ZITDAGEN 0 gropatax z.l.m. Koninginnedag 1983 Vergadering Hoofdbestuur op 2 mei gaat niet door Kantoor ZLM 5 mei gesloten Onderlinge Zuidelijke Hagelverzekering U.A. Biogas uit mest Een trekker zonder kantelbeveiliging... te gevaarlijk om nog mee te rijden Z.L.M.-manifestatie 1983 In memoriam Kees Bal Ir. v.d. Beek volgt ir. Jorritsma op bij I.R.S. Diskussie zoetwatervoorziening Wijziging dierenarts Met afd. Middelburg naar Honselersdijk Exkursie winterbloemkool Inhoud In varband mat hat tijdig klaarmakan van hat blad. kun- nan na dinsdag 15 uur, gaan agandabarichtan maar wor- dan opganoman Rad De hoofdbestuursvergadering voor zien op 2 mei a.s. zal geen doorgang vinden. Reden daarvoor is dat er geen voorkomende zaken zijn die een vergadering in redelijkheid rechtvaardigen. In verband met de 5 mei-viering zal het kantoor van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij de vol gende week donderdag de gehele dag gesloten zijn. Het bestuur van de O.Z.H.u.a. brengt ter kennis van de deelnemers, dat de algemene vergadering, die op 25 april j.l. wegens sterfgeval geen doorgang kon vinden, thans zal wor den gehouden op maandag 9 mei a.s. om 14.00 uur in hotel-restaurant "Het Pannenhuis", Antwerpse straatweg 100 te Hoogerheide. De deelnemers worden bij dezen opgeroepen tot bijwoning van deze vergadering, waarvoor de agenda reeds werd toegezonden. Namens het bestuur, E.L. de Koever, voorzitter J.J. Timmers, sekretaris Op dinsdag 7 juni 1983 organiseert de Nederlandse Vereniging Tech niek in de Landbouw een informa tiedag over "biogas uit mest". De bijeenkomst wordt gehouden in "de Reehorst" te Ede. (Aan N.V.T.L.-leden wordt het pro gramma automatisch toegezonden, degenen die (nog) geen lid zijn van de vereniging kunnen schriftelijk om toezending verzoeken bij het secre tariaat van de N.V.T.L.. Postbus 43, 6700 AA Wageningen). Land- en tuinbouwblad Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28, 4461 AJ Postbus 2116. 4460 MC Goes (01100-21010) Stationslaan 4, 4761 BG Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen (01680 - 27921) Redaktie Mr J. Oggel, hoofdredaktie, tel" huis 01100-20228 J. Wierenga. eindredaktie. tel huis 01102-3993 Marijke Schipper-de Ruijter red-assistente Adressering en abonnementen: Vermelding op adresbandje onder lidno.: (Voor leden en losse abonnementen) Secretariaat ZLM - Goes telefoon 01100-21010, tst. 12 Vermelding op adresbandje onder lidnr.(Voor donateurs) Polisafdeling OVM - Goes telefoon 01100-24000 Technische verzorging,advertentie exploitatie en administratie over advertenties: DRUKKERIJ VINK BV Nassaustraat 1 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel 01155-2020 Telecopier 2951 Telex 55230 Dezer dagen zullen de vraagprogramma's en inschrijfformulieren voor deelname aan de "Dag van de levende have" op vrijdag 24 juni ver zonden worden aan diegenen, die regelmatig aan de normale jaarlijkse regionale fokveedagen deelnemen. Veehouders, die aan de Z.L.M.-manifestatie willen deelnemen met een of meer koeien, doch geen formulieren hebben ontvangen, kunnen deze aanvragen bij het Sekretariaat van de Manifestatie. Landbouwhuis te Goes (dhr. Sinke. tel. 01100 - 21010). Wetende van zijn herhaaldelijk ziek zijn. kwam het eind van Kees Bal. nog onverwacht. Het was niet gemakkelijk om zo door het leven te moeten. Vooral de laatste jaren moest hij leren leven met de beperkingen hem opgelegd. De manier waarop hij dit onderging, met steun van zijn vrouw en kin deren. heeft op degenen die hem van nabij kenden diepe indruk gemaakt. Met grote levensmoed en optimisme kwam hij de vele ingrepen steeds te boven, tot het helaas niet meer kon. Aan het leven van een blijmoedig mens is een eind gekomen. C.J. Bal. had naast zijn verant woordelijk werk in de Wilhelmi- napolder. nog veel funkties in het organisatieleven. In Z.L.M.-verband was hij aktief op het gebied van onderwijs, ver zekeringen en als sekretaris-pen- ningmeester van zijn Kring. Met enthousiasme en nauwgezetheid heeft hij deze taken vervuld tot volle tevredenheid van die met hem samenwerkten. Bekendheid genoot hij als filate list om zijn prachtige postzegel- verzameling op landbouwgebied. Velen zullen zich de inzendingen herinneren op Z.L.M.-tentoon stellingen en manifestaties. Wij verliezen in Kees Bal een zeer gewaardeerde vriend en kollega. die in onze herinnering blijft als een goed mens. Voor zijn vrouw en de kinderen veel kracht in de komende tijd. J. Nieuwenhuvse Met ingang van 1 oktober a.s. zal de heer Ir. M.A. van der Beek, thans hoofd van de afdeling Onderzoek in de Regio's van het P.A.G.V.. in dienst treden bij het I.R.S. Hij zal met ingang van 1 januari 1984 de heer ir. J. Jorritsma opvolgen als hoofd van de landbouwkundige af deling met de persoonlijke titel van adjunkt-direkteur. De heer Jorritsma zal met ingang van dezelfde datum, tot aan zijn pensio nering óp 1 juni 1985, nog een aantal speciale taken t.b.v. het I.R.S. blijven vervullen. Ir.M.A. v.d. Beek radio - t.v. Dinsdag 3 mei a.s., Hilversum II (402 meter), 12.16 - 12.26 uur "Onderzoek voor de praktijk: de plantenveredeling - III", een vraag gesprek met dr. ir. N.G. Hogen- boom, direkteur van het Instituut voor de Veredeling van Tuinbouw- gewassen (IVT) te Wageningen. Donderdag 5 mei a.s., Hilversum II (402 meter), 12.16 - 12.26 uur "Aspekten van onze aardappelex port", een vraaggesprek met ir. M. van den Top, sekretaris van het Hoofdproduktschap voor Akker- bouwprodukten. De Vereniging Kon.Ned.Heide.Mij. afd. Zeeland organiseert op donder dag 19 mei a.s. een diskussie-avond over de stand van zaken rondom de zoetwatervoorziening in zuid-west- Nederland. Na korte inleidingen van ir. A.P. Vos van Rijkswaterstaat en ing. J.W. Busser van de Landinrichtingsdienst, zal een forumdiskussie plaatsvinden onder leiding van de voorzitter der Vereniging ir. D. Luteijn. De bijeenkomst, die vrij toegankelijk is, wordt gehouden in Motel "De Caisson" te Kapelle en vangt aan om 20.00 uur. Wij maken de veehouders erop at tent dat met betrekking tot de werk zaamheden in het kader van de georganiseerde dierziektebestrijding wijziging "van dierenarts kan plaats vinden in de periode van 1 mei 1983 tot en met 31 augustus 1983. Buiten dit tijdvak kan alleen in bij zondere gevallen een dierenartswij ziging geaksepteerd worden. Die veehouders welke voor boven bedoelde werkzaamheden een ande re dierenarts wensen dienen zulks schriftelijk mede te delen aan de Gezondheidsdienst voor Dieren, Molenwijkseweg 48, 5282 SC Boxtel. Gezondheidsdienst voor Dieren in Noord-Brabant Denkt U aan 23, 24 en 25 juni Z.L.M.MANIFESTATIE KRUININGEN 1983 ACCOUNTANTSUNIE (BOEKHOUDBURO) DER Z L M TEL. 01 100- 15710 (Goes) 01 1 80 - 1 1 451 (M iddelburg) 01 170-4285 (Oostburg) 01 640 - 43350 (Bergen op Zoom) 01665- 2604 (St. Annaland) 01110- 6051 (Zierikzee) HULST: Maandag 2 mei 1983 in Gemeenschapscentrum Dullaert" 'Den Onderlinge Verzekeringsmij van de Z.L.M. Pb. 70 - F. den Hollanderlaan 10 4460 BA Goes tel. 01 100-24000 Telex 55537. Landbouwhuis - Grote Markt 28 - Goes, Dinsdagmiddag van 1400-17.00 uur de heren J.Zuidweg en J.van Nispen. Landbouwhuis - Stationslaan 4 - Zevenbergen, Donderdagmorgen van 09.00-12.00 uur. de heer J. Vroegop De Z.L.M. afd. Middelburg e.o. or ganiseert voor haar leden bij vol doende deelname op donderdag 2 juni a.s. een dagtocht per touringcar naar de bloemen en groentenveiling te Honselersdijk. Vandaar via Scheveningen naar Den Haag met gelegenheid tot winkelen (en lunch). Terugtocht via Rotterdam met een rondvaart door de havens. In Zeven bergen wordt dit reisje besloten met een diner. Vertrek uit Middelburg 's morgens om 7 uur. Wij hopen dan ongeveer 21.00 uur weer in Middel burg terug te zijn. Kosten 55,— per persoon. Gaarne opgave voor 9 mei 1983 bij de secretaris: Jac. Joosse Veerseweg 130 4332 SL Middelburg Deelnemers krijgen nader bericht, tel. 01180-13278. Zaterdag 30 april viert H.K.H. Prinses Juliana haar verjaardag: Konin ginnedag 1983. In onze huidige tijd wordt goed sor teren en goed presenteren steeds be langrijker. Het lijkt de Zeeuwse Groentetelers Organisatie daarom weer zinvol om weer eens te laten zien hoe de winterbloemkool vei- lingklaar gemaakt moet worden en op welke manier er gesorteerd en in gepakt moet worden. U wordt hiervoor in de gelegenheid gesteld op vrijdagmiddag 29 april a.s. op het bedrijf van Gebrs. Joziasse, Oostkapelseweg 87 te Serooskerke, aanvang: 14.00 uur. Na de demonstratie wordt een ex kursie gehouden naar de percelen winterbloemkool van Gebrs. Jozias se en C.A. Abrahamse. Tot besluit zal een bezoek gebracht worden aan het rassen-demonstra- tieveld bij de heer P. Wondergem. In dit proefveld staan over de gehele oogstperiode verdeeld zeven van de meest gangbare rassen. pag. 3 Het commentaar van ir. D. Luteijn pag. 4 Het optreden van de over heid bij natuur en landschapszorg pag. 5 Nieuws uit Brussel: bes prekingen vastgelopen pag. 6 en 7 Informatie over bewa ren en kwaliteit van Bintje, pag. 8 NIVAA gaat export uien bevorderen pag. 9 Volgens EEG-geleerde moet akkerbouw overschakelen op andere gewassen. Alternatieve energie lijkt op boerenbedrijf mo gelijk. pag. 10 Men mag een ruim aanbod van vroege aardappelen verwach ten. Bij onkruidbestrijden de bijen sparen! pag. 11 De excursiegids voor klein fruit komt 25 jaar uit. pag. 12 en 13 De maand; techni sche informatie van het CAR. pag. 14 De enting tegen varken spest is voltooid, pag. 17 Tuinbouwklanken pag. 23 De markt 29 april 1983

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1983 | | pagina 2