nieuws uit brussel Spektakulaire groei export bloemen naar Verenigde Staten Marathon Luxemburg mislukt jan werts - brussel Nasleep EG-muntoperatie zet landbouw klem: Muntoperatie Teken embleem: Europese vriendschap Tweede kamer nam motie verkoop domeingronden aan Vouwblad Bestemmingsplannen Onrust over afzet EG-tarwe Rabobank: landbouwmechanisatiesector heeft expansiemogelijkheden. Onrust bij bedrijfsverzorgers over aktiviteiten uitzendburo's C.O.P.A. en COGECA teleurgesteld over vertraging vaststelling landbouwprijzen In aansluiting op een aflevering "Nieuws uit Brussel" van de vori ge week waarin onze korrespon- dent Jan Werts tot de konklusie kwam dat het Landbouwberaad over de prijzen muurvast zat, drukken wij hierbij een afsluitende impressie af van ditzelfde beraad. De konklusie luidt: marathon mislukt. Momenteel vergaderen de ministers weer. Hopelijk zul len ze er eind van deze week uit komen. Wij zullen u daarover dan de volgende week opnieuw verslag doen. (Red.). De marathonvergadering voor het vaststellen van nieuwe landbouw prijzen ten gunste van 8,5 miljoen Europese agrariërs is donderdag morgen in alle vroegte in Luxemburg zonder resultaat uiteengegaan. Met name de Duitse nieuwe landbouw minister Ignaz Kiechle kon niet ak koord gaan met een nieuw kompro- mis-voorstel van de Europese land- bouwkommissaris Poul Dalsager. Die wilde de Duitse boeren gemid deld ruim één procent netto opslag geven. Maar de Duitsers vragen het dubbele en bleven daarbij. Knelpunten in de drie dagen en twee nachten durende vergadering waren De opening werd verricht door staatssekretaris Bolkestein van Eko- nomische Zaken. De totale export van Nederlandse snijbloemen en potplanten omvatte in 1982 een be drag van ruim 2,5 miljard gulden. Aan het einde van de jaren zeventig stabiliseerde zich de export van ne- derlandse bloemen, die 'voorname lijk gericht was op de Europese markten, gezocht werd naar nieuwe afzetgebieden, die mede dankzi de komst van vliegtuigen met een aan zienlijk groter vrachtvolume konden worden ontwikkeld. Momenteel is het Nederlandse aandeel in de wereldhandel in bloemen en pot- de afbraak van de exportsubsidies (positieve monetaire kompensaties) die de Duitse en de Nederlandse landbouw volgens Frankrijk zouden stimuleren. Verder eisten met name de Belgen in de slotronde een hogere melkprijs. De Italianen, Grieken en Fransen staan er op dat meer aandacht wordt geschonken aan de in het verleden volgens hen wat verwaarloosde posi tie van hun typische Middellandse Zee-landbouw. Braks trok in Luxemburg deze week aandacht met de suggestie dat hij zelfs bereid is, ter wille van het veilig stellen van het Europees Land bouwbeleid op langere termijn, nu de Nederlandse melkprijs te verla gen. De Duitse minister Kiechle heeft er echter alles aan gedaan om zo'n ontwikkeling, waartoe met na me van Franse kant heftig is aange drongen, te vermijden. Nadat de ministers woensdag ochtend rond drie uur vruchteloos uiteen waren gegaan met een niet uitgewerkt Duits kompromis in de zak deed de Deense landbouwkom- missaris Poul Dalsager woensdag avond een nieuw voorstel. Tevoren was kommissaris Dalsager naar Brussel teruggekeerd voor overleg met de voltallige Europese Kommis- planten 60 procent. De produkten van de Nederlandse bloemenkwe- kers gaan nu naar de Verenigde Sta ten' Canada, het Midden-Oosten en ook het Verre Oosten. De vestiging van een K.L.M.- vrachtkantoor op de veiling heeft de expediteurs volgens Maarse een effi ciencyverhoging van 40 procent ge boden. Tot voor kort werden de voor export bestemde bloemen en planten naar Schiphol gebracht, daar ge groepeerd en opgestapeld op de pal lets en in kontainers, nu gebeurt dat direkt na de veilingen in het K.L.M.-gebouw ter plaatse. sie. het dagelijks bestuur van de EG. Die bleef weigeren het prijsniveau voor de Europese boeren en tuinders dit jaar met meer dan 4.2 procent gemiddeld te verhogen. Andere jaren is het immers gebrui kelijk om bovenop de originele inzet, waarmee de onderhandelingen in de loop van de winter beginnen, in de slotronde één tot anderhalf procent te zetten: Teneinde aldus de land bouwministers gedurende vermoei end nachtelijk beraad over te halen tot een kompromis. Die taktiek weigert de Europese Kommissie deze lente omdat er vol gens haar geen geld beschikbaar is, te 'meer nu de kosten van het land bouwbeleid volgens maandag in Luxemburg gepubliceerde progno ses, met ruwweg vier miljard op jaarbasis tegenvallen. Ieder procent extra voor de prijzen kost de Euro pese schatkist ongeveer zeshonderd miljoen gulden. Dalsager deed in zijn laatste kom- promisvoorstel wel een bijna ge slaagde poging om de tegenstellin gen te overbruggen. Met uitzonde ring van de melk en de zuivel zouden in West-Duitsland en Nederland monetaire kompensaties extra snel Bijna de helft van de circa 100 pro ducenten van landbouwmachines in ons land is van plan dit jaar te inves teren. In 1982 heeft slechts één derde van deze bedrijven geïnvesteerd. De investeringsgeneigdheid vertoont dus een gunstige ontwikkeling. Bij de groothandelsbedrijven - die zich vooral bezig houden met de import van landbouwwerktuigen - is 43% van plan in 1983 te investeren, tegen 39% in 1982. Hier is dus sprake van een minder gunstige trend. De dealers (de zogenaamde land- bouwmechanisatiebedrijven) verto nen een aanzienlijk afnemende in vesteringsgeneigdheid. Terwijl in 1982 nog 43% van de circa 800 me- chanisatiebedrijven daadwerkelijk In het Noorden van ons land is onrust ontstaan onder de leden van de In dustrie- en Voedingsbond van het C.N.V. die werkzaam zijn in de be- drijfsverzorgingsdiensten. Men heeft namelijk gekonstateerd dat er in kranten advertenties worden ge plaatst waarin jeugdige werklozen worden opgeroepen zich te melden voor vast werk in de agrarische sek- tor. In een advertentie wordt bijvoor beeld, een beroep gedaan op werk loze jongeren, "die op enkele vaste bedrijven één of meer dagen per be drijf gedurende één jaar werkzaam willen zijn". Uit deze advertenties blijkt, dat men een Uitzendburo start, dat goedkope arbeidskrachten aantrekt en dat men op die manier konkurrentieverval- send werkt voor de legale bedrijfs- verzorgingsdiensten. Van één en ander wordt melding ge maakt in de I.V.B.-gids, het orgaan van de bond. Tweede voorzitter, Rien den Hol lander, laat er geen misverstand over bestaan, dat een dergelijke ontwik keling nadelig kan zijn voor de vaste afgebroken worden. Zodat de Fran sen en de Italianen (waarvan de boeren de Brennerpas al enkele da gen proberen tè blokkeren uit protest tegen de exportsubsidies in West- Duitsland), hun zin deels zouden krijgen. Tevens werd de Grieken ruim zes procent, de Italianen en de Ieren drie tot vier procent en de Fransen 1,6 procent extra prijsver hoging toegestaan via een afbraak van hun negatieve monetaire kom pensaties. In de vroege nacht van woensdag op donderdag leek het er op dat alle ministers, behalve de Duitser Kiechle en de Belg De Keersmaecker, hiermee uit de voeten konden. De ministers nemen, zoals bekend, echter dan prijsbesluiten wanneer zij het alle tien eens zijn. Men neemt aan dat zij daartoe vol gende week woensdag opnieuw in Luxemburg bijeen zullen komen. Minister Braks toonde zich na afloop van de marathon in Luxemburg eni ger mate optimistisch over de kans om dan te slagen. Maar in Duitse De mislukte poging van de Raad van Landbouwministers om óver de land bouwprijzen en daarmee samenhan gende maatregelen voor het prijsjaar 1983/84 tot overeenstemming te ko men, wordt door C.O.P.A. en CO- GECA betreurd. De ontstane vertraging zal ten koste gaan van een behoorlijk aantal boe ren, voor wie het begin van het nieuwe prijsjaar opnieuw is uitges teld. C.O.P.A. en COGECA betreuren eveneens het feit dat het door de Kommissie voorgestelde kompromis geen gemiddelde prijsverhoging in houdt van op zijn minst 7% ECU, die ook door het Europese Parlement is geëist. investeerde, heeft momenteel slechts 30% investeringsplannen voor 1983. Dit blijkt uit een in opdracht van Rabobank Nederland gehouden marktonderzoek waarvan NIPO het. veldwerk heeft verricht. Dit onder zoek is verwerkt in een zojuist uitge komen bedrijfstakstudie over de to tale landbouwwerktuigensector in ons land. Ook ten aanzien van de omzetver- wachtingen in 1983 zijn de produ centen wat optimistischer dan de groothandel en de dealers. 35% van de groothandel verwacht dit jaar een hogere omzet dan in 1982, terwijl slechts 29% van de dealers op een omzetgroei rekent. werknemers in de landbouw en dat dit kan leiden tot ontslagen. Op die manier zou juist de werkloosheid in de agrarische sektor worden bevor derd. Namens de Industrie- en Voe dingsbond CNV verzet hij zich sterk tegen deze ontwikkeling. Konkur- rentievervalsing via een dergelijk uitzendburo kan naar zijn oordeel niet worden geaksepteerd. Ook voorzitter J. van der Veen van het Landbouwschap is tegen een mogelijke uitholling van de bedrijfs- verzorgingsdiensten. Europese jongeren van 12 tot 21 jaar (op 30 april 1983) worden uitgeno digd een ontwerp te maken van een embleem voor het Europees jeugd- fonds. Het Europees jeugdfonds is gevestigd op het adres van het Ont- haalcentrum voor het Verenigd Eu ropa (OVE) in de Aarlenstraat 78 B2, 1040 Brussel, tel. 02/2300537. konferentiekringen vernamen wij dat de Frans-Duitse tegenstelling mogelijk pas na een herhaald vastlo pen van de besprekingen over de prijzen kan worden overbrugd via hoog politiek overleg tussen Bonds kanselier Helmut Kohl en de Franse president Francois Mitterand per soonlijk. Wat nu de zaken blokkeert is name lijk het onverteerde zeer van de re cente Europese munt-operatie. Toen namen de Duitsers het voorstel voor een onverwacht grote opwaardering van hun munt met 5,5 procent, zodat aldus de Fransen teneinde de rust op de wisselmarkten te herstellen kon den volstaan met een wat minder vernederende devaluatie van hun munt met 2,5 procent. De Duitsers staan nu echter voor de onmogelijke taak om de gevolgen van dat offer in Europees kader ten dele op hun boeren bevolking af te wentelen. De nieuwe Duitse Christen-demokrati- sche landbouwminister Ignaz Kiechle aksepteert vooralsnog dit offer niet. Het Kommissievoorstel houdt bovendien in, dat een voldoende af braak van de positieve mcb's niet mogelijk is zonder een redelijke ont wikkeling van de boereninkomens in de betreffende landen in de weg te staan. C.O.P.A. en COGECA betreuren het, dat bepaalde overgangsmaatre gelen, in het bijzonder voor Middel landse Zee gebieden, niet zijn geno men. Zij verzoeken de Kommissie drin gend haar kompromis te wijzigen en wel zó dat de Raad in zijn volgende vergadering besluiten kan nemen die volledig overeenstemmen met de ge rechtvaardigde verzoeken van C.O.P.A./COGECA. In de zitting van 18 april j.l. van de Tweede Kamer der Staten-Generaal zijn de moties in stemming gebracht, die tijdens de Uitgebreide Commis sies Vergadering over de Nota Lan delijke Gebieden zijn ingediend. Onder meer zijn aangenomen drie moties waarover minister ir. G. Braks (landbouw en visserij) zich had uitgesproken. Het betreft: De gewijzigde motie Faber, waar in de regering wordt bewogen, domeinlandbouwgronden te ver kopen, teneinde met de op brengst natuurgebieden aan te kopen. Over de uitvoering wenst de Kamer vóór 1 juni 1983 te worden ingelicht. - de motie Faber en Evenhuis over het zoveel mogelijk wegnemen van belemmeringen voor het aangespannen en recreatief rij den op daarvoor geschikte zand wegen. De motie van Noord en Faber: hierin wordt de regering verzocht de eerste fase van 100.000 ha Re- latienotagebied ook in financieel opzicht uit te voeren. Bij het Ministerie van Volkshuisves ting. Ruimtelijke Ordening en Mi lieubeheer is het vouwblad "Bes temmingsplannen en struktuurplan- nen" uitgegeven. Het geeft een uiteenzetting over de inhoud, proce dures en rechtsgevolgen van vooral bestemmingsplannen en is bedoeld voor iedereen die met een bestem mingsplan te maken krijgt. Belangstellenden kunnen dit vouw blad gratis aanvragen bij het Minis terie van Volkshuisvesting. Ruimte lijke Ordening en Milieubeheer, Centrale Direktie Voorlichting en Externe Betrekkingen. Buro Beheer en Distributie. Postbus 20951, 2500 EZ Den Haag, telefoon 070 - 264201, toestel 2301/2983. Ontstemming en afkeuring waren duidelijk aanwezig tijdens de laatste vergadering van de hoofdafdeling Akkerbouw, toen de afzet van EG-tarwe aan de or de was. In het overleg tussen de EG en de Verenigde Staten (de dreiging van een agrarische han- delsoorlog is wat afgenomen) heeft de Europese Kommissie de toezegging gedaan, dat de EG dit jaar van de oogst '82 een zelfde hoeveelheid tarwe zal exporteren als vorig jaar (12,3 miljoen ton). Aan het eind van dit seizoen zal hierdoor de EG-voorraad aan tarwe in vergelijking met vorig jaar verdubbelen (11 miljoen ton). De hoofdafdeling verwacht dat de afzet van tarwe aan het eind van dit seizoen en ook vol gend jaar onder zeer grote druk komt te staan. Dit kan ertoe lei den dat de prijzen voor de telers ver onder het gewenste niveau blijven. Bovendien is zeer waar schijnlijk, dat er voor de komen de oogst niet voldoende opslag- kapaciteit beschikbaar zal zijn. Kortom, sombere vooruitzichten. In de hoofdafdeling werd het on fatsoenlijk genoemd van de Eu ropese Kommissie om afspraken te maken met de VS, zonder het bedrijfsleven daarin te betrekken. (Standpunten Landbouwschap) Aalsmeer - De groei van Nederlanse snijbloemen en potplanten naar de Verenigde Staten heeft de afgelopen jaren een spektakulaire groei te zien gegeven. In 1980 omvatte deze export een bedrag van 14 miljoen gulden, het jaar daarna 34 miljoen gulden en het afgelopen jaar 67 miljoen gulden. De eerste drie maanden van 1983 geven een groei van 100 procent aan ten opzichte van dezelfde periode in 1982. Dit heeft de voorzitter van de Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer, J. Maarse, donderdagmiddag meegedeeld bij de officiële opening van het vracht kantoor van de K.L.M. op de Aalsmeerse veiling. 23 april 1983 5

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1983 | | pagina 5