagen en de helft van de normale zonneschijn. In hele gebieden die wij in Ontario en Que bec passeerden op onze 2000 km lange autotocht had men nog niet of nauwelijks kunnen zaaien: overal stond water op de percelen (meer als in andere jaren) en we zagen overi gens wel laag gelegen gebieden die geheel onder water stonden. De boerderij van Rijstenbil was wel ge heel ingezaaid. De gerst kwam boven, evenals een groot perceel mais. waarop 20 ha proefveld met evenveel verschillende soorten. Hij heeft kennelijk goed uitgekeken bij de keuze van zijn bedrijf en een lig ging - aan een beek - gekozen die hem vrijwaart van langdurige over last aan water. Het grootste gedeelte van de boer derij is gedraineerd. Men draineert op 18 meter, doch anders dan bij ons. Er gaan meerdere grote hoofddrains (koliektoren), naar behoefte dwars door de vaak wat onregelmatig van oppervlakte zijnde percelen en op deze koliektoren wordt vervolgens gedraineerd. Elders wordt van jaar tot jaar nog 28 ha bijgehuurd tegen 20 dir. per acre (gemet) en onlangs werd een aan- 12 grenzend mooi gelegen gedraineerd perceel van 36 ha verworven, a.s. najaar te aanvaarden. Daarmee is in korte tijd een bedrijf gekreeërd van tussen de 130 en 160 ha groot, waar bij het aksent ook meer in de akker- bouwrichting verschoven wordt. Het bijgehuurde land is veel lager gele gen. mede daardoor veel later en pas de 3e juni zou daar het eerste perceel ingezaaid worden, als de regen die de avond ging vallen niet te vroeg ge komen is. Om nog op de melksektor terug te komen, deze wordt aan de Milk Board geleverd (het Engelse systeem Een overzicht van huis en bijgebouwen van de familie Rijstenbil dus). Deze Board distribueert de melk over de verwerkingsbedrijven naar gelang de behoefte. Het kan dus voorkomen, dat vandaag de melk naar een drinkmelkinrichting gaat en overmorgen naar een geheel andere fabriek. De uitbetaalde prijs va- rieeërt enigszins naar gelang het konsumptiemelk of industriemelk betreft. Het kontingent dat in de goede zui- veljaren procentsgewijs steeg is de laatste tijd daarentegen gekort, nu de afzet en export van Canada ook stagneren. Wisselweide systeem De graanopbrengsten zijn vergelijk baar met Nederland. De kuituur is gemengd, zoals we al opmerkten. Men past het wisselweide systeem toe. Na vier. vijf jaar zijn lucerne en klavers door uitwintering ver in de minderheid gekomen of verdwenen. Waar het gebezigde gras niet zo uit schiet. worden de kale plekken inge nomen door paardebloemen en an der onkruid, zodat scheuren en op nieuw inzaaien de remedie is. De streek waar de fam. Rijstenbil ge vestigd is en waar de kuituurvoor- waarden gunstiger zijn dan in een wijde omgeving, ligt a.h.w. als een soort eiland temidden van afwijkende grondsoorten. Men herkent het min dere land direkt door de ronde, ovale of streperige zwarte (d.w.z. natte) plekken in een normaal opdrogend perceel. Is zo'n gebied "vlekkerig" en vol dergelijke "bleinen" dan is er duidelijk sprake van sterke onregel matigheid in de profielopbouw en al of niet gebrekkige en onvoldoende ont- en afwatering. Uiteraard zijn er in dit onmetelijke land meer derge lijke betere enclaves, doch er zijn veel ongeschikte en marginale gronden. families is geweest. Na de Schotten is het bedrijf een periode verhuurd ge weest. daarna is er een Frans-Cana- dese familie op gekomen en van deze familie is het bedrijf gekocht. De verhouding tot deze laatste eigenaar is prima en deze heeft zijn opvolger met raad en daad ter zijde gestaan. Ook d*e opvang van kerkelijke zijde is meestal een zeer positieve faktor. De Rijstenbil's gaan in Ottawa naar kerk. naar de Christian Reformed Church, waar een 96 families lid zijn. Het dichtstbijzijnde dorpje (op 3 km) Marionville is een Frans sprekend dorp. waar de 3 jongste kinderen naar school gaan. De twee oudere zoons gaan naar een op 25 km gelegen High school (MO). Allen worden door schoolbussen afgehaald en thuisgebracht. vaak nog bebost. We schatten het gebied bij Russell waar we het over hebben op misschien zo'n 20.000 ha groot. Mislukking Er hebben zich de laatste jaren veel Zwitserse boeren gevestigd, ook wel Duitse, Engelse en Franse. Voor de eerste twee zal de koers van hun munt gunstig geweest zijn voor ves tiging, voor de laatste twee zijn er van oudsher veel familiebanden. Veel Zwitsers kampen met aanpas singsmoeilijkheden. de overgang van een dergelijk in het algemeen klein schalig agrarisch land naar de Cana dese vlakten is kennelijk moeilijk. Het aantal immigranten dat mislukt is procentueel vrij hoog; er wordt veel gekocht en verkocht. Een goed dat sterk aan wisselende eigendom of gebruik onderhevig is, zal in het al gemeen iets aan mankeren en zijn nadelen kennen. Wat dat betreft is het gunstig te achten dat de boerderij van de fam. Rijstenbil. bijna I30jaar geleden door een Schotse familie ge bouwd. slechts in de handen van vier De familie Rijstenbil met de jongste dochter voor hun huis Belastingen Dit bussensysteem is kenmerkend voor geheel Noord-Amerika. Een deel van de belasting die iedereen betaalt, is bestemd voor de post "op voeding". Wij zouden zeggen "on derwijs". De belastingen zijn overi gens naar Nederlandse begrippen zeer billijk, terwijl voorde agrarische sektor de nodige additionele maat regelen gelden. Met name nieuwge- vestigden kennen de eerste vijfjaren gunstige regelingen. De Financiële begeleiding van de zijde van Finan ciële instellingen en het bankwezen is straf georganiseerd. De onderne mer dient een jaarlijks plan inklusief cash-flow prognose te verstrekken. Dit is ongetwijfeld een gevolg van de fouten die het bankwezen in het re cente verleden tijdens de ekonomi- sche bloei heeft gemaakt t.g.v. een te ruime kredietverstrekking gepaard met zeer hoge rentepeilen die ken merkend zijn (laten we hopen ge weest zijn) voor de Amerikaanse ekonomie: tot in de 20%. Talenprobleem Een ander probleem waar Canada mee worstelt is het talenprobleem. De Franse minderheid (de provincie Quebec met 6.3 mil. inwoners is voor 85% Frans sprekend) eist al vele ja ren "gelijkstelling". President de Gaulle heeft destijds dit vuur aangewakkerd. Het is zelfs voor een Nederlander als ik. die de Belgi sche taalstrijd zijn hele leven van nabij volgt, verbazingwekkend hoe het taalbewustzijn de Canadese natie beroert. Weliswaar is de Federatie thans volledig tweetalig en moeten b.v. alle wetten in twee talen worden voorzien; maar de strijd is nog lang niet uitgestreden. Wie in Ottawa de l mijl lange brug over de Ottawa-rivier naar de tweelingstad Huil oversteekt, die in de provincie Quebec is gelegen waant zich in ëen ander land. Op slag zijn alle opschriften en vrijwel alle namen 100% Frans. De schoolbussen zijn veranderd in "Ecoliers" en ga zo maar door. In 1980 vroeg de premier van Quebec, Lévesque. de keizers hem een bijzonder mandaat te ge ven, hij wilde onderhandelingen be ginnen over een "soeverein bondge nootschap" van Quebec, d.w.z. eigen wetgevende bevoegdheden, zelf be lastingen heffen en betrekkingen met De stal en torensilo's van de boerderij Ontario van David en Janneke Rijstenbil in het buitenland aanknopen, zij het in een nauwe ekonomische band met de rest van Canada. Groot was zijn teleurstelling en ver bazing toen de volksstemming zijn voorstel met 60% tegen en 40% voor afwees. Tevens was het een overwin ning voor federatie premier Tru- deau. zelf geboren en getogen in Quebec, die geadviseerd had "nee" te stemmen. Een laatste aktueel geval ter zake. De provincie Ontario wordt het hartland van Canada genoemd. Het zijn oppervlakte van 1.068.587 km2 is Ontario de op één na grootste provincie van Canada. Voor dit im mense land is het ook een dichtbe volkt gebied. Er wonen bijna 9 mil joen Canadezen (éénderde van de totale bevolking). De voornaamste waterweg in Onta rio is de St. Lawrence Seaway, die de Great Lakes met de Atlantische Oceaan verbindt. De 7300 km lange waterweg met alle kanalen en sluizen is een gezamenlijk projekt van Ca nada VS. dateert van 1959 en heeft vroegere havens als Toronto Hamil ton. Detroit. Chicago. Milwaukee tot wereldhavens gemaakt. Over de be tekenis van dit projekt voor de wereldhandel en zijn invloed op het transport en vrachtprijspeil heb ik destijds in de N Veldbode een hoofdartikel gepubliceerd. Ik zal daar dan ook nu niet op in gaan. Al leen vermeld ik ter vergelijking dat de loop van de Rijn 1320 km lang is. Ontario dient dus we! onderscheiden te worden van de zoveel dunner be volkte prairie provincies Manitoba, Saskatchewan en Alberta. Ontario heeft de helft van Canada's klasse I-landerijen; het meeste daarvan in de bevolkte korridor die loopt van Montreal tot Windsor. Zuid-West Ontario (grenzend aan de VS met o.a. de Niagara) heeft het langste groeiseizoen (130 - 153 da gen), de meest zekere regenhoeveel- heid en de langste dagen met de sterkste zonneschijn in Canada. Men vindt in Ontario dat de agrarische sektor bedreigd wordt. Veel land wordt door verstedelijking bedreigd, ook zand- en grindwinning (200.000 ha) zijn een faktor. Hoge rentetarieven hebben de struktureie schuldpositie van de meeste boeren aangetast. De schulden en slechte jaren namen toe en de inkomsten in goede jaren daalden. Faillissementen in de agrarische sek tor stegen van 64 in 1979 tot 176 in 1982. De inkomens zullen dit jaar met een kwart dalen. Evenwel hoopt men op een opleving, parallel met de verbetering van de Amerikaanse ekonomie, waarvan dit land zo afhankelijk is. De Amerikaanse investeringen in Canada zijn hoog, landelijke export is overwegend op de VS betrokken. De werkloosheid is, net als bij ons, een groot probleem geworden, de voor zieningen in deze sektor zijn veel ka riger. Konservatieve en liberale fede rale regeringen hebben elkaar in de loop der jaren afgewisseld. En terwijl ordelijkheid en discipline - b.v. geen zwartrijden in openbaar vervoer - in druk maken, nog één merkwaardig heid: de hoeveelheid stakingsdagen per jaar in dit land zijn onder de hoogste ter wereld. Ir. M.A. Geuze 2 september 1983

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1983 | | pagina 12