obflleven erf en akker Studiebeurs E en studiebeurs is zoals gezegd een begeerd iets. Er zitten vele voordelen aan. Ten eerste ga je mee tellen in de Tanzaniaanse maatschappij, ten tweede wordt je er ook nog financieel beter van, want van de toelage is goed geld over te houden en zijn er, wanneer het een westers land betreft, leuke dingen van aan te schaffen. Met een knipoog naar de douane kom je rede lijk voordelig met dat spul het land binnen, en valt er daarna mooi sier te maken met de spullen of met de op brengst ervan. Tegenwoordig is het meebrengen van een auto erg geliefd. Twedehands auto's verkopen in dit land bijzonder goed. De opbrengst is hoog, vooral wanneer je zelf niet van plan bent auto te rijden, dan kun je met de shillings van de opbrengst een fraai huisje laten bouwen. Landbouw- N u is er natuurlijk verschil tussen de ene studiebeurs en de andere. Wanneer het zo maar een verblijfje betreft van een half jaartje betekent het eigenlijk nog niet zoveel. Anders wordt het wanneer het om jaren gaat. Dat zijn ingrijpende gebeurtenissen. Omari onze man van de werkplaats heeft zes jaar achtereen in Hongarije gestudeerd. Al die tijd is hij nimmer teruggekeerd naar Tanzania. Hij Australië wil beperking Europese suikerproduktie O nze farmmanager heeft een stu- diebeurs gekregen. Jammer is dat voor de farm, fijn voor hem. Italië was dit keer de gulle aanbieder. Zes maanden mag hij op kosten van de Italiaanse belastingbetaler zijn reeds aanwezige kennis op het gebied van de maisteelt daar verder ontwikkelen. Men kan grote vraagtekens bij zulk een daad zetten, want wat kunnen die Italianen hem eigenlijk nog leren? Had hij nu een studiebeurs gekregen vóór Zim babwe of Zuid-Afrika dan hadden we gezegd, schitterend, prachtig. Nu lijkt het ons voor de farm een verloren tijd. De manager echter kon zijn geluk niet op. Een studie in het buitenland dat is zowat het mooiste wat je als Tanza- niaan, jong en ambitieus, kan overko men. Je telt in dit land pas mee met de rest, wanneer je eerst maar een poos in Europa of enig ander westers land hebt gestudeerd. Oost-Europese lan den tellen ook wel mee, maar-worden toch minder hoog aangeslagen. Enge land is wel het beste wat je kan over komen. Maar goed, intussen zit onze manager dus in Italië en moeten we het verder doen met zijn assistent. Wat er van terecht zal komen? Hij komt in ieder geval niet terug voor augustus. Het ziet er naar uit dat hij dan eventjes over wipt voor een maandje om ver volgens dan op kosten van de Neder landse belastingbetaler aan een stu diereis te beginnen die hem voor een dikke zes weken naar Amerika zal voeren. Hij neemt dan zijn eerste as sistent mee, die nou toevallig gelijk ook zijn vrouw is. Dat kan hij na tuurlijk niet helpen, maar 't is wel leuk voor hem natuurlijk, laten we eerlijk wezen! Wanneer alles dan goed gaat dan kunnen we de manager en zijn assistent omstreeks oktober terug ver wachten. Helaas moet hij dan eerst nog zo'n maand of twee achterstallig verlof opmaken en rond de kerst komt hij dan de kaarsjes in de kerstboom in Mbozi aansteken. De Australische premier Douglas Anthony heeft een vergadering be legd onder de ministers en functio narissen van de belangrijke suike- rexporterende landen. Anthony wil proberen de EEG te bewegen zijn suikerproduktie te beperken. "Ik heb deze vergadering bijeen ge roepen tegen de achtergrond van wat we alleen maar kunnen omschrijven als een crisis op de wereldsuiker markt. We zijn het er over eens, dat de reden hiervoor de snelle uitbrei ding van de produktie in de EEG is en de export van zwaar gesubsi dieerde suiker", aldus Anthony. "We zijn ook bezorgd over het pro tectionistische beleid, dat door enke le suikerimporterende landen zoals de Verenigde Staten wordt geïntro duceerd". 29 april 1983 traktoren zijn ook erg goede waar. Ten eerste mogen die vrij van invoer rechten worden binnengebracht en ten tweede zijn ze daarna goud waard op de binnenlandse markt. praat nog graag over die tijd, ofschoon hij toegeeft wel erg vervreemd te zijn van zijn eigen land. Eenzaamheid was ook zijn deel, maar later maakte hij vrienden, en vriendinnen. Zo innig dat er zelfs over trouwen werd gesproken. Hij hield de boot af en is daar nu blij om, want in de praktijk blijken veel van die "gemengde" huwelijken op een nul uit te draaien. Zo lopen er in Dar es Salaam een stelletje russische prostituees rond, vrouwen van Tanza niaanse studenten die destijds in Rus land verbleven. Ze namen hun Slavi sche vrouwen mee, maar de echtver bintenis als sneeuw in de Tanza niaanse zon. De vrouwen mochten van de Sovjet Unie niet meer terug naar huis en daar tippelen ze dan! Ge trouwde mannen gaan soms jaren op studie. Het vrouwtje blijft alleen achter. Troost is er in Tanzania zo gevonden. Een bekend gegeven in dit land. Zo zelfs dat er een plaat van is gemaakt. Pa keert plotseling terug uit de States, maar Ma is in verwachting van een trooster. Hoe moet dat nu??? Vrienden en kennissen leven met haar mee en raden haar aan alles maar op te biechten. Pa is een begrijpend fi guur en zegt de eigenaar van de koe krijgt ook het kalf... Schrijfkouter Ma blijft alleen achter, doch troost is nabij Informatie kunt u rechtstreeks opvragen maar ook bij alle Rabo- banken, de Friesland Bank, Stands organisaties, Onderlinge Brandwaar borgmaatschappijen of via uw assurantie-adviseur. Telefonische informatie Th. v.d. Meer, Bergum 05116 - 2444 K. Bossen, Aartswoud 02298-1509 H. Lokhorst Epe 05780 -14470 Onderlinge Levensverzekering maatschappij OBF Postbus 528, 8901 BC Leeuwarden Tel. 058-445555* tst. 148. Alleen iemand die is grootge bracht in en met uw vak, begrijpt waarom u bepaalde risiko's neemt voor uw bedrijf, voor uw gezin. Zo iemand is OBF Leven. Afkomstig en opgegroeid in uw vak gebied en nog steeds, als een sterke boom, diepgeworteld in uw vak gebied. Onderling volgens het tradi tionele principemet elkaar voor elkaar zorgen. Het op basis van gezamenlijke inbreng financieel vei ligstellen van een goede oudedags voorziening dan wel de financiële zekerheid van het gezin. Net als u, is ook OBF Leven met z'n tijd meegegaan. Een levens verzekeringmaatschappij die u voor 100% laat delen in de winst. Let welin 1982 werden de uitkeringen verhoogd met liefst 22,7 Ontwikkeling winstpercentage 2 5 5.4 6.8 8.8 11 15.7 16.2 18.7 21 5 22.7 72 75 74 75 76 77 78 79 80 81 82 In harde guldenseen uitkering van f 122.700,- bij een verzekerd bedrag van f 100.000,-. En dat ondanks de scherpe premiestelling. Pluk ook de vruchten van een weloverwogen keusneem een levensverzekering van OBF Leven.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1983 | | pagina 19