25 jaar exkursiegids kleinfruit de nar kas Prijzen voor produktvernieuwende gewassen en rassen weekstaat energieverbruik Uniek: produktienivo komt overeen met praktijk Veel veranderd Aardbeien Belangstelling voor rode bessen Plastik Nog meer proeven Bezoek Het is dit jaar 25 jaar geleden dat de eerste exkursiegids kleinfruit van het Proefstation voor de Fruitteelt in Wilhelminadorp ver scheen. Het kleinfruitonderzoek was enkele jaren daarvoor gestart op de nieuwe proeftuin voor kleinfruit te Kapelle. Daarna ver scheen de gids elk jaar met uitzondering van de periode 1974-1975 toen het kleinfruitonderzoek verhuisde van Kapelle naar Wilhel minadorp. Wie van mening is dat er in de kleinfruitteelt weinig veranderd is, heeft het mis. De teelt van 25 jaar geleden vergelijkend met die van nu toont aan dat er grote veranderingen zijn opgetreden. Zo vond de chemische onkruid- bestrijding algemeen ingang. De teelt voor de industrie werd voor de meeste gewassen minder be langrijk, maar de verse markt toonde meer belangstelling. Doordragende aardbeien en de teelt met gekoelde wachtbed- planten kwamen 25 jaar geleden niet voor. Bij de rode bessen ver anderde de teelt aan hagen het beeld van een aanplant totaal. De zwarte bessen worden nu ook in Nederland machinaal geoogst. Bij de bramen deden de doornlo- ze rassen hun intrede en de herfst- frambozen zorgen er voor dat er nu tot in november nog fram bozen kunnen worden aangebo den. Het streven is er trouwens bij alle gewassen op gericht om van vroeg tot laat een kwaliteitspro- dukt in een aantrekkelijke klein- verpakking aan te bieden. Het zal duidelijk zijn dat het on derzoekprogramma, dat zelf bij droeg tot de hiervoor geschetste veranderingen, in de loop van de jaren is aangepast en gewijzigd. De exkursiegids voor 1983 toont dat duidelijk aan. In de gids wor den zo'n 30 proeven beschreven met aardbeien, bessen, frambo zen, bramen en bijzondere fruit gewassen waarvan we er hier en kele zullen noemen. Behalve een beschrijving van de proeven zijn in de exkursiegids ook veel on derzoek resultaten uit voorgaan de jaren opgenomen. Niet minder dan 38 rassen en se- lekties zijn of worden uitgeplant, rijpend van zeer vroeg tot zeer laat, zowel voor de normale vol- legröndsteelt als voor de gekoelde teelt en de teelt van doordragers. Slechts twee rassen die in 1958 worden genoemd, n.l. Redgaunt- let en Senga Sengana, komen ook voor in de gids voor 1983. Uiter aard worden de nieuwste rassen zoals Elsanta, Valeta, Bogota, Korona en de Belgische nieuwe ling Sanavit beproefd, evenals de nieuwe doordrager Rapella. Veel aandacht wordt dit jaar be steed aan plantafstandenproeven bij Karina en Korona, waarbij het niet alleen gaat om na te gaan met hoeveel planten per opper vlakte de maximale produktie per ha kan worden verkregen, maar ook bij welke plantafstand de hoogste produktie per plant kan worden bereikt. Opvallend is het grote aantal nieuwe rode-besserassen dat de laatste jaren is doorgebroken. Rolan, Rovada, Rode Rebel en Rotet zijn mede onder invloed van de goede resultaten op het proefstation geïntroduceerd. De ze nieuwe rassen worden ook in 1983 uitgebreid beproefd en ge demonstreerd op het PFW. Ze vallen op door een hoge produk tie, lange goedgevulde trossen, grote bessen en dikke stelen. De komst van deze rassen valt samen met een toenemende be langstelling voor rode bessen. Dat brengt weer met zich mee dat het aantal vragen over de teelt groter wordt. Het onderzoek speelt daarop in door de opzet van Eén van de nieuwe rode bessenrassen is Rotet, waarmee ook in de praktijk al goede ervaringen zijn opgedaan nieuwe proeven zoals een zo- mersnoeiproef, een proef waarbij de gesteltakken wel of niet wor den ingeknipt en beproeving van virus getoetst plantmateriaal. De laatste jaren wordt er steeds meer gebruik gemaakt van plas tik bij de houtige kleinfruitge- wassen. Aan de ene kant probeert men de oogst te vervroegen en aan de andere kant wordt ge tracht de vruchten te beschermen tegen regen en wind zodat ze langer aan de struiken kunnen In Zeeland is met de komst van de oogstmachines de belangstelling voor zwarte bessen toegenomen blijven hangen. Zo wordt er op het proefstation geprobeerd de rode-bessenoogst te verlengen met behulp van plastik en bij de herfstframbozen wordt onder zocht of plastik kappen bij kun nen dragen tot een hogere pro duktie. Het is onmogelijk om hier op alle proeven in te gaan. De zwarte bessenproeven, rassen en plantaf- standen, zijn mede gericht op het machinaal oogsten al kan er op het proefstation zelf niet machi naal geoogst worden. Verder zijn er een groot aantal frambozeras- sen in beproeving en bij de bramen zijn alle nieuwigheden zoals de Tayberry en de doornloze rassen uitgeplant. Noemen we tenslotte nog de witte bessen, de kruisbes sen, de kiwi's, de rozenbottels en de buiten druiven, allemaal ge wassen waar proeven mee geno men worden. Teveel om op te noemen, u moet het zelf maar eens komen bekijken. U kunt de proeven bekijken op werkdagen tussen 8 en 17 uur. Voorwaarde is echter dat u vooraf een afspraak maakt met de ad- junkt proeftuinchef kleinfruit, de heer J. de Schipper, of met een van de medewerkers van de af deling kleinfruit. Op vrijdag 24 juni en vrijdag 19 augustus wor den exkursieavonden georgani seerd waarop kleinfruittelers en andere belangstellenden welkom zijn. De aanvang is 19.00 uur. De exkursiegids wordt binnen kort samen met die voor groot- fruit toegezonden aan de begun stigers van het proefstation. Bent u geen begunstiger dan kunt u de exkursiegids aanvragen door overschrijving van 5,— (bui tenland 6, - op giro 49 50 17 van het Proefstation voor de Fruitteelt te Wilhelminadorp on der vermelding Exkursiegids Kleinfruit 1983. Dr. G.J.M. Vlak, lid van de Hoofddirektie van Rabobank Nederland heeft vandaag aan 9 bedrijven en instellingen op het gebied van de tuinbouw Rabobankprijzen uitgereikt. De prijzen waren uitgeloofd voor produktvemieuwde gewassen en rassen, die gerekend kunnen worden tot genetisch nieuw en waardevol materiaal. Met de prijzen was in totaal een geldbedrag gemoeid van 25.000,— Ze maakten deel uit van de prijzen, die in het kader van het Floriade Prijzen- en Bekro ningsfonds in de Koepelzaal van het Sonestahotel te Amsterdam wer den uitgereikt in aanwezigheid van de Minister van Landbouw en Visserij, ir. G J.M. Braks. De Nederlandse tuinbouw heeft van oudsher een sterk innoverend ka rakter. Innovatie, die zowel betrek king heeft op de afzet van produkten, teelttechniek en gewasbehandeling, alsmede op het ontwikkelen van nieuwe rassen. De Rabobankprijzen zijn bedoeld om juist het belang van dit laatste aspekt nog eens te beklemtonen. De prijswinnaars waren de navolgende bedrijven en instellingen: Kategorie 1: Rabobank Ereprijs 1B.V. Hkw. M.C. van Staaveren te Aalsmeer, toegekend voor met name de ontwikkeling van ook nieuwe rassen bij o.a. Alstroeme- ria en Freesia. Deze werden ge toond in de Bloemisterijkassen op het buitenterrein en op de diverse binnententoonstellingen. 2. Centraal Bureau van de Tuin bouwveilingen, Den Haag, toege- 29 april 1983 kend voor met name de onder steuning van de ontwikkeling van nieuwe groente- en fruitgewas sen. Gepresenteerd op het bui tenterrein en op de laatste bin- nententoonstelling. 3. Fides Handelskwekerij B.V., De Lier, voor met name de ontwik keling van nieuwe rassen bij de Chrysant, maar ook op het gebied van potplanten: Potchrysanten en Kalanchoë.' Kategorie 2: Rabobankprijs 1. Bisschoff Tulleken Leliekultuur B.V., Wieringerwerf, voor met name de ontwikkeling op het ge bied van nieuwe kultivars bij le lies in de laatste jaren. Gepresen teerd op het buitenterrein, in de koude kas en op verschillende binnententoonstellingen. 2. I.V.T. te Wageningen, voor de presentatie op het buitenterrein van nieuwe fruitrassen (o.a. ap pels). 3. W.F. Leenen en Zonen, Sassen- heim en W. Lemmers, Lisse, voor het sortiment en de presentatie van narcissen op het buitenter rein en de binnententoonstellin gen (zeer groot en nieuw sorti ment). Kategorie 3: Eervolle vermelding Proefstation voor de Boomkwe kerij, Boskoop, voor de ontwik keling van nieuwe boomkweke- rijprodukten, gepresenteerd op het buitenterrein alsmede op binnententoonstellingen. - N.T.S. - Studieklub, Rijnsburg, voor met name het bijeenbrengen van een groot sortiment zomer bloemen, waarin zich de laatste jaren vele nieuwe gewassen heb ben gepresenteerd. Dit werd ge showd op het buitenterrein en op binnententoonstellingen Proefstation voorde Bloemisterij, Aalsmeer en I.V.T., Wageningen, voor met name de nieuwe ont wikkelingen binnen de bloemis terij met o.a. nieuwe typen Anjers en Kalanchoë en de jaarrondteelt van Calceolaria en Duizend schoon. Op dit moment komt het produktienivo bij Denarkas overeen met het ge middelde in de praktijk, en dat is voor Denarkas een vooruitgang ten opzichte van vorig jaar en op zich uniek voor een proefbedrijf. De vooruitgang uit zich vooral in het vruchtgewicht (37% B!) en de regelmaat in de produktie. Zoals het beeld zich nu laat aanzien ziet het er ook naar uit dat dit beeld zich doorzet omdat de zetting met kleine uitzonderingen zich ook in regelmaat goed ontwikkelt. Ten behoeve van de zetting trillen we nog minstens eenmaal per week en tikken we twee keer per week. Het energiescherm loopt nog iedere nacht dicht en trekt nu bij een RV van 88% een vochtkier van 5%Het komt nu voor dat na een warme dag er de hele nacht een kier van 5% in staat. Toch heeft het scherm dan nog een energiebesparend effekt en bovendien is 's nachts de planttemperatuur onder het gesloten scherm wat hoger doordat de uitstraling naar buiten uitgesloten wordt. Dit verschijnsel van een wat hogere planttemperatuur is onder een dubbel dek konstant waar te nemen en kom- penseert zo - althans gedeeltelijk - het lichtverlies. De stooktemperatuur is 19 gr.C. op de dag en 16 gr.C. 's nachts. De vochtin- vloed werkt en tussen 12.00 uur en 16.00 uur is er een minimumbuis van 45 gr.C. om de ketel te laten draaien ten behoeve van de CO2 voorziening. Hel energieverbruik bedroeg deze week 7024 m3 gas bij een bedrijfsomvang van 10.000 m2. Hel gasverbruik is alsvolgt te verdelen: GRONDTEELT STEENWOLTEELT SDP FUT. Kontrole SDP FUT. Kontrole Week no. 16 d.d. 15 /4 -22 /4 acryl pl. m.scherm acrylpl. m.scherm verbruik in m3 deze week 62 69 71 60 70 81 energieverbruik in m3/100 m2 vanaf 28-12-1982 1534 1802 1657 1462 1731 1825 oogst in kg/100 m2 324 346 277 332 411 383 gemiddeld vruchtgewichl in gram 67,6 69.1 64.5 Tij 76,6 75.2 De builenomslandigheden waren deze week: gemiddelde buitentemperatuur gemiddelde windsnelheid 11.3 gr.C. 3.7 m/sek. DENARKAS L. Koop 11

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1983 | | pagina 11