VOO It in: Vit OIIW Voorjaarsvergadering Bond van Plattelandsvrouwen Zeeland 'ék SPORTAK bladvlekkenziekte in tarwe kafjesbruin in tarwe meeldauw in tarwe en gerst bladvlekkenziekte in wintergerst, alsmede de gevreesde netvlekkenziekte in wintergerst. AA6RUNOL 41 Drukke vergadering in Goes Jaarverslag, financiën Bestuursverkiezing Bondskoor Provinciale wedstrijden SPORTAK®, het nieuwe fungicide voor granen, heeft een zeer breed werkingsspectrum. Het bestrijdt o.a. de volgende ziekten: Door dit brede werkingsspectrum wordt een hoog duizendkorrelgewicht verkregen. Daarom staat SPORTAK®borg voor hoge graanopbrengsten! ASEPTAFABRIEK BV. onder redaktie van de Redaktiekommissie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zeeland en Bra bant Redaktieadres: Mevr. L.J. de Regt-van Maldegen.. Anna Mariaweg I. 4494 PB Geersdijk. "Een tijd van ekonomische stagnatie is in hoge mate van invloed op het leven van de vrouw". Dit stelde de presidente mevr. Nijssen-Schrier in haar openingswoord op de voorjaarsvergadering van de Bond van Plattelandsvrouwen in Zeeland. We weten allen dat de royale tijd voorbij is en dat er ingeleverd moet worden. Maar vrouwen zouden zich zelf te kort doen als ze menen te moeten besparen op de mogelijkheid om vorming, kontakt en ontspanning te krijgen via hun organisatie. De vrouw zal des te beter haar eigen rol in de samenleving kunnen blijven spelen als ze juist die mogelijk heden ten volle benut. Diezelfde lichte bezorgdheid voor de kansen van de vrouw die in de woorden van de presidente doorklonk kwam ook een beetje terug in het praatje van mevr. Goettsch, lid van het hoofdbestuur. In tijden, waarin men meer op de kleintjes moet letten komt altijd de vraag naar voren of het wel nodig is zo veel afdracht te betalen aan hoofdbestuur en provinciaal bestuur. In een keurig overzicht legde ze uit wat er met de kontributie gebeurt. De leden weten wel wat haar afde ling haar te bieden heeft, maar wat er verder met het geld gebeurt is niet iedereen even duidelijk. Zij stond daarom uitvoerig stil bij de moge lijkheden die provinciaal en lande lijk aan de leden geboden wordt. Dat zijn o.a. kadervorming voor be- stuurs- en kommissieleden op veler lei gebied, kursussen en natuurlijk niet te vergeten het landelijk blad "de Plattelandsvrouw", dat de scha kel vormt tussen de leden. In een or ganisatie waar. zo veel vrijwilligers hun tijd geven voor zoveel aktivitei- ten is het vanzelfsprekend dat de ge maakte kosten als reis-, porti- en te lefoonkosten vergoed moeten wor- den. Omdat juist deze kosten blijven stijgen zal ook dit jaar de kontributie weer wat verhoogd moeten worden. Overigens werd ons verzekerd, dat men er zowel landelijk als provin ciaal nauwkeurig op zal toezien dat de leden nog meer dan ooit "waar voor hun geld" geboden wordt. Gelukkig bleek uit het jaarverslag dat we op dat punt beslist niet "zor gelijk" hoeven te zijn. Het jaarver slag was als altijd een boeiende weergave van een aktief vereni gingsleven. Zoveel aktiviteiten wa ren er in het afgelopen jaar, dat onze sekr. mevr. v.d. Leeden slechts een samenvatting van dit verslag kon ge ven. Tal van lezingen, exkursies, kursus sen, leeskringen enz. enz. over de meest uiteenlopende onderwerpen brachten de leden kennis en gezel ligheid. Het financieel verslag sloot met een mooi batig saldo. Dat is zeker een komplimentje waard in een tijd met steeds stijgende kosten. De, zeer voorzichtig opgestelde, begroting voor dit jaar kwam met een nadelig saldo. Maar gelukkig is door de jaren heen een zuinig financieel beleid ge voerd, zodat we de toekomst voorlo pig met vertrouwen tegemoet kun nen zien. Na 6 jaar hun kring vertegenwoor digd te hebben in het provinciaal bestuur moesten de dames Elenbaas en Groenewege aftreden. In hun plaats werden gekozen voor de kring Schouwen en Duiveland Mevr. Mandemaker-Penning en voor de kring Tholen-St. Philipsland mevr. Breure-de Wilde. Van de aftredende bestuursleden werd met een hartelijk dankwoord en een cadeautje afscheid genomen. Alle afdelingen stemden in met het voorstel van het p.b. om mevr. Dees-de Looff uit Wissenkerke kan didaat te stellen-voor het hoofdbe stuur. Zij zal na verkiezing op de landelijke vergadering mevr. Goettsch opvolgen. Een verrassende onderbreking van 29 april 1983 de agenda was het optreden van een bondskoor. Verrassend omdat, na slechts twee maal gezamenlijke re petitie, zeer goed een aantal mooie liedjes ten gehore werd gebracht. Het koor werd gevormd door leden van de afdelingskoren o.l.v. de heer Ruyssen. Doordat dit jaar de landelijke hand- werktentoonstelling in Goes gehou den wordt, werden de nu gejureerde handwerken niet getoond. De hand- werkkommissie is erg druk met de voorbereidingen voor deze tentoon stelling op 30 en 31 mei en 1, 2 en 3 juni in de grote kerk te Goes (een prachtige kans voor alle Zeeuwen om deze unieke tentoonstelling te bezoeken). Wel werd door mevr. van Hoeve-Cysouw een toelichting gege ven op de uitslag van de wedstrijd en werd de lijst met prijswinnaressen uitgedeeld. De uitslag van de provinciale wed strijd volksschilderkunst werd door de presidente bekend gemaakt. Alle beschilderde voorwerpen, als dien bladen eierdopjes, kleerhangers enz. waren tentoongesteld. Mevr. Wis- kerke uit Middelburg was hier de grote prijswinnaar, maar ook mevr. van de Meyden uit Yerseke en mevr. de Jonge uit Kapelle vielen in de prijzen. Er waren vele mooi beschil derde voorwerpen te bewonderen. Ook bij de bloemschikwedstrijd wa ren weer juweeltjes van bloemsier- kunst te zien. Het publiek was het deze keer volkomen eens met de ju ry, want bij de gevorderden werd zowel de juryprijs als de publieks prijs toegekend aan mevr. Oele uit Kapelle. De eerste prijs voor begin ners was voor mevr. Dekker uit Goes. De rondvraag bracht nog wat vragen over kontributie en het verzoek het financieel verslag van te voren aan de afdelingen toe te sturen. De kreet: Gemeente Goes; zorg aub eens voor wat betere parkeergele genheid was veel leden uit het hart gegrepen. Het p.b. kan het alleen maar doorgeven. N.a.v. een vraag over het bondskoor werd nog gewe zen op de landelijke korendag in Rhoon Z.H. Het middagprogramma werd ver zorgd door de voordrachtkunstenaar Top de Bordes. Heel plezierig om te zien en te horen waren een fragment uit het Chinese toneelsprookje "De geborduurde bal" en vertellingen van Godfried Bomans. Tenslotte vertelde hij geschminkt en verkleed als Hans Christian Andersen enkele sprookjes van die schrijver. En zo kwam een eind aan een druk be zochte voorjaarsvergadering waar ook onze landelijke presidente, mevr. van Verschuer als gast aanwe- zi®W3S L.J. de R. Lil PIK EEN GRAANTJE EXTRA MEE AAGRUNOL BV - GRONINGEN -TEL 050 -139333 L [PWOOUMTfN] DELFT TELEFOON 015-569210 SPORTAK® - geregisteerd handelsmerk van FBC Limited.fr 21

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1983 | | pagina 21