LIGTERMOET TILT MEER GRAAN UIT GRAAN. Vervoers beschikking bijen gewijzigd Eerste bloesempracht op Zuid-Beveland De uitgestelde hoop, krenkt het hart! Het brede werkingsspectrum van Tilt zorgt voor een langdurige en effektieve bestrijding van: meeldauw gele roest dwergroest In wintergerst tevens: bladvlekkenziekte (Rhynchosporium secalis) netvlekkenziekte (Drechslera teres) De unieke eigenschappen van Tilt dragen bij tot hoge opbrengsten. bloembezetting op verschillende fruitrassen en de rekordoogst van 1982 nog vers in ons geheygen, geeft een grote kans op een matige of re delijke appel- en pereoogst in 1983, maar zeker geen topoogst. Met iets minder werk en betere prijzen dan afgelopen seizoen, zijn velen van ons ook best tevreden. De onkruidbe- strijding is in alle boomgaarden uit gevoerd. Vele telers hebben voor een kombinatie Simazin-Diuron geko zen, omdat resistentie van Simazin tegen straatgras en kruiskruid was De eerste bloesempracht kunnen de natuurliefhebbers komen bewonde ren in het ZUID-BEVELANDSE landschap. De pruimen bereikten af gelopen week de volle bloei en de pe- rebloei nam traag een aanvang, om dat het aantal uren zon nog steeds gering is en de temperaturen veel te laag voor de tijd van het jaar gaat de ontwikkeling uiterst langzaam. De bloemknopbezetting is zeer wis selend, alle peren met uitzondering van de Conference en Triomphe de Vienne hebben voldoende bloemen. Vooral de Conference heeft op plaatsen beduidend minder bloesem dan andere jaren, zodat èen oogstre- duktie voor ons belangrijkste pereras tot de mogelijkheden behoort. Bij de appels is het plaatselijk de Goudreinette, die te weinig bloemen heeft, overigens niet te verwonderen, want 1982 was een topjaar voor alle fruitrassen. maar in het bijzonder de Goudreinette gaf een rekordoogst, zodat een bloemknopvermindering Zaterdag reed het Corso weer van Haarlem via Sassenheim naar Noordwijk. Deze wagen kreeg het predicaat Mooiste wagen van het Corso". Hoogste aantal punten EreprijsWisse lp rijs en afdelings presta tie prijs. Niet gering dus!! Het weer was wisselvalling en de publieke belangstelling leek ook helaas minder. (Foto Ab Westerbeek). het gevolg is. Voorspellingen over een komende fruitoogst zijn altijd moeilijk en riskant, maar de matige opgetreden. Voor de meeste werk zaamheden was het bar slecht weer dit voorjaar, maar voor onkruidbe- Het wordt ééntonig en saai om an derhalve maand lang in opvolging, ook in de THOOLSE tuinbouwklan- ken in de vollegrondssektor, nog steeds te moeten schrijven dat geen voortgang gemaakt kan worden met zaaien en poten. Dachten wij dat op 18 april, na een volle maand stil gele gen te hebben, te kunnen beginnen, na één dag van schoorvoetend begin nen was het weer afgelopen. In de daarop volgende week is er alweer niets gedaan. Nu wij dit schrijven valt er alweer een mals aprilbuitje, zodat bij het begin van deze week ook nog niet begonnen zal zijn. Met het konstateren van zo'n lang aanhoudende regenperiode, komt het bijzonder natte najaar van 1974 strijding zeer gunstig. De grond was voldoende vochtig en meestal volgde na een bespuiting wel een buitje of een bui, zodat de werking van Sima zin/Diuron wordt versterkt. Schone boomstroken rond de bloei zijn erg belangrijk, het vorstjaar 1981 heeft ons dit geleerd: onkruidvrije zwartstroken en kort gras resulteerde in die boomgaarden nog tot een re delijke oogst in ons gewest. We zitten rond de bloei, dus hou de grasstro ken zp.kort mogelijk, dit hebben we zelf in de hand, de temperatuur ge lukkig nog niet. Allemaal een goede vruchtzetting gewenst. JE KUNT BIJNA GEEN ZIEKTE IN GERST NOEMEN OF TILT* WERKT ER TEGEN. Geregistreerd handelsmerk van CIBA-GEIGY AG Ligtermoet Chemie B.V., Postbus 1048, 4700 BA Roosendaal. Tel.: 01650-32912. 29 april 1 983 weer in de gedachten. Met tegen werkend oogst- en pootweer, wordt dikwijls benadrukt dat "men geduld moet hebben", want de zaak ver prutsen is fout. Dit is een absolute waarheid. Wel is het zo, dat men bij een langdurige kalamiteit, zijn eisen niet blijvend op 100% mag stellen. In 1974 hebben telers, wanneer het maar een beetje ging. en ze niet op zagen tegen twee natte petten, hun oogst toch nog vóór de winter bin nengekregen. Dit in tegenstelling tot degene, die steeds de eis 100% werk zaam weer hadden, want die waren nog in maart aan het aardappel rooien. Nochtans blijft het een zeer moeilijke zaak om een beslissing te nemen op welk tijdstip men begint met zaaien. Soms is de grond voor 90-95% goed, maar men besluit toch om tot morgen te wachten, en mor gen blijkt men alweer in de regen te zitten en heeft men spijt niet begon nen te zijn. Het is echter wel zo, dat men het op den duur steeds minder nauw gaat nemen met de eis van de optimale omstandigheden. Ondanks het feit dat er nog weinig gezaaid is, worden steeds meer percelen groen, maar dat is dan wel van opkomend onkruid. Reeds meerderen hebben een bespuiting met gramoxone uit gevoerd, om het land toch wat schoon te houden. Degene die nog vroege aardappelen wil poten, kan het wel vergeten, om ze voor 25 juni te rooien. Zaaiuien die in mei op zware klei gezaaid moeten worden, hebben dikwijls geen vollèdige pro- duktie, en gauw last van dikhalzen. Zo zullen er wel meerdere teelten zijn, die e.en verkorte groeiperiode zullen hebben, met het bijzonder late voorjaar. Gelukkig is het niet zo, dat een kleinere produktie, beslist een slecht lonend jaar zal zijn. Een (soms) betere prijs kan allicht nog veel goed maken. Daar het voor bij na alle telers geldt, dat alles laat is, krijgt men ook zeker niet het gevoel, aljeen te staan met deze problemen. Het is een schrale troost, maar zolang men nog een flink aantal lotgenoten heeft, valt alles nog gemakkelijker te dragen. Wij hebben eens een oude boer horen zeggen: "het is geen kunst om goed te boeren, wanneer alles meezit, maar om niet op de klippen terecht te komen met tegen- y werkend weer, daar is vakmanschap voor nodig". Het is te hopen dat wij met de eerst volgende tuinbouwklank, niet meer over het te natte weer hoeven te schrijven, en dat alles dan aan de grond is toevertrouwd, want dan is het 13 mei. De staatssekretaris van landbouw en visserij, A. Ploeg, heeft de vervoers- beschikking bijen zodanig gewijzigd dat een bufferzone wordt gekreëerd van waaruit vanaf 22 april a's. geen bijenvolken naar de rest van ons land mogen worden vervoerd. Dit om ver dere verspreiding van de bijenziekte "Varroatose" vanuit het oosten zo veel mogelijk te voorkomen. De bufferzone bestaat uit twee aan elkaar grenzende gebieden, het ene afgebakend door waterwegen, het andere door de grenzen van de ge meenten aan de Nederlands-Duitse grens. Het betreft het deel van Lim burg, Gelderland en Overijssel, dat ten oosten ligt van de lijn die wordt gevormd door de Maas, Maas- Waalkanaal, Waal. Pannerdens ka naal, Nederrijn, IJssel, Twente ka naal. Zijtak Twente kanaal, Overijs sels kanaal tot aan de grens tussen de provincies Overijssel en Drenthe, en die gemeenten in Drenthe en Gro ningen die aan de Nederlands-Duit se grens liggen. Binnen deze gebieden is het vervoer van bijen wel toegestaan, mits daarbij geen provinciegrenzen worden over schreden en er geen vervoersverbo- den van toepassing zijn. De reeds be staande vervoersverboden blijven n.l. onverminderd van kracht. 17

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1983 | | pagina 17