NIVAA: Exportbevordering voor Nederlandse uien MARKTBERICHT GRASZADEN 1983 - 2. Kwaliteitsgarantie en samenwerking bij de afzet bloembollen nodig Glazigheid in zaai-uien II Bewaring van uien bij verschillende temperatuurniveaus Barenbrug neemt Engels zaadbedrijf over Nieuwe ui Ruim aanbod vroege aardappelen te verwachten in de E.E.G. Per jaar oogsten de uientelers in ons land ruim 500.000 ton uien. Van deze uienoogst vindt 80% zijn weg over de grens. Hiermee is Nederland de grootste uienexporteur ter wereld. Maar de Nederlandse uienteler heeft zich hiermee sterk afhanke lijk gemaakt van de buitenlandse afnemer. Zou de export wegval len, dan verliezen enkele duizenden Nederlanders hun dagelijks inkomen. Exportbevordering is derhalve broodnodig. Dit zal door het NIVAA (Nederlands Instituut voor Afzetbevor dering van Akkerbouwprodukten) worden uitgevoerd. Betere kwaliteit Uit een onlangs door het NIVAA gehouden marktonderzoek bij onze afnemers konstateerde men dat de kwaliteit van de Neder landse uien de laatste jaren ver beterd was. Het kwaliteitsniveau van de Spaanse of Poolse uien is echter nog niet bereikt. Dit laatste komt dan ook sterk tot uitdrukking in de prijs. Door gaans wordt er door de handel twee maal zoveel betaald voor uien uit Spanje of Polen. Snelle distributie en service Het feit dat wij ondanks een ver schil in kwaliteit toch uienlever- ancier no. 1 zijn, ligt niet alleen aan de lage prijs per kilo. Wat snelle distributie, service en bewaring van uien aangaat, steekt Nederland zijn konkurren- ten verreweg de loef af. Als een afnemer b.v. in Duitsland rond het middaguur uien in Ne derland bestelt, kan hij er vast op rekenen dat deze de volgende ochtend om 04.00 uur worden af geleverd. Voor het ontvangen van uien uit Polen moet hij toch min stens een kleine week geduld hebben. Of hij krijgt ze helemaal niet. Beter imago in het buitenland noodzakelijk Telers, exporteurs en verpakkers hebben zich gerealiseerd dat het imago van de Nederlandse uien in het buitenland verbeterd moet worden, wil men de toekomst be ter tegemoet treden. In navolging van zuivel, groenten en fruit, aardappelen en andere agrarische produkten werd daar om besloten te starten met pro paganda voor Nederlandse uien. De uitvoering van de uienpropa- ganda wordt ondergebracht bij het NIVAA, dat al meer dan 30 jaar ervaring heeft met de propa- A Ihoewel de uien van de oude oogst nog volop geëxporteerd worden, is deze uienteler al aan het uienzaaien voor het volgende seizoen '83/ '84. ganda van de Nederlandse aard appel. Het kombineren van aardappelen en uien ligt voor de hand als men zich realiseert dat de teelt en afzet van beide pro dukten veel raakvlakken hebben. Begeleidingskommissie NIVUI Ter begeleiding van de NIVAA- aktiviteiten is een speciale kom missie in het leven geroepen: de Begeleidingskommissie NIVUI. Hierin hebben zowel het Land bouwschap en het Produktschap voor Groenten en Fruit als de uienexporteurs en -verpakkers zitting. De huisvrouw Het is uiteindelijk de huisvrouw en niet de handel die de uien in de keuken gebruikt. Vandaar dat het NIVAA onderzocht heeft hoe de huisvrouw in Nederland, Duits land en Engeland de Nederland se uien beoordeelt. De hardheid van de uien is voor de huisvrouw het meest belang rijk om de kwaliteit te bepalen. Ook de grootte en de schilvast- heid zijn van belang. Uiteraard is ook de kleur van de uien bij aan koop belangrijk. Over de kwaliteit van Neder landse uien was bij de huisvrouw niets bekend. Het is duidelijk dat het maar magertjes gesteld is met de kennis van de eigenschappen van de Nederlandse uien. Dit geldt zowel voor de handel als voor de huisvrouw. Een duidelijk gezicht hebben de Nederlandse uien in het buitenland niet. Za ken als teelt, verzorging, bewa ring, kwaliteit en onderzoek zijn onbekend. Het promotionele beleid Uit zichzelf zal de huisvrouw niet om een speciaal soort uien vragen. Daarom is het de tussenhandel die bepaalt wat er verkocht en ge kocht wordt. Door promotie op handelsgebied, winkelakties, tentoonstellingen e.d. hoopt men te bereiken dat de Nederlandse uien in het buiten land een eigen gezicht krijgen. Hierdoor kan de positie van onze uien in het buitenland versterkt worden. Veel lichte giazigheid ontstaat als gevolg van behandelingen, die uien na de oogst ondergaan. Door recondi- tioneren wordt deze vorm van glazig heid grotendeels weer teruggedron gen. In dit onderzoek is nagegaan wit de meest optimale reconditioneer- temperatuur is, gedurende welke tijd moet worden gereconditioneerd om een goed effect te verkrijgen en of de hoogte van de stikstofgift invloed heeft op het ontstaan van glazigheid en overige kwaliteitskenmerken na bewaren. Tevens is onderzocht wat de invloed is van de produkttemperatuur tijdens dé behandeling op het ontstaan van glazigheid. De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn dat: - Een lage produkttemperatuur bij handling moet worden vermeden omdat als gevolg daarvan een ernstiger mate van behandelings- glazigheid optreedt die via re- conditioneren moeilijker (lang zamer) kan worden opgeheven. Uit een oogpunt van effectiviteit en energieverbruik een recondi- tioneertemperatuur van 15 gra den Celcius de voorkeur verdient. Met 4 dagen reconditioneren bij 15 graden Celcius al een aan zienlijke reductie van het aantal glazige uien kan worden bereikt: de meest optimale periode bij deze temperatuur lijkt ca. één week te zijn! De hoogte van de stikstofbemes ting tijdens de teelt niet van in vloed is op de kwaliteit na bewa ren (waaronder de glazigheid) en het bewaarrendement. (Bestellen bij Sprenger Instituut, bestelnr. R 2229). Het vorige marktbericht, dat eind februari is verschenen als "medede lingen" van het Produktschap voor Landbouwzaden kan gedeeltelijk als leidraad dienen bij het weergeven van de graszaadmarkt van begin april. Er is niet veel handel geweest de laatste tijd. Het slechte weer dat geen inzaai mogelijk maakt, speelt hier een rol. Over graszaad oogst 1983 valt nog niets te zeggen, behalve, dat het areaal van de raaigrassen iets groter en dat van veldbeemd en roodzwenk iets kleiner zal zijn dan vorig jaar. Omdat nauwelijks mag worden ver wacht dat de oogstomstandigheden zo gunstig zullen zijn als toen, moet rekening gehouden worden met een iets kleinere produktie voor de fijne grassen en een ongeveer gelijkblij vende oogst van de raaigrassen. Hierdoor houden de prijzen zich, ondanks gebrek aan handel op dit moment, redelijk. Voor Engels raaigras is de stemming iets flauwer, evenals voor Italiaans raaigras. Veldbeemd blijft onveran derd laag. Voor alle volledigheid volgen hier de prijsindicaties, waarbij als steeds de beperking geldt, dat het indicaties betreft voor het niveau, waarop de groothandelsprijzen zich bewegen en waarvoor ook de exporthandel zaken heeft gedaan. Met het oog op een zo economisch mogelijke wijze van uien bewaren voor late afzet werd in seizoen 1981/1982 een vergelijkende be- waarproef uitgevoerd. Er is voortge gaan op de resultaten van voorgaand onderzoek betreffende het toe te passen koelregime, terwijl ook nade re aandacht is besteed aan het effect van hogere bewaartemperaturen. De voor de proef gebruikte uien waren vooraf behandeld met MH 30 om spruiting te voorkomen. Uit dit onderzoek kan voorlopig de conclusie worden getrokken dat voor bewaring tot circa half mei qua: energiebesparing; kwaliteit na be- waring; bewaarrendement. een bewaartemperatuur van circa 1 gr.aad Celcius is te verkiezen boven één van beneden 0 graden Celcius. Voor goede, gezonde en huidvaste partijen die gelijkmatig zijn afge storven en als zodanig een effectieve MH 30 -behandeling hebben onder gaan, kan zelfs nog een wat hogere bewaartemperatuur (tot circa 3 gra den Celcius) worden overwogen. (Bestellen bij Sprenger Instituut, be stelnr. R 2230). Barenbrug Holding b.v., houdster maatschappij van negen bedrijven in binnen- en buitenland, heeft de graszaadaktiviteiten van het Engelse bedrijf Goldsmith Brothers Ltd. overgenomen. De nieuwe onderneming, die onder de naam Goldsmith Seeds Ltd. op de Britse markt haar aktiviteiten voort zet, zal vanuit drie vestigingen in het Verenigd Koninkrijk haar produk ten afzetten. De hoofdzetel is geves tigd in Midden-Engeland, terwijl men verder in Zuid-Engeland en Schotland over een filiaal beschikt. Met deze overname wordt beoogd het aandeel dat Barenbrug op de Britse graszaadmarkt heeft, verder uit te breiden. Andere buitenlandse werkmaatschappijen binnen de Ba- renbrug-groep bevinden zich in Frankrijk. België. Luxemburg, Duitsland en de Verenigde Staten. Het koncern heeft een gekonsoli- deerde omzet van ruim 100 miljoen gulden. NEW YORK - Biologen van de Cornell Universiteit in de Verenigde Staten zijn erin geslaagd een ui te kweken die bij het schillen en snijden niet meer tot een tranenvloed leidt. Volgens bioloog Roger Kline is deze nieuwe ui zeer zacht van smaak, een tikkeltje zoet en langer houdbaar dan andere uien. Amerikanen die de uien bij wijze van proef mochten proberen, reageerden enthousiast. (Drentse en Asser Courant). Engels raaigras weidetype 3,35 k ƒ3,75 Engels raaigras laat hooitype 3,40 a ƒ3,80 Engels raaigras vroeg hooitype 2,90 a 3,00 Engels raaigras grasveldtype 3,75 k ƒ4,50 Italiaans raaigras 3,45 a 3,55 Westerwolds raaigras 2,90 k 3,00 Roodzwenk gewoon (incl. fijne uit lopers) vanaf 4,70 Roodzwenk met forse uitlopers 3,00 k 3,40 Veldbeemdgras weidetype ƒ3,40 a ƒ3.50 Veldbeemdgras grasveldtype vanaf ƒ3,40 Beemdlangbloem weidetype 5,25 a ƒ5,50 Beemdlangbloem hooitype ƒ4,75 a ƒ5,00. Een enorme stimulans voor een ver dere afzetvergroting is een kwali teitsgarantie voor bloembollen. Van een keuringsysteem, dat alleen af keuringen kent, dient daarom zo snel mogelijk te worden overgegaan naar een systeem waarbij alle partijen le verbaar en plantgoed in klassen wor den ingedeeld. Een belangrijk deel van de kwaliteitskenmerken van de bol wordt zo tot een objectief gege ven. Zo'n systeem zou doorgevoerd moeten worden tot aan de eindver bruiker. Tot deze conclusie kwam de direk- teur Akker- en Tuinbouw, ir. W.F.S. Duffhues, van het ministerie van landbouw en visserij in de rede die hij bij gelegenheid van het 60-jarige be staan van de Bloembollenkeurings dienst (BKD) te Lisse op 20 april j.l. uitsprak. Tevens werd bij deze gele genheid het nieuwe gebouw van de BKD geopend. De heer Duffhues acht veldkeuring en droge keuring voor bedoeld keuringsysteem nood zakelijk. Het is zijn stellige overtui ging dat zonder droge keuring een goed kwaliteitsbeleid niet is te voe ren. Voor het "vak" is het dan ook noodzakelijk dat de BKD zo snel mogelijk wordt uitgebouwd tot een volwaardige efficiënt werkende dienst. Een dienst die snel, vakkun dig en lettend op de kosten, kwali teitszekerheid geeft over het af te le veren produkt. Aan zo'n BKD zal het ministerie een financiële steun blij ven verlenen. Het komende seizoen voor vroe ge aardappelen zal naar algeme ne verwachtingen gekenmerkt worden door een ruim aanbod. In Frankrijk, waar op 10 mei het rooien van de vroege aardappe len begint, rekent men op een oogst van rond 220.000 ton, dat is ongeveer evenveel als vorig jaar. De daarop aansluitende oogst zal vermoedelijk 330.000 tot 350.000 ton opleveren. In Italië verwacht men een oogst van 540.000 ton, watT5% meer is dan vorig jaar. Men verwacht in Italië rond 310.000 ton vroege aardappelen te kunnen exporte ren, wat 60.000 ton meer is dan vórig jaar. Ook Griekenland zal aanmerkelijk meer vroege aard appelen voor de export beschik baar hebben dan vorig jaar. Ge raamd wordt 37.000 ton of 24.000 ton meer dan vorig jaar. In Cyprus wordt gerekend op een oogst van 140.000 ton, waarvan het grootste deel een bestemming zal vinden in Groot-Brittannië. Spanje zal in april en mei rond 20.000 ton voor export beschik baar hebben, op een totale oogst van 160.000 tot 180.000 ton. Met een te verwachten wat klei ner importbehoefte van Duits land en Engeland zouden de prijzen dit jaar wel eens kunnen tegenvallen. vdW. 8 23 april 1983

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1983 | | pagina 8