ROYAL SLUIS Meer aandacht nodig voor witlofwortel Verslijming Duitsland wil geen vervuilde prei Het winterbloemkoolassortiment van Royal Sluis heeft in het gebruikswaardeonderzoek èn in de praktijk al jaren bewezen zeer betrouwbaar te zijn. Onze rassen staan bekend om hun uitstekende kwaliteit en winterhardheid. Walcheren Winter Dit ras munt uit door zijn bladrijkheid, winter hardheid en de prachtige diepe, witte kool die weinig gevoelig is voor .boren. Oogstperiode half april - begin mei. Walcheren Winter Komt in planttype overeen met Armado April maar vormt een zwaarder gewas en is ca. 10 dagen later. Speciaal geselekteerd voor die gebieden waar het voorjaar laat inzet. Oogstperiode eind april - half mei. Walcheren Winter ARMINDA is goed winterhard, opvallend bladrijk en goed zelfdekkend. De koolkwaliteit is uit stekend, diep, zeer vast, grofkorrelig en prachtig wit. De oogstperiode valt vlak na Armado Mei. L Ondanks het natte voorjaarsweer dat vele land- en tuinbouwers op het ogenblik zorgen baart, is het op WALCHEREN een drukte van be lang bij de mensen die winterbloem kool telen. De oogst van dit produkt is in volle gang, de kwaliteit is redelijk goed en de afzet en prijsvorming verloopt naar wens. Nog enkele weken hard aanpakken en er kon voor deze bedrijven een flinke financiële ruggesteun binnen zijn. Gelukkig zijn er de laatste jaren veel nieuwe selekties winterbloemkool bijgekomen, wat vroegheid betreft. Er kon zodoende een planning in de oogst worden verwezenlijkt. Dit komt de arbeid die door deze men sen moet worden verzet, ten goede. Maar dat niet enkel, er kon dan ook wat meer aandacht gevestigd worden op het veilingklaar maken. Want dat is toch ons visitekaartje en nodig om ons produkt in de lande geliefd te houden. Een dezer dagen is er een demonstratie in het veilingklaar ma ken voor telers die nog minder erva ren zijn. De demonstratie zal worden gehouden bij Gebr. Joziasse in Ser- ooskerke (zie agendaberichtje). Ve len van u zullen zeggen, ik weet er al genoeg van. Vergis u niet, en ga toch maar wat kennis proberen te verga ren. Het kan mogelijk ons produkt een nog hoger aanzien geven, want er zit perspektief in de teelt van deze groente voor de volgende jaren. Na de oogst komt de grond weer vrij en we stellen ons de vraag wat gaan we hier op verbouwen. Zal het prei zijn of planten we er weer bloem kool, wat ook heel goed mogelijk is. Het is misschien dan raadzaam zo snel mogelijk na het vrijkomen van de grond een groenbemester te zaai en. het kan snel groeien en het vol gende gewas kan er veel mee voor hebben. Wat de andere groenten betreft wordt er op het ogenblik vrij weinig geoogst. Alleen wat spinazie betreft. Andere bladprodukten zijn er zelfs nog maar weinig geplant of gezaaid. Er staat op enkele percelen nog wat prei, waar wel haast mee gemaakt moet worden om ze nog voor het doorschieten geoogst te hebben, hoewel een beetje spekulatie mis schien goed uit kan komen met de prijs, want er kan nog wel eens wat vraag komen.'Er is tenslotte toch een achterstand in de groentevoorzie ning. En markt- en prijsvorming kan verkeren in korte tijd. We zien het de laatste week maar in het tuinbouw- produkt zaaiuien: Eerst niet weg te geven, nu een gevraagd produkt met prijzen rond 25 cent per kg, een'"wel verdiende meevaller voor de vast houders. Geen meevaller voor de mensen die nog 2e jaars plantuien moeten plan ten en dit niet kunnen vanwege de onberijdbaarheid van de bestemde percelen. Het plantgoed is in zakken niet te houden en groeit alle kanten uit. Het zal vlug moeten veranderen an ders kunnen deze dit misschien beter als verloren beschouwen en kunnen we maar uitzien naar een ander ge was. Hoewel de Bilt voor deze week niet veel goeds voorspelt, toch kan er misschien wel een stap gezet worden om aan seizoen 1983 te beginnen. We hopen dan maar op een goede zomer die extra lang aanhoudt. Van deze plaats een gezellige Koninginnedag toegewenst. Met hopelijk veel witte bloemkolen van topkwaliteit. De Witlofkommissie N.T.S. heeft haar onlangs gehouden vergadering in Limburg gehouden. Afgesproken is dat meer aandacht zal worden besteed aan de wortelteelt. Een goede witlofwortel is immers de basis van een goed trekresultaat. Verder is afgesproken dat vooral veel aandacht zal worden gegeven aan teelttechnische vraagstukken, wat ook geldt voor aktuele problemen. Het streven blijft immers de teelt techniek van witlof te behartigen om te komen tot optimale teeltresulta ten. Hierbij zijn suggesties en vragen vanuit de witlofstudieklubs onmis baar. Positieve berichten konden meege deeld worden over het onderzoek wat moet leiden tot het vinden van oplossingen vocft de verslijmings problematiek. Uit een watermonster, afkomstig van het bedrijf van dhr. Hoogendijk te Kruiningen, kon een bakterie worden geïsoleerd die waarschijnlijk ook bij vele andere bedrijven de verslijming heeft ver oorzaakt. Deze bakterie, Sphaeroti- lus natans genoemd, kan ook bij wa terzuiveringsinstallaties problemen opleveren. Door het P.A.G.V. en en kele andere instanties waren proeven genomen om na te gaan. hoe de groei van deze bakterie kon worden afge remd. Onlangs is er door een delegatie van de commissie gesproken met het Kwaliteits Controle Bureau. Hier heeft men de bezorgdheid geuit over het keuren van lichtgekleurde prei en de preikwaliteit in de handelskana len. Voor export moet alleen klasse 1 in aanmerking komen. Verder werd in dit gesprek door het K.C.B. de vervuiling van prei naar voren gebracht. Door Duitsland wordt geen prei geaccepteerd welke vervuild is ten gevolge van aankle vende grond! Het K.C.B. gaat er streng op toezien om te voorkomen dat vervuilde prei wordt aangevoerd. In de praktijk wordt de prei vaak in poolkisten gewassen. Daarbij is de kans erg groot dat er nogal wat zand e.d. in de schachten terecht kan ko men, en dat is juist datgene dat veel afbreuk doet aan de kwaliteit. Het K.C.B. gaat er streng op toezien dat de prei "schoon" wordt aangevoerd. U houdt toch één van de dagen 23, 24 of 25 juni wel vrij voor een bezoek aan de Z.L.M.-MANIFESTATIE 1983 te KRUININGEN? WINTERBLOEMKOOL voor minimaal risico ,(R) POSTBUS 22-1600 AA ENKHUIZEN-HOLLAND-TEL.02280-10444 16 29 april 1983

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1983 | | pagina 16