Inenting tegen varkenspest voltooid Prestatieprijs Campina voor 1982: 74,32 Buurtonderzoek abortus-Bang tussen Zundert en Huijbergen Aanvraagformulieren uitzetten van fazanten Mr. Van Dinter nam "Beken in Brabant" in ontvangst Noodentingsgebied varkens uitgebreid Jaarverslag "Cranendonck" Marktontwikkeling zuivel Rendements- verbetering bij kaasproduktie Afgelopen zaterdag 23 april was de laatste dag van de massale inentingen tegen varkenspest in Noord-Brabant. Het toeval wil dat op exakt dezelfde dag 10 jaar geleden de eerste massale varkenspestbestrijding ter hand werd genomen. Door 44 inentploegen zijn zaterdag nog ca. 60.000 varkens ingeënt. Deze inentploegen, be De ploeg maakt zich gereed om aan het werk te gaan Het inenten van de varkens vindt plaats in een vlot tempo staande uit 1 dierenarts en 3 of 4 zgn "blikkers" (meestal boerenzoons die de varkens voorzien van een oormerk). De inentploegen vertrokken vanuit Hotel Den Brouwer in Alphen. Het gebied rond Alphen is pas op het laatste moment bij de reeds bewerkte gebieden gevoegd. De inentgebieden worden aangegeven door de Veeartsenijkundige Dienst in Den Bosch. De uitvoering is in handen van de Gezondheidsdienst voor Dieren te Boxtel. (Foto's L. Tholhuysen) Alle varkens ouder dan 2 weken moeten worden Op deze wijze worden de gebieden aangegeven ingeënt. waar het vervoer van varkens verboden is i.v.m. varkenspest Indien de algemene vergadering van de Koop. Zuivelvereniging Campina b.a. op 1 juni a.s. daarmee akkoord zal gaan. dan is er voor de eindafre kening 1982 nog een bedrag van 120 miljoen gulden beschikbaar. Dat zal dan betekenen dat de totale presta tieprijs 1982 - met inbegrip van de toevoeging aan de reserve, ad. 6,3 miljoen gulden - per 100 kg melk van gemiddelde samenstelling, inklusief BTW, 74,32 zal bedragen. Dat be tekent een stijging van 7,6%, ten op zichte van de prestatieprijs die in 1981 (bij een gemiddeld vetgehalte van 3,971% en een gemiddeld eiwit gehalte van 3,361%) 69,09 per 100 kg, inkl. BTW heeft bedragen. Indien het gemiddelde vet- en eiwit gehalte van 1982 (3,984% en 3.367%) wordt herleid tot de gemiddelde sa menstelling van 1981, is er nog spra ke van een stijging van 7,3% ten op zichte van het vorig jaar. Netto nabetaling: 4,98 Van het bovengenoemde bedrag ad. 120 miljoen gulden moet nog bijna 11 miljoen gulden worden afgetrok ken (ledenlening B, ad 0,5 cent per geleverde kg melk), zodat 109 mil joen gulden netto, ofwel 4,98 per 100 kg melk met een gemiddeld vet en eiwitgehalte, als nabetaling over het jaar 1982 aan de leden kan wor den uitgekeerd. Over het totaal genomen vindt dan de verdeling van de vet- en eiwitprijs (uitgedrukt in percentages van het melkgeld in 1982) plaats op basis van de verhouding 54 46, tegen 54,6 45,4 in 1981. (Uit: Campina Kontakt). De laatste paar weken werd er op 262 melkveebedrijven, in de grensstrook van Zundert tot Huijbergen. van elk melkgevend rund een melkmonster genomen. Het betrof in totaal 8961 runderen, waarvan de melk op het laboratorium in Boxtel op abortus rang werd onderzocht. Voor 239 be drijven verliep het onderzoek direkt negatief en kon een goed bericht worden afgegeven. Op 23 bedrijven werden 1 of meer dieren aan een uitgebreider onderzoek onderwor pen waarna 21 bedrijven ook werden vrijgegeven. Op twee bedrijven wordt het onderzoek nog voortgezet. De hele kampagne heeft een vlot verloop gehad. Wij willen de vee houders onze erkentelijkheid betui gen voor de spontane medewerking. Ook onze bedrijfsvoorlichters heb ben hun beste beentje voortgezet. Wij willen de veehouders nog op het hart drukken de komende weidepe- riode goed op te letten welke runde ren nabij uw dieren geweid worden. De voornaamste besmetting gebeurt in de weidetijd! De veehouders zelf kunnen uit eindelijk de omstandigheden zelf veel beter en sneller in de gaten houden dan wij vanuit Boxtel ooit zullen kunnen. Gezondheidsdienst voor Dieren Staatssekretaris A. Ploeg heeft besloten het reeds bestaande noodentingsgebied in Noord-Bra bant te vergroten. Dit om een verdere uitbreiding van varkenspest te voorkomen. In het nieuwe noodentingsgebied zullen vanaf 23 april dezelfde be palingen van kracht zijn als in het reeds bestaande. Dit betekent dat een totaal vervoersverbod zal gelden voor alle varkens die zich daar op bedrijven bevinden. De grenzen van het gebied waar binnen geënt wordt, lopen nu als volgt: De weg vanaf de grensovergang Baarle-Nassau-Weelde, i via Baarle-Nassau, Alphen en Riel tot de aansluiting met de snelweg Tilburg-Breda, via de rondweg Tilburg, vandaar rijksweg Til burg-Den Bosch tot afslag Nij megen, vervolgens de rijksweg Den Bosch-Nijmegen tot afslag Heesch/Oss, vandaar de wegen Heesch via Nistelrode, Uden en Veghel tot aan de Zuid-Willems vaart, vervolgens de Zuid-Wil lemsvaart van Veghel tot Hel mond. Vanaf Helmond de nieu we autoweg Helmond-Eindho ven tot de rondweg in Eindhoven, deze rondweg in zuidwestelijke richting volgend tot de afslag Valkenswaard en de weg Eind hoven-Hasselt tot de grensover gang bij Lommei. "Onze grootste opgave is, ervoor te zorgen dat het agrarische gebruik zodanig wordt voortgezet dat de natuur- en landschapswaarden op afdoende wijze worden beschermd." Aldus mr. G.J. van Dinter, secretaris-generaal van het ministerie van landbouw en visserij, bij het in ontvangst nemen van het boek "Beken in Brabant" op 19 april j.l. in Valkenswaard. Mr. van Dinter wees erop dat het aantal nog min of meer gave beken en beekdalen in ons land sterk is te ruggelopen. Mede door hun zeld zaamheid is het resterende aantal van zeer grote nationale betekenis. Het structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud stelt dan ook dat volledige bescherming is geboden, opdat deze zo veel mogelijk in stand blijven. Het overheidsbeleid zal dan ook gebaseerd moeten zijn op een zorgvuldige afweging van de belan gen van de agrarische sector en de belangen van natuur- en landschaps behoud, zo is de secretaris-generaal van oordeel. Vandaar dat hij er groot belang aan hecht de toepassing van enerzijds de Natuurbeschermingswet en ander zijds de Relatienota zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen. Met de Re latienota kan overigens pas daad werkelijk voortgang worden ge maakt als een definitieve begrenzing van de Brabantse beheer- en reser- vaatgebieden in zicht komt. Tot nog toe zijn in deze provincie slechts weinig beheerovereenkomsten ge sloten. Het jaarverslag 1982 van het ROC "Cranendonck" te Soerendonk is verschenen. Dit jaarverslag bevat weer veel in formatie over de bedrijfsvoering en praktijkonderzoek op de Proefboer- aerij Cranendonck. Als zodanig kan het een bijdrage leveren aan een verbetering van de bedrijfsvoering op de rundveehouderijbedrijven. In de eerste drie maanden van dit jaar werd in Nederland door veehouders ongeveer 8,2% meer melk afgeleverd dan in het eerste kwartaal van 1982. Daarbij is op te merken dat in januari nog 10,2% tot 12,3% meer melk werd afgeleverd dan vorig jaar, terwijl de voorsprong in februari nog 9,1% tot 63% bedroeg en in maart 6,4% tot 5,5%. Het verbruik van consumptiemelk handhaafde zich, waarbij de afzet van de volle produkten verder ter rein verloor aan dehalfvolle en ma gere produkten. Boter. De verminderde afzetmogelijkheden van volle produkten op de wereld markt leidt tot een gestaag toene mende boterproduktie. Tot en met 26 maart werd 57.477 ton boter ge produceerd wat 38% meer is dan vo rig jaar, toen de boter produktie 41.689 ton bedroeg. Kaas In de periode van 2 januari tot 9 april werd ca. 123.500 ton fabriekskaas geproduceerd vergeleken met 127.300 ton vorig jaar. Het betekent een daling van 3% die haar oorzaak vond in de afspraken inzaken pro- duktiebeheersing, waarmee op 19 december 1982 een begin werd ge maakt. Gecondenseerde melk In de periode van 2 januari tot 26 maart bedroeg de produktie van ge condenseerde melk 131.533 ton tegen 132.370 ton vorig j^ar. Alleen het aandeel volle condens met suiker steeg en wel van 81.674 ton tot 84.572 ton, terwijl voor de overige katego- riën zich enige daling voordeed, v.d.w. Formulieren voor het aanvragen van een vergunning tot het uitzetten van fazanten in 1983 kunnen vanaf heden worden opgevraagd bij de Direktie Faunabeheer van het ministerie van landbouw en visserij, Postbus 346, 2700 AH Zoetermeer (tel. 079 - 510234). Het ministerie voert bij de uitgifte van vergunningen een terughoudend beleid. Het uitzetten van fazanten wordt in het algemeen slechts toege staan indien geen ontoelaatbare schade voor flora en fauna te ver wachten valt. In het licht hiervan zullen in ieder geval geen vergunningen worden verleend: in terreinen die in een goedge keurd bestemmingsplan zijn aan gewezen als natuurreservaat, of die als zodanig beheerd worden door of vanwege publiekrechte lijke lichamen; in gevallen, waarin het jaarlijkse uitzetten uitsluitend bedoeld is ten gerieve van jagers om tot een zo groot mogelijk, zo geheten ta- - bleau (d.w.z. een rangschikking van de jachtbuit) te komen of waarin het levensmilieu voor de fazanten ongeschikt blijkt te zijn; indien - gelet op het bepaalde in de Jachtwet - een zodanig wild- beheer wordt gevoerd dat een re delijke fazantenstand in het jachtveld zonder uitzetten niet gehandhaafd wordt; indien voor onaanvaardbare landbouwschade in of aangren zend aan het jachtveld gevreesd moet worden. Voorts zal bij te verlenen vergunnin gen steeds als voorwaarde worden gesteld dat: de uit te zetten fazanten geheel gezond en ongedeerd en tenmin ste acht weken oud zijn; het uitzetten van fazanten niet na 15 augustus plaatsvindt. Na 2 augustus 1983 ontvangen aan vraagformulieren kunnen niet meer worden behandeld. De Britse Milk Marketing Board heeft een nieuwe technologie in zake de kaasproduktie ontwik keld. Deze maakt het mogelijk de kaasopbrengst van de melk te vergroten. De Board heeft voor de ontwik keling van déze technologie sa mengewerkt met de zuivelwerk- tuigenfabriek APV, de Australi sche Dairy Corporation en CSI- RO, het Australische zuivelon- derzoek laboratorium. De opbrengst van Cheddar en overeenkomstige kaassoorten zou met 8 tot 10% vergroot kunnen worden, zonder dat daarbij de smaak ongunstig zou worden beïnvloed, noch de kwaliteit van de geproduceerde kaas. vdW. 14 23 april 1983

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1983 | | pagina 14