p.j. zuid geluid PJZ- puzzelrit Eén en meerjarige grassen in aardappelen en bieten bestrijdt u natuurlijk het beste na opkomst, met Fusilade. Gastgezinnen gezocht(2) redaktie Henk tegels ICI Holland BV Landbouw Wijnhaven 107,3011 WN Rotterdam Telefoon (010) 140122 uit de p.j.z.-agenda Op zaterdag 16 april 1983 werd, op de eerste zomerse dag van het jaar, op het eiland Tholen de tweede PJ.Z.-puzzelrit gereden. 28 auto's vertrokken vanaf 5 uur vanuit het stadje Tholen voor een rit die, naar later bleek, zijn naam volledig verdiende. Want een puzzel was het!!! Al vrij snel na de start hadden de meeste deelnemers de eerste strafpunten al te pakken, omdat bleek dat een uiterst smal doorgangetje achter een rijtje huizen toch een straat was. De route voerde verder langs kranen, garages, kerstbomen, gloeilampen en wat verder al als oriënterings- punten gebruikt werd door de polder richting Poortvliet en Scherpe- nisse, al waar enige problemen ontstonden omdat enkele lollige perso nen het nodig hadden gevonden enkele opdrachten en D.L.W.-bordjes van het trajekt te verwijderen. Het gevolg daarvan was een enorme chaos. Veel mensen verloren tijd door op de verkeerde plaats naar nieuwe aanwijzingen te gaan zoeken, maar gelukkig kon de schade op tijd worden hersteld, zodat alles toch nog in goede banen kon worden geleid. Dat enkele deelnemers niet eens wisten waar D.L.W. bordjes voor dienden kunnen wij ook niet helpen, maar ondanks dat bleken zij toch niet erg in de problemen te komen. (DLW dood lopende weg). Verder voerde het, richting St. An- naland, alwaar "wasmiddel" gewoon het water in de haven bleek te zijn, en waar vreemde vogels soms heel hoog op daken bleken te zitten. Daarna voerde de route door de polder naar Stavenisse, en of het nou door het vooruitzicht van de barbecue kwam of door iets anders, dat laatste stuk ging voor velen foutloos. Nu is dit bovenstaand verhaal voor iemand die niet heeft meegedaan natuurlijk klinkklare non-sens, vandaar nu in wat duidelijkere taal de uitslag, al hoewel die helaas niet meer kom pleet in het bezit van de sportkom- missie is (we waren zo suf-gerekend), dat we totaal vergaten de uitslag schriftelijk voor het nageslacht op te tekenen). 1. Peter de Vrieze, Scharendijke; 2. M. Anthonisse, Colijnsplaat; 3. Elles Punt, Oud Vossemeer; 4. Henk van Riet, Halsteren; 5. Koos Deurloo, Tholen; 6. Kees de Rijke, Tholen; 7. John Potappel, Stavenisse; 8. Leen Gaakeer, Stavenisse. Over de rest van de uitslag tasten wij helaas volledig in het duister, maar het was opmerkelijk dat iedereen de finish haalde. De daar georganiseer de barbecue werd ook, mede door het uitstekende weer, een sukses. Al met al blijkt zo'n evenement weer voor herhaling vatbaar, al hopen we voor het volgende jaar op een wat grotere deelname. Rest ons nog iets te vermelden over de provinciale sportdag. Alhoewel het in eerste instantie on mogelijk leek om begin juni op een zaterdag ergens sportvelden gereser veerd te krijgen, is ons dat gelukkig toch nog gelukt op sportpark "de Knip" in Zevenbergen. Er zijn nog wat organisatorische problemen, maar met wat zoek-, bel- en schrijf werk moeten ook deze op te lossen zijn. Noteer de datum maar wel vast in je agenda: zaterdag 4 juni. Tot ziens, de S.K. Fusilade: is toe passen in diverse groeistadia van het onkruid bestrijdt kweek en éénjarige grassen in meerdere breedbladige cultuur gewassen na opkomst is veilig voor het cultuurgewas is vloeibaar en dus gemakkelijk uit te meten kan pleksgewijs worden toegepast (kostenbesparend) Fusilade met Agral LN uitvloeier is een optimale, gewas veilige combinatie Neem Fusilade op in uw bestrijdings- schema, dat is een hele zorg minder. Fusilade is de nieuwe, krachtige aanpak van schadelijke grassen in aardappelen en bieten. Fusilade is bij zonder aktief tegen éénjarige grassen zoalshanepoot, duist, wilde haver, graanopslag en opslag van raaigras Door z'n systemische werking geeft Fusilade bovendien een uitmuntende bestrijding van kweek. Fusilade is veilig voor het cultuurgewas, dus kunt u na opkomst spuiten. Dit maakt het mogelijk de grassen te bestrijden wanneer ze een probleem gaan vormen, eventueel pleksgewijs. Dat geeft een maximaal effekt tegen relatief lage kosten. s Vorige week heeft op deze plaats een oproep gestaan voor gastge zinnen voor een groep ameri- kaanse jongeren. Afgelopen week werden wij echter opgebeld door de Stichting Uitwisseling, dat de situatie veranderd was. Ons is nu gevraagd om een groep van plm. 10 personen onder te brengen voor een periode van 3 weken i.p.v. 2 weken. Deze periode loopt van 10 juli t/m 1 augustus. Misschien is deze periode wat lang. Daarom vragen wij ook de genen die maar 1 of 2 weken ie mand op kunnen nemen om dit aan ons door te geven. Als er niet genoeg gastgezinnen voor 3 we ken zijn, dan kunnen we mensen misschien op twee plaatsen on derbrengen. Als U dus een ame- rikaanse jongere in de periode van 10 juli t/m 1 augustus op kunt nemen, geef U dan op bij het sekretariaat van de PJZ, p/a Sta tionslaan 4, Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen (tel. 01680-27921). 30 april - Afd. West Zeeuws-Vlaan- deren organiseert een voetbalwed strijd, maar dan gekostumeerd. Plaats: sportveld in Schoondijke. Aanvang: 14.00 uur. Opgave vóór 29 april bij Peter Risseeuw (01179-1306). 30 april - Afd. Zevenbergen organi seert een Zeskamp op de "Knip". Aanvang: 13.00 uur. 30 april - Afd. 's Heer Abtsker- ke/Nisse e.o. organiseert weer de oranjefeesten met o.a. kinderspelen, een optocht en een spelletjesmiddag, 's Avonds is er een oranje-bal in de schuur van J. Markusse. 1 mei - Afdeling Bladel organiseert een huifkarrentocht. 5 mei - Afd. Zevenbergen houdt een trekkerbehendigheidswedstrijd. Plaats: De Lindonk te Zevenbergen. Aanvang: 15.00 uur. 6 mei - Afd. Noord-Beveland orga niseert een filmavond met een span nende aktiefilm. Plaats: dorpshuis te Wissekerke. 6 mei - Afd. West-Zeeuws-Vlaande- ren houdt een ledenvergadering. 7 mei - Algemene ledenvergadering en Kulturele Selektie van de PJGN. Plaats: Cultureel Centrum "De Schakel" in Zevenbergen. 8 mei - Afdeling Goes maakt een uitstapje naar de vogeltjesmarkt in Antwerpen en de sterrenwacht Si mon Stevin in Hoeven. Vertrek 8.30 uur uit Goes. Opgave vóór 2 mei bij Jolanda Polderdijk of Ans/Kloet (tel.:01182-2896). 4 juni - Provinciale Sportdag. 18 juni - Afd. Zevenbergen organi seert i.s.m. de KPJ een zeskamp, waaraan ook andere PJZ-en en KPJ-afdelingen kunnen deelnemen. Opgave of informatie hierover bij Gerda Kavelaars. Achterdijk 111, Zevenbergsehoek (01680-24040). Opgave vóór 20 mei. Twaalfduizend ambtenaren Bij de Europese Commissie in Brus sel zijn 11.393 ambtenaren werk zaam. De meesten van hen komen uit België: 2.690. Ook de Italiaanse inbreng in Brussel is met 2.659 men sen groot. Het Nederlandse aandeel in Brussel is relatief gezien gering. Slechts 650 Nederlanders werken voor de Europese Commissie. Ierland en Griekenland, dat op 1 ja nuari van dit jaar lid werd van de Europese Gemeenschap, "bezitten" de minste ambtenaren, respektieve- lijk 178 en 172. Van buiten de de Gemeenschap zijn 77 ambtenaren aangetrokken. (Europa van Morgen) 20 29 april 1 983

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1983 | | pagina 20