KNLC kommentaar Landinrichting Verpachting B.B.L.-gronden seizoen 1983-1984 over geld en goed De strekking van de belastingwetgeving... «fe Teeltkontrakten: waarop letten bij afsluiten Indexcijfers bouwkosten Amerikaanse tarwe naar Portugal Plantenresten van koolgewassen voor de bloei vernietigen Kosten in landbouw stegen vorig jaar sneller dan prijzen Ieder jaar weer worden talloze teeltkontrakten afgesloten voor allerlei gewassen. En ook steeds weer blijkt, dat er aan de gebruikte kontrakten nogal eens wat mankeert. Verschillende zaken blijken in een kontrakt vaak onvoldoende duidelijk of helemaal niet te zijn geregeld, als zich om de één of andere reden moeilijkheden voordoen. Het is dan als regel niet eenvoudig om in zo'n situatie tot een bevredigende afwikkeling van het kontrakt te komen. In een kontrakt hoort alles te worden vastgelegd wat er tussen partijen over een bepaalde zaak is afgespro ken (overeengekomen). Als dat goed gebeurt weet iedereen wat zijn rech ten en plichten zijn op grond van die overeenkomst en is de kans op me ningsverschillen daarover zo klein mogelijk. Maar het is dan wel zaak er voor te zorgen, dat ook alle gemaakte afspraken op een goede manier in het kontrakt zijn weergegeven. Het gebeurt helaas ook nogal eens, dat er naast en in verband met het kontrakt, een paar punten alleen maar mon deling geregeld worden. En dat zijn dan net de zaken waarover later moeilijkheden kunnen ontstaan. Vanzelfsprekend hoort in ieder teeltkontrakt duidelijk te zijn om schreven: - tussen wie de overeenkomst geldt, met andere woorden: wie is de teler en wie de afnemer; - om welk gewas of produkt het gaat, om welke hoeveelheid daarvan en welke kwaliteit en welke prijs is overeengekomen. Daarbij hoort ook de bepaling, dat de teler zich verplicht het betreffen^ de gewas te telen en te leveren en dat de koper zich verplicht het af te ne men en te betalen. Duidelijke afspraken nodig Daarnaast horen echter in een goed teeltkontrakt nog een heel aantal andere zaken duidelijk geregeld te zijn. Let er op, dat goed is vastge legd: Wie zaaizaad of pootgoed levert, wie dat betaalt en welke afspra ken er zijn gemaakt over de kwa liteit daarvan. Wat over tijd en wijze van zaaien of poten is overeengekomen. Welke werkzaamheden de teler en welke werkzaamheden de af nemer uitvoert bij de gehele teelt en voor wiens rekening dat is. In hoeverre er mogelijk bijzon dere eisen worden gesteld aan de uitvoering van verschillende werkzaamheden. Wat is afgesproken over het tijd stip van oogsten, door wie en hoe dat wordt vastgesteld en hoe de oogstwerkzaamheden worden uitgevoerd. Aan welke kwaliteitseisen het produkt precies moet voldoen, hoe en door wie de kwaliteit wordt vastgesteld en als er sprake zal zijn van tarreren: door wie~erf waar dat gebeurt. Op welke wijze de hoeveelheid bepaling (wegen) van het af te leveren produkt is geregeld. Wat er is afgesproken over plaats en tijd van levering en de voor waarden waaronder de levering plaatsvindt. Wie welke risiko's draagt en tot welk moment. Op welke basis wordt afgerekend en welke afspraken er zijn ge maakt over de wijze van betaling en de betalingstermijn. Op welke datum het land moet zijn ontruimd en hoe dat moet worden opgeleverd. Heel belangrijk is ook, dat in een kontrakt is aangegeven hoe moge lijke geschillen over de overeen komst dienen te worden opgelost. Een procedure via de rechter is daarvoor vaak te omslachtig en ook te duur. Aan een goede arbitragere geling waarmee geschillen op een snelle en niet te kostbare wijze kun nen worden geregeld, moet daarom verre de voorkeur worden gegeven. In een goed kontrakt mag een der gelijke regeling dan ook niet ontbre ken. Sj. de Haan De landinrichting heeft bij de over heidsbezuinigingen behoorlijk moeten inleveren! In totaal oplopend tot 33 miljoen gulden in 1986. Toch is be reikt kunnen worden dat de kern van het ruilverkavelingsbeleid overeind kan blijven. Na een tijdelijke terug gang dit jaar tot 32 duizend hektare, zal voor de komende jaren het stem mingsprogramma weer opgevoerd kunnen worden tot circa 36 duizend hektare. Wel zijn daarbij inbegrepen de rekonstruktie van de oude glas tuinbouwgebieden en de deelgebieden in het rekonstruktiegebied Oost-Gro- ningen en Gronings-Drentse Veenko loniën. De uitvoeringsduur blijft met vijftien a zestien jaar in feite te lang. Hier spe len overigens ook veel tijdvergende administratieve procedures een rol bij. Wel heeft de centrale kuituur-techni sche kommissie moeten besluiten om gedurende twee jaren geen nieuwe ruilverkavelingsblokken op het voor bereidingsschema te plaatsen. Dat voorkomt een verdere verlenging van de voorbereidingstijd. Intussen lijkt er nieuw perspektief te ontstaan nu in de voorjaarsnota is aangegeven dat minister Braks dit jaar 175 miljoen gulden extra kan uitgeven voor landinrichting, bos bouw, natuurbehoud en openluchtre- kreatie. Gezien voorgaande bezuini- Binnenkort zal worden begonnen met de uitgifte van de percelen die voor het groeiseizoen 1984 voor éénjarige verpachting in aanmerking komen. Voor eenjarige verpachting komen in aanmerking de B.B.L.-eigen- dommen, die gelegen zijn in de ruilverkavelingen in voorbereiding Walcheren, Wolphaartsdijk, Yerseke Moer en Nijs- en Hooglandpol der. Grondgebruikers, die in aanmerking wensen te komen voor pacht ge durende één jaar in één van deze gebieden, dienen dit schriftelijk aan te vragen bij het Hoofd Beheer Landbouwgronden, in de provincie Zee land. Grondgebruikers, die nu reeds gronden van het B.B.L. pachten dienen, indien men eveneens voor het seizoen 1984 voor grond in aanmerking wenst te komen, opnieuw een aanvrage in te dienen. In de aanvraag dienen de volgende gegevens te worden vermeld: naam en voorletters; adres; postco de; woonplaats; eventueel telefoon nummer; hoofdberoep; leeftijd en opvolgingssituatie; bedrijfsomvang (oppervlakten, bouwplan, aantal stuks vee), gebied waarin de gewen ste percelen zijn gelegen. Aanvragen, die vorengenoemde gegevens niet volledig vermelden, kunnen niet in behandeling worden genomen. Hierbij doen wij u toekomen de door ons samengestelde indexcijfers voor de bouwkosten in de boerderij bouw (basis februari 1970 100). Het be treft hier het cijfer voor het pakket bestaande uit een stenen ligboxenstal voor 90 melkkoeien, dat naar de mening van de samenstellers be schouwd kan worden als het op dit moment gemiddeld in Nederland gebouwde pakket. Deze cijfers zijn voor de maand fe bruari 1983. loon 1332,9 materiaal 1) 205,2 loon materiaal 2) 246,3 Wij wijzen u erop dat wij niet aan sprakelijk gesteld kunnen worden voor een verkeerd gebruik van bovengenoemde cijfers. 1) exclusief BTW 2) inclusief BTW 29 april 1983 Bij de toewijzing zal ondermeer gel den dat: de grondgebruiker niet ouder mag zijn dan 65 jaar, tenzij er een be- drijfsopvolger is. het hoofdberoep van de grondge bruiker landbouwer dient te zijn. de te pachten percelen inpasbaar moeten zijn in het bedrijf voor wat betreft grootte en ligging. Bij de oplevering per l november 1984 dienen de sloten in schouwbare staat te zijn en de bouwlanden ge-, stoppelploegd respektievelijk met de cultivator te zijn bewerkt. Uw aanvrage dient U vóór 15 mei 1983 te zenden aan het Hoofd Beheer Landbouwgronden, Westsingel 58, 4461 DM GOES. Portugal wil dit jaar 900.000 ton Amerikaanse tarwe importeren. Door de grote droogte in de zuide lijke provincie Alentejo, tarwepro- vincie bij uitstek, is er een tekort aan tarwe ontstaan. Oogst 1983 zal naar raming van de Portugese minister van landbouw Basilio Horta slechts 200.000 ton tarwe opleveren, wat 250.000 ton minder is dan vorig jaar. Er is de laatste tijd zeer veel te doen over fraudebestrijding en belas tingontduiking. De belastingbetaling kan men ook proberen te ontlo pen door het bedenken van bepaalde konstrukties. Indien echter de fïskus vaststelt dat een dergelijke konstruktie alleen is uitgedacht om minder belasting te hoeven te betalen, wordt dit niet geaksepteerd. Voor een dergelijke vaststelling heeft de Inspekteur evenwel de toe stemming van het Ministerie van Financiën nodig. De laatste tijd is die toestemming vaak gegeven in gevallen waarin men dacht door vernuftige kon strukties de fiskus te slim af te zijn. In belastingtermen spreekt men over het toepassen van "de richtige hef fing". Zoals opgemerkt kan de Inspekteur deze bepaling in de wet niet zonder meer toepassen. Hij moet aantonen dat de belastingplichtige de betref- In verband met de mogelijkheid van het in bloei komen van overjarige plantenresten van koolgewassen, wordt gewaarschuwd tegen het ern stige verbasteringsgevaar dat deze in gebieden met sluitkool- en bloem- koolzaadteelt kunnen opleveren. Ieder die dergelijke plantenresten op zijn land heeft staan is verplicht deze vóór de bloei te vernietigen. Informatie kan worden ingewonnen bij de Nederlandse Algemene Keu ringsdienst voor Groente- en Bloemzaden (N.A.K.G.), Postbus 27, 2370 AA te Roelofsarendsveen. fende transaktie uitsluitend heeft aangegaan ter voorkoming van be lastingheffing. Hiervan is sprake wanneer, naast het fiskale voordeel, met geen mogelijk heid kan worden bedacht wat de zin van de transaktie of handeling zou zijn geweest. Verder moet niet op normale wijze gebruik zijn gemaakt van toelaatbare middelen om de be lastingen te ontgaan en ook moet de belastingplichtige in strijd zijn geko men met wat wordt genoemd de strekking van de belastingwetgeving. De Hoge Raad heeft in een aantal gevallen, waarin geld werd geleend en daarna belegd uitspraak gedaan. Daarbij was de ontvangen rente op dé belegging lager dan de rente die op de lening moest worden betaald. Normaal gesproken zit hier geen brood in en zal men dit niet zo lang volhouden. De grap was echter, dat de betaalde rente in mindering werd gebracht op het progressief belaste inkomen en dat de ontvangen rente werd over gebracht naar "belastingparadijzen" zoals de Antillen en het kanaaleiland Jersey. Men dacht op deze wijze tonnen te kunnen verdienen, maar de Hoge Raad stak hier een stokje voor. M.J. Robijn gingen en rekeninghoudend met het feit dat overheidsmiddelen in ruilver- kavelingsverband op korte termijn zeer efficiënt kunnen worden ingezet, waardoor snel extra werkgelegenheid ontstaat, staan wij erop dat een recht vaardig deel van deze 175 miljoen gulden aan de ruilverkaveling wordt besteed. Het meest voor de hand liggen, ver snelling van de uitvoering van een aantal ruilverkavelingen, hetgeen ook voor komende jaren in het totale schema positief kan doorwerken. Daarnaast ben ik van mening dat binnen de extra ruimte ook meer aan dacht aan kleinere, kuituur-techni sche werken, via gemeenten en water schappen (de zogenaamde A-2 wer ken) besteed dient te worden. Juist voor gebieden die in lengte van dagen niet voor ruilverkavelingen in aan merking zullen komen, kunnen deze werken immers van groot belang zijn. Inmiddels is ook het eindverslag van de Tweede Kamer over de landinrich tingswet verschenen. Daarin wordt ondermeer gepleit voor de zogenaam de administratieve ruilverkaveling. Het gaat daarbij om het introduceren van de mogelijkheid om op eenvoudige en vooral snelle wijze een projekt mo gelijk te maken, waarbij kavelruil overheerst en geen grote werken be hoeven plaats te vinden. Naar mijn mening zou deze verruiming van de wettelijke verkavelings-mogelijkheid in veel gebieden erg goed van pas ko men. Overigens zitten we bij de uitvoering en voorbereiding van landinrichtings- projekten en ruilverkavelingen na tuurlijk te springen om vereenvoudi ging van de procedures. Hier kan nog heel wat deregulering toegepast wor den; zeker waar het gaat om de relatie landbouw en natuur en landschap. Eindeloos getouwtrek heeft al heel wat plaatselijke kommissies grijze haren bezorgd. Zéker nu landbouw, natuur bescherming en openluchtrekreatie onder één ministerie zijn gebracht, moet toch sneller en zakelijker - met voor alle partijen redelijke afspraken - gehandeld kunnen worden. Luteijn De kosten in de landbouw zijn vorig jaar sneller gestegen dan de opbreng sten. Uit cijfers van het Centraal Bu reau voor de Statistiek gingen in 1982 de opbrengstprijzen in de landbouw gemiddeld met drie procent omhoog, die van de verbruikte goederen en diensten met gemiddeld zes procent. De prijzen van produkten van de vee houderij gingen het meest omhoog; acht procent. Akkerbouwprodukten leverden slechts twee procent op, terwijl de opbrengsten van tuinbouw- produkten daalden met zeven pro cent, vergeleken met 1981. Aan de kostenkant werden vooral de brandstoffen duurder, andere kos tenstijgingen werden genoteerd bij meststoffen, zaaizaad, poot- en plantgoed en gewasbeschermings middelen, aldus de cbs-cijfers. Aan de opbrengstkant leverden melk en vlees meer op, evenals varkenspro- dukten. Lagere opbrengsten leveren onder andere pluimveeprodukten, hoger noteerden granen en aardap pelen, evenals snijbloemen en fruit van de open grond. Dat werd (meer dan) gekompenseerd door op brengstdalingen bij groenten, fruit, champignons, tuinbouwprodukten van de open grond, bloembollen en kwekerijprodukten.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1983 | | pagina 3